Teejuht 2019
Teisipäev, 21. August
 

FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2018. aastal

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ettevõtlusest saadud tulu sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav ettevõtlustulu selgitatakse välja füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas.

Aasta kestel on FIE kohustatud kord kvartalis maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid. Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise tähtajad 2018. aastal on:

 • 15. märts,
 • 15. juuni,
 • 17. september ja
 • 17. detsember.

Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise korda reguleerivad sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 9 lõiked 3–51.

Artiklis kirjeldatud muudatused rakenduvad 2018. aasta FIE sotsiaalmaksu avansiliste maksete arvestuses.

Avansiliste maksete arvestamise aluseks olev sotsiaalmaksu kuumäär on 2018. aastal 470 eurot. Kvartaalne sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustus on 465,30 eurot (470 × 3 × 33%), kui ei esine maksukohustust vähendavaid asjaolusid.

Alates 01.01.2018 jõustus Eesti vabariigi ja Austraalia vaheline sotsiaalkindlustusleping. Austraalia maksuhaldur (Australian Taxation Office) väljastab Eestisse tulevatele isikutele tõendi (Certificate of coverage) sellest, et isik jääb ettevõtlusega tegelemise ajal endiselt sotsiaalselt kindlustatuks Austraalias. Kui isik esitab sellise sertifikaadi maksu- ja tolliametile, siis ta ei pea Eestis saadud ettevõtlustulult maksma Eestis sotsiaalmaksu tema sertifikaadi kehtivuse perioodil (kuni 5 aastat).

1. jaanuarist 2018 jõustunud sotsiaalmaksu- ja tulumaksuseaduse muutmise seadusega on tehtud järgmised muudatused FIE sotsiaalmaksu avansiliste maksete arvestamise reeglites:

1. FIE-de loetelu nendest, kes on vabastatud sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise kohustusest (SMS § 9 lg 3 p 1) – seni olid riikliku pensioni saajad ja osalise või puuduva töövõimega isikud, on lisatud õppuritest FIE-d, kes on ravikindlustatud ravikindlustuse seaduse § 5 lg 4 p 5 alusel.

Nendeks on õigusaktide alusel asutatud ja tegutsevas Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses:

 • põhiharidust omandav isik;
 • üldkeskharidust omandav isik;
 • kutseõppe tasemeõppes õppiv isik;
 • Eesti alalisest elanikust üliõpilane, välja arvatud doktoranditoetust saav doktorant.

Õppivad FIE-d on analoogselt pensionäridest FIE-dega vabastatud aasta kestel sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise kohustusest ja tuludeklaratsiooni alusel sotsiaalmaksu aastasest miinimumkohustusest. Nemad on aga kohustatud maksma sotsiaalmaksu tuludeklaratsioonis deklareeritud tegelikult (neto)ettevõtlustulult (33%-lise maksumääraga).

Õppevorm ja vanus ei mängi rolli õppuri kindlustusel. Olenemata vanusest on Eesti alalisel elanikul õigus saada kindlustust nii päeva- kui kaugõppes õppides juhul, kui ta on vastu võetud (immatrikuleeritud) ülikooli tasemeõppe õppekavale ja omab üliõpilase staatust. Ravikindlustusele ei oma õigust näiteks ekstern, sest teda ei immatrikuleerita ja tal ei ole üliõpilase staatust. Samuti ei saa kindlustust avatud ülikoolis õppija, sest ta õpib tasemeõppe õppekava moodulite või üksikute õppeainete kursuseprogrammide alusel. Ka tema ei oma üliõpilase staatust.

Inimene näeb oma ravikindlustusandmeid portaalis eesti.ee lehelt "Ravikindlustuse ja perearsti info". Vajadusel saab tõendi PDF-vormingus dokumendina salvestada või saata e-kirjaga soovitud aadressile. Selleks tuleb avada samal lehel olev link "Isiku kindlustused".

Kindlustus algab päeval, kui haigekassasse laekuvad andmed õppima asumisest (üldjuhul haridus- ja teadusministeeriumilt). Maksu- ja tolliamet saab õppurite andmeid haigekassalt. Need andmed võetakse arvesse sotsiaalmaksu avansiliste maksete automaatse genereerimise programmis (kui on õppur terve kvartali jooksul, siis avansiline makse = 0, kui kvartalist lühema perioodi jooksul, siis arvutatakse proportsiooni (SMS § 9 lg 3 p 1 ning § 9 lg 5 punktid 4 ja 5). Proportsiooni arvestuse muudatustest vaadake palun järgnevat punkti 2.

