MTU
Kolmapäev, 25. Aprill
 

Käibemaksuseadus

1. peatükk ÜLDSÄTTED
§1. Maksu objekt
§2. Mõisted
§3. Maksukohustuslane ja maksukohustus
2. peatükk MAKSUSTATAVAD TEHINGUD JA TOIMINGUD
§4. Käive
§5. Kauba eksport
§6. Kauba import
§7. Kauba ühendusesisene käive
§8. Kauba ühendusesisene soetamine
3. peatükk MAKSUSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED
§9. Kauba käibe tekkimise koht
§10. Teenuse käibe tekkimise koht
§11. Käibe tekkimise, kauba importimise, teenuse saamise ja kauba ühendusesisese soetamise aeg
§12. Käibe, kauba ühendusesisese soetamise ja saadava teenuse maksustatav väärtus
§13. Imporditava kauba maksustatav väärtus
§14. Eksporditava kauba maksustatav väärtus
§15. Käibemaksumäärad
(1) Käibemaksumäär on 20 protsenti maksustatavast väärtusest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 sätestatud juhtudel.
[RT I 2009, 35, 232 – jõust. 01.07.2009]
(2) Käibemaksumäär on 9 protsenti järgmiste kaupade ja teenuste maksustatavast väärtusest:
1) raamat ja õppevahendina kasutatav töövihik, välja arvatud käesoleva seaduse § 16 lõike 1 punktis 6 nimetatud õppevahend;

2) valdkonna eest vastutava ministri määrusega määrusega kehtestatud nimekirjas nimetatud ravim, rasestumisvastane vahend, sanitaar- ja hügieenitoode ning puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseade meditsiiniseadme seaduse tähenduses ja abivahend sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses ja sellise abivahendi kasutada andmine puudega isikule;
[RT I 30.12.2015, 5 – jõust. 01.01.2016]

3) perioodiliselt väljaantav trükis, välja arvatud peamiselt reklaami või erakuulutusi avaldav või peamiselt erootilise või pornograafilise sisuga väljaanne;
[RT I 27.03.2012, 7 – jõust. 01.04.2012]

4) majutus või majutus koos hommikusöögiga, välja arvatud selle teenusega kaasnev kaup või teenus.
[RT I 2008, 51, 283 – jõust. 01.01.2009]
(3) Käibemaksumäär on null protsenti järgmiste kaupade maksustatavast väärtusest:
1) eksporditav kaup, välja arvatud juhul, kui käesoleva seaduse § 16 kohaselt on selle kauba käive maksuvaba;

2) kaup, mille võõrandamist ja teise liikmesriiki toimetamist või ilma võõrandamata teise liikmesriiki toimetamist käsitatakse kauba ühendusesisese käibena. Sätet ei kohaldata, kui käesoleva seaduse § 16 kohaselt on selle kauba käive maksuvaba või kui puudub kauba, välja arvatud uue transpordivahendi või aktsiisikauba, soetaja või oma kauba teise liikmesriiki toimetaja kehtiv teises liikmesriigis maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimise number;

3) rahvusvahelistes vetes sõitev merelaev, välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõitudeks kasutatav merelaev, ja sellise merelaeva varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud liidu vetes sõitval merelaeval kaasamüüdav kaup;
[RT I, 18.02.2014, 2 – jõust. 01.03.2014]

4) peamiselt rahvusvahelisi lende korraldava lennuettevõtja kasutatav õhusõiduk ning selle varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud ühendusesisesel lennul õhusõidukis kaasamüüdav kaup;

5) kaup, mis võõrandatakse ja toimetatakse teise liikmesriiki diplomaatilisele esindajale, konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul), erimissiooni või Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale või esindusele, rahvusvahelise organisatsiooni peakorterile, diplomaatilisele esindusele, konsulaarasutusele, erimissioonile või liidu institutsioonile;
[RT I, 29.04.2016, 6 – jõust. 01.05.2016]

51) kaup, mis võõrandatakse Eestis asuvale liidu institutsioonile tingimusel, et kauba kogumaksumus käibemaksuta on arve kohaselt vähemalt 53 eurot, välja arvatud kommunaalmaksete ja kütuse puhul vedelkütuse seaduse tähenduses;
[RT I, 29.04.2016, 6 jõust. 01.01.2017]

