Teejuht 2019
Teisipäev, 21. August
 

X. Ettevõtluse peatamine ja lõpetamine (FIE ABC)

02.01.2014  (uuendatud 15.03.2017)

10.1. FIE õigused ja kohustused ettevõtluse peatamisel ja lõpetamisel

Ettevõtluse peatamine

Kui isik soovib oma tegevuse FIEna peatada, esitab ta äriregistrile vastava avalduse ja märgib sellel ajavahemiku, millal ettevõtlus peatatakse (äriseadustik § 3 lg 3). Isikut ei loeta maksustamise seisukohalt FIE-ks ajavahemikus, millal ettevõtlus on peatatud. Samuti ei tule ettevõtluse peatamise ajal maksta tulu- ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid. Seni kuni ettevõtlust pole peatatud, säilivad FIE-le kõik maksuseadustes ettenähtud kohustused.

Kui FIE tegevus on vastavalt maksukorralduse seadusele peatatud rohkem kui 12 kuud, loetakse vara(d), mille soetusmaksumuse on maksumaksja oma ettevõtlustulust maha arvanud, isiklikku tarbimisse võetuks ja vara(de) turuhind lisatakse ettevõtlustulule (tulumaksuseadus § 36 lg 7).

Ettevõtluse vara, mis oli ootel, et jätkata ettevõtlust, kuid 12 kuu möödumisel tegevus mingitel põhjustel ei jätkunud, siis on vara isiklikku tarbimisse võtmise hetk 12 kuu möödumisel arvates tegevuse peatamise algusest. Kui aga selline vara on antud kasutada teisele isikule (või võetud FIE enda kasutusse) enne 12 kuu möödumist peatamise algusest arvates, siis on isiklikku tarbimisse võtmise hetkeks ajahetk, kui vara anti ettevõtlusest välja teisele isikule. 

Samuti oleks maksustamise moment tekkinud ettevõtlusega tegelemise ajal. Vara isiklikku tarbimisse võtmise hetkeks on varaseim hetk: kui ettevõtluses kasutatud vara hakati kasutama muul otstarbel või kui tegevuse peatamisest on möödunud 12 kuud.

Ettevõtluse peatamise ajal tehtud kulutusi ettevõtlustulust maha arvata ei saa. Kuna ettevõtlustulu maksustatakse olenemata selle laekumise ajast, on ka ettevõtluse peatamise ajal laekunud tulud FIE ettevõtlustuluks.

Samuti peab FIE teadma, et vastavalt ravikindlustuse seaduse § 10 lõikele 4 peatub isiku ravikindlustuskaitse kahe kuu möödumisel pärast ettevõtluse peatamise kandmisest äriregistrisse. Kui isik jätkab ettevõtlusega pärast peatamise lõppu, esitab Maksu- ja Tolliamet andmed peatamise lõppemise kohta haigekassale kümne tööpäeva jooksul. Andmete saamisel jätkub isiku kindlustuskaitse ilma ooteajata.

Ettevõtluse lõpetamine

Kui isik soovib oma tegevuse FIEna lõpetada, peab ta äriregistrile esitama avalduse tegevuse lõpetamise ja registrist kustutamise kohta. Äriregistrist kustutatakse FIE tema avalduse alusel. Käibemaksukohustuslasest FIE peab aga enne äriregistrile kustutamise avalduse esitamist taotlema enda kustutamist käibemaksukohustuslaste registrist.

Lõpetamise kohta tehakse registrikanne isiku poolt avalduses märgitud kuupäeva seisuga, kui avalduses märgitud kuupäev pole saabunud varem. Äriregister teeb registrikande hiljemalt viiendal tööpäeval pärast kandemäärusele allakirjutamist, kui avaldus ja sellele lisatud dokumendid vastavad seadusele ning on esitatud seaduses lubatud või ettenähtud tähtajal (äriseadustik § 33).

Kui isik lõpetab FIE-na tegutsemise, siis peab ta järgneva aasta 31. märtsiks esitama lõppenud tegevusaasta kohta tuludeklaratsiooni vormi E. Deklaratsioon tuleb esitada ka juhtudel, kui FIE-l puudus ettevõtlustegevus, ta ei saanud ettevõtlustulu või see oli maksuvabast tulust väiksem.

FIE ettevõtluse lõpetamisel tehakse maksustamisperioodi ettevõtlustulust ettevõtlusega seotud mahaarvamised ning saadud summa jagatakse enne maksumääraga korrutamist 1,33-ga. Juurdemaksmisele kuuluv tulu- ja sotsiaalmaks tuleb tasuda maksustamiseperioodile järgneva aasta 1. oktoobriks.

Ravikindlustuskaitse lõpeb kahe kuu möödumisel kustutamiskande tegemisest äriregistris (ravikindlustuse seadus § 10 lg 3).

Kui FIE on faktiliselt sunnitud ettevõtluse lõpetama, kuid ei esita selle kohta äriregistrile avaldust kande kustutamiseks, siis on ta kohustatud jätkuvalt maksma tulu- ja sotsiaalmaksu avansilisi makseid.

Ettevõtluse tulu võib laekuda ka pärast ettevõtluse lõpetamist.

10.2. FIE ettevõtte varade maksustamine ettevõtluse lõpetamisel

Ettevõtluse lõpetamisel võib ettevõtja ettevõtluses kasutatud vara, kas võõrandada või loetakse see isiklikku tarbimisse võetuks.

