Merit Tarkvara
Esmaspäev, 16. Juuli
 

Elektroonilise side teenuste ja elektrooniliste teenuste käibemaksuga maksustamise erikord (MOSS)

20.03.2015  (uuendatud 17.04.2018)

1. jaanuarist 2015 jõustus käibemaksuseaduse muudatus, mis hõlmab elektroonilise side teenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste (edaspidi digiteenuste) maksustamist. 

Keda muudatus puudutab?

Muudatus puudutab käibemaksukohustuslasi, kes osutavad teistes Euroopa Liidu liikmesriikides asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele:

 • elektroonilise side teenuseid (telekommunikatsiooniteenuseid ja ringhäälinguteenuseid) ning
 • elektroonilisi teenuseid.  

Mis on elektroonilise side teenused ja elektrooniliselt osutatavad teenused? 

Elektroonilise side teenused ja elektrooniliselt osutatavad teenused (edaspidi ka digiteenused või erikorraga hõlmatud teenused), mille maksustamist muudatus puudutab, leiate digiteenuste loetelust

Mis varasemaga võrreldes muutus?

1. KLIENDI ASUKOHA MÄÄRAMINE

Alates 1. jaanuarist 2015 maksustatakse osutatud telekommunikatsiooniteenused, ringhäälinguteenused ning elektroonilised teenused alati selles liikmesriigis, kus asub teenuse saaja, ning selle liikmesriigi maksumääraga.  

Sisuliselt muutub teises liikmesriigis asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele osutatud teenuste maksustamine, kuna käibemaksukohustuslastele osutatud teenuse maksustab teenuse saaja oma liikmesriigis juba praegu (pöördmaksustamine). 

Eesti käibemaksukohustuslased peavad alates 2015. aastast digiteenused maksustama kliendi asukohariigi ehk tarbimisliikmesriigi maksumääraga ning arvestama tarbimisliikmesriigi reeglitega. Näiteks juhul, kui kliendiks on Soome eraisik, tuleb teenus maksustada Soome käibemaksuga ning arvestada Soome nõudeid arvetele jmt. 

Sellega seoses muutub teenuse osutajale oluliseks kliendi asukoha (käibe toimumise koha) määramine ning selle tõendamine.

Lugege rohkem:

2. DIGITEENUSE KÄIBEMAKSUGA MAKSUSTAMISE ERIKORD EHK MOSS-ERIKORD

Kui varem deklareeris ja tasus teise liikmesriigi mittekäibemaksukohustuslasele digiteenuse osutaja käibemaksu oma asukohariigis, siis käibe toimumise koha muutusega seoses tuleb käibemaks alates 2015. aastast tasuda kliendi asukohariigile.

Samuti ei deklareerita teise liikmesriigi mittekäibemaksukohustuslasele osutatud digiteenuseid enam siseriiklikul käibedeklaratsioonil (Eestis KMD-l), vaid nn MOSS-deklaratsioonil.   

Teistes liikmesriikides osutatud digiteenuse deklareerimise lihtsustamiseks on loodud elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikord, nn MOSS-erikord (ingl k Mini One Stop Shop). Erikord on sätestatud käibemaksuseaduse §-s 43.

Kui teenuse osutaja soovib erikorda kasutada, siis ta deklareerib ja tasub teises liikmesriigis mittekäibemaksukohustuslastele osutatud teenustelt arvestatud käibemaksu oma asukohariigi (registreerimisliikmesriigi) maksuhaldurile, kes kannab saadud summa edasi teise riigi (tarbimisliikmesriigi) maksuhaldurile.  

Seega peab Eesti käibemaksukohustuslane, kes osutab digiteenuseid teise liikmesriigi mittekäibemaksukohustuslasele valima, kas ta: 

 1. registreerib ennast käibemaksukohustuslaseks ja täidab käibemaksukohustuse teenuse saaja asukoha liikmesriigis või
 2. registreerib ennast MOSS-erikorra kasutajaks Eestis.  

