Merit Tarkvara
Esmaspäev, 16. Juuli
 

Käibemaksuseadus

1. peatükk ÜLDSÄTTED
§1. Maksu objekt
§2. Mõisted
§3. Maksukohustuslane ja maksukohustus
2. peatükk MAKSUSTATAVAD TEHINGUD JA TOIMINGUD
§4. Käive
§5. Kauba eksport
§6. Kauba import
§7. Kauba ühendusesisene käive
§8. Kauba ühendusesisene soetamine
3. peatükk MAKSUSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED
§9. Kauba käibe tekkimise koht
§10. Teenuse käibe tekkimise koht
§11. Käibe tekkimise, kauba importimise, teenuse saamise ja kauba ühendusesisese soetamise aeg
§12. Käibe, kauba ühendusesisese soetamise ja saadava teenuse maksustatav väärtus
§13. Imporditava kauba maksustatav väärtus
§14. Eksporditava kauba maksustatav väärtus
§15. Käibemaksumäärad
§16. Maksuvaba käive
§17. Maksuvaba import
§18. Kauba ühendusesisene maksuvaba soetamine
4. peatükk MAKSUKOHUSTUSLASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
§19. Maksukohustuslasena registreerimise kohustus
§20. Maksukohustuslasena registreerimine
§21. Piiratud maksukohustuslasena registreerimine
§22. Maksukohustuslasena registrist kustutamine
§23. Piiratud maksukohustuslasena registrist kustutamine
§24. Maksukohustuslase õigused ja kohustused
§25. Piiratud maksukohustuslase õigused ja kohustused
§26. Maksukohustuslaste registreerimine ühe maksukohustuslasena
§27. Maksustamisperiood ja käibedeklaratsioon
§28. Ühendusesisese käibe aruanne
§29. Käibemaksusumma arvutamine
§30. Sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangud
§31. Sisendkäibemaksu mahaarvamise tingimused
§32. Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine
§33. Sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise meetodid
§34. Sisendkäibemaksu tagastamine maksukohustuslasele
§35. Sisendkäibemaksu tagastamine muudel juhtudel
§36. Maksukohustuslase ja piiratud maksukohustuslase kohustused arvestuse pidamisel
§37. Arved
§38. Käibemaksu tasumine ja käibemaksu laekumine
5. peatükk MAKSUSTAMISE ERISÄTTED
§39. Välisesindusele, diplomaadile, liidu institutsioonile ja välisriigi relvajõududele kohaldatavad maksusoodustused
§40. Reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikord
§ 41. Kasutatud kauba, originaalkunstiteose ning kollektsiooni- ja antiikeseme edasimüügi käibemaksuga maksustamise erikord
§ 411. Kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete käibemaksuga maksustamise erikord
§42. Avalikul enampakkumisel müüdud kasutatud kauba, originaalkunstiteose, kollektsiooni- ja antiikeseme müügi käibemaksuga maksustamise erikord
§43. Elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikord
§44. Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord
§441. Maksuladustamine
§442. Tagatised
6. peatükk LÕPPSÄTTED
§45. Enne seaduse jõustumist sõlmitud lepingu alusel toimuva käibe maksustamine
§46. Seaduse rakendamine
§-d 47--49. [Käesolevast tekstist välja jäetud]
§50. Seaduse jõustumine

1 Nõukogu kaheksas direktiiv 79/1072/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – välismaal asuvatele maksukohustuslastele käibemaksu tagastamise kord (EÜT L 331, 27.12.1979, lk 11–19), viimati muudetud direktiiviga 2006/98/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 129–136);

nõukogu kolmeteistkümnes direktiiv 86/560/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühenduse territooriumil registreerimata maksukohustuslastele käibemaksu tagastamise kord (EÜT L 326, 21.11.1986, lk 40–41);

nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1–118), viimati muudetud direktiiviga 2009/69/EÜ (ELT L 175, 4.07.2009, lk 12–13);

nõukogu direktiiv 2007/74/EÜ kolmandatest riikidest saabuvate reisijate imporditava kauba käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta (ELT L 346, 29.12.2007, lk 6–12);

nõukogu direktiiv 2008/9/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks vastavalt direktiivile 2006/112/EÜ maksukohustuslastele, kelle asukoht ei ole tagastamisliikmesriigis, vaid teises liikmesriigis (ELT L 44, 20.02.2008, lk 23–28).

