Merit Tarkvara
Kolmapäev, 18. Juuli
 

Maksuvaba tulu arvestamine maksudeklaratsioonil TSD alates 1. jaanuarist.2018

25.09.2017  (uuendatud 14.01.2018)

Alates 1. jaanuarist 2018 muutub tulumaksu kinnipidamisel igakuise maksuvaba tulu arvestamine.

2018. aastal ühes kuus tehtud:

 • väljamaksega kuni 1200 eurot on maksuvaba tulu 500 eurot,
 • väljamakse kasvades 1200 eurolt 2100 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile
  500 – 500 ÷ 900 × (väljamakse – 1200),
 • väljamaksega üle 2100 euro on maksuvaba tulu 0.

Maksuvaba tulu ei või olla väiksem kui 0.

Nii näiteks arvutatakse väljamakse 1500 euro puhul maksuvaba tulu 333,33 eurot järgmiselt:

 • 1500 – 1200 = 300
 • 500 ÷ 900 = 0,55556
 • 0,55556 × 300 = 166,67
 • 500 – 166,67 = 333,33 eurot
NB! Väljamakse on brutosumma (näiteks brutotöötasu), millelt kuulub kinnipidamisele tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensionimakse.


Tulumaksu kinnipidamisel kuupõhine maksuvaba tulu arvestus

Tulumaksu kinnipidaja (näiteks tööandja) saab isiku maksuvaba tulu arvestamisel TSDl lähtuda kuupõhisest väljamaksest.

See tähendab, et TSDl kaob ära alates kalendriaasta algusest maksuvaba tulu summeeritud arvestus ning kui mõnel kuul jääb isikule väljamakse tegemata, siis jääb ka sel kuul maksuvaba tulu arvestamata (näiteks seoses isiku puhkusega või haigusega). Samuti kaovad üldise maksuvaba tulu tõusuga 500 euroni ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele ehk TSDlt kaovad ära maksuvaba tulu liigid 620 ja 630.

Tulumaksu kinnipidajal (näiteks tööandjal) on võimalik arvestada isikule tehtud väljamakseid summeeritult kalendriaasta algusest (näiteks kui väljamaksed on kuude lõikes erineva suurusega või mõnel kuul ei tehta väljamakseid) ning leida isiku kogutulule vastav maksuvaba tulu aasta valem: 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400).

Aastatulu ja maksuvaba tulu arvestamisest lähemalt SIIT.

Kui tulumaksu kinnipidaja näeb jooksva aasta maksuarvestuses, et isikul ei ole aastatulude põhjal õigus maksuvaba tulu maha arvata (näiteks isik saab tulemustasu, preemia, dividendi vm tasu), siis on võimalik isikut aasta keskel sellest teavitada ja talle maksuvaba tulu järgnevatel kuudel mitte rakendada.

NB! TSD rakendus annab hoiatuse, kui tulumaksu kinnipidaja väljamaksed summeeritult kalendriaasta algusest ei võimalda enam isikul aastapõhist maksuvaba tulu arvestada.


Maksuvaba tulu avaldus

NB! Tulumaksu kinnipidajal peab maksuvaba tulu rakendamiseks olema isiku avaldus. Isik võib avalduse esitada ainult ühele tulumaksu kinnipidajale.

Samuti saavad töötavad pensionärid esitada avalduse ainult ühele tulumaksu kinnipidajale, st kas tööandjale või Sotsiaalkindlustusametile. Kuna kaovad ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele, siis on töötavatel pensionäridel soovitatav esitatud avaldused üle kontrollida ja veenduda, et nad on esitanud avalduse ainult ühele tulumaksu kinnipidajale.

Isik võib oma avalduses näidata, et tulumaksu kinnipidaja:

 • arvestaks maksuvaba tulu,
 • ei arvestaks maksuvaba tulu või
 • arvestaks maksuvaba tulu konkreetse summa, nt 100 eurot kuus (kui valemijärgne maksuvaba tulu summa on väiksem kui isiku avalduses näidatud summa, siis peab tulumaksu kinnipidaja lähtuma valemijärgsest maksuvaba tulu summast).
NB! Soovitatav on esitada maksuvaba tulu avaldus üks kord aastas.


