aastaaruanne 2017
Reede, 15. Detsember
 

Maksuvaba tulu arvestamine maksudeklaratsioonil TSD alates 01.01.2018

25.09.2017  (uuendatud 31.10.2017)

Alates 1. jaanuarist 2018 muutub tulumaksu kinnipidamisel igakuise maksuvaba tulu arvestamine.

2018. aastal ühes kuus tehtud:

 • väljamaksega kuni 1200 eurot on maksuvaba tulu 500 eurot,
 • väljamakse kasvades 1200 eurolt 2100 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile
  500 – 500 ÷ 900 × (väljamakse – 1200),
 • väljamaksega üle 2100 euro on maksuvaba tulu 0.

Maksuvaba tulu ei või olla väiksem kui 0.

Nii näiteks arvutatakse väljamakse 1500 euro puhul maksuvaba tulu 333,33 eurot järgmiselt:

 • 1500 – 1200 = 300
 • 500 ÷ 900 = 0,55556
 • 0,55556 × 300 = 166,67
 • 500 – 166,67 = 333,33 eurot
NB! Väljamakse on brutosumma (näiteks brutotöötasu), millelt kuulub kinnipidamisele tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensionimakse.


Tulumaksu kinnipidamisel kuupõhine maksuvaba tulu arvestus

Tulumaksu kinnipidaja (näiteks tööandja) saab isiku maksuvaba tulu arvestamisel TSDl lähtuda kuupõhisest väljamaksest.

See tähendab, et TSDl kaob ära alates kalendriaasta algusest maksuvaba tulu summeeritud arvestus ning kui mõnel kuul jääb isikule väljamakse tegemata, siis jääb ka sel kuul maksuvaba tulu arvestamata (näiteks seoses isiku puhkusega või haigusega). Samuti kaovad üldise maksuvaba tulu tõusuga 500 euroni ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele ehk TSDlt kaovad ära maksuvaba tulu liigid 620 ja 630.

Tulumaksu kinnipidajal (näiteks tööandjal) on võimalik arvestada isikule tehtud väljamakseid summeeritult kalendriaasta algusest (näiteks kui väljamaksed on kuude lõikes erineva suurusega või mõnel kuul ei tehta väljamakseid) ning leida isiku kogutulule vastav maksuvaba tulu aasta valem: 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400).

Aastatulu ja maksuvaba tulu arvestamisest lähemalt SIIT.

Kui tulumaksu kinnipidaja näeb jooksva aasta maksuarvestuses, et isikul ei ole aastatulude põhjal õigus maksuvaba tulu maha arvata (näiteks isik saab tulemustasu, preemia, dividendi vm tasu), siis on võimalik isikut aasta keskel sellest teavitada ja talle maksuvaba tulu järgnevatel kuudel mitte rakendada.

NB! TSD rakendus annab hoiatuse, kui tulumaksu kinnipidaja väljamaksed summeeritult kalendriaasta algusest ei võimalda enam isikul aastapõhist maksuvaba tulu arvestada.


Maksuvaba tulu avaldus

NB! Tulumaksu kinnipidajal peab maksuvaba tulu rakendamiseks olema isiku avaldus. Isik võib avalduse esitada ainult ühele tulumaksu kinnipidajale.

Samuti saavad töötavad pensionärid esitada avalduse ainult ühele tulumaksu kinnipidajale, st kas tööandjale või Sotsiaalkindlustusametile. Kuna kaovad ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele, siis on töötavatel pensionäridel soovitatav esitatud avaldused üle kontrollida ja veenduda, et nad on esitanud avalduse ainult ühele tulumaksu kinnipidajale.

Isik võib oma avalduses näidata, et tulumaksu kinnipidaja:

 • arvestaks maksuvaba tulu,
 • ei arvestaks maksuvaba tulu või
 • arvestaks maksuvaba tulu konkreetse summa, nt 100 eurot kuus (kui valemijärgne maksuvaba tulu summa on väiksem kui isiku avalduses näidatud summa, siis peab tulumaksu kinnipidaja lähtuma valemijärgsest maksuvaba tulu summast).
NB! Soovitatav on esitada maksuvaba tulu avaldus üks kord aastas.