2. Sotsiaalmaksu avansiliste maksete kvartaalse kohustuse proportsionaalne arvestus, kui maksukohustus on kvartalist lühema perioodi jooksul (SMS § 9 lõiked 5 ja 51)

Kui avansiliste maksete kohustusest vabastamise tingimused on täidetud mitte kogu kvartali jooksul, vaid üksnes teatud perioodi jooksul kvartalis, siis rakendatakse proportsiooni. Muudatus proportsiooni arvestuses: kuupõhine arvestus asendatakse päevapõhise arvestusega. Niinimetatud "15. kuupäeva reegel" kaob ära.

SMS § 9 lg 5 ja 51 (alates 01.01.2018 redaktsioonis)
"(5) Füüsilisest isikust ettevõtja maksab sotsiaalmaksu avansilisi makseid proportsionaalselt:
1) füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud päevade arvuga, kui füüsilisest isikust ettevõtja on kvartali kestel kantud äriregistrisse või kustutatud äriregistrist;
2) riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks saamisele eelnenud päevade arvuga, kui ta on kvartali kestel saanud riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks;
3) riikliku pensioni saaja või osalise või puuduva töövõimega isiku staatuse lõppemisele järgnenud päevade arvuga, kui tal on kvartali kestel lõppenud õigus saada riiklikku pensioni või osalise või puuduva töövõimega isiku staatus;
4) ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel kindlustatud isikuga võrdsustatud isiku staatuse tekkimisele eelnenud päevade arvuga, kui tal on kvartali kestel tekkinud õigus olla võrdsustatud isik ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel;
5) ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel kindlustatud isikuga võrdsustatud isiku staatuse lõppemisele järgnenud päevade arvuga, kui tal on kvartali kestel lõppenud õigus olla võrdsustatud isik ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel.
(51) Füüsilisest isikust ettevõtja, kes on äriseadustiku § 3 lõike 3 kohaselt teatanud äriregistri pidajale tegevuse peatamisest või ajutise või hooajalise tegevuse algus- ja lõppkuupäeva, ning notar, vandetõlk ja kohtutäitur, kelle kohta on maksukorralduse seaduse § 201 kohaselt teatatud Maksu- ja Tolliametile samad andmed, maksavad avansilisi makseid proportsionaalselt ettevõtlusega tegelemise päevade arvuga."

Avansiliste maksete automaatsel genereerimisel võtab programm arvesse kõik teadaolevad andmed kvartali maksukohustuse päevade arvu kohta: kas antud kvartalis on olemas FIE staatuse algus- ja lõppkuupäev, peatamise/hooajalisuse algus- ja lõppkuupäev, pensionäri staatuse algus- ja lõppkuupäev, õppuri staatuse algus- ja lõppkuupäev, välisriigi A1 tõendi algus- ja lõppkuupäev.

Kui isikul oli maksukohustus osade kvartali päevade eest, siis:

 • leitakse päevade arv, mille eest maksukohustus tekkis (liidetakse kokku kõik maksuvabastusega katmata päevad);
 • leitakse antud kvartali tegelik päevade arv;
 • arvutatakse makse päevapõhiselt: kvartali makse ÷ kvartali päevade arv × maksukohustuse päevade arv.

Igas kvartalis on erinev päevade arv:

I kv:    31 + 28 + 31 = 90;
II kv:   30 + 31 + 30 = 91;
III kv:  31 + 31 + 30 = 92;
IV kv: 31 + 30 + 31 = 92 päeva.

Näiteks, kui maksukohustus tekkis 50 päeva eest ja antud kvartalis on 91 päeva, siis arvutatakse maksukohustus järgnevalt: 465,30 ÷ 91 × 50.

Kui isikul ei tekkinud maksukohustust mitte ühegi kvartali päeva kohta, siis vastava kvartali makset ei arvutata.

Kui maksukohustus arvutatakse terve kvartali eest, siis kvartali summa on fikseeritud 465,30 eurot.

