auto koolitus
Kolmapäev, 20. Juuni
 

Kas omanik võib äriühingu nimel lepinguid sõlmida

Autor
Hanne-Loore Härma
LEADELL Pilv Advokaadibüroo vandeadvokaat

Paljudes väikeettevõtetes on levinud, et äriühingu omanik on samal ajal ka juhatuse liige. Sellises olukorras on selge, et tehinguid sõlmib äriühingu nimel alati üks konkreetne isik. Praktikas on tekkinud korduvalt küsimus sellest, kas äriühingut võib esindada ka (ainu)omanik, kes ei ole ise juhatuse liige. Vahel soovivad juhatuse liikmeks mitteolevad omanikud sõlmida lepinguid, kuid ei taha ise olla juhatuses. Artiklis analüüsitaksegi küsimust sellest, kas omanikel on õigus ühingu nimel lepinguid sõlmida.

Juhtimine ja esindamine

Esmalt on oluline eristada ettevõtte juhtimist ja esindamist. Kui äriühingu juhtorganiteks on nii juhatus, nõukogu kui ka osanike ja aktsionäride koosolek, siis äriühingu seadusjärgne esindusõigus kuulub üksnes juhatusele või juhatust asendavale organile (valitseja, likvideerija vms). Seadus näeb ette, et juhatus on õigustatud esindama ettevõtet suhetes kolmandate isikutega, juhatuse liige on allkirjaõiguslik ning ainult juhatuse liikmel on õigus määrata esindajaks teisi äriühingu esindajaid (nt prokurist, volitatud esindaja, advokaat jne).

Nii osaühingu kui ka aktsiaseltsi puhul esindavad ühingut juhatuse liikmed, kes ei pea olema ise juriidilise isiku omanikeringis. Omanikud saavad aga osaleda äriühingu juhtimises otsuste tegemise kaudu ainult seaduses ette nähtud pädevuse piires (nt majandusaasta aruande kinnitamine, juhatuse liikmete valimine jms). Aktsiaseltsi ja osaühingu esindamise põhimõtted on seejuures kattuvad, mistõttu edasiselt keskendub autor peamiselt osaühinguga seonduvatele nüanssidele.

Veel samal teemal

Juhatuse liige võib osanikku volitada

Juhul kui omanik soovib samuti ühingu nimel lepinguid sõlmida, oleks mõistlik, et ta on samal ajal ise ka juhatuse liige. Praktikas võib tekitada probleeme see, kui omanik soovib ühingut esindada ise, nt klientidega lepinguid allkirjastada, sõltumata sellest, et ühingul on olemas ka juhatus, kelle pädevusse ühingu esindamine tegelikult seaduse järgi kuulub. On selge, et juhatuse liige kui allkirjaõiguslik isik ei pea ettevõtte nimel kõiki lepinguid ise allkirjastama ning ta võib selleks volitada ka teisi isikuid. See tähendab, et juhatuse liige võib volitada ka ainuosanikku teatud tehinguid tegema ilma, et see oleks juhatuse esindusõiguse üleandmine. Kas selleks piisab lihtkirjalikust volikirjast või peab volikiri olema notariaalne, sõltub sellest, milliste tehingute tegemiseks volitus antakse. Oluliste tehingute tegemiseks nõuab seadus notariaalset volikirja. Volitus peab üldjuhul olema samas vormis, milles sõlmitakse tehing.

Osanike koosolek ega nõukogu ei ole äriühingu esindusorganiks ning tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 31 lg 3 järgi ei ole lubatud ka organi pädevuse üleandmine muule organile või isikule.