Isikutel, kes saavad kuude lõikes erineva suurusega tasu (näiteks lisatasu, tulemustasu, preemia), on võimalik avaldust ka muuta. Avaldust saab muuta üks kord kuus.

Maksumaksjad, kes saavad mitmest allikast tulu (näiteks mitmelt tööandjalt töötasu, üüritulu, dividendi, kasu vara võõrandamisest vm), peavad ise läbi mõtlema, mis on neile igakuiselt kohaldatava maksuvaba tulu summa ja sellest tulumaksu kinnipidajat oma avaldusega teavitama.

Näiteks kui inimene töötab kahes töökohas ning saab ühest töökohast brutotöötasu 800 eurot kuus ja teisest töökohast brutotöötasu 600 eurot kuus, siis on tal õigus ühes töökohas arvestada maksuvaba tulu 500 eurot kuus.

Samas kujuneb inimese aastatulu tuludeklaratsiooni alusel 16 800 eurot, mis annab õiguse maksuvabale tulule 4666,67 eurot aastas (6000 – 6000 ÷ 10 800 × (16 800 – 14 400)) ehk 388,89 eurot kuus (4666,67 ÷ 12).

Seetõttu on töötajal kasulik tööandjat teavitada ja märkida avalduses, et talle ei arvestataks maksuvaba tulu täies ulatuses (st 500 eurot), vaid väiksemas summas, näiteks 350 eurot kuus.

 

NB! Tulumaksu kinnipidajatel on samuti soovitatav varasemalt esitatud avaldused üle vaadata ning juhtida isikute tähelepanu, et neil on võimalik loobuda igakuise maksuvaba tulu arvestamisest täielikult või esitada avaldus igakuiselt väiksema maksuvaba tulu arvestamiseks (500 eurost väiksema või valemijärgselt lubatud summast väiksema).


Kui inimesel on aasta sissetuleku prognoosimine keeruline või on teada, et aasta sissetulek ületab 25 200 eurot, siis on võimalik aasta jooksul maksuvaba tulu mitte kasutada. Kui kuupõhiselt on maksuvaba tulu arvestatud rohkem, kui tuludeklaratsiooni järgne aastapõhine maksuvaba tulu arvestus lubab, siis tuleb inimesel tulumaksu juurde maksta.

TSD arvestus- ja kontrollireeglid

NB! TSD lisa 1 failistruktuur ei muutu, muutuvad ainult maksuvaba tulu arvestus- ja kontrollireeglid.

Maksuvaba tulu arvestus- ja kontrollireeglid TSD-l

 • Kuupõhine maksuvaba tulu arvestus toimub väljamaksete puhul 1200 eurost kuni 2100 euroni valemi alusel 500 – 500 ÷ 900 × (väljamakse – 1200). Valemi jagatist (500 ÷ 900) ei ümardata. Arvutatud maksuvaba tulu summa ümardatakse kahe kohani pärast koma.
   
 • Ühes kuus mitme väljamakse ja/või eriliigilise väljamakse (näiteks töötasu väljamakseliik 10, 11,12, juhatuse liikme tasu väljamakseliik 21, haigusraha väljamakseliik 24) puhul tuleb kõik väljamaksed (välja arvatud väljamakseliik 14 (toetus töötajale lapse sünni puhul tulumaksuvaba piirmäära ulatuses) ja väljamakseliik 36 (Riigikohtu esimehele makstud esinduskulud)) summeerida ja leida kõikide väljamaksete peale üks maksuvaba tulu kuus valemi alusel 500 – 500 ÷ 900 × (väljamakse – 1200). Maksuvaba tulu summa ei saa olla suurem, kui kõikide väljamaksete ja/või eriliigiliste väljamaksete summa kokku võimaldab arvesse võtta. See tähendab, et ühes kuus mitme väljamakse ja/või eriliigilise väljamakse tegemisel tuleb iga järgneva väljamaksega teha maksuvaba tulu ümberarvestus ja vajadusel kinnipidamisele kuuluva tulumaksu korrigeerimine.