Näited

Järgnevalt näited I kvartali avansiliste maksete päevapõhise arvestuse kohta (päevade arv = maksukohustuse päevade arv kvartalis; teadaolevad andmed seisuga 14.03.2018):

 1. FIE algus 01.01.2018 (või varem) ja lõpp 31.01.2018 → päevade arv = 31 → I kv makse: 465,30 eurot ÷ 90 päeva × 31 päeva = 160,27 eurot
   
 2. FIE algus 31.01.2018 ja lõpp 28.02.2018 → päevade arv = 29 → I kv makse: 465,30 ÷ 90 × 29 = 149,93 eurot
   
 3. FIE algus 01.01.2018 (või varem), peatamine 10.01.2018–05.02.2018 (27 päeva) ja õppur 10.02.–05.03.2018 (24 päeva), FIE lõpp puudub → päevade arv = kvartali päevade arv 90 – peatamise päevade arv 27 – õppuriks olemise päevade arv 24 = 39 → I kv makse: 465,30 ÷ 90 × 39 = 201,63 eurot

 

3. Tööandja sotsiaalmaksu arvesse võtmine FIE avansiliste maksete vähendusena

SMS § 9 lg 4
"Kui füüsilisest isikust ettevõtja eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja või SMS § 6 alusel riik, linn, vald, võib tema makstavate avansiliste maksete summa olla väiksem kui kolmekordselt sotsiaalmaksu kuumääralt arvutatud maksusumma, kui tööandja või § 6 alusel riigi, linna, valla poolt maksustamisperioodi jooksul tema eest ja avansiliste maksetena tema poolt makstav sotsiaalmaksu summa kokku on võrdne kolmekordselt sotsiaalmaksu kuumääralt arvutatud maksusummaga. Tööandja või käesoleva seaduse § 6 alusel riigi, linna, valla makstavat sotsiaalmaksu arvestatakse summeeritult alates kalendriaasta algusest".

FIE avansiliste maksete kohustust vähendav tööandja või SMS § 6 alusel riigi, KOV, loomeliidu maksudeklaratsiooni TSD või ESD vormidel deklareeritud sotsiaalmaks võetakse arvesse summeeritult alates kalendriaasta algusest (SMS § 9 lg 4). Seni on olnud deklaratsiooni TSD või ESD sotsiaalmaksu arvesse võtmine kvartalite kaupa.

Kvartali sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustuse (täissumma või proportsiooniga arvutatud) summat korrigeeritakse maksudeklaratsioonid TSD või ESD vormidel deklareeritud sotsiaalmaksu summaga. Deklaratsiooni TSD või ESD andmed võetakse arvesse kvartali suhtes (–1 kuu) perioodilise nihkega (st seisuga 15.03.2018 I kvartali makse arvutamisel võetakse arvesse deklaratsiooni TSD või ESD 2017. a detsembri kohta, 2018. a jaanuari ja veebruari kohta. Kui vastava perioodi deklaratsioonil TSD või ESD olev sotsiaalmaksu summa on suurem kui antud kvartali avansilise makse kohustus, siis kandub selles kvartalis kasutamata tööandja sotsiaalmaks järgmis(t)e kvartali(te) maksekohustuse vähenduseks, kuid mitte tagasiulatuvalt eelmiste kvartalite maksukohustuse vähendamiseks. Palgatulu saamise kuule eelnevates kvartalites tekkinud avansilise makse kohustust jooksvalt ümber ei arvutata. Eelnevates kvartalites avansilise makse kohustuse põhjal tekkinud enammakse tagastatakse üldkorras 2018. a füüsilisest isiku tuludeklaratsiooni.

Näited

I kvartali maksukohustus on 400 eurot. Kontrollitakse 2017. a detsembrikuu, 2018. a jaanuari- ja veebruarikuu vormil TSD olevaid sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et sotsiaalmaksu kogusumma on 100 eurot, siis lõplik I kvartali makse on 400 – 100 = 300 eurot.

II kvartali maksukohustus on 200 eurot. Kontrollitakse 2018. a märtsi-, aprilli- ja maikuu vormil TSD olevaid sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et sotsiaalmaksu kogusumma on 350 eurot, siis lõplik II kvartali makse on 200 – 200 = 0 eurot ja vormi TSD või ESD sotsiaalmaksu jääk on 350 – 200 = 150 eurot järgmis(t)e kvartalite katteks.

III kvartali maksukohustus on 300 eurot. Kontrollitakse 2018. a juuni-, juuli- ja augustikuu vormil TSD olevaid sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et sotsiaalmaksu kogusumma on 50 eurot, siis lõplik III kvartali makse on 300 – 150 (jääk) – 50 (uus) = 100 eurot.

