Teejuht 2019
Teisipäev, 21. August
 

VII. FIE ja raamatupidamine (FIE ABC)

02.01.2014  (uuendatud 15.03.2017)

7.1. FIE on raamatupidamiskohustuslane

FIE on raamatupidamiskohustuslane ja peab pidama raamatupidamisarvestust raamatupidamise seaduses sätestatud juhtudel ja korras.

FIE võib oma ettevõtluse raamatupidamises kasutada kas kassa- või tekkepõhist arvestusprintsiipi. Arvestusprintsiibi valikul tuleb aga tähelepanu pöörata sellele, et ettevõtlustulu maksustamine toimub kassapõhist printsiipi kasutades (tulumaksuseaduse § 36 lg-d 1 ja 3). See tähendab, et kui FIE peab raamatupidamist tekkepõhiselt, tuleb see ettevõtlustulu deklaratsiooni vormi E täitmiseks korrigeerida kassapõhiseks.

Raamatupidamisele esitatud nõuded on sätestatud raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites.
 

7.2. Millest lähtub FIE oma raamatupidamisarvestuses

Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud: 

 • korraldama raamatupidamist Eesti hea raamatupidamistava või rahvusvahelise finantsaruandluse standardite alusel nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest;
   
 • dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid;
   
 • kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites;
   
 • säilitama raamatupidamise dokumente.

Kassapõhist raamatupidamist pidav FIE lähtub raamatupidamise seaduse §-dest 1–3, 4 (v.a punkt 4), 5, 6 (v.a lõige 3), 7, 9, 10 ja 12 ning muudest Eesti hea raamatupidamistava nõuetest, mis reguleerivad kassapõhist raamatupidamist. Tekkepõhist raamatupidamist pidav FIE lähtub kogu raamatupidamise seadusest.
 

7.3. Kassapõhine ja tekkepõhine raamatupidamine

Kassapõhise raamatupidamisarvestuse korral kajastatakse tulud ja kulud aasta algusest kronoloogilises järjekorras, arvestades raha tegelikku laekumist või väljamaksmist. Tulude ja kulude sissekanded päevaraamatusse tehakse siis, kui raha laekub kassasse või pangakontole ja kui raha kassast või pangakontolt välja makstakse.

Näide

Ettevõtja andis ostjale kauba ja esitas arve summas 639,12 eurot 2016. aasta oktoobris. Raha üleantud kauba eest laekus ettevõtjale 2017. aasta jaanuaris summas 639,12 eurot. Summa 639,12 eurot loetakse ettevõtja 2017. aasta tuluks.


Tekkepõhise raamatupidamisarvestuse korral kajastatakse majandustehingud vastavalt nende toimumise ajale, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud.

Näide

Ettevõtja andis ostjale kauba ja esitas arve summas 639,12 eurot 2016. aasta oktoobris. Raha üleantud kauba eest laekus ettevõtja pangakontole 2017. aasta jaanuaris summas 639,12 eurot. Summa 639,12 eurot näidatakse raamatupidamisarvestuses 2016. aasta tuluna. Maksuarvestuses aga kajastatakse 639,12 eurot 2017. aasta tuluna.


FIE on nii raamatupidamiskohustuslane kui ka maksukohustuslane. Juhul kui FIE kasutab tekkepõhist raamatupidamisarvestust, siis tuleb tal pidada täiendavat arvestust maksustamise seisukohast tähendust omavate asjaolude kohta, st maksuarvestust. 

Maksuarvestus on sisuliselt kassapõhine raamatupidamisarvestus. Seega peab FIE, kellel on tekkepõhine raamatupidamisarvestus, pidama maksustamise jaoks veel täiendavalt kassapõhist arvestust.
 

7.4. Raamatupidamisregister (päevaraamat)

FIE kajastab kõik oma ettevõtlusega seotud majandustehingud raamatupidamisregistrites (raamatupidamise seaduse §-d 9 ja 10), kusjuures iga tehingu kohta tehtav sissekanne peab sisaldama järgmisi andmeid: 

 • majandustehingu kuupäev,
 • raamatupidamiskirjendi järjekorranumber,
 • debiteeritavad ja krediteeritavad kontod ja vastavad summad,
 • majandustehingu lühikirjeldus,
 • algdokumendi (koonddokumendi) nimetus ja number.

Kassapõhise raamatupidamise registriks on päevaraamat.
 

7.5. Raamatupidamise algdokumendid

Iga päevaraamatusse tehtava sissekande (raamatupidamiskirjendi) aluseks on majandustehingu toimumist kinnitav kirjalik tõend ehk raamatupidamise algdokument (raamatupidamise seadus § 7) või algdokumentide alusel koostatud koonddokument. Nõuded algdokumendile on kirjas raamatupidamise seaduse §-s 7, mille kohaselt peavad algdokumendil olema järgmised andmed: 

 • dokumendi nimetus ja number;
 • koostamise kuupäev;
 • tehingu majanduslik sisu;
 • tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa);
 • tehingupooli identifitseerida võimaldavad andmed;
 • vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber.

Raamatupidamise algdokumente, raamatupidamisregistreid, lepinguid jm dokumente tuleb säilitada vähemalt seitse aastat pärast majandusaasta lõppu (raamatupidamise seaduse § 12, vaata ka maksukorralduse seaduse § 58).

Algdokumente on lubatud üle viia teise vormingusse või teisele teabekandjale, kui üleviimise käigus ei muudeta majandustehingut puudutavaid algdokumendi andmeid. Kui FIE on käibemaksukohustuslane, siis käibemaksuseadus seab algdokumendile omad nõudmised (vaata käibemaksuseaduse § 37).
 

