auto koolitus
Kolmapäev, 20. Juuni
 

Eesti, Läti ja Leedu äriühingu osanike õiguste võrdlev analüüs

Autor
Uģis Treilons
Läti advokaadibüroo LEADELL Fogels, Vītols & Paipa vandeadvokaat
Autor
Pirkka-Marja Põldvere
LEADELL Pilv Advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner
Autor
Greta Vaicekauskaitė
Leedu advokaadibüroo LEADELL Balčiūnas & Grajauskas advokaat

Äriühingu osanike õigusi reguleerivad Leedu vabariigi tsiviilkoodeks (Civil Code of the Republic of Lithuania) ja Leedu vabariigi äriühingute seadus (Law on Companies).

Leedu vabariigi äriühingute seadust on hiljuti muudetud. Muudatused puudutavad peamiselt äriühingu osanike õigustega seonduvaid sätteid ja need viidi sisse vastavalt maailmapanga ning majandusliku koostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) indikaatoritele.

Osa pakutud muudatusi, nt piiratud enamusosaniku õigus saada teada äriühingu äri-/tööstussaladusi ja/või konfidentsiaalset teavet, jõustusid 29. novembril 2017. Teised muudatused (st nõukogu õigus arutada ja kiita heaks äriühingu äristrateegia) jõustusid alates 1. jaanuarist 2018.

Osanike õigus saada teada äriühingu äri-/tööstussaladusi ja/või konfidentsiaalset teavet

Üks suurimaid muudatusi Leedu äriühingute seaduses on seotud teatud osanikuõiguste teostamisega, st osanike õigusega saada ja äriühingu kohustusega anda äriühingu kohta teavet.

Peamised muudatused on alljärgnevad:

 • kaotatud on äriühingu täielik kohustus jagada äriühingu äri-/tööstussaladust ja/või konfidentsiaalset teavet ühele osanikule või osanike grupile, kes omavad või kontrollivad üle ½ osadest (enamusosanik). Enne nimetatud muudatuste jõustumist oli enamusosanikel alati õigus saada eelviidatud teavet, välja arvatud juhul, kui osanikud olid kohustanud nõukogu seda mitte avaldama;
 • seadusemuudatuste jõustumise järgselt on äriühingul nüüd õigus keelduda äri-/tööstussaladuse ja/või konfidentsiaalse teabe jagamisest äriühingu osanikele, välja arvatud juhul, kui teabe saamine on osaniku jaoks vajalik õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja kui osanik kohustub seda mitte avaldama;
 • kaotatud on äriühingu kohustus esitada nõukogu või juhatuse koosolekute protokollid kõigile osanikele;
 • äriühingu vastus osaniku küsimusele seoses osanike üldkoosoleku päevakorraga avaldatakse ja tehakse kättesaadavaks kõigile äriühingu osanikele, mitte ainult osanikule, kes küsimuse(d) esitas.

Äriühingu täielik kohustus jagada äriühingu äri-/tööstussaladust ja/või konfidentsiaalset teavet ühele osanikule või osanike grupile, kes omavad või kontrollivad üle ½ osadest (enamusosanik), on Leedus kaotatud.

Veel samal teemal

Võrdluseks, Eestis võib juhatus keelduda teabe andmisest või dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada märkimisväärset kahju osaühingu huvidele. Osanik võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest või dokumentidega tutvumise võimaldamisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks osanike koosolek, või esitada kahe nädala jooksul alates juhatuse keeldumise saamisest või nelja nädala jooksul alates taotluse esitamisest, kui juhatus sellele ei ole vastanud, hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma või dokumentidega tutvumist võimaldama.

Osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist, võivad nõuda osaühingu juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli läbiviimise otsustamist ja erikontrolli läbiviija määramist osanike otsusega (mida võib vajadusel ja mõjuval põhjusel taotleda ka kohtu kaudu).

Juhatuse ja nõukogu liikmed peavad võimaldama erikontrolli läbiviijal tutvuda kõigi erikontrolliks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Erikontrolli läbiviija peab hoidma osaühingu ärisaladust. Erikontrolli läbiviijad koostavad erikontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad osanike koosolekule.

Lätis on osanikel õigus saada juhatuselt teavet äriühingu tegevuse ja äri-/tööstussaladuste kohta ning neil on üldine õigus ligipääsuks kõigile äriühingu dokumentidele (sh äri-/tööstussaladusele). Nimetatud osanikuõigusi võib konkreetselt juhul piirata osanike koosoleku otsusega, kui on kahtlus, et vastav osanik võib saadud informatsiooni äriühingu huvide vastaselt ära kasutada, põhjustades sellega märkimisväärset kahju.