Erikorra kasutaja:

 • esitab kord kvartalis Maksu- ja Tolliametile MOSS-deklaratsiooni, millel kajastab teistes liikmesriikides asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele osutatud teenused, sh väljaspool Eestit asuva püsiva tegevuskoha kaudu osutatud teenused,
 • tasub käibemaksu Maksu- ja Tolliametile, kes kannab saadud summa edasi teise liikmesriigi maksuhaldurile. 

Erikorra kasutamine on vabatahtlik.

Erikorda ei rakendata liikmesriikides, kus isik on käibemaksukohustuslasena registreeritud, sh registreerimisliikmesriigis. Nendes riikides osutatud digiteenuseid ei deklareerita MOSS-deklaratsioonil, vaid käibemaksukohustus täidetakse vastava riigi maksuhaldurile tavakorras. Kõik Eestis registreeritud käibemaksukohustuslased deklareerivad Eestis (sh mittekäibemaksukohustuslastele) osutatud digiteenused käibedeklaratsioonil (vorm KMD).

 MOSS-erikorra alusel tuleb käibemaksukohustus täita üksnes nende liikmesriikide ees, kus isik

 • ei ole käibemaksukohustuslasena registreeritud,
 • ei oma ettevõtte asukohta ning 
 • on osutanud selles riigis mittekäibemaksukohustuslasele digiteenuseid. 

MOSS-erikorra kasutajaks registreerimine

Isikud, kes soovivad kasutada erikorda, esitavad Maksu- ja Tolliametile avalduse erikorra kasutamiseks. 

Eesti käibemaksukohustuslane esitab avalduse e-maksuametis/e-tollis, kus tuleb rubriigis "Leping ja seaded" valida MOSS avaldused. 

Ühendusevälise riigi isikul, kes soovib kasutada erikorda Eestis, tuleb MOSS erikorra kasutajaks registreerimisel järgida juhendit "How can a non-EU business register for the Special Scheme for Electronic Services in Estonia".

Erikord hakkab üldjuhul kehtima alates avalduse esitamisele järgneva kvartali esimesest kuupäevast. Näiteks juhul, kui maksukohustuslane esitab avalduse 15. veebruaril 2015, võib ta hakata erikorda kasutama alates 1. aprillist 2015. 

Alates 2015. aastast on võimalik hakata erikorda kasutama ka enne registreerimisavalduse esitamisele järgneva kvartali esimest kuupäeva. Sellisel juhul tuleb avaldus esitada hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks ning täita registreerimisvaldusel lahter "Esimese tehingu kuupäev".

Näiteks osutab maksukohustuslane teenuse esmakordselt 15. jaanuaril 2015. Siis esitab ta registreerimisavalduse hiljemalt 10. veebruariks ja märgib avaldusele esimese tehingu kuupäevaks 15. jaanuar.  

MOSS-deklaratsiooni esitamine

MOSS-DEKLARATSIOON

Erikorra kasutaja deklareerib osutatud digiteenused MOSS-deklaratsioonil. MOSS-deklaratsiooni vorm on kehtestatud Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega nr 815/2012 ning see on ühine kõigile liikmesriikidele.

MOSS-deklaratsioonil esitatavad andmed:

 1. erikorda rakendava isiku käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
 2. kvartal ja aasta, mille kohta deklaratsioon esitatakse;
 3. liikmesriik, kus erikorraga hõlmatud teenust osutati (tarbimisliikmesriik);
 4. teenuste maksustatav väärtus kokku eurodes liikmesriikide kaupa;
 5. maksumäär liikmesriikide kaupa;
 6. tasumisele kuuluv käibemaksusumma eurodes liikmesriikide kaupa;
 7. kokku tasumisele kuuluv käibemaksusumma eurodes.

Summasid ei ümardata, deklareerida ja üle kanda tuleb täpne käibemaksusumma (sendi täpsusega).

OSUTATUD DIGITEENUSTE DEKLAREERIMISE PÕHIMÕTTED

MOSS-deklaratsioon esitatakse registreerimisliikmesriigi maksuhaldurile ning sellel deklareeritakse üksnes teistes liikmesriikides asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele osutatud digiteenused. Registreerimisliikmesriigis asuvale kliendile osutatud digiteenused deklareeritakse riigisisesel käibedeklaratsioonil. Seega deklareerivad Eestis erikorra kasutajaks registreeritud isikud Eestis asuvatele klientidele osutatud teenused tavakorras käibedeklaratsiooni vormil KMD.