7.6. Päevaraamatu kujundamine

Päevaraamatul ei ole kinnitatud vormi ning ettevõtja võib valida ise sobiva vormi ja kujundada selle raamatupidamise seadusest lähtudes.

FIE võib: 

 • kujundada päevaraamatu ise kas paberil või arvutis;
  Päevaraamatu kujundamisel võib arvestada ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E) struktuuri ning jaotada päevaraamatu tulude ja kulude osa vastavalt deklaratsiooni ridadele, mis lihtsustab hilisemat deklaratsiooni täitmist. Kui FIE tulude ja kulude hulgas ei ole kõiki deklaratsioonil loetletuid, siis pole vaja neid ka päevaraamatus kajastada. Vt päevaraamatu näidis 1
 • kasutada raamatupidamisprogramme, mida müüvad raamatupidamistarkvaraga tegelevad firmad.

Päevaraamatu näidis 1
Kuidas ise päevaraamatut kujundada

FIE tulud

Jrk nr Dok nr Kuu-
päev
Firma/
isik
Sisu Ette-
võtlus-
tulud
sellest
kauba müük tee-
nuse osu-
ta-
mine
ren-
di-
tulu
vara müük vara
isik-
likku
tarbi-
misse võt-
mine
finants-
tulu
muud tulud
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 3 12.01.15 AS ABC Toidu-
ainete
müük
500 500            
2 15 14.02.15 AS ABC Rent 300     300        
3 16 15.03.15 OÜ Mets Rent
ja toit-
lustus
700   400 300        

FIE kulud

Jrk nr Dok nr Kuupäev Firma/
isik
Sisu Te-
hingu sum-
ma
Ette-
võt-
lus %
Ette-
võt-
luse
kulu (sum-
ma)
sellest
põhi-
vara soeta-
mine
kau-
bad, tee-
nused
mak-
sud/
maa-
maks
muud kulud
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 12.01.15 Kaup-
lus
Ehitus-
mater-
jal
200 100% 200   200    
2 7 15.02.15 Kaup-
lus
Maja-
pida-
mis-
tarbed
100 50% 50   50    
3 13 15.03.15 Maksu-
ja tolli-
amet
maa-
maks
50 20% 10     10  


Päevaraamatu alusel täidab FIE ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E), millel kajastab ettevõtluse tulud ja kulud. Ettevõtlustulu deklaratsioon tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile hiljemalt tegevusaastale järgneva aasta 31. märtsiks.

Deklaratsioonile kantud tulud ja kulud peavad olema vastavuses raamatupidamises kajastatud summadega. Vormi E esitamisega 31. märtsiks peab ka eelmise aasta raamatupidamisaruandlus olema korrastatud ja lõplik.

Põllumajandussaaduste tootmise, müügi ja metsamaterjali müügi ning muu ettevõtluse tulude ja kulude kohta tuleb pidada eraldi arvestust.

Vormi E täitmisel näidatakse tulud ja kulud koos käibemaksuga.


Tagasi "FIE ABC" SISUKORDA

tarkvara 4

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Füüsilisest isikust ettevõtja või osaühing 28.03.2018

  Mis on plussid ja miinused, kui rääkida tegutsemisest osaühinguna (OÜ) või füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE)? Mis on aastate jooksul muutunud? Kellel on soovitatav olla FIE ja kellele on mõistlik see ettevõtlusvorm ümber registreerid ...
  Loe edasi..

 • FIE ettevõtte üleminek ja maksukohustused 27.03.2018

  Nagu iga muu ettevõtluse puhul, võib ka füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE puhul tekkida olukordi, kus olemasolevat ettevõtlust soovitakse jätkamise eesmärgil ühelt isikult teisele üle anda.Äriühingute olemuslik abstraktsus võimaldab ühinemisi, jagunemisi ja osade või aktsiate võõrandamist, et ettevõtet ümber kujundada. Füüsilisest isikust ettevõtja puhul võib tekitada küsimusi, mil moel on ettevõtluse üleandmine teostatav.Keskne küsimus ettevõtte ülemineku puhul on õigusjärglus – ühe isiku õigused ja kohustused lähevad üle teisele isikule. Eristatakse eriõigusjärglust (näiteks kinnisvara müümisel on uus omanik õigustatud maja kasutama, aga ka kohustatud vajadusel maamaksu tasuma) ja üldõigusjärglust.
  Loe edasi..

 • FIE maksukalender 2018 14.03.2018

  Millised on need olulised kuupäevad, mis tuleb kõigil FIEdel 2018. aastal kalendris ära märkida? Kindlasti ei tohi unustada tulu- ega sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise tähtaegu. Samuti on oluline, et ettevõtlusest saadud tulud oleks õigeaegselt deklareeritud.
  Loe edasi..

 • FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2018. aastal 06.03.2018

  Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusest saadud tulu sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav ettevõtlustulu selgitatakse välja füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas.
  Loe edasi..

 • Eesti Kultuurkapitali stipendiumi maksustamine 07.02.2018

  Kultuurkapitali stipendiume makstakse Eesti Kultuurkapitali seaduse alusel. Eraisikule, kes ettevõtlusega ei tegele, on seaduse alusel makstud stipendium maksuvaba ning seda ei pea deklareerima. Kui stipendiumi saadakse seoses ettevõtlusega, kuulub stipendium ettevõtlustulu hulka ning see tuleb deklareerida.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Eesti Raudtee
 • swissotel
 • epood
 • Maksuskoop
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257460  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
100  Koolitust
22247  Artiklit
52834  Registreerunud kasutajat
36231  Nädalakirja tellijat
33332  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017