6) kaup, mis võõrandatakse ja toimetatakse teise liikmesriiki, mis on Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) liikmesriik, mis tahes muu NATO liikmesriigi relvajõudude või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu ametikohustuste täitmiseks, kui need relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses, või rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile;
[RT I, 29.04.2016, 6 – jõust. 01.05.2016]

61) kaup, mis võõrandatakse Eestis asuvale rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile, kui maksusoodustus on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus, või ühises kaitsetegevuses osaleva NATO liikmesriigi, välja arvatud Eesti relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule ametikohustuste täitmiseks;
[RT I, 29.04.2016, 6 – jõust. 01.05.2016]

7) [KEHTETU- RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

8) liiduväline kaup, mis on suunatud tolliladustamise, vabatsooni, seestöötlemise, transiidi või imporditollimaksudest täieliku vabastusega ajutise impordi tolliprotseduurile, või ajutiselt ladustatud liiduväline kaup, tingimusel et seda kaupa ei ole viidud tollijärelevalve alt ebaseaduslikult välja ja ei ole tarbitud ega kasutatud muudel kui tollialastes õigusaktides tolliseadustiku tähenduses ettenähtud juhtudel;
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

9) ekspordi eesmärgil vabatsooni toimetatav ja võõrandatav liidu kaup ja vabatsoonis olev liidu kaup, mis eksporditakse vahetult vabatsoonist kahe kuu jooksul vabatsooni toimetamisest arvates;
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

10) Eesti Pangale võõrandatav kuld;

11) nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ V lisas nimetatud kaup, kui see suunatakse viivitamata maksuladustamisele või on maksuladustatud (§ 441) ja tehinguga ei kaasne kauba maksuladustamise lõpetamine. Sätet ei kohaldata tarbimisse lubatud kütusele alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses, kui kütus on paigutatud aktsiisilattu;
[RT I 27.03.2012, 7 – jõust. 01.04.2012]

12) aktsiisilattu paigutatud ajutises aktsiisivabastuses olev aktsiisikaup, kui tehinguga ei kaasne kauba aktsiisilaost väljatoimetamist, välja arvatud aktsiisikauba toimetamine ühest aktsiisilaost teise;
[RT I 27.03.2012, 7 – jõust. 01.04.2012]

13) kaup, mis võõrandatakse Riigikogus ratifitseeritud välislepingus ettenähtud tingimusel rahvusvahelise sõjalise peakorteri kantiinis, kohvikus või messis.
[RT I 01.06.2013, 1 – jõust. 01.07.2013]
(4) Käibemaksumäär on null protsenti järgmiste teenuste maksustatavast väärtusest:
1) teenus, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti, välja arvatud juhul, kui käesoleva seaduse § 16 kohaselt on selle teenuse käive maksuvaba;

2) rahvusvahelise reisi ajal laeval või õhusõidukil reisijale osutatav reisiks vajalik teenus;

3) rahvusvahelistes vetes sõitva laeva teenindamisega otseselt seotud sadamateenus;

4) peamiselt rahvusvahelisi lende korraldava lennuettevõtja õhusõiduki teenindamisega otseselt seotud navigatsiooniteenus ja lennuväljateenus;
[RT I 10.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

5) Kehtetu [RT I 2005, 68, 528 - jõust. 01.01.2006]

6) rahvusvahelistes vetes sõitva merelaeva, välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõiduks kasutatav laev, või peamiselt rahvusvahelisi lende teostava lennuettevõtja kasutatava õhusõiduki remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusse andmine või sellisel merelaeval või õhusõidukil kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusse andmine;

7) vahendamisteenus, kui vahendatakse tehingut, mille käive tekib ühendusevälises riigis, või käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1, 3–6 ja 10 nimetatud kaupa või käesoleva lõike punktides 2–4, 6, 9, 10, 12 ja 14 sätestatud teenust;

8) välistransiidi tolliprotseduuril oleva kauba veoteenus, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui see vedu moodustab osa veost, mis algab või lõpeb liiduvälises riigis;
[RT I, 18.02.2014, 2 - jõust. 01.03.2014]