 • Väljamaksete tagastamise või tasaarvestamise ja TSD lisa 1 osal 1b deklareerimise kord ei muutu. TSD lisa 1 osal 1b deklareeritud tagastatud või tasaarvestatud ja mahaarvatud summad ei mõjuta TSD lisa 1 osal 1a maksuvaba tulu arvutamist.
   
 • Töötajale lapse sünni puhul makstud toetus on maksuvaba 2500 euro ulatuses (5 ÷ 12 × 6000) (TuMS §13 lg 3 p 7). Mitmike sünni korral võib maksuvabastust kohaldada iga lapse kohta (näiteks kaksikute sünni puhul makstud toetus on maksuvaba 5000 euro ulatuses ehk 2 × 2500). Maksuvaba piirmäära ulatuses makstud toetus maksustatakse sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustatud isiku puhul kogumispensioni maksega (deklareeritakse TSD lisal 1 väljamakseliigiga 14).

NB! Tööandja (tulumaksu kinnipidaja) võib oma palgaarvestuse programmis pidada n-ö taustal isiku aastapõhist maksuvaba tulu arvestust. Kui tööandja summeerib oma palgaarvestuse programmis kalendriaasta algusest kõik isikule tehtud väljamaksed (välja arvatud väljamakseliik 14 (toetus töötajale lapse sünni puhul tulumaksuvaba piirmäära ulatuses) ja väljamakseliik 36 (Riigikohtu esimehele makstud esinduskulud)), siis kujuneb isiku aastapõhine maksuvaba tulu arvestus valemi 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400) alusel. See annab tööandjale võimaluse teada saada, millal on õige aeg töötajat nõustada, et ta oma maksuvaba tulu avaldust muudaks. Kui töötajal on erinevatel kuudel erinev töötasu, siis ei pruugi töötaja ise aru saada, kuidas ta maksuvaba tulu kujuneb ja tööandja saab siin aidata.

NB! TSD rakendus lähtub ainult kuupõhisest maksuvaba tulu arvestusest ja annab TSD esitamisel ainult hoiatuse, kui ühe tulumaksu kinnipidaja väljamaksed isikule summeeritult kalendriaasta algusest ei võimalda enam aastapõhist maksuvaba tulu arvestada, kuid võimaldab TSD ära kinnitada.

NB! Maksumaksja peab nii oma maksuarvestus kui ka TSD esitamisel lähtuma ainult kuupõhisest maksuvaba tulu arvestusest!

Näited

Eelnevate olukordade kirjeldamiseks toome järgmised näited.

Näide 1. Kuupõhine maksuvaba tulu arvestus

Töötaja on aasta jooksul kuude lõikes saanud erineva suurusega brutotöötasu. Tööandja (tulumaksu kinnipidaja, kellele töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu 500 euro rakendamiseks) on töötasu väljamaksetele rakendanud kuupõhist maksuvaba tulu (tabelis lühend MVT) arvestust järgmiselt:

Kuu Töötasu Kuupõhine MVT arvestus Aastapõhine MVT arvestus
TSD kood 1030 TSD kood 11601
Jaanuar 800 500 6000
Veebruar 900 500 6000
Märts 1100 500 6000
Aprill 1250 472,22 6000
Mai 1300 444,44 6000
Juuni 1400 388,89 6000
Juuli 1600 277,78 6000
August 900 500 6000
September 1000 500 6000
Oktoober 1300 444,44 6000
November 2100 0 6000
Detsember 600 500 6000
Kokku 14 250 5027,77  


1
500 – 500 ÷ 900 × (töötasu – 1200)

Töötaja brutotöötasu on 14 250 eurot aastas ja kui tal muid sissetulekuid ei ole, siis on tal õigus maksuvabale tulule 6000 eurot aastas. Kuna tööandja on aasta jooksul rakendanud maksuvaba tulu 5027,77 eurot, siis on inimesel võimalus esitada tuludeklaratsioon ja saada enammakstud tulumaks tagasi.