Äriühingu äristrateegia arutamise ja heakskiitmise pädevus

Teine muudatus Leedu äriühingute seaduses puudutab äristrateegia arutamise ja vastuvõtmise pädevust. Enne seadusemuudatuste jõustumist oli see õigus juhatusel, kuid nüüd on see nõukogu pädevuses (juhul kui äriühingul on nõukogu). Leedus on äriühingu äristrateegia arutamise ja heakskiitmise pädevus nüüd nõukogul.

Võrdluseks, Eestis kuulub äristrateegia kinnitamine juhatuse pädevusse (st kui osaühingul puudub nõukogu - mis ei ole kohustuslik). Kui äriühingul on nõukogu, siis viimane planeerib äriühingu tegevust ja korraldab äriühingu juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu kinnitab ka osaühingu aastaeelarve, kui seda ei ole põhikirjaga antud üldkoosoleku pädevusse.

Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

Lätis on nõukogu roll puhtalt nõuandev ja juhatuse poolt välja töötatud äristrateegia heakskiitmine on nõukogu pädevuses üksnes juhul, kui see on põhikirjas konkreetselt märgitud. Muudel juhtudel on äristrateegia heakskiitmine täielikult juhatuse ülesanne.

Äriühingu tegevjuhi kohustus anda teavet sündmuste kohta, mis võivad mõjutada äriühingu tegevust

Vastavalt Leedus jõustunud seadusemuudatustele peab juhatuse otsuse teatud juhtudel heaks kiitma ka osanike koosolek või nõukogu (st "otsused põhivara soetamise kohta, kus hind ületab 1/20 äriühingu kapitalist, välja arvatud kui põhikirjas on viidatud muu hind"). Enne nimetatud muudatuste jõustumist oli teatud juhtudel ainult osanike koosolekul õigus juhatuse tehtud otsust kinnitada.

Leedu äriühingute seaduse muudatused sisaldavad muudatusi ka teistes normides. Näiteks on äriühingu tegevjuhil kohustus jagada juhatusele ja nõukogule teavet sündmuste kohta, mis võivad mõjutada äriühingu tegevust.

See erineb Lätis ja Eestis kehtivatest regulatsioonidest. Läti äriseadustikus ei eksisteeri mõistet "tegevjuht".

Eestis ei reguleeri tegevjuhi õigusi ja kohustusi äriseadustik, vaid töölepinguseadus ja põhiliselt tööleping. Samas on juhatusel kohustus anda teavet sündmuste kohta, mis võivad äriühingu tegevust mõjutada, Eestis väga detailne (erinevalt Leedust).

Kui osaühingul on nõukogu, siis peab juhatus esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate osaühingu majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt osaühingu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest osaühingu majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

Juhatus peab teatama ka osaühinguga seotud äriühinguid puudutavatest asjaoludest, mis võivad oluliselt mõjutada osaühingu tegevust.

Äriühingu osanike õigusi puudutavate Eesti, Läti ja Leedu regulatsioonide võrdlev tabel

  EESTI1 LÄTI2 LEEDU3
Osaniku õigus saada teavet äriühingu äri-/tööstussaladuste ja/või konfidentsiaalse teabe kohta Osanikul on õigus saada juhatuselt teavet osaühingu tegevusest ja tutvuda osaühingu dokumentidega. Juhatus võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju osaühingu huvidele. Osanikel on õigus saada teavet äriühingu tegevuse, äri-/tööstussaladuste kohta ja õigus ligipääsuks kõigile äriühingu dokumentidele. Vastavaid osanike õigusi võib erandjuhul piirata kahtluse korral, et osanik võib saadud teavet osaühingu huvide vastaselt ära kasutada, põhjustades sellega olulist kahju või kadu. Osanikel on õigus saada teavet äriühingu äri-/tööstussaladuse ja/või konfidentsiaalse teabe kohta üksnes juhul, kui see on vajalik õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja kui osanik kohustub vastavat teavet mitte avaldama.
Kohustus jagada kõigile osanikele nõukogu või juhatuse koosolekute protokolle Seadus ei reguleeri seda otseselt. Teabe/dokumentide saamiseks kehtivad üldised reeglid (vt eespool). Seadusest tulenev kohustus esitada protokollid osanikele puudub, kuid osanikud võivad saada ligipääsu tulenevalt varasemalt määratletud üldistest osanike õigustest. Kohustus esitada nõukogu või juhatuse protokollid kõigile osanikele puudub.
Õigus arutada ja heaks kiita äriühingu äristrateegia Üldjuhul on äristrateegia kinnitamine juhatuse pädevuses (st kui osaühingul ei ole nõukogu). Kui äriühingul on nõukogu, siis see planeerib äriühingu tegevust, korraldab äriühingu juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogul on pädevus kiita heaks juhatuse poolt välja töötatud äristrateegia üksnes juhul, kui see on põhikirjas konkreetselt määratletud. Vastasel juhul on äristrateegia kinnitamine täielikult juhatuse pädevuses. Kui äriühingul on nõukogu, siis see on nõukogu pädevuses. Kui äriühingul nõukogu ei ole, siis arutab ja kinnitab äristrateegia juhatus. Kui äriühingul puudub nii nõukogu kui ka juhatus, siis on äristrateegia üle otsustamise ja selle kinnitamise pädevus tegevjuhil.
Tegevjuhi kohustus anda teavet sündmustest, mis võivad mõjutada äriühingu tegevust Kui osaühingul on nõukogu, siis peab juhatus esitama nõukogule ülevaate osaühingu majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast. Juhatus peab teatama ka osaühinguga seotud äriühinguid puudutavatest asjaoludest, mis võivad oluliselt mõjutada äriühingu tegevust. Seaduse järgi on juhatus ainus juhtimisorgan, mis vastutab äriühingu igapäevase juhtimise eest. Äriseadustikus ei eksisteeri mõistet "tegevjuht". Tegevjuhil on kohustus teavitada juhatust ja nõukogu.