IV kvartali maksukohustus on 400 eurot. Kontrollitakse 2018. a septembri-, oktoobri- ja novembrikuu vormil TSD olevaid sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et sotsiaalmaksu kogusumma on 500 eurot, siis lõplik IV kvartali makse on 400 – 400 = 0 eurot ja kuigi osa vormi TSD või ESD sotsiaalmaksu summat jäi ära kasutamata (500 – 400), siis seda järgmisesse aastasse ei kanta. Lõplik sotsiaalmaksu aastakohustuse ümberarvestus tehakse füüsilise isiku 2018. aasta tuludeklaratsiooni alusel 2019. aastal ja siis võetakse arvesse vormi TSD või ESD sotsiaalmaksu summa jaanuari-detsembri kohta.

 

Oluline on, et FIE ise jälgiks oma sotsiaalmaksu avansilise makse kohustuse suurust ja tasuks selle õigeaegselt.

Tähtpäevaks tasumata sotsiaalmaksu avansiliste maksete summalt tuleb tasuda intressi 0,06 protsenti päevas. Maksu- ja tolliamet arvestab kvartali eest tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu summa välja tasumise tähtpäevale eelneval ööl maksete genereerimise hetkel teadaolevate avansilise makse aluseks olevate andmete alusel (FIE sotsiaalmaksu avansilise makse suurust mõjutavad nt ettevõtluse peatamine, pensionäriks või õppuriks saamine, tööandja või riigi makstud sotsiaalmaks jne). Kui FIE ei ole ise arvestanud sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustuse suurust, saab ta avansiliste maksete summa teada e-maksuametist/e-tollist või maksu- ja tolliameti teenindusbüroost sotsiaalmaksu avansilise makse tasumise tähtpäeval (iga kvartali viimase kuu 15. kuupäeval).

tarkvara 3

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Füüsilisest isikust ettevõtja või osaühing 28.03.2018

  Mis on plussid ja miinused, kui rääkida tegutsemisest osaühinguna (OÜ) või füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE)? Mis on aastate jooksul muutunud? Kellel on soovitatav olla FIE ja kellele on mõistlik see ettevõtlusvorm ümber registreerid ...
  Loe edasi..

 • FIE ettevõtte üleminek ja maksukohustused 27.03.2018

  Nagu iga muu ettevõtluse puhul, võib ka füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE puhul tekkida olukordi, kus olemasolevat ettevõtlust soovitakse jätkamise eesmärgil ühelt isikult teisele üle anda.Äriühingute olemuslik abstraktsus võimaldab ühinemisi, jagunemisi ja osade või aktsiate võõrandamist, et ettevõtet ümber kujundada. Füüsilisest isikust ettevõtja puhul võib tekitada küsimusi, mil moel on ettevõtluse üleandmine teostatav.Keskne küsimus ettevõtte ülemineku puhul on õigusjärglus – ühe isiku õigused ja kohustused lähevad üle teisele isikule. Eristatakse eriõigusjärglust (näiteks kinnisvara müümisel on uus omanik õigustatud maja kasutama, aga ka kohustatud vajadusel maamaksu tasuma) ja üldõigusjärglust.
  Loe edasi..

 • FIE maksukalender 2018 14.03.2018

  Millised on need olulised kuupäevad, mis tuleb kõigil FIEdel 2018. aastal kalendris ära märkida? Kindlasti ei tohi unustada tulu- ega sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise tähtaegu. Samuti on oluline, et ettevõtlusest saadud tulud oleks õigeaegselt deklareeritud.
  Loe edasi..

 • Eesti Kultuurkapitali stipendiumi maksustamine 07.02.2018

  Kultuurkapitali stipendiume makstakse Eesti Kultuurkapitali seaduse alusel. Eraisikule, kes ettevõtlusega ei tegele, on seaduse alusel makstud stipendium maksuvaba ning seda ei pea deklareerima. Kui stipendiumi saadakse seoses ettevõtlusega, kuulub stipendium ettevõtlustulu hulka ning see tuleb deklareerida.
  Loe edasi..

 • Füüsilisest isikust ettevõtja maksustamise muudatused 2018. aastal 23.01.2018

  1. jaanuaril 2018 jõustunud seadusemuudatused muudavad ka füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) maksustamist. Muudatuste eesmärk on soodustada FIE-na tegutsemist, luues FIE-le äriühinguga sarnase maksuõigusliku keskkonna. --related-- FIE tulud ja kulud ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid

Soovitame samal teemal e-poest

 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Eesti Raudtee
 • swissotel
 • epood
 • Maksuskoop
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257460  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
100  Koolitust
22247  Artiklit
52834  Registreerunud kasutajat
36231  Nädalakirja tellijat
33332  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017