swedbank gateway
Kolmapäev, 21. Veebruar
 

FIE abikaasa registreerimine maksukohustuslaste registris ning abikaasa eest sotsiaalmaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine (seisuga 01.01.2017)

Alates 1. augustist 2012 registreerib Maksu- ja Tolliamet äriregistrisse kantud FIE avalduse alusel tema abikaasat maksukohustuslaste registrisse. Käesoleva infomaterjaliga antakse ülevaade abikaasa registreerimise ja tema eest sotsiaalmaksu tasumise korraldusest.

Alates 2012. aasta 1. augustist on äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjal (FIE) õigus registreerida Maksu- ja Tolliametis oma abikaasa, kes osaleb FIE tegevuses, olemata temaga töösuhetes, ning maksta abikaasa eest sotsiaalmaksu, tagades sellega FIE tegevuses osalevale abikaasale sotsiaalkindlustuskaitse (riikliku ravi- ja pensionikindlustuse). (MKS § 202 ning sotsiaalmaksuseaduse § 61 ja 9 lg 12.)

FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasa (FIE abikaasa) on äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa, kes osaleb füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses ning kellel ei ole füüsilisest isikust ettevõtjaga sõlmitud töölepingut või töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks võlaõiguslikku lepingut.

Abikaasana käsitlemise aluseks on registreeritud kehtiv abielu. Olulisust ei oma see, milliseid ülesandeid abikaasa täidab. Võimalik on täita nii neid ülesandeid, mis on otseselt vajalikud ettevõtlustulu teenimiseks (näiteks karjalaudas loomade talitamine), kui ka neid ülesandeid, mis on abistava iseloomuga (näiteks FIE raamatupidamise korraldamine). Abikaasa registreerimise õigus laieneb kõikidele FIEdele, olenemata nende tegevusvaldkonnast (v.a notar, kohtutäitur, vandetõlk).

FIE abikaasa registreerimine kindlustatud staatuse saamiseks on FIE õigus, mitte kohustus! Seadus lubab FIEl ja tema abikaasal endil otsustada, kas see on vajalik või mitte. FIE abikaasa registreerimise ja registrist kustutamise aluseks on FIE otsus tagada tema ettevõtluses osalevale abikaasale kindlustuskaitse või see lõpetada. FIE abikaasa maksukohustuslaste registris registreerimise korral tekib FIEl kohustus maksta abikaasa eest sotsiaalmaksu.

Abikaasa registreerimine (registrist kustutamine)

Kui äriregistrisse kantud FIE soovib oma ettevõtluses osaleva abikaasa registreerida maksukohustuslaste registris, esitab ta Maksu- ja Tolliametile kirjaliku avalduse (pdf) selleks ette nähtud vormil, mis on kättesaadav nii MTA kohalikus teenindusbüroos (ametnike poolt MTA kodulehelt välja prinditud kujul) kui ka täidetaval kujul.

FIEl on võimalik esitada MTAle abikaasa registreerimiseks vajalikud andmed kas paberil teenindusbüroos, paberil täidetud vormi saatmisel postiga või saates avalduse e-postiga.

Avaldusele peab olema märgitud:

 • abikaasa ees- ja perekonnanimi;
   
 • abikaasa isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta);
   
 • abikaasa elukoht;
   
 • füüsilisest isikust ettevõtja, kelle ettevõtte tegevuses tema abikaasa osaleb, ees- ja perekonnanimi ning isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta);
   
 • registreerimise alguskuupäev, kui FIE soovib registreerida abikaasat tähtajatult;
   
 • registreerimise algus- ja lõppkuupäev, kui abikaasa osaleb füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses ajutiselt;
   
 • avalduse kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui registreerimise alguskuupäev.

Postiga avaldust saates peab FIE arvestama sellega, et avalduses märgitud registreerimise alguskuupäev ei oleks arvestades avalduse postil ja teel oleku ajaga oluliselt varasem MTAsse saabumise kuupäevast. See on oluline, kuna FIE abikaasa ravikindlustuse andmekogusse kandmiseks vajalikud dokumendid peab Maksu- ja Tolliamet esitama Haigekassale seitsme kalendripäeva jooksul alates füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa maksukohustuslaste registrisse kandmisest, st et avalduse MTAsse õigeaegsest saabumisest sõltub FIE abikaasa ravikindlustuskaitse tekkimine.