9) kauba eksportimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused;

10) kauba importimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui nimetatud teenuste kulu on arvatud imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka;

11) kauba vedu Assooridele või Madeirale või sealt Eestisse või teise liikmesriiki;

12) töö vallasasjaga, mis on selle teenuse osutamiseks soetatud Eestist või toimetatud Eestisse ning see vallasasi toimetatakse pärast teenuse osutamist ühendusest välja;
[RT I 2008, 58, 324 – jõust. 01.01.2009]

13) käesoleva seaduse § 10 lõike 2 punktis 3 nimetatud reisijateveo teenus, kaasa arvatud reisijate isikliku pagasi ja isikliku transpordivahendi vedu, kui Eestis osutatav reisijateveo teenus on rahvusvahelise reisi osa;
[RT I 2009, 56, 376 – jõust. 01.01.2010]

14) teenus, mida osutatakse välisriigis asuvale käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 5 või 6 nimetatud isikule, esindusele, asutusele, erimissioonile, liidu institutsioonile, relvajõududele või peakorterile;
[RT I, 29.04.2016, 6 – jõust. 01.05.2016]

141) teenus, mida osutatakse Eestis asuvale rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile, kui maksusoodustus on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus, või käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 61 nimetatud relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule ametikohustuste täitmiseks;
[RT I, 29.04.2016, 6 – jõust. 01.05.2016]

142) teenus, mida osutatakse Eestis asuvale liidu institutsioonile tingimusel, et teenuse kogumaksumus käibemaksuta on arve kohaselt vähemalt 53 eurot, välja arvatud kommunaalmaksete ja sideteenuste puhul;
[RT I, 29.04.2016, 6jõust. 01.01.2017]

15) teenus, mida osutab Riigikogus ratifitseeritud välislepingus ettenähtud tingimusel rahvusvahelise sõjalise peakorteri kantiin, kohvik või mess.
[RT I , 01.06.2013,1 – jõust. 01.07.2013]
(5) Nullprotsendise käibemaksumääraga maksustatava teenuse osutamist tõendatakse teenuse osutamise kohta sõlmitud lepinguga, tellimiskirjaga, arvega või teenuse osutamist tõendava muu dokumendiga. Maksuhalduril on õigus nõuda teenuse osutamist tõendavaid lisadokumente.
(51) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 5–61 ning lõike 4 punktides 14 ja 142 nimetatud juhtudel on nullprotsendise käibemaksumääraga maksustatavat käivet tõendav dokument nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 282/2011, millega sätestatakse ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ rakendusmeetmed (ELT L 77, 23.03.2011, lk 1–22), kehtestatud käibemaksuvabastustõend.
[RT I, 29.04.2016, 6jõust. 01.01.2017]
(52) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 51 ja 61 ning lõike 4 punktides 141 ja 142 nimetatud juhtudel kinnitab Eestis asuva liidu institutsiooni ja ühises kaitsetegevuses osaleva NATO liikmesriigi relvajõudude ja nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu ning rahvusvahelise sõjalise peakorteri õigust nullprotsendise käibemaksumääraga kauba soetamiseks või teenuse saamiseks käesoleva paragrahvi lõikes 51 nimetatud käibemaksuvabastustõendil valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud ametnik.
[RT I, 29.04.2016, 6jõust. 01.01.2017]
(6) Sõltumata käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 sätestatust, kohaldatakse nullprotsendilise käibemaksumäära asemel maksuvabastust järgmistel juhtudel:
1) pärast tolliseadustiku tähenduses eksportimist Eestisse tagasitoodud kauba asemel sellega sarnase kauba eksportimisel, kui asendatav kaup toodi Eestisse tagasi maksuvabalt käesoleva seaduse § 17 lõike 2 alusel;
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