Isikutel, kes saavad kuude lõikes erineva suurusega tasu (näiteks lisatasu, tulemustasu, preemia), on võimalik avaldust ka muuta. Avaldust saab muuta üks kord kuus.

Maksumaksjad, kes saavad mitmest allikast tulu (näiteks mitmelt tööandjalt töötasu, üüritulu, dividendi, kasu vara võõrandamisest vm), peavad ise läbi mõtlema, mis on neile igakuiselt kohaldatava maksuvaba tulu summa ja sellest tulumaksu kinnipidajat oma avaldusega teavitama.

Näiteks kui inimene töötab kahes töökohas ning saab ühest töökohast brutotöötasu 800 eurot kuus ja teisest töökohast brutotöötasu 600 eurot kuus, siis on tal õigus ühes töökohas arvestada maksuvaba tulu 500 eurot kuus.

Samas kujuneb inimese aastatulu tuludeklaratsiooni alusel 16 800 eurot, mis annab õiguse maksuvabale tulule 4666,67 eurot aastas (6000 – 6000 ÷ 10 800 × (16 800 – 14 400)) ehk 388,89 eurot kuus (4666,67 ÷ 12).

Seetõttu on töötajal kasulik tööandjat teavitada ja märkida avalduses, et talle ei arvestataks maksuvaba tulu täies ulatuses (st 500 eurot), vaid väiksemas summas, näiteks 350 eurot kuus.

 

NB! Tulumaksu kinnipidajatel on samuti soovitatav varasemalt esitatud avaldused üle vaadata ning juhtida isikute tähelepanu, et neil on võimalik loobuda igakuise maksuvaba tulu arvestamisest täielikult või esitada avaldus igakuiselt väiksema maksuvaba tulu arvestamiseks (500 eurost väiksema või valemijärgselt lubatud summast väiksema).


Kui inimesel on aasta sissetuleku prognoosimine keeruline või on teada, et aasta sissetulek ületab 25 200 eurot, siis on võimalik aasta jooksul maksuvaba tulu mitte kasutada. Kui kuupõhiselt on maksuvaba tulu arvestatud rohkem, kui tuludeklaratsiooni järgne aastapõhine maksuvaba tulu arvestus lubab, siis tuleb inimesel tulumaksu juurde maksta.

TSD arvestus- ja kontrollireeglid

NB! TSD lisa 1 failistruktuur ei muutu, muutuvad ainult maksuvaba tulu arvestus- ja kontrollireeglid.

Maksuvaba tulu arvestus- ja kontrollireeglid TSD-l

 • Kuupõhine maksuvaba tulu arvestus toimub väljamaksete puhul 1200 eurost kuni 2100 euroni valemi alusel 500 – 500 ÷ 900 × (väljamakse – 1200). Valemi jagatist (500 ÷ 900) ei ümardata. Arvutatud maksuvaba tulu summa ümardatakse kahe kohani pärast koma.
   
 • Ühes kuus mitme väljamakse ja/või eriliigilise väljamakse (näiteks töötasu väljamakseliik 10, 11,12, juhatuse liikme tasu väljamakseliik 21, haigusraha väljamakseliik 24) puhul tuleb kõik väljamaksed (välja arvatud väljamakseliik 14 (toetus töötajale lapse sünni puhul tulumaksuvaba piirmäära ulatuses) ja väljamakseliik 36 (Riigikohtu esimehele makstud esinduskulud)) summeerida ja leida kõikide väljamaksete peale üks maksuvaba tulu kuus valemi alusel 500 – 500 ÷ 900 × (väljamakse – 1200). Maksuvaba tulu summa ei saa olla suurem, kui kõikide väljamaksete ja/või eriliigiliste väljamaksete summa kokku võimaldab arvesse võtta. See tähendab, et ühes kuus mitme väljamakse ja/või eriliigilise väljamakse tegemisel tuleb iga järgneva väljamaksega teha maksuvaba tulu ümberarvestus ja vajadusel kinnipidamisele kuuluva tulumaksu korrigeerimine.

