Teejuht 2019
Teisipäev, 21. August
 

FIE lõpliku sotsiaalmaksu aastakohustuse ja juurdemaksmisele (tagastamisele) kuuluva sotsiaalmaksu arvestus 2016. aasta tuludeklaratsiooni alusel

03.02.2016  (uuendatud 28.02.2017)
Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) sotsiaalmaksu maksmise üldpõhimõtted
 • FIE sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav ettevõtlustulu selgitatakse välja füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas.
   
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%.
   
 • FIE maksab sotsiaalmaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud tulumaksuseaduses (TuMS-is) lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades sotsiaalmaksuseadusega (SMS-iga) kehtestatud alam- ja ülempiiri. 2016. aastal oli sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse arvestuse aluseks olev kuumäär 390 eurot ja sotsiaalmaksu maksimaalse kohustuse arvestuse aluseks olev 2016. aasta töötasu alammäär 430 eurot. Seega on 2016. aastal sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 1544,4 eurot (390 × 12 × 33%) ning maksimaalne sotsiaalmaksu kohustus 25 542 eurot (430 × 12 × 15 × 33%).
   
 • Sotsiaalmaks arvatakse ettevõtlustulust maha tekkepõhiselt, jagades ettevõtlustulu peale kulude mahaarvamist 1,33-ga. Seetõttu ei saa FIE makstud sotsiaalmaksu ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid deklareerida tuludeklaratsiooni vormil E ettevõtluskuludena.
   
 • Aasta kestel on FIE kohustatud maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid (lugege "FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2016. aastal").
   
 • FIE on kohustatud 2016. aastal saadud ettevõtlustulu deklareerima füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormil E hiljemalt 31. märtsiks 2017. aastal.
   
 • FIE on kohustatud tasuma Maksu- ja Tolliameti maksuteate alusel juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu 2. oktoobriks 2017. aastal. Maksuteates näitab maksuhaldur 2. oktoobriks juurdemaksmisele kuuluvat summat.

Kuigi erinevalt juriidilise isikuna tegutsevatest ettevõtjatest on FIE-dele maksustatava ettevõtlustulu arvutamiseks kehtestatud lihtsustatud ettevõtlustulude ja -kulude kassapõhine arvestus, mis leiab väljundi tuludeklaratsiooni vormil E, ei saa FIE sotsiaalmaksu arvestuse reegleid paljudel juhtudel pidada väga lihtsateks, kuna siin võib rolli mängida mitu erinevat kriteeriumit. Sotsiaalmaksu summat ei arvuta FIE ise, vaid seda teeb maksuhaldur ettevõtja tuludeklaratsiooni vormil E deklareeritud ja maksukohustuslaste registris olevate andmete alusel. 

Ettevõtlustulu maksustamine ja sotsiaalmaks 

Ettevõtlustulu maksustatakse netopõhimõttel, st et ettevõtlustulust saab teha ettevõtlusega seotud mahaarvamisi. Ka sotsiaalmaks on ettevõtlusega seotud kulu. Eelkõige tuleb FIE-l 2016. aasta tuludeklaratsiooni vormi E täitmisel meeles pidada, et ettevõtlustulust mahaarvatav sotsiaalmaksukulu erineb teistest ettevõtluskuludest. Tavaline maksustamisperioodil tehtud ettevõtlusega seotud dokumentaalselt tõendatud kulu arvatakse ettevõtlustulust maha kassapõhiselt, st kulu näidatakse maksumaksja tuludeklaratsiooni vormi E kulude hulgas. Sotsiaalmaksu (sh aasta kestel tasutud sotsiaalmaksu avansilisi makseid) aga ei tohi vormi E kulude ridadel näidata. Kassapõhiselt tasutud sotsiaalmaksu asemel arvatakse sotsiaalmaksukulu ettevõtlustulust maha n-ö tekkepõhiselt, jagades ettevõtlustulu pärast kulude mahaarvamist 1,33-ga (TuMS-i § 14 lg 53). Seega pole ettevõtlustulust mahaarvatava sotsiaalmaksu leidmisel oluline, kui palju sotsiaalmaksu maksis FIE 2016. aasta jooksul. See ei mõjuta ettevõtlustulult tasumisele kuuluvat maksusummat (ei tulu- ega sotsiaalmaksu).