[RT I 2009, 56, 376 jõust. 01.01.2010]

_____________________________________
Õiend

Riigikohtu otsusega nr nr 3-4-1-12-07, 26. septembrist 2007 tunnistati kehtetuks "Käibemaksuseaduse" § 15 lõike 2 punkt 6 osas, mis näeb ette tingimuse, et riigi-, valla- või linnaeelarvest või Eesti Kultuurkapitalilt saadavad vahendid peavad etenduste ja kontsertide piletite suhtes 5%-lise käibemaksumäära rakendamiseks moodustama etendust või kontserti korraldava etendusasutuse kalendriaasta eelarvetulust vähemalt 10 protsenti. Tervikteksti koostamise käigus on muudatus "Käibemaksuseadusesse" sisse viidud valesti.
"Riigi Teataja seaduse" § 17 lõike 32 alusel palun teha parandus "Käibemaksuseaduse" § 15 lõike 2 punkti 6 ning lugeda see õigeks järgmises sõnastuses:
"6) etenduse või kontserdi korraldamine riigi-, munitsipaal- või eraetendusasutuse või rahvusooperi poolt;
[RT III 2007, 32, 259 – jõust. 26.09.2007] - Riigikohtu 26.09.2007. a põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi kohtuotsusega nr 3-4-1-12-07 tunnistati punkt 6 põhiseadusevastaseks ja kehtetuks osas, mis näeb ette tingimuse, et riigi-, valla- või linnaeelarvest või Eesti Kultuurkapitalilt saadavad vahendid peavad etenduste ja kontsertide piletite suhtes 5%-lise käibemaksumäära rakendamiseks moodustama etendust või kontserti korraldava etendusasutuse kalendriaasta eelarvetulust vähemalt 10 protsenti".
_____________________________________