Seadus on aga osanike esindusõiguses  pisut vastuoluline. Äriseadustiku (ÄS) § 180 lg 1 järgi kuulub osaühingu esindamine ning esindusõiguseta isiku poolt tehtud tehingute heakskiitmine juhatuse pädevusse. Samas on ÄS § 168 lg 2 järgi ka osanikel õigus otsustada juhatuse pädevusse kuuluvaid küsimusi. Seda sätet tõlgendades on riigikohus selgitanud, et see õigus hõlmab ka volituste andmist kolmandatele isikutele, et need esindaksid osaühingut, samuti õigust kiita heaks osaühingu nimel esindamisõiguseta sõlmitud tehingud (RKTKo 3-2-1-50-14, p 12). Viidatud riigikohtu lahendis allkirjastas nõude loovutamise lepingu juhatuse liige, kelle ametiaeg oli tehingu tegemise ajaks juba lõppenud. Hiljem tugines äriühingu ainuosanik kohtumenetluses samale nõude loovutamise lepingule, mis riigikohtu hinnangul tähendas tehingu heakskiitu. Riigikohus kinnitas, et juhul kui osanik kiidab esindusõiguseta isiku tehingu heaks, on selline tehing kehtiv.

Riigikohtu lahendile tuginedes võib tekkida õigustatud küsimus, kas ainuosanikul on õigus soovi korral ka ise ühingu nimel lepinguid allkirjastada. Autori hinnangul ei ole seaduse mõte see, et ainuosanik võiks hakata iseseisvalt tehinguid sõlmima, et need siis hiljem vaikimisi heaks kiita. Eeltoodust on kohtupraktikas tuletatud üksnes osanike õigus kiita heaks osaühingu nimel sõlmitud leping, kui lepingu sõlmijaks oli isik, kel seadusjärgne esindusõigus puudus. Seega on riigikohus möönnud, et põhimõtteliselt võib ka (ainu)osanik ise lepinguid allkirjastada või volitada äriühingut esindama juhatuse liikmeks mitteolevaid isikuid. Selliste tehingute kehtivuse eelduseks on osaniku heakskiit. Olgu öeldud, et sama põhimõte ei kohaldu aktsiaseltsi puhul, kuivõrd aktsionäridel pole erinevalt osanikest seaduse järgi õigust otsustada juhatuse pädevusse kuuluvaid küsimusi. 

Äriseadustiku § 173 lg 6 järgi saab juhul, kui osaühingul on ainult üks osanik, osanike otsuse vastu võtta lihtsustatud korras ehk osanike koosolekut kokku kutsumata. Samas ei tohi unustada, et kui osanikud soovivad tegutseda juhatuse pädevuses, peab ka ainuosaniku heakskiit vastama ÄS § 173 lg 6 sätestatud nõuetele ehk selline osaniku otsus tuleb vormistada kirjalikult, allkirjastada osaniku poolt ning selles tuleb märkida muu hulgas osanike nimed ja häälte arv, samuti otsuse tegemise aeg.

Isiku õigus ettevõtet esindada

Kuidas aga tuvastada, kas isikul on õigus äriühingut tehingus esindada? Esmalt tuleks veenduda vajaliku volituse olemasolus või tutvuda ettevõtte registrikaardiga (nn B-kaart). Samas võib juhtuda, et äriregistri kanded juhatuse liikmete kohta ei vasta tegelikkusele, nt on juhatuse liikmed muutunud (nt juhatusest tagasi kutsutud), kuid vajalikud muudatused ei ole registrisse veel jõudnud. Äriseadustiku § 34 lg 2 alusel kehtib äriregistri kanne kolmandate isikute (nt lepingupartnerite) suhtes õigena, välja arvatud juhul, kui kolmas isik teadis või pidi teadma, et kanne ei ole õige (nt lepingupartneri teine pool teadis, et ühing oli juhatuse liikme vahepeal tagasi kutsunud). See tähendab, et kolmandad isikud, kes näevad äriregistris isikut juhatuse liikmena, võivad seda uskuda ega pea täiendavalt uurima isiku suhteid äriühinguga (RKTKo 3-2-1-116-10 p 26).