Näide: Juhtum, kus sotsiaalmaks makstakse tegelikult ettevõtlustulult
(4680 eurot < ettevõtlustulu < 77 400 eurot) 

1. Ettevõtlustulu kokku 20 000
2. Ettevõtluse kulud ja muud ettevõtlusega seotud mahaarvamised
(v.a sotsiaalmaksukulu)
6 700
3. Ettevõtlustulu, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised enne 
sotsiaalmaksuga korrigeerimist (rida 1 – rida 2)
(kajastatakse 2016. aasta tulude deklareerimisel vormi E real 11)
13 300
4. Sotsiaalmaksuga korrigeeritud ettevõtluse maksustatav tulu (rida 3 / 1,33)
 (arvutab Maksu- ja Tolliamet, kajastatakse e-maksuametis/e-tollis vormi E lisareal 11.1)
10 000
5. 2016. aasta eest arvestatud sotsiaalmaks (rida 4 * 33%) 3 300
 

Tabelis toodud arvutuse tulemusena on saadud tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavat ettevõtlustulu 10 000 eurot. Sotsiaalmaksu suurus arvutatakse maksustatavalt tulult välja 33%-lise maksumääraga (10 000 x 33% = 3 300 eurot), mis võrdub ettevõtlustulust mahaarvatud sotsiaalmaksukuluga (13 300 – 10 000 = 3 300).

Sotsiaalmaks koosneb aasta kestel tasumisele kuuluvatest avansilistest maksetest ja järgmise aasta 2. oktoobriks tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluvast maksusummast. Juurdemaksmisele kuuluv sotsiaalmaks saadakse, kui kohustuslike avansiliste maksete summa lahutatakse sotsiaalmaksu aasta summast. Oletades, et eelnevas näites oli FIE avansiliste maksete kohustus 2016. aastal 1544,40 eurot, siis jääb 2017. aasta 2. oktoobriks juurdemaksmisele 1755,60 eurot (3 300 – 1544,40), mille kohta maksuhaldur saadab FIE-le maksuteate 2017. aasta augustis (need FIE-d, kes täidavad tuludeklaratsiooni e-maksuametis/e-tollis, näevad sotsiaalmaksu arvutuskäiku veebikeskkonnas kohe pärast tuludeklaratsiooni sisestamist). Tasub tähele panna, et aasta kestel tasumisele kuuluvate avansiliste maksete kohta maksuteadet ei väljastata, kuna see kohustus tuleneb otseselt seadusest. Maksumaksjal on võimalus oma sotsiaalmaksu avansiliste maksete summat teada saada e-maksuametist/e-tollist või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroost.

Makstes 2016. aastal palgatöötajale töötasu 10 000 eurot, tasus tööandja lisaks sellele 3 300 eurot sotsiaalmaksu ning tööandja kulud palgale ja sotsiaalmaksule kokku on 13 300 eurot. Seega tööandja maksukoormus palgalt võetavate maksude puhul on sama mis FIE maksukoormus ettevõtlustulult võetavate maksude puhul.

Eelnevas näites arvutatakse sotsiaalmaksu tegelikult saadud tulult ja sotsiaalmaksu suurust ei mõjuta sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse arvestamiseks kehtestatud tegurid (tööandja sotsiaalmaks, registris oleku kuude arv, pensionäri staatus jne). Ettevõtlustulult peavad sotsiaalmaksu maksma kõik tulu saanud FIE-d. Tihti arvavad ettevõtlusega tegelevad pensionärid ekslikult, et nad ei pea ettevõtlustulult sotsiaalmaksu maksma. Tegelikult on pensionärid vabastatud vaid avansiliste maksete tasumisest ja sotsiaalmaksu miinimumkohustuse nõudest ettevõtlustulu puudumisel. Kui pensionär saab maksustamisperioodil ettevõtlustulu, peab ettevõtlustulult maksma ka sotsiaalmaksu. 

Veidi keerulisemaks muutub sotsiaalmaksu arvestus juhul, kui ettevõtlusest saadud aasta netotulu jääb alla 12-kordse sotsiaalmaksu kuumäära ehk 2016. aastal alla 4680 euro (390 x 12). Sellisel juhul tekib üldiselt sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse tasumise nõue, mis on kehtestatud FIE sotsiaalkindlustatuse säilimiseks (SMS-i § 2 lg 5-8).

SMS-i § 2 lg 5 sätestab, et üldreeglina on FIE kohustatud maksma sotsiaalmaksu aastas vähemalt sotsiaalmaksu kuumäära 12-kordselt summalt. 2016. aasta sotsiaalmaksu kuumääraks oli 390 eurot ja sotsiaalmaksu minimaalseks kohustuseks 1544,40 eurot (390 x 12 x 33%).