Kui FIEl on äriregistrisse kantud ajutine tegevus, siis tuleb abikaasa registreerimise avaldusel näidata algus- ja lõppkuupäevad.

Abikaasa registreerimise kohta väljastab Maksu- ja Tolliamet FIEle tõendi.

Abikaasa maksukohustuslaste registrist kustutamiseks esitab FIE Maksu- ja Tolliametile avalduse, kuhu on märgitud registrist kustutamise kuupäev. Kuna FIE abikaasale kindlustuskaitse tagamine on õigus, võib abikaasa andmed kustutada registrist igal ajal (kuid mitte tagasiulatuvalt).

Abikaasa eest sotsiaalmaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine

Sotsiaalmaksu arvutamine

Abikaasa andmete kandmisega maksukohustuslaste registrisse tekib FIEl abikaasa eest sotsiaalmaksu maksmise kohustus. Abikaasa eest makstava maksusumma arvutab FIE ise (maksuteadet ei väljastata). Sotsiaalmaks arvestatakse iga kalendrikuu kohta. Abikaasa eest sotsiaalmaksu arvutamisel võetakse aluseks sotsiaalmaksu kuumäär. 2017. aastal on kuumääraks 430 eurot – seega ühe makse suuruseks on 141,90 eurot kuus (430 x 33%).

Kuumääralt väiksemalt summalt arvestatakse sotsiaalmaks juhul, kui sotsiaalmaksu kohustus ei teki mitte terve kuu eest järgmistel juhtudel:

 • Abikaasa kandmisel registrisse või kustutamisel registrist sellel kuul arvestatakse sotsiaalmaks proportsionaalselt registris olemise kalendripäevade arvuga.
Näiteks, kui abikaasa on kantud registrisse 6. augustil, siis sotsiaalmaks augustikuu eest võrdub 430/31x 26 x 33%=119,01 eurot. Abikaasa registrist kustutamisel tuleb arvutada sotsiaalmaksu nende päevade eest, mil abikaasa andmed olid kantud registrisse.
 • Abikaasal töövõimetuslehe väljastamisel sellel kuul arvestatakse sotsiaalmaks proportsionaalselt töövõimetuslehele märgitud perioodile eelnevate ja järgnevate kalendripäevade arvuga.
Näiteks, kui töövõimetusleht on väljastatud perioodil 3.–12. september, siis sotsiaalmaks septembrikuu  eest võrdub 430/30 x (30 - 10) x 33% = 94,60 eurot.
 • Abikaasale riikliku pensioni määramisel sellel kuul arvestatakse sotsiaalmaks proportsionaalselt riikliku pensioni saajaks saamisele eelnevate kalendripäevade arvuga.
Näiteks, juhul kui abikaasa sai pensionäriks alates 10. septembrist, siis sotsiaalmaks septembrikuu eest võrdub 430/30 x 9 x 33% = 42,57 eurot.
 • Kui FIE ei tegele ettevõtlusega, siis selle perioodi eest ei tule abikaasa eest ka sotsiaalmaksu maksta. Ettevõtlusega mittetegelemise põhjuseks võib olla nii ettevõtluse peatamine, tegevuse ajutisus või hooajalisus ning samuti tegevuse lõpetamine. Selles kuus, mil eelnimetatud sündmus toimub, makstakse sotsiaalmaksu proportsionaalselt tegutsemise päevade arvuga. FIEl ei tule edastada enda kohta andmeid Maksu- ja Tolliametile, neid saab maksuhaldur äriregistrist.
Näiteks, kui FIE abikaasa oli kantud maksukohustuslaste registrisse 6. augustil ja FIE teatas äriregistri pidajale oma tegevuse peatamisest alates 27. augustist, siis arvutab FIE abikaasa eest sotsiaalmaksu 21 augusti päeva eest ehk 430/31 x 21x 33% = 96,13 eurot.


Sotsiaalmaksu deklareerimine

Abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu peab FIE deklareerima maksudeklaratsiooni vormil ESD, mida esitatakse Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodile (kalendrikuu) järgneva kuu 10. kuupäevaks. Deklaratsioon esitatakse paberkandjal (pdf) või sisestatakse e-maksuametis maksumaksja lehel rubriigis "Deklaratsioonid" – "TSD" – "Lisa uus deklaratsioon", kus kuvatakse rippmenüü deklaratsiooni vormi valikuga ja seal valitakse ESD/aasta ja kuu.