2) Eestisse käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel nullprotsendilise käibemaksumääraga või käesoleva seaduse § 17 alusel maksuvabalt imporditud kauba eksportimisel.
(61) Sõltumata käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 sätestatust, kohaldatakse nullprotsendise käibemaksumäära asemel maksuvabastust teenusele, mille käibe tekkimise koht on teine liikmesriik, kui maksukohustuslane kasutab teenuse osutamisel oma teises liikmesriigis maksukohustuslasena registreerimise numbrit.
(7) [Kehtetu – RT I 2009, 46, 307 – jõust. 16.09.2009] – rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2009
§16. Maksuvaba käive
§17. Maksuvaba import
§18. Kauba ühendusesisene maksuvaba soetamine
4. peatükk MAKSUKOHUSTUSLASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
§19. Maksukohustuslasena registreerimise kohustus
§20. Maksukohustuslasena registreerimine
§21. Piiratud maksukohustuslasena registreerimine
§22. Maksukohustuslasena registrist kustutamine
§23. Piiratud maksukohustuslasena registrist kustutamine
§24. Maksukohustuslase õigused ja kohustused
§25. Piiratud maksukohustuslase õigused ja kohustused
§26. Maksukohustuslaste registreerimine ühe maksukohustuslasena
§27. Maksustamisperiood ja käibedeklaratsioon
§28. Ühendusesisese käibe aruanne
§29. Käibemaksusumma arvutamine
§30. Sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangud
§31. Sisendkäibemaksu mahaarvamise tingimused
§32. Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine
§33. Sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise meetodid
§34. Sisendkäibemaksu tagastamine maksukohustuslasele
§35. Sisendkäibemaksu tagastamine muudel juhtudel
§36. Maksukohustuslase ja piiratud maksukohustuslase kohustused arvestuse pidamisel
§37. Arved
§38. Käibemaksu tasumine ja käibemaksu laekumine
5. peatükk MAKSUSTAMISE ERISÄTTED
§39. Välisesindusele, diplomaadile, liidu institutsioonile ja välisriigi relvajõududele kohaldatavad maksusoodustused
§40. Reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikord
§ 41. Kasutatud kauba, originaalkunstiteose ning kollektsiooni- ja antiikeseme edasimüügi käibemaksuga maksustamise erikord
§ 411. Kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete käibemaksuga maksustamise erikord
§42. Avalikul enampakkumisel müüdud kasutatud kauba, originaalkunstiteose, kollektsiooni- ja antiikeseme müügi käibemaksuga maksustamise erikord
§43. Elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikord
§44. Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord
§441. Maksuladustamine
§442. Tagatised
6. peatükk LÕPPSÄTTED
§45. Enne seaduse jõustumist sõlmitud lepingu alusel toimuva käibe maksustamine
§46. Seaduse rakendamine
§-d 47--49. [Käesolevast tekstist välja jäetud]
§50. Seaduse jõustumine

1 Nõukogu kaheksas direktiiv 79/1072/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – välismaal asuvatele maksukohustuslastele käibemaksu tagastamise kord (EÜT L 331, 27.12.1979, lk 11–19), viimati muudetud direktiiviga 2006/98/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 129–136);

nõukogu kolmeteistkümnes direktiiv 86/560/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühenduse territooriumil registreerimata maksukohustuslastele käibemaksu tagastamise kord (EÜT L 326, 21.11.1986, lk 40–41);

nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1–118), viimati muudetud direktiiviga 2009/69/EÜ (ELT L 175, 4.07.2009, lk 12–13);

nõukogu direktiiv 2007/74/EÜ kolmandatest riikidest saabuvate reisijate imporditava kauba käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta (ELT L 346, 29.12.2007, lk 6–12);

nõukogu direktiiv 2008/9/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks vastavalt direktiivile 2006/112/EÜ maksukohustuslastele, kelle asukoht ei ole tagastamisliikmesriigis, vaid teises liikmesriigis (ELT L 44, 20.02.2008, lk 23–28).