Kui teenusepakkuja on kliendi asukohariigis käibemaksukohustuslasena juba registreeritud, siis tuleb selles liikmesriigis osutatud teenused deklareerida ja käibemaks tasuda samas riigis. See tähendab, et kui Eesti isik on käibemaksukohustuslasena registreeritud ka Soomes, deklareerib ta Soomes osutatud (st Soomes asuvale kliendile) digiteenused Soome käibedeklaratsioonil. MOSS-deklaratsioonil neid teenuseid ei kajastata. Samuti ei kajastata MOSS-deklaratsioonil Soome püsivast tegevuskohast Eestis asuvatele klientidele osutatavaid digiteenuseid. Need tuleb deklareerida Eesti käibedeklaratsioonil.   

Soomest teistes liikmesriikides asuvatele mittemaksukohustuslastele osutatud digiteenused deklareeritakse MOSS-deklaratsioonil püsiva tegevuskoha kaudu osutatud teenustena.

Deklareerida saab vaid nende püsivate tegevuskohtade kaudu, mis on eelnevalt MOSS registreerimisavaldusele märgitud. Seega on oluline jälgida, et enne deklaratsiooni täitma asumist oleksid avaldusel märgitud teistes liikmesriikides olevad püsivad tegevuskohad. Püsivaid tegevuskohti saab vajadusel lisada ka juba eelnevalt esitatud avaldusele.

DEKLAREERIMISPERIOOD JA DEKLARATSIOONI ESITAMISE TÄHTAEG

Deklareerimisperiood on üks kalendrikvartal ja deklaratsioon tuleb esitada deklareerimisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks. MOSS-deklaratsiooni saab esitada alates maksustamisperioodile järgneva kvartali esimesest päevast.

Deklareerimisperiood Deklaratsiooni esitamise tähtaeg
I kvartal
1. jaanuar–31. märts
20. aprill
II kvartal 
1. aprill–30. juuni
20. juuli
III kvartal
1. juuli–30. september
20. oktoober
IV kvartal
1. oktoober–31.  detsember
20. jaanuar


Deklaratsioone on e-maksuametis/e-tollis võimalik täita ka enne maksustamisperioodi (kalendrikvartali) lõppu, kuid sel juhul puudub võimalus neid salvestada, vaid nad jäävad staatusesse "Ettevalmistamisel". Maksustamisperioodi lõppedes on võimalik deklaratsioon kinnitada ja esitada. Erandkorras ei kehti selline võimalus esimese MOSS-deklaratsiooni esitamisel 2015. a I kvartali eest.  

NULLIDEGA DEKLARATSIOONI ESITAMINE

Kui ettevõte maksustamisperioodil erikorraga hõlmatud teenuseid ei osuta, tuleb esitada nullsummaline deklaratsioon. Kui nullidega deklaratsioone esitatakse järjest kaheksa kvartali jooksul, arvatakse isik erikorra kasutamisest välja.  

DEKLARATSIOONI PARANDAMINE

Kui andmed deklaratsioonil vajavad parandamist, siis tuleb selle perioodi kohta esitada uus, parandatud andmetega deklaratsioon. Deklaratsiooni on võimalik parandada kolme aasta jooksul alates esialgse deklaratsiooni esitamise kuupäevast.  

DEKLARATSIOONI ESITAMATA JÄTMINE

Kui deklaratsiooni ei esitata tähtaegselt, saadab registreerimisriik isikule elektroonilise meeldetuletuse. Deklaratsioonide esitamist ja tasumist jälgib tarbimisliikmesriik, kes otsustab vajadusel sanktsioonide rakendamise, mis määratakse tarbimisriigi reeglite kohaselt. 

MOSS-DEKLARATSIOONI ESITAMISE VÕIMALUSED

Deklaratsiooni saab esitada ainult elektrooniliselt, e-maksuametis/e-tollis, kus tuleb rubriigis "Deklaratsioonid" valida MOSS-deklaratsioon.

Andmeid saab deklaratsioonile kanda kas ekraanivormi käsitsi täites või XML-failiga laadides.

