Teejuht 2019
Teisipäev, 21. August
 

FIE maksukeskkonna muudatused

Autor
Hannes Lentsius
AS Pricewaterhouse maksukonsultatsioonide osakonna juht

Riigikogu on võtnud menetlusse sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE), mille algatajaks oli valitsus ja mis peaks jõustuma põhiosas 1. jaanuaril 2018.

Eelnõu peamine eesmärk on füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na) tegutsemise soodustamine. Muudetakse FIE ettevõtlustulu tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustamise reegleid. Enamiku ettepanekute eesmärk on luua FIE-le äriühinguga sarnane maksuõiguslik või äriõiguslik keskkond. Osade ettepanekute eesmärk on laiendada töötajale kehtestatud maksusoodustusi ja sotsiaalseid tagatisi ka FIE-le. 

Sotsiaalmaksu ülempiiri langetamine

Praegu on FIE ettevõtlustulult arvutatud sotsiaalmaksukohustusel lagi, mille arvutamise aluseks on kalendriaasta kuude töötasu alammäär 15-kordses summas. 2017. a on maksimaalseks sotsiaalmaksu kohustuse suuruseks FIE-l 27 918 eurot (15 x 12 x 470, kus 470 on töötasu alammäär täistööajaga), 2016. a oli 25 542 eurot. 2017. a kehtiv maksimaalne kohustus on võrdne 84 600 euro suuruselt aastapalgalt (bruto) arvutatud sotsiaalmaksuga (84 600 x 33% = 27 918). Seega kuu kohta peaks FIE ettevõtlustulu olema suurem kui 7050 eurot (84 600/12), et saaks lugeda seda ületavat osa kapitalituluks, mis sotsiaalmaksuobjektiks ei tohiks olla. Sellise ettevõtlustuluga FIE-sid on tõenäoliselt väga vähe.

Sotsiaalmaksu lae kaudu püütakse jagada FIE ettevõtlustulu arvestuslikult aktiivse tegevuse tuluks ja kapitalituluks, millest viimast maksustatakse reeglina üksnes tulumaksuga. Taoline ettevõtlustulu aktiivseks tuluks ja kapitalituluks jagamise reegel on kehtinud juba 1994. a alates, kuid see reegel ei kajasta kuigi adekvaatselt tegelikku aktiivset ja passiivset tulu, eriti viimastel aastatel, sest töötasu alammäär on kasvanud oluliselt kiiremini kui keskmine töötasu. 

Kui sotsiaalmaksu ülempiiri kehtestamise hetkel moodustas töötasu alammäär 17% keskmisest töötasust ehk maksimaalne kohustus arvutati 2,5-kordselt keskmiselt töötasult, siis 2016. aastal oli vastav suhtarv 38%, mis tähendab, et ülempiir vastas 6-kordsele keskmisele töötasule.

Kuna mingit muud paremat reeglit FIE ettevõtlustulu aktiivse ja passiivse osa eristamiseks pole suudetud välja mõelda, siis eelnõu autorid otsustasid FIE ettevõtlusvormi atraktiivsemaks muutmiseks vähendada kordajat: 5-kordse kuutöötasu alammäära asemel rakendatakse edaspidi 10-kordset kuutöötasu alammäära, mis on ligilähedane 3,7 kordsele keskmisele töötasule ja seda määra ületav osa maksustatakse üksnes tulumaksuga. Seega FIE maksimaalne sotsiaalmaksukohustus 2018. a oleks 18 612 eurot (10 x 12 x 470 = 56 400 x 33%), eeldusel, et kuutöötasu alammäär on 470 eurot. Ülempiiri veelgi enam langetamine suurendaks eelnõu autorite arvates oluliselt kuritarvituste ohtu, mis seisneb tööandjate mõjutuses vormistada töösuhe sotsiaalmaksukulu kokkuhoiu eesmärgil ümber ettevõtluseks.

Sotsiaalmaksu miinimumkohustust ei teki õppuritest FIE-del

FIE poolt aastas makstaval sotsiaalmaksul eksisteerib alampiir, mis arvutatakse 2017. a 430 euro suuruse kuumäära alusel ja arvestus toimub aastapõhiselt. 2017. a oli sotsiaalmaksu miinimumkohustuseks 1702,80 eurot (12 x 430 x 33%). Selline summa tuleb tasuda siis, kui ettevõtluse tulemuseks oli kahjum. Sarnaselt töötajatele on ka teatud FIE-d vabastatud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmisest ja eelnõuga laiendatakse seda soodustust nii ala- kui täisealistele noortele, kes põhikohustusena tegelevad õppimisega  (õpilased, üliõpilased, v.a toetust saav doktorant). Muudatuse tulemusena ei ole neil FIE-na tegutsedes kohustust täita sotsiaalmaksu miinimumkohustust ja nad saavad tasuda sotsiaalmaksu tegelikult teenitud ettevõtlustulult.

Eelnõuga muudetakse paindlikumaks ka sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ja avansilise makse arvestamise reegleid. Seda nii ajutise töövõimetuse perioodi kui ka kalendrikuu kestel tegutsemise alustamise korral.

FIE ja spordiklubi

Praegu ei ole FIE-l võimalik ettevõtlustulust maha arvata enda terviseedenduse kulusid (näiteks spordiklubi pääset). Alates 1.01.2018 välistatakse aga erisoodustuse hulgast töötajate tervise edendamiseks tööandja poolt tehtud kulud 100 euro ulatuses kvartalis. Võrdse kohtlemise tagamiseks laiendatakse eelnõuga samasisulist soodustust ka FIE-le, kui kulutused vastavad TuMS § 48 lg-s 55 (jõustub 01.01.2018) sätestatud tingimustele. Kui ühes kvartalis jääb tervise edendamiseks kulu tegemata, ei kandu mahaarvamisõigus edasi järgmisse kvartalisse.