Paberkandjal ESD alates 01.01.2015

Vormil ESD näidatakse maksukohustuslase ehk FIE isikuandmed:

 • isikukood,
 • nimi,
 • aadress ja
 • kontaktandmed.

Märgitakse aasta ja kuu, mille kohta deklaratsioon esitatakse.

Väljadel koodidega 9000 ja 9010 näidatakse abikaasa andmed, kelle eest FIE maksab sotsiaalmaksu.

Väljadel koodidega 9020 ja 9030 näidatakse kuupäev, mis ajast FIEl tekib või lõpeb kohustus maksta abikaasa eest sotsiaalmaksu.

Väljal koodiga 9040 näidatakse arvutatud sotsiaalmaks eurodes sendi täpsusega.

Näiteks, kui FIE abikaasa oli kantud maksukohustuslaste registrisse 6. augustil ja FIE teatas äriregistri pidajale oma tegevuse peatamisest alates 27. augustist, siis

 • kood 9020 = 06.08.2017,
 • kood 9030 = 27.08.2017 ja
 • kood 9040 = 96,13 eurot.

Väljal koodiga 9050 näidatakse FIE abikaasa sotsiaalmaksu erijuhu tunnus 810.

ESD e-maksuamet/e-tollis


 

Sotsiaalmaksu tasumine

Abikaasa eest sotsiaalmaksu tasumise tähtaeg on maksustamisperioodile (kalendrikuule) järgneva kuu 10. kuupäev (tähtaeg erineb FIE enese avansilise makse tähtajast!). Sotsiaalmaks kantakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole, maksekorralduse viitenumbri väljale sisestatakse maksukohustuslase ehk FIE viitenumber.

tarkvara

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Eesti Kultuurkapitali stipendiumi maksustamine 07.02.2018

  Kultuurkapitali stipendiume makstakse Eesti Kultuurkapitali seaduse alusel. Eraisikule, kes ettevõtlusega ei tegele, on seaduse alusel makstud stipendium maksuvaba ning seda ei pea deklareerima. Kui stipendiumi saadakse seoses ettevõtlusega, kuulub stipendium ettevõtlustulu hulka ning see tuleb deklareerida.
  Loe edasi..

 • Füüsilisest isikust ettevõtja vs osaühing 02.01.2018

  Ülevaatlik tabel füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ja osaühingu (OÜ) võrdlusest.   FIE OÜ Ettevõtja füüsiline isik (eraisik) ...
  Loe edasi..

 • Füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE ABC 22.03.2017

  Ettevõtlus ja füüsilisest isikust ettevõtja Mis on ettevõtlus? Ettevõtlus tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) tähenduses on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus (sealhulgas notari ja kohtutäituri, samuti vandetõlgi seaduse &se ...
  Loe edasi..

 • I. Ettevõtluse alustamine ja ülevaade FIE kohustustest (FIE ABC) 15.03.2017

  1. FIE tegevuse alustamine 1.1. FIE-ks registreerimine Kõik füüsilisest isikust ettevõtjad peavad enne tegevuse alustamist taotlema enda kandmist äriregistrisse. Äriregistrisse kantakse FIE tema esitatud avalduse alusel (ÄS § 3). FIE äriregistr ...
  Loe edasi..

 • II. FIE maksukalender 2017 (FIE ABC) 15.03.2017

  Millised olulised kuupäevad tuleks kõigil FIEdel alanud 2017. aastal varakult kalendris ära märkida? Kindlasti ei tohi unustada tulu- ega sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise tähtaegu. Samuti on oluline, et ettevõtlusest saadud tulud oleks õigeaegselt deklareeritud.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
Lauakalender 2018
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
« Veebruar 2018 »
Tööpäevade arv kuus 20
Töötunde kuus 157
Riigipühad: 24.02

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas koostate juba puhkuste ajakava?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Rikets Hulgi
 • SimplBooks
 • epood
 • Avalik andbemaas
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
252924  Foorumi postitust
345  E-poe toodet
87  Koolitust
23089  Artiklit
52429  Registreerunud kasutajat
36145  Nädalakirja tellijat
33359  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017