[RT I 2009, 56, 376 jõust. 01.01.2010]

_____________________________________
Õiend

Riigikohtu otsusega nr nr 3-4-1-12-07, 26. septembrist 2007 tunnistati kehtetuks "Käibemaksuseaduse" § 15 lõike 2 punkt 6 osas, mis näeb ette tingimuse, et riigi-, valla- või linnaeelarvest või Eesti Kultuurkapitalilt saadavad vahendid peavad etenduste ja kontsertide piletite suhtes 5%-lise käibemaksumäära rakendamiseks moodustama etendust või kontserti korraldava etendusasutuse kalendriaasta eelarvetulust vähemalt 10 protsenti. Tervikteksti koostamise käigus on muudatus "Käibemaksuseadusesse" sisse viidud valesti.
"Riigi Teataja seaduse" § 17 lõike 32 alusel palun teha parandus "Käibemaksuseaduse" § 15 lõike 2 punkti 6 ning lugeda see õigeks järgmises sõnastuses:
"6) etenduse või kontserdi korraldamine riigi-, munitsipaal- või eraetendusasutuse või rahvusooperi poolt;
[RT III 2007, 32, 259 – jõust. 26.09.2007] - Riigikohtu 26.09.2007. a põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi kohtuotsusega nr 3-4-1-12-07 tunnistati punkt 6 põhiseadusevastaseks ja kehtetuks osas, mis näeb ette tingimuse, et riigi-, valla- või linnaeelarvest või Eesti Kultuurkapitalilt saadavad vahendid peavad etenduste ja kontsertide piletite suhtes 5%-lise käibemaksumäära rakendamiseks moodustama etendust või kontserti korraldava etendusasutuse kalendriaasta eelarvetulust vähemalt 10 protsenti".
_____________________________________