Näide 2. Aastapõhine maksuvaba tulu arvestus

a) Töötaja on aasta jooksul kuude lõikes saanud erineva suurusega brutotöötasu. Tööandja (tulumaksu kinnipidaja, kellele töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu 500 euro rakendamiseks) on töötasule rakendanud kuupõhist maksuvaba tulu järgmiselt:

Kuu Töötasu Töötasu aasta algusest summeeritult Kuupõhine MVT arvestus1 Aastapõhine MVT arvestus2 Deklareeritud MVT
TSD kood 1030 TSD kood 1160
Jaanuar 1800 1800 166,67 6000 166,67
Veebruar 1700 3500 222,22 6000 222,22
Märts 1300 4800 444,44 6000 444,44
Aprill 1800 6600 166,67 6000 166,67
Mai 1900 8500 111,11 6000 111,11
Juuni 2000 10 500 55,56 6000 55,56
Juuli 2200 12 700 0 6000 0
August 2800 15 500 0 5388,89 0
September 3800 19 300 0 3277,78 0
Oktoober 3000 22 300 0 1611,11 0
November 2900 25 200 0 0 0
Detsember 1500 26 700 333,33 0 333,33
Kokku 26 700       1500


1
500 – 500 ÷ 900 × (töötasu – 1200)
2 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (töötasu summeeritult – 14 400)

Töötaja brutotöötasu on 26 700 eurot aastas ja tal ei ole tuludeklaratsiooni alusel õigus maksuvaba tulu mahaarvamisele. Kui töötaja novembris oma avaldust ära ei muuda, siis rakendab tööandja detsembrikuu väljamakselt tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu 333,33 eurot. TSD esitamisel annab rakendus küll hoiatuse, et isikule tehtud väljamaksed summeeritult aasta algusest ületavad 25 200 eurot ja ei võimalda isikul aastapõhist maksuvaba tulu arvestada, kuid võimaldab deklaratsiooni ära esitada. Inimene esitab füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja peab tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksma 1500 eurolt 300 eurot (1500 × 20% = 300).

b) Eelmine näide, kuid töötaja võtab maksuvaba tulu arvestamise avalduse novembris tagasi (märgib maksuvaba tulu 0 eurot) ja tööandja rakendab brutotöötasu väljamaksetele kuupõhist maksuvaba tulu järgmiselt:

Kuu Töötasu Töötasu aasta algusest summeeritult Kuupõhine MVT arvestus1 Aastapõhine MVT arvestus2 Deklareeritud MVT
TSD kood 1030 TSD kood 1160
Jaanuar 1800 1800 166,67 6000 166,67
Veebruar 1700 3500 222,22 6000 222,22
Märts 1300 4800 444,44 6000 444,44
Aprill 1800 6600 166,67 6000 166,67
Mai 1900 8500 111,11 6000 111,11
Juuni 2000 10 500 55,56 6000 55,56
Juuli 2200 12 700 0 6000 0
August 2800 15 500 0 5388,89 0
September 3800 19 300 0 3277,78 0
Oktoober 3000 22 300 0 1611,11 0
November 2900 25 200 0 0 0
Detsember 1500 26 700 333,33 0 0
Kokku 26 700       1166,67


1
500 – 500 ÷ 900 × (töötasu – 1200)
2 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (töötasu summeeritult – 14 400)

Kuna töötaja võtab maksuvaba tulu avalduse tagasi, siis tööandja ei rakenda detsembrikuu väljamakselt tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu. Inimene esitab füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja peab tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksma 1166,67 eurolt 233,33 eurot (1166,67 × 20% = 233,33).

Näide 3. Ühes kuus mitme ja/või eriliigilise väljamakse puhul maksuvaba tulu arvestus

a) Isik saab töölepingu alusel brutotöötasu 1000 eurot kuus ja juhatuse liikme lepingu alusel tasu 800 eurot kuus. Tulumaksu kinnipidaja deklareerib TSD-l igas kuus väljamakse 1800 eurot (1000 + 800) ja rakendab maksuvaba tulu 166,67 eurot (500 – 500 ÷ 900 × (1800 – 1200)).