 • Väljamaksete tagastamise või tasaarvestamise ja TSD lisa 1 osal 1b deklareerimise kord ei muutu. TSD lisa 1 osal 1b deklareeritud tagastatud või tasaarvestatud ja mahaarvatud summad ei mõjuta TSD lisa 1 osal 1a maksuvaba tulu arvutamist.
   
 • Töötajale lapse sünni puhul makstud toetus on maksuvaba 2500 euro ulatuses (5 ÷ 12 × 6000) (TuMS §13 lg 3 p 7). Mitmike sünni korral võib maksuvabastust kohaldada iga lapse kohta (näiteks kaksikute sünni puhul makstud toetus on maksuvaba 5000 euro ulatuses ehk 2 × 2500). Maksuvaba piirmäära ulatuses makstud toetus maksustatakse sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustatud isiku puhul kogumispensioni maksega (deklareeritakse TSD lisal 1 väljamakseliigiga 14).

NB! Tööandja (tulumaksu kinnipidaja) võib oma palgaarvestuse programmis pidada n-ö taustal isiku aastapõhist maksuvaba tulu arvestust. Kui tööandja summeerib oma palgaarvestuse programmis kalendriaasta algusest kõik isikule tehtud väljamaksed (välja arvatud väljamakseliik 14 (toetus töötajale lapse sünni puhul tulumaksuvaba piirmäära ulatuses) ja väljamakseliik 36 (Riigikohtu esimehele makstud esinduskulud)), siis kujuneb isiku aastapõhine maksuvaba tulu arvestus valemi 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400) alusel. See annab tööandjale võimaluse teada saada, millal on õige aeg töötajat nõustada, et ta oma maksuvaba tulu avaldust muudaks. Kui töötajal on erinevatel kuudel erinev töötasu, siis ei pruugi töötaja ise aru saada, kuidas ta maksuvaba tulu kujuneb ja tööandja saab siin aidata.

NB! TSD rakendus lähtub ainult kuupõhisest maksuvaba tulu arvestusest ja annab TSD esitamisel ainult hoiatuse, kui ühe tulumaksu kinnipidaja väljamaksed isikule summeeritult kalendriaasta algusest ei võimalda enam aastapõhist maksuvaba tulu arvestada, kuid võimaldab TSD ära kinnitada.

NB! Maksumaksja peab nii oma maksuarvestus kui ka TSD esitamisel lähtuma ainult kuupõhisest maksuvaba tulu arvestusest!

Näited

Eelnevate olukordade kirjeldamiseks toome järgmised näited.

Näide 1. Kuupõhine maksuvaba tulu arvestus

Töötaja on aasta jooksul kuude lõikes saanud erineva suurusega brutotöötasu. Tööandja (tulumaksu kinnipidaja, kellele töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu 500 euro rakendamiseks) on töötasu väljamaksetele rakendanud kuupõhist maksuvaba tulu (tabelis lühend MVT) arvestust järgmiselt:

Kuu Töötasu Kuupõhine MVT arvestus Aastapõhine MVT arvestus
TSD kood 1030 TSD kood 11601
Jaanuar 800 500 6 000
Veebruar 900 500 6 000
Märts 1 100 500 6 000
Aprill 1 250 472,22 6 000
Mai 1 300 444,44 6 000
Juuni 1 400 388,89 6 000
Juuli 1 600 277,78 6 000
August 900 500 6 000
September 1 000 500 6 000
Oktoober 1 300 444,44 6 000
November 2 100 0 6 000
Detsember 600 500 6 000
Kokku 14 250 5 027,77  


1
500 – 500 ÷ 900 × (töötasu – 1200)

Töötaja brutotöötasu on 14 250 eurot aastas ja kui tal muid sissetulekuid ei ole, siis on tal õigus maksuvabale tulule 6000 eurot aastas. Kuna tööandja on aasta jooksul rakendanud maksuvaba tulu 5027,77 eurot, siis on inimesel võimalus esitada tuludeklaratsioon ja saada enammakstud tulumaks tagasi.