Vastu võetud 10. detsembri 2003. a seadusega (RT I 2003, 82, 554), jõustumise aeg vastavalt §-le 50.
Muudetud ja täiendatud järgmiste seadustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.04.2004 (RT I 2004, 41, 278) 01.06.2004
06.05.2004 (RT I 2004, 43, 299) 20.05.2004, muudatust kohaldatakse tagasiulatuvalt 2004. aasta 1. maist
12.05.2004 (RT I 2004, 45, 315) 27.05.2004
20.10.2004 (RT I 2004, 75, 523) 01.05.2004, muudatust kohaldatakse tagasiulatuvalt 2004. aasta 1. maist
08.12.2004 (RT I 2004, 89, 603) 01.01.2005
09.02.2005 (RT I 2005, 13, 63) 01.05.2005
12.10.2005 (RT I 2005, 57, 451) 18.11.2005
07.12.2005 (RT I 2005, 68, 528) 01.01.2006, osaliselt 01.01.2007, osa muudatusi rakendatakse tagasiulatuvalt 01.11.2005 ja nende jõustumiseaeg on 23.12.2005
15.11.2006 (RT I 2006, 55, 405) 01.01.2007
08.02.2007 ( RT I 2007, 17, 83) 01.03.2007, paragrahvi 50 lõikeid 3 ja 4 kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2006. aasta 1. juulist
08.02.2007 ( RT I 2007, 17, 83) 01.01.2008
26.09.2007 ( RT III 2007, 32, 259) 26.09.2007
19.11.2008 ( RT I 2008, 51, 283) 01.01.2009
04.12.2008 ( RT I 2008, 58, 323) 01.01.2009
04.12.2008 ( RT I 2008, 58, 324) 31.12.2008, kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 01.12.2008
04.12.2008 ( RT I 2008, 58, 324) 01.01.2009
04.12.2008 ( RT I 2008, 58, 324) 01.01.2010
17.12.2008 ( RT I 2008, 58, 329) 01.01.2009
22.04.2009 ( RT I 2009, 24, 146) 01.06.2009
18.06.2009 ( RT I 2009, 35, 232) 01.07.2009
01.09.2009 ( RT I 2009, 46, 307) 16.09.2009, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2009
11.11.2009 ( RT I 2009, 56, 376) 01.01.2010, osaliselt 01.01.2011
25.02.2010 ( RT I 2010, 11, 55) 01.05.2010
22.04.2010 ( RT I 2010, 22, 108) 01.01.2011, jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
25.11.2010 ( RT I, 10.12.2010, 3) 01.01.2011
22.02.2011 ( RT I, 15.03.2011, 11) 01.04.2011
16.06.2011 ( RT I, 08.07.2011, 6) 18.07.2011
07.12.2011 ( RT I, 20.12.2011, 2) 01.01.2012
08.03.2012 ( RT I, 27.03.2012, 7) 01.01.2013, osaliselt 01.04.2012
10.10.2012 ( RT I, 25.10.2012, 1) 01.12.2012
15.05.2013 ( RT I, 01.06.2013, 1) 01.07.2013
05.12.2013 ( RT I, 23.12.2013, 1) 01.01.2014, osaliselt 01.01.2015 ja 01.01.2020
29.01.2014 ( RT I, 18.02.2014, 2) 01.03.2014, osaliselt 01.10.2014 ja 01.01.2015
19.02.2014 ( RT I, 13.03.2014, 3) 01.01.2018, osaliselt 23.03.2014 ja 01.01.2016
07.05.2014 ( RT I, 29.05.2014, 1) 01.11.2014, osaliselt 01.07.2014
21.05.2014 ( RT I, 06.06.2014, 2) 01.07.2014, osaliselt 01.01.2015
01.07.2014 ( RT I, 11.07.2014, 3) 01.12.2014
01.07.2014 ( RT I, 11.07.2014, 4) 01.08.2014
19.06.2014 ( RT I, 29.06.2014, 109) 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
18.12.2014 ( RT I, 30.12.2014, 4) 01.01.2015
18.02.2015 ( RT I, 23.03.2015, 3) 01.07.2015
15.06.2015 ( RT I, 30.06.2015, 1) 01.01.2016, osaliselt 01.01.2017
09.12.2015 ( RT I, 30.12.2015, 5) 01.01.2016
17.12.2015 ( RT I, 31.12.2015, 10) 01.01.2015
20.04.2016 ( RT I, 29.04.2016, 6) 01.05.2016, osaliselt 01.07.2016 ja 01.01.2017
15.06.2016 ( RT I, 05.07.2016, 1) 01.01.2017
26.10.2016 ( RT I, 08.11.2016, 1) 01.01.2017, osaliselt 01.01.2018
19.12.2016 ( RT I, 24.12.2016, 1) 01.01.2017
31.05.2017 ( RT I, 16.06.2017, 1) 01.07.2017
14.06.2017 ( RT I, 27.06.2017, 1) 01.07.2017
19.06.2017 ( RT I, 07.07.2017, 3) 01.08.2017, osaliselt 01.01.2018
11.10.2017 ( RT I, 25.10.2017, 1) 01.01.2018
15.11.2017 ( RT I, 28.11.2017, 2) 01.01.2018Originaalartikkel Riigi Teataja lehel Hetkel kehtiv (01.01.2018-...)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.08.2017-31.12.2017)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.07.2017-31.07.2017)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2017-30.06.2017)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.07.2016-31.12.2016)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.05.2016-30.06.2016)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2016-30.04.2016)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.07.2015-31.12.2015)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2015-30.06.2015)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.12.2014-31.12.2014)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.11.2014-30.11.2014)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.10.2014-31.10.2014)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.07.2014-30.09.2014)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.03.2014-30.06.2014)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2014-28.03.2014)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.07.2013-31.02.2013)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2013-30.06.2013)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.12.2012-31.12.2012)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.04.2012-30.11.2012)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2012-30.03.2012)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (18.07.2011-31.12.2011)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.04.2011-17.07.2011)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2011-31.03.2011)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.05.2010-31.12.2010)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2010-30.04.2010)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (16.09.2009-31.12.2009)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.07.2009-15.09.2009)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.06.2009-30.06.2009)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2009-31.05.2009)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (31.12.2008-31.12.2008)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2008-30.12.2008)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (26.09.2007-31.12.2007)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.03.2007-25.09.2007)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2007-28.02.2007)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2006-31.12.2006)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (18.11.2005-22.12.2005)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.05.2005-17.11.2005)
Originaalartikkel Riigi Teataja lehel (01.01.2005-30.04.2005)
 
Konsolideerimine
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
« Aprill 2018 »
Tööpäevade arv kuus 21
Töötunde kuus 168
Riigipühad: 01.04

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas teie ettevõttes tutvustatakse töötajatele juba uue isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • Leinonen raamatupidaja
  • Trendsetter
  • Maksuamet
  • Maksuskoop
 

Merit iPhone

Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
254896  Foorumi postitust
350  E-poe toodet
66  Koolitust
22243  Artiklit
52649  Registreerunud kasutajat
36254  Nädalakirja tellijat
33446  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017