Ettevõtluses kasutatud vara võõrandamine

Ettevõtluse lõpetamisel võib ettevõtluses kasutatud vara müüa. Kui müüdava vara soetamismaksumus on ettevõtlustulust maha arvatud, siis loetakse vara müügihind ettevõtlustuluks. Siinjuures juhime tähelepanu, et ei ole oluline, millal soetatud vara maksumus on ettevõtluskuludesse kantud. Ettevõtlustuludesse kantakse vara müügihind sellel maksustamisperioodil, millal vara võõrandatakse.

Ka siis, kui ettevõtlustulust on maha arvatud kuni 31.12.1999 kehtinud tulumaksuseaduse alusel maksuamortisatsioon ja vara korrigeeritud maksumus on ettevõtluse kuludesse kantud 2000. aastal, loetakse soetamismaksumus mahaarvatuks.

Ettevõtluses kasutatud vara isiklikku tarbimisse võtmine

Vara, mille soetamismaksumus on ettevõtlustulust maha arvatud ja mida ettevõtluse lõpetamisel ei võõrandata, loetakse isiklikku tarbimisse võetuks ning lõpetamise maksustamisperioodi ettevõtlustulule lisatakse selle vara turuhind.

Isiklikku tarbimisse võetud vara hilisema võõrandamise korral maksustatakse saadud kasu üldises korras ning vara soetamismaksumuseks loetakse ettevõtlustulule lisatud summa.

Isiklikuks tarbimiseks ei loeta ettevõtte hulka kuulunud vara üleandmist või pärandamist isikule, kes jätkab ettevõtte tegevust (tulumaksuseadus § 37 lg 7).

Hävinud varad

Ettevõtluse kuludesse kantud hävinud või kadunud vara mahakandmine on vajalik selleks, et ettevõtluse lõpetamisel ei saaks lugeda sellist vara isiklikku tarbimisse võetuks ja vara turuhinda ei saaks lisada ettevõtlustulule.

Vara mahakandmine ettevõtlusest toimub ainult seaduste, raamatupidamise korraldamise eeskirjade ja teiste õigusaktide sätete kohaselt vormistatud dokumentatsiooni alusel.

Kuna kassapõhise raamatupidamisarvestuse korral, ei ole raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine kohustuslik, siis sellisel juhul koostab FIE hävinud või kadunud vara mahakandmise kohta akti või õiendi. Akt või õiend peab sisaldama vara liiki ja täielikku nimetust, soetamise aega ja ettevõtluse kuludesse kantud soetamismaksumust, vara hävinemise või kadumise korral sellekohast teavet, põhjust jne. Võimalusel peaks aktile või õiendile lisama asjaomaste ametkondade kinnituse vara hävimise või kadumise kohta.


Tagasi "FIE ABC" SISUKORDA

tarkvara 3

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Füüsilisest isikust ettevõtja või osaühing 28.03.2018

  Mis on plussid ja miinused, kui rääkida tegutsemisest osaühinguna (OÜ) või füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE)? Mis on aastate jooksul muutunud? Kellel on soovitatav olla FIE ja kellele on mõistlik see ettevõtlusvorm ümber registreerid ...
  Loe edasi..

 • FIE ettevõtte üleminek ja maksukohustused 27.03.2018

  Nagu iga muu ettevõtluse puhul, võib ka füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE puhul tekkida olukordi, kus olemasolevat ettevõtlust soovitakse jätkamise eesmärgil ühelt isikult teisele üle anda.Äriühingute olemuslik abstraktsus võimaldab ühinemisi, jagunemisi ja osade või aktsiate võõrandamist, et ettevõtet ümber kujundada. Füüsilisest isikust ettevõtja puhul võib tekitada küsimusi, mil moel on ettevõtluse üleandmine teostatav.Keskne küsimus ettevõtte ülemineku puhul on õigusjärglus – ühe isiku õigused ja kohustused lähevad üle teisele isikule. Eristatakse eriõigusjärglust (näiteks kinnisvara müümisel on uus omanik õigustatud maja kasutama, aga ka kohustatud vajadusel maamaksu tasuma) ja üldõigusjärglust.
  Loe edasi..

 • FIE maksukalender 2018 14.03.2018

  Millised on need olulised kuupäevad, mis tuleb kõigil FIEdel 2018. aastal kalendris ära märkida? Kindlasti ei tohi unustada tulu- ega sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise tähtaegu. Samuti on oluline, et ettevõtlusest saadud tulud oleks õigeaegselt deklareeritud.
  Loe edasi..

 • FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2018. aastal 06.03.2018

  Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusest saadud tulu sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav ettevõtlustulu selgitatakse välja füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas.
  Loe edasi..

 • Eesti Kultuurkapitali stipendiumi maksustamine 07.02.2018

  Kultuurkapitali stipendiume makstakse Eesti Kultuurkapitali seaduse alusel. Eraisikule, kes ettevõtlusega ei tegele, on seaduse alusel makstud stipendium maksuvaba ning seda ei pea deklareerima. Kui stipendiumi saadakse seoses ettevõtlusega, kuulub stipendium ettevõtlustulu hulka ning see tuleb deklareerida.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Eesti Raudtee
 • swissotel
 • epood
 • Maksuskoop
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257460  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
100  Koolitust
22247  Artiklit
52834  Registreerunud kasutajat
36231  Nädalakirja tellijat
33332  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017