Näide 2. Aastapõhine maksuvaba tulu arvestus

a) Töötaja on aasta jooksul kuude lõikes saanud erineva suurusega brutotöötasu. Tööandja (tulumaksu kinnipidaja, kellele töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu 500 euro rakendamiseks) on töötasule rakendanud kuupõhist maksuvaba tulu järgmiselt:

Kuu Töötasu Töötasu aasta algusest summeeritult Kuupõhine MVT arvestus1 Aastapõhine MVT arvestus2 Deklareeritud MVT
TSD kood 1030 TSD kood 1160
Jaanuar 1 800 1 800 166,67 6 000 166,67
Veebruar 1 700 3 500 222,22 6 000 222,22
Märts 1 300 4 800 444,44 6 000 444,44
Aprill 1 800 6 600 166,67 6 000 166,67
Mai 1 900 8 500 111,11 6 000 111,11
Juuni 2 000 10 500 55,56 6 000 55,56
Juuli 2 200 12 700 0 6 000 0
August 2 800 15 500 0 5 388,89 0
September 3 800 19 300 0 3 277,78 0
Oktoober 3 000 22 300 0 1 611,11 0
November 2 900 25 200 0 0 0
Detsember 1 500 26 700 333,33 0 333,33
Kokku 26 700       1 500


1
500 – 500 ÷ 900 × (töötasu – 1200)
2 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (töötasu summeeritult – 14 400)

Töötaja brutotöötasu on 26 700 eurot aastas ja tal ei ole tuludeklaratsiooni alusel õigus maksuvaba tulu mahaarvamisele. Kui töötaja novembris oma avaldust ära ei muuda, siis rakendab tööandja detsembrikuu väljamakselt tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu 333,33 eurot. TSD esitamisel annab rakendus küll hoiatuse, et isikule tehtud väljamaksed summeeritult aasta algusest ületavad 25 200 eurot ja ei võimalda isikul aastapõhist maksuvaba tulu arvestada, kuid võimaldab deklaratsiooni ära esitada. Inimene esitab füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja peab tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksma 1500 eurolt 300 eurot (1500 × 20% = 300).

b) Eelmine näide, kuid töötaja võtab maksuvaba tulu arvestamise avalduse novembris tagasi (märgib maksuvaba tulu 0 eurot) ja tööandja rakendab brutotöötasu väljamaksetele kuupõhist maksuvaba tulu järgmiselt:

Kuu Töötasu Töötasu aasta algusest summeeritult Kuupõhine MVT arvestus1 Aastapõhine MVT arvestus2 Deklareeritud MVT
TSD kood 1030 TSD kood 1160
Jaanuar 1 800 1 800 166,67 6 000 166,67
Veebruar 1 700 3 500 222,22 6 000 222,22
Märts 1 300 4 800 444,44 6 000 444,44
Aprill 1 800 6 600 166,67 6 000 166,67
Mai 1 900 8 500 111,11 6 000 111,11
Juuni 2 000 10 500 55,56 6 000 55,56
Juuli 2 200 12 700 0 6 000 0
August 2 800 15 500 0 5 388,89 0
September 3 800 19 300 0 3 277,78 0
Oktoober 3 000 22 300 0 1 611,11 0
November 2 900 25 200 0 0 0
Detsember 1 500 26 700 333,33 0 0
Kokku 26 700       1 166,67


1
500 – 500 ÷ 900 × (töötasu – 1200)
2 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (töötasu summeeritult – 14 400)

Kuna töötaja võtab maksuvaba tulu avalduse tagasi, siis tööandja ei rakenda detsembrikuu väljamakselt tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu. Inimene esitab füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja peab tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksma 1166,67 eurolt 233,33 eurot (1166,67 × 20% = 233,33).

Näide 3. Ühes kuus mitme ja/või eriliigilise väljamakse puhul maksuvaba tulu arvestus

a) Isik saab töölepingu alusel brutotöötasu 1000 eurot kuus ja juhatuse liikme lepingu alusel tasu 800 eurot kuus. Tulumaksu kinnipidaja deklareerib TSD-l igas kuus väljamakse 1800 eurot (1000 + 800) ja rakendab maksuvaba tulu 166,67 eurot (500 – 500 ÷ 900 × (1800 – 1200)).