Paberil MOSS-deklaratsiooni esitada ei saa.

MOSS-DEKLARATSIOONI XML-FAILIST LISAMINE

MOSS-deklaratsiooni XML-faili kirjeldus
MOSS-deklaratsiooni formaat.doc (3.95 MB, RTF) 
MOSS-deklaratsiooni formaat.xsd  (10.37 KB) 

MOSS-deklaratsiooni XML-faili näidised
näide1.xml (1.64 KB, XML) 
näide2.xml (980 BAITI, XML)

Käibemaksu tasumine 

Käibemaks tuleb tasuda ühele Maksu- ja Tolliameti pangakontodest.  

MOSS-deklaratsioon tuleb esitada ning käibemaks tasuda tähtaegselt (st hiljemalt kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks) ka juhul, kui 20. kuupäev langeb riigipühale või nädalavahetusele. Kõikide liikmesriikide maksumaksjatele kehtivad ühesugused tähtajad.

MOSS-deklaratsiooni alusel käibemaksu tasumine toimub tasumistähtaja möödumisel automaatselt maksumaksja ettemaksukonto vabade vahendite arvelt sarnaselt käibedeklaratsiooni (KMD) alusel maksu tasumisega (alates 23. märtsist 2018).

Maksu tasumiseks MOSS-deklaratsiooni alusel saab teha ka pangaülekande, kus on märgitud MOSS-deklaratsiooni viitenumber, mille leiate deklaratsiooni vormilt pärast selle kinnitamist.

Igal deklaratsioonil on oma viitenumber.

Kui isikul on ettemaksukontol vaba raha, on võimalik saata e-maksuameti/e-tolli rubriigi "Teated" kaudu taotlus MOSS-deklaratsiooni alusel maksu tasumiseks ettemaksukonto vabade vahendite arvelt.

Makse loetakse tehtuks siis, kui see on jõudnud Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Seega tuleb maksu tasumisel arvestada pangaülekande teostamiseks kuluvat aega.

NB! Erilist tähelepanu tuleks pöörata pankadevaheliste maksete teostamisel. Soovitav on tutvuda oma kodupanga arveldustingimustega

Maksu- ja Tolliamet saadab igakuiselt tarbimisliikmesriikide maksuhalduritele andmed esitatud deklaratsioonide ning nende alusel laekunud käibemaksusummade kohta. Lisaks peab Maksu- ja Tolliamet tagama käibemaksusummade õigeaegse edastamise teise liikmesriigi maksuhaldurile. 

Maksu tähtpäevaks tasumata jätmisel võivad teiste liikmesriikide maksuhaldurid, kellele käibemaks tasuda tuleb, teiega ühendust võtta ja sellisel juhul peate maksusumma tasuma otse neile. See muudab protsessi aeganõudvamaks ja maksumaksjale kulukamaks. Teiste liikmesriikide maksuhalduritel on õigus kohaldada Eestis registreeritud maksumaksja suhtes nende riikide seaduses sätestatud sunnivahendeid ja karistusi käibemaksu deklareerimise ja tasumisega viivitamisel, kuna tegemist ei ole mitte registreerimisliikmesriigile, vaid tarbimisliikmesriigile kuuluva käibemaksuga. 

Erikorrast loobumine

Loobumisest tuleb registreerimisliikmesriigi maksuhaldurit vähemalt 15 päeva enne kvartali lõppu teavitada ning sel juhul kaotab erikorra kasutajaks registreerimise avaldus kehtivuse järgneva kalendrikvartali algusest.

Kui isiku ettevõtlus muutub ja isik lõpetab erikorraga hõlmatud digiteenuste osutamise, siis tuleb sellest maksuhaldurit teavitada hiljemalt erikorra lõpetamise kuule järgneva kuu 10. päeval.

MOSS-erikorra kasutamise lõpetamiseks või erikorrast loobumiseks tuleb e-maksuametis MOSS registreerimisavaldusel valida link "Taotle lõpetamist".

Kui erikorra lõpetamine on tingitud ettevõtte asukoha või püsiva tegevuskoha muutumisest, siis isik ei vasta senises registreerimisriigis enam erikorra rakendamise tingimustele. Sellisel juhul saab erikorra kasutaja registreerimisriiki vahetada ning peab märkima uue registreerimisriigi ka oma MOSS-avaldusel.