FIE päevaraha

Praegu ei ole FIE-l lähetuse korral välisriiki võimalik endale päevaraha maksuvabalt maksta. Samas TuMS § 13 lg 3 p 1 järgi on tööandjal õigus maksta töötaja välislähetusse saatmisel maksuvabalt päevaraha. Eelnõuga kehtestatakse regulatsioon, mille alusel on võimalik FIE-l arvata enda dokumentaalsed toitlustamiskulud maha ettevõtlustulust TuMS § 13 lg 3 punktis 1 sätestatud piirmäärade ulatuses, kui lähetus on ajutise iseloomuga.

FIE ja reklaamkingituste mahaarvamine

Praegu ei ole FIE-l lubatud ettevõtlustulust maha arvata reklaamkingituste kulusid. Eelnõuga kaotatakse ära erinev kohtlemine võrreldes äriühingutega ja laiendatakse äriühingutele kehtestatud reklaami eesmärgil tehtud kingituste maksuvabastust ka FIE-le, piiritledes selle samamoodi kingituse summalise väärtusega (ilma käibemaksuta väärtus on 10 eurot).

FIE kahjumite edasikandmine

Praegu on FIE-l võimalik ettevõtlustulu ületava kulude summa maha arvata kuni 7 järgneva maksustamisperioodi ettevõtlustulust. Eelnõuga pikendatakse kahjumite edasikandmise perioodi 10 aastale. Pärast kümne aasta möödumist kulu tegemisest seda enam edasi kanda ei saa ja ettevõtlustulust maha arvamata jäänud osa läheb kaduma. Vältimaks muudatuse tagasiulatuvat (põhjendamatut) rakendamist, täiendatakse TuMS-i vastavate rakendussätetega.

Seotud isikutele antud laenude deklareerimine esimest korda

Muudetakse TuMS § 61 lg 55, mis on seotud isikutele antud laenude deklareerimise kohustuse nn üleminekusäte. Antud säte puudutab residendist äriühinguid (mitte aga FIE-sid). Tulemuseks on, et 20. aprilliks 2018 tuleb residendist äriühingutel esitada vastaval INF-vormil, mille kehtestab rahandusminister, esimene deklaratsioon nii 2018. a esimesel kvartalil antud laenude kohta kui ka alates 2017. a 1. juulist antud laenude ja nende laenudega võrdsustatud laenude kohta.

Antud muudatus on seotud omakorda muudatusega, mis jõustub 01.01.2018 ja mis puudutab tulumaksukohustust seotud isikule antud laenult, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegemist võib olla varjatud kasumieraldisega.

 • Autor: Hannes Lentsius, AS Pricewaterhouse maksukonsultatsioonide osakonna juht
 • Allikas: PricewaterhouseCoopers
Konsolideerimise kursus

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Füüsilisest isikust ettevõtja või osaühing 28.03.2018

  Mis on plussid ja miinused, kui rääkida tegutsemisest osaühinguna (OÜ) või füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE)? Mis on aastate jooksul muutunud? Kellel on soovitatav olla FIE ja kellele on mõistlik see ettevõtlusvorm ümber registreerid ...
  Loe edasi..

 • FIE ettevõtte üleminek ja maksukohustused 27.03.2018

  Nagu iga muu ettevõtluse puhul, võib ka füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE puhul tekkida olukordi, kus olemasolevat ettevõtlust soovitakse jätkamise eesmärgil ühelt isikult teisele üle anda.Äriühingute olemuslik abstraktsus võimaldab ühinemisi, jagunemisi ja osade või aktsiate võõrandamist, et ettevõtet ümber kujundada. Füüsilisest isikust ettevõtja puhul võib tekitada küsimusi, mil moel on ettevõtluse üleandmine teostatav.Keskne küsimus ettevõtte ülemineku puhul on õigusjärglus – ühe isiku õigused ja kohustused lähevad üle teisele isikule. Eristatakse eriõigusjärglust (näiteks kinnisvara müümisel on uus omanik õigustatud maja kasutama, aga ka kohustatud vajadusel maamaksu tasuma) ja üldõigusjärglust.
  Loe edasi..

 • FIE maksukalender 2018 14.03.2018

  Millised on need olulised kuupäevad, mis tuleb kõigil FIEdel 2018. aastal kalendris ära märkida? Kindlasti ei tohi unustada tulu- ega sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise tähtaegu. Samuti on oluline, et ettevõtlusest saadud tulud oleks õigeaegselt deklareeritud.
  Loe edasi..

 • FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2018. aastal 06.03.2018

  Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusest saadud tulu sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav ettevõtlustulu selgitatakse välja füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas.
  Loe edasi..

 • Eesti Kultuurkapitali stipendiumi maksustamine 07.02.2018

  Kultuurkapitali stipendiume makstakse Eesti Kultuurkapitali seaduse alusel. Eraisikule, kes ettevõtlusega ei tegele, on seaduse alusel makstud stipendium maksuvaba ning seda ei pea deklareerima. Kui stipendiumi saadakse seoses ettevõtlusega, kuulub stipendium ettevõtlustulu hulka ning see tuleb deklareerida.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Fortumo
 • swissotel
 • epood
 • Avalik andbemaas
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257460  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
100  Koolitust
22247  Artiklit
52834  Registreerunud kasutajat
36231  Nädalakirja tellijat
33332  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017