2016. aasta kestel äriregistrisse kantud või registrist kustutatud, või äriregistrile tegevuse peatamisest või ajutise, hooajalise tegevuse algus- ja lõppkuupäeva teatanud, või pensionäriks saanud ettevõtja sotsiaalmaksu miinimumkohustust arvutatakse SMS-i § 2 lg 6 ja 8 kohaselt proportsionaalselt FIE-na registreeritud kuude arvuga või pensioni saajaks saamisele eelnenud kuude arvuga. Lisaks sellele vähendatakse FIE sotsiaalmaksu miinimumkohustust tööandja, riigi või kohaliku omavalitsuse poolt aasta jooksul tema eest makstud sotsiaalmaksu võrra (SMS-i § 2 lg 7). Tööandja või riigi/kohaliku omavalitsuse poolt SMS § 6 alusel arvestatud sotsiaalmaks on vastava isiku eest 2016 jaanuari kuni detsembri maksudeklaratsioonide TSD ja ESD sotsiaalmaksu andmete kogusumma. Sellest tulenevalt saame sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse valemi:

Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus = 390 x (2016. aastal FIE registris oldud kuude arv – FIE-na registreeritud ajavahemikul pensionärina oldud kuude arv) x 33% - aasta jooksul tööandja, riigi, linna või valla poolt makstud sotsiaalmaks.

Näide: Juhtum, kus sotsiaalmaks makstakse minimaalse kohustuse suuruses
(ettevõtlustulu < 4680 eurot)

Oletame, et maksustamisperioodil ettevõtlusesse tehtud suurte investeeringute tõttu oli FIE aasta ettevõtlustulu väiksem kui eelmises näites, mille tõttu on tekkinud sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse arvestamise vajadus. Lisaks eeldame, et isik oli ettevõtjana äriregistrisse kantud 2016. aastal vaid 9 kuud ja viimasel kuul sai pensionäriks, samuti deklareeris TSD vormil tema eest sotsiaalmaksu tööandja 200 eurot. 

1. Ettevõtlustulu kokku 20 000
2. Ettevõtluse kulud ja muud ettevõtlusega seotud mahaarvamised
(v.a sotsiaalmaksukulu)
18 670
3. Ettevõtlustulu, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised,
enne sotsiaalmaksuga korrigeerimist (rida 1 – rida 2)
1 330
4. Ettevõtlustulu (rida 3 / 1,33) 1 000
5. Sotsiaalmaks real 4 näidatud ettevõtlustulult (rida 4 x 33%) 330
6. Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus (390 х (9–1) х 33% – 200) 829,60
7. Kuna real 5 näidatud sotsiaalmaks on real 6 näidatud sotsiaalmaksu minimaalsest
kohustusest väiksem, siis tulumaksuga maksustatava tulu arvutamisel 1,33-ga
jagamistehet ei tehta, vaid ettevõtlustulu vähendatakse sotsiaalmaksu miinimumkohustuse
võrra (rida 3 – rida 6) (kajastatakse e-maksuametis/e-tollis vormi E lisareal 11.1)
500,40

 

Kui tegelikult ettevõtlustulult arvutatud sotsiaalmaks (330) on FIE sotsiaalmaksu minimaalsest kohustusest (829,60) väiksem, peab FIE maksma sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse ulatuses e 829,60 eurot ning sama summa võrra vähendatakse tulumaksuga maksustatavat tulu (TuMS-i § 14 lg 54).

Oletame eelneva näite põhjal, et 2016. aasta maksustamisperioodi kestel oli FIE avansiliste maksete kohustus 1029,60 eurot, siis kuulub 2017. aasta 2. oktoobriks FIE-le tagastamisele 200 eurot (1029,60–829,60), mille kohta maksuhaldur FIE-le maksuteadet ei saada, vaid lihtsalt tagastab enammakstud sotsiaalmaksu või jätab vastavat maksumaksja tuludeklaratsioonil avaldatud soovile eelseisvate maksete katteks (need FIE-d, kes täidavad tuludeklaratsiooni e-maksuametis/e-tollis, näevad sotsiaalmaksu arvutuskäiku kohe pärast tuludeklaratsiooni sisestamist). Maksuvõla olemasolu puhul teeb maksuhaldur otsuse enammakstud sotsiaalmaksu tagastamata jätmise või osalise tagastamise kohta. 

Sotsiaalmaksu maksimaalse maksukohustuse arvutamine  

SMS-i § 2 lg 1 p 5 näeb ette, et sotsiaalmaksu makstakse ettevõtlustulult, kuid mitte rohkem kui maksustamisperioodi kuude töötasu alammäärade 15-kordselt summalt aastas. Sotsiaalmaksu maksimaalse kohustuse arvestuse aluseks on 2016. aasta töötasu alammäär e 430 eurot. 2016. aasta sotsiaalmaksu maksimaalne kohustus on 25 542 eurot (430 x 12 x 15 = 77 400 x 33% = 25 542). Seega 77 400 eurot ületavat aasta ettevõtlustulu (netotulu) sotsiaalmaksuga ei maksustata.