NB! Tulumaksu kinnipidaja saab TSD esitamisel ise otsustada, kas maksuvaba tulu 166,67 eurot deklareerida töötasu (väljamakseliik 10) või juhatuse liikme tasu (väljamakseliik 21) juures. Samuti on võimalik maksuvaba tulu jagada eriliigiliste väljamaksete vahel.


b) Tööandja maksab näiteks 3. märtsil töötajale brutotöötasu 1000 eurot ja rakendab maksuvaba tulu 500 eurot. Tööandja peab 1000 eurolt kinni kohustusliku kogumispensioni makse 20 eurot (1000 × 2%), töötuskindlustusmakse 16 eurot (1000 × 1,6%) ja tulumaksu 92,80 eurot ((1000 – 20 – 16 – 500) × 20%).

Lisaks maksab tööandja 30. märtsil töötajale puhkusetasu 600 eurot. Kuna tööandja maksab töötajale kokku tasu 1600 eurot (1000 + 600), siis saab märtsi TSD-l rakendada maksuvaba tulu 277,78 eurot (500 – 500 ÷ 900 × (1600 – 1200)).

Seetõttu tuleb TSD-l deklareerida brutotasu 1600 eurot, millelt on kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse 32 eurot, töötuskindlustusmakse 25,60 eurot ja tulumaks 252,92 eurot ((1600 – 32 – 25,60 – 277,78) × 20%). Tööandja peab puhkusetasu väljamaksmisel arvestama kinnipidamisele kuuluva tulumaksu summa korrigeerimisega ja töötajale välja maksma selle võrra väiksema summa.

Abiinfo

TSD-ga seotud küsimused palume saata e-posti aadressil jurisik@emta.ee.

Lisa kommentaar

Nimi:    * E-post:   
Kommentaarid
Ülle, 12.10.17 09:29
Ühesõnaga, nendest näidetest saab nii aru, et maksuvaba miinimumi arvutamisel ei võeta brutotöötasust maha töötuskindlustusmakset ja kohustusliku kogumispensioni makset. Need maksed võetakse maha alles enne tulumaksu summa väljaarvestamist.
Seadusest andis välja lugeda, et maksuvaba miinimum arvestatakse isiku tulult ja sellest tulust arvestatakse enne maha tasutud töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse. Et siis maksuvaba miinimum arvutatakse mitte brutotöötasult, vaid töötasu summalt, kust juba need teised maksud maha võetud.
Et need seadused ikka nii keeruliselt sõnastatud on . . .
Ulle, 29.11.17 15:44
Kui detsembrikuu palga väljamaks toimub 05.jaanuaril 2018, kas MA- l on selleks ajaks 2018.aasta jaanuarikuu TSD valmis. Kontrollin alati enne väljamaksete tegemist MA-s TSD ( kogumispension, pensionärid jmt.) Kogemus näitab, et tavaliselt ei ole MA - l see jaanuariku alguseks valmis.
tarkvara

Soovitame samal teemal e-poest

 
Joulumang 2017
Töövahendid
Naljanurk


Uusrikas tuleb Singapurist komandeeringust ja näitab raamatupidajale arveid.
"Aga mis astronoomiline summa see on?" küsib raamatupidaja.
"Hotelliarve," vastab uusrikas.
"Aga miks oli kolmeks päevaks vaja kogu hotell kinni panna?"
"Ei mäleta."

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Detsember 2017 »
Tööpäevade arv kuus 19
Töötunde kuus 152
Riigipühad: 24.12, 25.12 ja 26.12

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas oskate juba praegu oma tuleva aasta tulusid prognoosida?
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Arveldaja
 • LeapIN
 • estanc
 • epood
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
250741  Foorumi postitust
355  E-poe toodet
94  Koolitust
22757  Artiklit
51980  Registreerunud kasutajat
35922  Nädalakirja tellijat
33174  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017