1 Tabelis on välja toodud üksnes Eesti osaühingute regulatsioon. Aktsiaseltsi aktsionäride õigused on veidi erinevad.
2 Hõlmab Läti osaühinguid.
3 Hõlmab nii aktsiaseltse kui osaühinguid.

 • Autorid: Uģis Treilons, Läti advokaadibüroo LEADELL Fogels, Vītols & Paipa vandeadvokaat,
 • Pirkka-Marja Põldvere, LEADELL Pilv Advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner,
 • Greta Vaicekauskaitė, Leedu advokaadibüroo LEADELL Balčiūnas & Grajauskas advokaat
 • Allikas: LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS
Seotud märksõnad: ärisaladus, osanikud, osanik
Teejuht 2019

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Sanktsioonid aastaaruande esitamata jätmisel 19.06.2018

  30. juunil on 2018. aasta majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Paljudel on aruanne juba esitatud, paljudel veel ees, kuid paljudel võib jääda aruanne tähtaegselt ka esitamata.
  Loe edasi..

 • Kuula Marketingi Instituudi Turundusraadiot 19.06.2018

  Internetipõhine "Turundusraadio" jagab nõu erinevatel aktuaalsetel turunduse, müügi ja mainekujundusega seotud teemadel. Saadet juhivad Marketingi Instituudi juht ja turunduskonsultant Anu-Mall Naarits ning suhtekorraldaja Raul Kalev. Saade uueneb teisipäeva hommikuti kell 10.00.
  Loe edasi..

 • Alates 1. augustist 2018 tuleb registreerida mahutid, milles hoitakse või ladustatakse kütust 13.06.2018

  Alates 1. augustist 2018 kehtima hakkava vedelkütuse seaduse § 193 lg 1 kohaselt peab isik, kelle omandis on 10 m3 mahuga või suurem statsionaarne mahuti, milles hoitakse, ladustatakse või kavatsetakse hoida või ladustada alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriakts ...
  Loe edasi..

 • Ebaproportsionaalsed dividendid 04.06.2018

  Osast tulenevad varalised õigused kuuluvad osanikule ja seaduse järgi makstakse osanikule osa kasumist võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.Osanike kokkuleppel on võimalik aga sellest üldreeglist kõrvale kalduda ja anda osanikele erinevad dividendiõigused. Sellised kokkulepped ei saa olla fikseeritud osanikelepingus, vaid peavad selgelt kajastuma ühingu põhikirjas.Ebaproportsionaalse dividendi õiguse kehtestamisel tasuks läbi mõelda, kas tegemist on üksnes tähtajalise kokkuleppega või kehtib kokkulepe mõne tingimuse saabumiseni ja vastavad eeldused ühemõtteliselt põhikirjas ka kajastada.
  Loe edasi..

 • Alkoholi reklaam 01.06.2018

  Reklaamiseaduses jõustusid 1. juunil 2018. a alkoholi reklaami muudatused, mille peamine eesmärk on kaitsta rahvatervist, vähendada alkoholitarbimisest tulenevat sotsiaalset-, majandus- ja tervisekahju ning tagada lastele ja noortele toetav keskkond kasvuks ja arenguks.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid

Soovitame samal teemal e-poest

 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
« Juuni 2018 »
Tööpäevade arv kuus 21
Töötunde kuus 165
Riigipühad: 23.06 ja 24.06

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Liandre
 • Vapiano
 • epood
 • Avalik andbemaas
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256172  Foorumi postitust
352  E-poe toodet
82  Koolitust
22353  Artiklit
52737  Registreerunud kasutajat
36237  Nädalakirja tellijat
33383  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017