Vastu võetud 10. detsembri 2003. a seadusega (RT I 2003, 82, 554), jõustumise aeg vastavalt §-le 50.
Muudetud ja täiendatud järgmiste seadustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.04.2004 (RT I 2004, 41, 278) 01.06.2004
06.05.2004 (RT I 2004, 43, 299) 20.05.2004, muudatust kohaldatakse tagasiulatuvalt 2004. aasta 1. maist
12.05.2004 (RT I 2004, 45, 315) 27.05.2004
20.10.2004 (RT I 2004, 75, 523) 01.05.2004, muudatust kohaldatakse tagasiulatuvalt 2004. aasta 1. maist
08.12.2004 (RT I 2004, 89, 603) 01.01.2005
09.02.2005 (RT I 2005, 13, 63) 01.05.2005
12.10.2005 (RT I 2005, 57, 451) 18.11.2005
07.12.2005 (RT I 2005, 68, 528) 01.01.2006, osaliselt 01.01.2007, osa muudatusi rakendatakse tagasiulatuvalt 01.11.2005 ja nende jõustumiseaeg on 23.12.2005
15.11.2006 (RT I 2006, 55, 405) 01.01.2007
08.02.2007 ( RT I 2007, 17, 83) 01.03.2007, paragrahvi 50 lõikeid 3 ja 4 kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2006. aasta 1. juulist
08.02.2007 ( RT I 2007, 17, 83) 01.01.2008
26.09.2007 ( RT III 2007, 32, 259) 26.09.2007
19.11.2008 ( RT I 2008, 51, 283) 01.01.2009
04.12.2008 ( RT I 2008, 58, 323) 01.01.2009
04.12.2008 ( RT I 2008, 58, 324) 31.12.2008, kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 01.12.2008
04.12.2008 ( RT I 2008, 58, 324) 01.01.2009
04.12.2008 ( RT I 2008, 58, 324) 01.01.2010
17.12.2008 ( RT I 2008, 58, 329) 01.01.2009
22.04.2009 ( RT I 2009, 24, 146) 01.06.2009
18.06.2009 ( RT I 2009, 35, 232) 01.07.2009
01.09.2009 ( RT I 2009, 46, 307) 16.09.2009, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2009
11.11.2009 ( RT I 2009, 56, 376) 01.01.2010, osaliselt 01.01.2011
25.02.2010 ( RT I 2010, 11, 55) 01.05.2010
22.04.2010 ( RT I 2010, 22, 108) 01.01.2011, jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
25.11.2010 ( RT I, 10.12.2010, 3) 01.01.2011
22.02.2011 ( RT I, 15.03.2011, 11) 01.04.2011
16.06.2011 ( RT I, 08.07.2011, 6) 18.07.2011
07.12.2011 ( RT I, 20.12.2011, 2) 01.01.2012
08.03.2012 ( RT I, 27.03.2012, 7) 01.01.2013, osaliselt 01.04.2012
10.10.2012 ( RT I, 25.10.2012, 1) 01.12.2012
15.05.2013 ( RT I, 01.06.2013, 1) 01.07.2013
05.12.2013 ( RT I, 23.12.2013, 1) 01.01.2014, osaliselt 01.01.2015 ja 01.01.2020
29.01.2014 ( RT I, 18.02.2014, 2) 01.03.2014, osaliselt 01.10.2014 ja 01.01.2015
19.02.2014 ( RT I, 13.03.2014, 3) 01.01.2018, osaliselt 23.03.2014 ja 01.01.2016
07.05.2014 ( RT I, 29.05.2014, 1) 01.11.2014, osaliselt 01.07.2014
21.05.2014 ( RT I, 06.06.2014, 2) 01.07.2014, osaliselt 01.01.2015
01.07.2014 ( RT I, 11.07.2014, 3) 01.12.2014
01.07.2014 ( RT I, 11.07.2014, 4) 01.08.2014
19.06.2014 ( RT I, 29.06.2014, 109) 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
18.12.2014 ( RT I, 30.12.2014, 4) 01.01.2015
18.02.2015 ( RT I, 23.03.2015, 3) 01.07.2015
15.06.2015 ( RT I, 30.06.2015, 1) 01.01.2016, osaliselt 01.01.2017
09.12.2015 ( RT I, 30.12.2015, 5) 01.01.2016
17.12.2015 ( RT I, 31.12.2015, 10) 01.01.2015
20.04.2016 ( RT I, 29.04.2016, 6) 01.05.2016, osaliselt 01.07.2016 ja 01.01.2017
15.06.2016 ( RT I, 05.07.2016, 1) 01.01.2017
26.10.2016 ( RT I, 08.11.2016, 1) 01.01.2017, osaliselt 01.01.2018
19.12.2016 ( RT I, 24.12.2016, 1) 01.01.2017
31.05.2017 ( RT I, 16.06.2017, 1) 01.07.2017
14.06.2017 ( RT I, 27.06.2017, 1) 01.07.2017
19.06.2017 ( RT I, 07.07.2017, 3) 01.08.2017, osaliselt 01.01.2018
11.10.2017 ( RT I, 25.10.2017, 1) 01.01.2018
15.11.2017 ( RT I, 28.11.2017, 2) 01.01.2018Originaalartikkel Riigi Teataja lehel Hetkel kehtiv (01.01.2018-...)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.08.2017-31.12.2017)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.07.2017-31.07.2017)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2017-30.06.2017)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.07.2016-31.12.2016)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.05.2016-30.06.2016)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2016-30.04.2016)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.07.2015-31.12.2015)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2015-30.06.2015)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.12.2014-31.12.2014)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.11.2014-30.11.2014)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.10.2014-31.10.2014)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.07.2014-30.09.2014)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.03.2014-30.06.2014)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2014-28.03.2014)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.07.2013-31.02.2013)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2013-30.06.2013)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.12.2012-31.12.2012)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.04.2012-30.11.2012)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2012-30.03.2012)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (18.07.2011-31.12.2011)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.04.2011-17.07.2011)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2011-31.03.2011)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.05.2010-31.12.2010)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2010-30.04.2010)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (16.09.2009-31.12.2009)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.07.2009-15.09.2009)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.06.2009-30.06.2009)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2009-31.05.2009)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (31.12.2008-31.12.2008)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2008-30.12.2008)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (26.09.2007-31.12.2007)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.03.2007-25.09.2007)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2007-28.02.2007)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2006-31.12.2006)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (18.11.2005-22.12.2005)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.05.2005-17.11.2005)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2005-30.04.2005)
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Juuli 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • Aktiver
  • saku metall
  • epood
  • Maksuskoop
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256807  Foorumi postitust
353  E-poe toodet
87  Koolitust
22168  Artiklit
52778  Registreerunud kasutajat
36226  Nädalakirja tellijat
33347  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017