NB! Tulumaksu kinnipidaja saab TSD esitamisel ise otsustada, kas maksuvaba tulu 166,67 eurot deklareerida töötasu (väljamakseliik 10) või juhatuse liikme tasu (väljamakseliik 21) juures. Samuti on võimalik maksuvaba tulu jagada eriliigiliste väljamaksete vahel.


b) Tööandja maksab näiteks 3. märtsil töötajale brutotöötasu 1000 eurot ja rakendab maksuvaba tulu 500 eurot. Tööandja peab 1000 eurolt kinni kohustusliku kogumispensioni makse 20 eurot (1000 × 2%), töötuskindlustusmakse 16 eurot (1000 × 1,6%) ja tulumaksu 92,80 eurot ((1000 – 20 – 16 – 500) × 20%).

Lisaks maksab tööandja 30. märtsil töötajale puhkusetasu 600 eurot. Kuna tööandja maksab töötajale kokku tasu 1600 eurot (1000 + 600), siis saab märtsi TSD-l rakendada maksuvaba tulu 277,78 eurot (500 – 500 ÷ 900 × (1600 – 1200)).

Seetõttu tuleb TSD-l deklareerida brutotasu 1600 eurot, millelt on kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse 32 eurot, töötuskindlustusmakse 25,60 eurot ja tulumaks 252,92 eurot ((1600 – 32 – 25,60 – 277,78) × 20%). Tööandja peab puhkusetasu väljamaksmisel arvestama kinnipidamisele kuuluva tulumaksu summa korrigeerimisega ja töötajale välja maksma selle võrra väiksema summa.

Abiinfo

TSD-ga seotud küsimused palume saata e-posti aadressil jurisik@emta.ee.

abiks aastaaruande koostajale

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Kuidas ise deklareerida oma internetioste 13.03.2018

  Kui olete tellinud e-poest kauba või kui eraisik on saatnud Teile kullerfirma või Eesti Posti vahendusel väljastpoolt Euroopa Liitu saadetise, tuleb Teil see deklareerida. Seda on kõige mugavam teha elektroonselt e-maksuametis/e-tollis.
  Loe edasi..

 • Vorm INF 14 tuleb esitada 1. veebruariks 31.01.2018

  Tuletame meelde, et deklaratsiooni vormi INF 14 esitamise tähtaeg on 2017. aasta kohta juba homme, 1. veebruaril. Vormil tuleb deklareerida nii isikliku sõiduauto kasutamise hüvitised kui ka töötaja eest tasutud taseme­õppe õppemaks. Nagu vanasti, on ka seekord täitmine kassapõhine, s.t deklareeritakse ainult 2017. aastal väljamakstud summad.
  Loe edasi..

 • Maksuamet soovib deklaratsioonidest loobuda 10.11.2017

  Maksu- ja tolliameti peadirektori Valdur Laidi sõnul on ameti pikaajaliseks eesmärgiks deklaratsioonidest loobumine ning nende asendamine andmepõhise infovahetusega.
  Loe edasi..

 • Maksuvaba tulu arvestus ja TSD lisa 1 uuendused 2018. aastal (tasuta videomaterjal) 23.10.2017

  Maksuhaldur kasutab oma klientide koolitamiseks üha enam interaktiivseid vahendeid, eks ikka selleks, et võimalikult paljud uutest, aga samas ka olulistest muudatustest, normidest ülevaate saaks. Seekordse videokoolituse käigus selgitatakse uuest aastast kehtima hakkava maksuvaba tulu arvestust, antakse ülevaade maksuvaba tulu avaldusest ja TSD lisa 1 uuendustest ning eraisiku tuludeklaratsioonist.Juttu tuleb nii lisa esitamise seaduslikest alustest, kui ka sellest, millised andmed ning kuhu tuleb kanda.
  Loe edasi..

 • Ühendusesisese käibe aruande esitamine 04.09.2017

  Alljärgnevalt peatume lühidalt enamlevinud ühendusesiseste tehingute ja toimingute juures ning anname ülevaate selle kohta, mida nimetatud tehingute deklareerimisel eelkõige tähele tuleb panna.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid

Soovitame samal teemal koolitusi

Koolitus Kuupäev Linn Korraldaja
Konsolideerimisest praktiliselt ja põhjalikult 22.11.2018 Tallinn RMP Eesti
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Juuli 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • LeapIn
 • saku metall
 • epood
 • Maksuskoop
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256889  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
94  Koolitust
22180  Artiklit
52783  Registreerunud kasutajat
36227  Nädalakirja tellijat
33348  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017