Näide: Sotsiaalmaksu ülempiiri arvestamine
(ettevõtlustulu > 77 400 eurot)

1. Ettevõtlustulu kokku 200 000
2. Ettevõtluse kulud ja muud ettevõtlusega seotud mahaarvamised
(v.a sotsiaalmaksukulu)
67 000
3. Ettevõtlustulu, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised,
enne sotsiaalmaksuga korrigeerimist (rida 1 - rida 2)
133 000
4. Ettevõtlustulu rida 3 / 1,33 100 000
5. Sotsiaalmaks real 4 näidatud ettevõtlustulult (rida 4 x 33%) 33 000
6. Sotsiaalmaksu maksimaalne kohustus (15 х 12 х 430 х 33%) 25 542
7. Kuna real 5 näidatud sotsiaalmaks on real 6 näidatud sotsiaalmaksu maksimaalsest
kohustusest suurem, siis tulumaksuga maksustatava tulu arvutamisel 1,33-ga
jagamistehet ei tehta, vaid ettevõtlustulu vähendatakse sotsiaalmaksu maksimaalse
kohustuse võrra (rida 3 – rida 6)
(kajastatakse e-maksuametis/e-tollis vormi E lisareal 11.1)
107 458

Kui tegelikult ettevõtlustulult arvutatud sotsiaalmaks (33 000) on sotsiaalmaksu maksimaalsest kohustusest (25 542) suurem, peab FIE maksma sotsiaalmaksu maksimaalse kohustuse ulatuses ehk 25 542 eurot ning sama summa võrra vähendatakse tulumaksuga maksustatavat tulu (TuMS-i § 14 lg 55). Kusjuures sotsiaalmaksu ülempiiri suurus ei sõltu ei ettevõtlusega tegelemise kuude arvust ega muudest asjaoludest, seda mõjutab vaid töötasu alammäära ja sotsiaalmaksu määra suurus. Kui FIE alustas tegevuse näiteks 1. juunil 2015, siis tema maksimaalse sotsiaalmaksu kohustuse arvestamisel võetakse arvesse ikka 12 kuud.

tarkvara 4

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Füüsilisest isikust ettevõtja või osaühing 28.03.2018

  Mis on plussid ja miinused, kui rääkida tegutsemisest osaühinguna (OÜ) või füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE)? Mis on aastate jooksul muutunud? Kellel on soovitatav olla FIE ja kellele on mõistlik see ettevõtlusvorm ümber registreerid ...
  Loe edasi..

 • FIE ettevõtte üleminek ja maksukohustused 27.03.2018

  Nagu iga muu ettevõtluse puhul, võib ka füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE puhul tekkida olukordi, kus olemasolevat ettevõtlust soovitakse jätkamise eesmärgil ühelt isikult teisele üle anda.Äriühingute olemuslik abstraktsus võimaldab ühinemisi, jagunemisi ja osade või aktsiate võõrandamist, et ettevõtet ümber kujundada. Füüsilisest isikust ettevõtja puhul võib tekitada küsimusi, mil moel on ettevõtluse üleandmine teostatav.Keskne küsimus ettevõtte ülemineku puhul on õigusjärglus – ühe isiku õigused ja kohustused lähevad üle teisele isikule. Eristatakse eriõigusjärglust (näiteks kinnisvara müümisel on uus omanik õigustatud maja kasutama, aga ka kohustatud vajadusel maamaksu tasuma) ja üldõigusjärglust.
  Loe edasi..

 • FIE maksukalender 2018 14.03.2018

  Millised on need olulised kuupäevad, mis tuleb kõigil FIEdel 2018. aastal kalendris ära märkida? Kindlasti ei tohi unustada tulu- ega sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise tähtaegu. Samuti on oluline, et ettevõtlusest saadud tulud oleks õigeaegselt deklareeritud.
  Loe edasi..

 • FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2018. aastal 06.03.2018

  Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusest saadud tulu sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav ettevõtlustulu selgitatakse välja füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas.
  Loe edasi..

 • Eesti Kultuurkapitali stipendiumi maksustamine 07.02.2018

  Kultuurkapitali stipendiume makstakse Eesti Kultuurkapitali seaduse alusel. Eraisikule, kes ettevõtlusega ei tegele, on seaduse alusel makstud stipendium maksuvaba ning seda ei pea deklareerima. Kui stipendiumi saadakse seoses ettevõtlusega, kuulub stipendium ettevõtlustulu hulka ning see tuleb deklareerida.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid

Soovitame samal teemal e-poest

 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Fortumo
 • swissotel
 • epood
 • Maksuskoop
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257460  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
100  Koolitust
22247  Artiklit
52834  Registreerunud kasutajat
36231  Nädalakirja tellijat
33332  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017