Äriregistri (ebaõiget) kannet aga ei loeta kehtivaks tehingute suhtes, mis tehakse 15 päeva jooksul pärast kande tegemist, kui kolmas isik tõendab, et ta ei teadnud ega pidanudki teadma kande sisu. Seega, kui kontrollite oma lepingupartneri andmeid äriregistris, võib nendele andmetele tugineda mis tahes tehingute puhul, mis tehakse äriühinguga 15 päeva jooksul alates kontrollimisest (juhul kui varem ei tule ilmsiks asjaolusid, mis viitavad ebaõigele kandele).

Kokkuvõtvalt olen seisukohal, et kuigi riigikohtu käsitluse kohaselt võivad osanikud teatud juhul ka ise juhatuse liikme õigused üle võtta ja ühingu nimel lepinguid sõlmida, soovitan sellist praktikat võimalusel siiski vältida. Ühingu eest peaks vaidluste vältimiseks lepinguid allkirjastama siiski juhatuse liige, kes võib tehingute tegemiseks volitada vajaduse korral ka muid isikuid. 

RMP auto koolitus

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Sanktsioonid aastaaruande esitamata jätmisel 19.06.2018

  30. juunil on 2018. aasta majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Paljudel on aruanne juba esitatud, paljudel veel ees, kuid paljudel võib jääda aruanne tähtaegselt ka esitamata.
  Loe edasi..

 • Kuula Marketingi Instituudi Turundusraadiot 19.06.2018

  Internetipõhine "Turundusraadio" jagab nõu erinevatel aktuaalsetel turunduse, müügi ja mainekujundusega seotud teemadel. Saadet juhivad Marketingi Instituudi juht ja turunduskonsultant Anu-Mall Naarits ning suhtekorraldaja Raul Kalev. Saade uueneb teisipäeva hommikuti kell 10.00.
  Loe edasi..

 • Alates 1. augustist 2018 tuleb registreerida mahutid, milles hoitakse või ladustatakse kütust 13.06.2018

  Alates 1. augustist 2018 kehtima hakkava vedelkütuse seaduse § 193 lg 1 kohaselt peab isik, kelle omandis on 10 m3 mahuga või suurem statsionaarne mahuti, milles hoitakse, ladustatakse või kavatsetakse hoida või ladustada alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriakts ...
  Loe edasi..

 • Ebaproportsionaalsed dividendid 04.06.2018

  Osast tulenevad varalised õigused kuuluvad osanikule ja seaduse järgi makstakse osanikule osa kasumist võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.Osanike kokkuleppel on võimalik aga sellest üldreeglist kõrvale kalduda ja anda osanikele erinevad dividendiõigused. Sellised kokkulepped ei saa olla fikseeritud osanikelepingus, vaid peavad selgelt kajastuma ühingu põhikirjas.Ebaproportsionaalse dividendi õiguse kehtestamisel tasuks läbi mõelda, kas tegemist on üksnes tähtajalise kokkuleppega või kehtib kokkulepe mõne tingimuse saabumiseni ja vastavad eeldused ühemõtteliselt põhikirjas ka kajastada.
  Loe edasi..

 • Alkoholi reklaam 01.06.2018

  Reklaamiseaduses jõustusid 1. juunil 2018. a alkoholi reklaami muudatused, mille peamine eesmärk on kaitsta rahvatervist, vähendada alkoholitarbimisest tulenevat sotsiaalset-, majandus- ja tervisekahju ning tagada lastele ja noortele toetav keskkond kasvuks ja arenguks.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
« Juuni 2018 »
Tööpäevade arv kuus 21
Töötunde kuus 165
Riigipühad: 23.06 ja 24.06

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Liandre
 • etl
 • epood
 • Dokumendinaidised
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256172  Foorumi postitust
352  E-poe toodet
82  Koolitust
22353  Artiklit
52737  Registreerunud kasutajat
36237  Nädalakirja tellijat
33383  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017