Erikorra kasutamise lõpetamine maksuhalduri poolt

Maksuhaldur lõpetab erikorra kasutamise, kui isik ei ole kaheksa järjestikuse kvartali jooksul digiteenuseid osutanud.

Samuti jäetakse erikorra kasutamise õigusest ilma isik, kes on korduvalt rikkunud erikorra rakendamise nõudeid.

Nõuete täitmata jätmine loetakse korduvaks, kui:

 1. maksuhaldur on kolme vahetult eelneva kvartali kohta väljastanud meeldetuletused MOSS-deklaratsioonide esitamise kohustuse kohta, kuid isik ei ole deklaratsiooni kümne päeva jooksul meeldetuletuse saatmisest arvates esitatud;
   
 2. maksuhaldur on kolme vahetult eelneva kvartali kohta väljastanud meeldetuletused käibemaksuvõlgnevuse kohta, kuid isik ei ole võlgu olevat käibemaksusummat ühegi kvartali kohta kümne päeva jooksul meeldetuletuse saatmisest arvates tasunud. Kui käibemaksuvõlg kvartali kohta on väiksem kui 100 eurot, siis seda korduvaks rikkumiseks ei loeta.
   
 3. pärast registreerimis- või tarbimisliikmesriigi maksuhalduri taotlust ning üks kuu pärast meeldetuletust ei ole isik teinud maksuhaldurile elektrooniliselt kättesaadavaks käibemaksuseaduse § 43 lõikes 16 sätestatud andmeid.

Kui erikorra kasutaja arvatakse välja erikorra kasutamise nõuete rikkumiste tõttu, kaotab ta õiguse rakendada erikorda kaheksa järgneva kvartali jooksul alates lõpetamise otsusest.

Abiinfo

Digiteenuste maksustamist reguleerivad õigusaktid ja juhendid 

Teejuht 2019

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • 1. oktoobril 2018 muutuvad kinnisasja maksustamise reeglid 09.07.2018

  Riigikogu võttis 4. aprillil 2018 vastu käibemaksuseaduse (KMS) muutmise seaduse, mis jõustub kahes osas, 1. mail ja 1. oktoobril 2018. Oktoobris jõustuvad muudatused puudutavad kinnisasja käibemaksuga maksustamist. --related-- Olulised muudatused Kehtiva käibe ...
  Loe edasi..

 • Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.05.2018 03.05.2018

  Alates 1. maist 2018 on käibemaksuseaduse § 16 lg 1 punktis 4 lisatud maksuvabade sotsiaalteenuste loetellu viis teenust, mis seni olid maksustatud 20% käibemaksuga.
  Loe edasi..

 • MOSS-erikorra küsimused ja vastused 17.04.2018

  Mis muutus alates 2015. aastast käibe toimumise koha reeglites? Digiteenuste (telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliselt osutatavad teenused) osutamisel mittekäibemaksukohustuslastele on käibe toimumise kohaks kliendi asukohariik. See tähendab, et teenuse ...
  Loe edasi..

 • Digiteenuste loetelu 17.04.2018

  Allolev teenuste loetelu ei ole ammendav ning omab tähendust üksnes käibemaksuga maksustamise seisukohast. Digiteenused on: elektroonilise side teenused ja elektrooniliselt osutatavad teenused. 1. Elektroonilise side teenused Elektroonilise side teenused on: te ...
  Loe edasi..

 • Millal registreerida ettevõte käibemaksukohustuslaseks 10.04.2018

  2018. aastal tõusis käibemaksukohustuslase registreerimise piirmäär 16 000 eurolt 40 000 eurole. Mida see ettevõtjatele tähendab ja kellel on mõistlik olla käibemaksukohustuslane, selgitab Mamareti OÜ raamatupidaja Kairi Kiss.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Juuli 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Finesta
 • KPMG
 • epood
 • Avalik andbemaas
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256807  Foorumi postitust
353  E-poe toodet
87  Koolitust
22169  Artiklit
52778  Registreerunud kasutajat
36226  Nädalakirja tellijat
33347  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017