Lati maksusysteem 5 Aprill
Teisipäev, 20. Märts
 

Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord

Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra rakendamist reguleerib käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) § 44.

Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra rakendamise tingimused

Alates 01.01.2011 jõustunud KMS muudatusega võivad kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra (edaspidi erikord) rakendamise valida kõik käibemaksukohustuslased, kelle maksustatav käive ei ületanud eelmisel kalendriaastal ega jooksva kalendriaasta algusest arvates 200 000 eurot.

Nimetatud piirmäära arvestust peab maksukohustuslane kassapõhiselt ja arvesse ei võeta põhivara võõrandamist ja kinnisasja juhuslikku kaubana võõrandamist.

Kuni 31.12.2010 kehtinud korra kohaselt võis kassapõhist käibemaksuarvestust rakendada üksnes füüsilisest isikust ettevõtja, arvestamata maksustatava käibe suurust aastas.

Käibemaksukohustuslasena registreerimise aja kindlaksmääramine

Erikorra rakendamist sooviv isik peab käibemaksukohustuslasena registreerimiskohustuse piirmäära (40 000 eurot) arvestust kassapõhiselt. Tehingule, millega nimetatud piirmäär ületatakse, tuleb lisada käibemaks kogu tehingu ulatuses.

Näide 1. Registreerimiskohustuse tekkimise piirmäära arvestus

Kaup lähetati 20.01 Summas 30 000 € Tasumine 17.02 Summas 30 000 €
Teenus osutati 10.02 Summas 5000 € Tasumine 18.03 Summas 5000 €
Kaup lähetati 01.04 Summas 5100 € Tasumine 01.05 Summas 5100 €
    Kokku 40 100 €   Kokku 40 100 €

Seega kassapõhise arvestuse korral ületas käive 40 000 eurot 1. mail (üldkorra rakendamisel 1. aprillil). Kõigile sama päeva (1. mai) arvetele peab maksukohustuslane lisama käibemaksu.

Teavitamine

Erikorra rakendamise soovist peab isik maksuhaldurit kirjalikult teavitama (nt digiallkirjastatuna e-posti teel, allkirjastatuna paberkandjal) kas siis, kui ta esitab enda maksukohustuslasena registreerimise taotluse või hiljemalt erikorra rakendamisele eelneval maksustamisperioodil.

Kirjalikus teatises tuleb märkida maksustamisperiood, millest alates ta hakkab erikorda rakendama. Maksustatava käibe piirmäära ületamisel põhivara ja/või kinnisasja juhusliku kaubana võõrandamise tõttu, palume lisada teavitusele eelpool nimetatud tehingute toimumise kohta lisadokumendid.

Käibe tekkimise aeg

Käibe tekkimise ajana käsitatakse päeva, kui tehti KMS § 11 lg 1 p 2 või 3 nimetatud toiming, st käive on tekkinud kauba või teenuse saajalt makse laekumisel või omatarbe puhul kauba lähetamisel või kättesaadavaks tegemisel või siis teenuse osutamisel.

Kui aga erikorda rakendavast maksukohustuslasest sõltumatul põhjusel ei ole võõrandatud kauba või osutatud teenuse eest kauba lähetamisele või kättesaadavaks tegemisele või teenuse osutamisele järgnenud kahe kalendrikuu jooksul tasutud, on käibe tekkimise aeg kauba lähetamisele või kättesaadavaks tegemisele või teenuse osutamisele järgneva kolmanda kalendrikuu esimene päev (KMS § 44 lg 5).

Näide 2
Kui jaanuaris lähetatud kauba eest ei ole tasutud veebruari- ja märtsikuu jooksul, on käibe tekkimise aeg 1. aprill ja käive kuulub deklareerimisele aprillikuu kohta esitataval KMD-l tähtajaga 20. mai (kui maksustamisperioodiks on kvartal, siis II kvartali kohta esitataval KMD-l tähtajaga 20. juuli.

Kauba tasuta võõrandamisel on käibe tekkimise aeg päev, mil kaup saajale lähetatakse või kättesaadavaks tehakse.

Kui lähetatud kaupade ja osutatud teenuste eest ei ole tasutud ning erikorda rakendav maksukohustuslane kustutatakse käibemaksukohustuslaste registrist, loetakse käive toimunuks maksustamisperioodil, mille eest viimane käibedeklaratsioon (edaspidi KMD) kuulub esitamisele.

Näide 3
Maksukohustuslane esitas avalduse enda alates 1. aprillist käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks. Kui jaanuaris lähetatud kauba eest ei ole ka veel märtsis tasutud, loetakse käive toimunuks märtsis ehk siis käive kuulub deklareerimisele märtsikuu KMD-l tähtajaga 20. aprill.

Sisendkäibemaksu mahaarvamine

Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus tekib ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse eest tasumisel, s.t kui kauba soetamise või teenuse saamise eest tasutud ei ole, siis sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus puudub. 

Näide 4
Kaup soetati ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks 30. aprillil, mille eest toimus tasumine 6. mail. Sel juhul tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus maikuu KMD-l.


Kauba soetamise või teenuse saamise eest osalisel tasumisel on õigus sisendkäibemaksu maha arvata kauba või teenuse eest tasutud osas.

Kassapõhisest käibemaksuarvestusest loobumine

Kassapõhisest käibemaksuarvestusest loobumine võib olla kas vabatahtlik või kohustuslik.

Vabatahtlikul loobumisel (st maksukohustuslase maksustatav käive ei ületa kalendriaasta algusest arvates 200 000 eurot) teavitab maksukohustuslane sellest kirjalikult maksuhaldurit hiljemalt loobumisele eelneval maksustamisperioodil.

Näide 5
Maksukohustuslane soovib loobuda kassapõhisest käibemaksuarvestusest alates 1. juunist. Sel juhul tuleb teavitus esitada hiljemalt maikuu jooksul. 


Maksukohustuslasel on kohustus erikorra rakendamisest loobuda, kui maksukohustuslase maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 200 000 eurot. Nimetatud suuruses käibe tekkimisele järgneva kalendrikuu esimesest kuupäevast erikorda ei rakendata, st maksukohustuslane peab hakkama rakendama üldkorda (tekkepõhist käibemaksuarvestust).

Maksustatava käibe piirmäära arvestamisel ei võeta arvesse põhivara võõrandamist ja kinnisasja juhuslikku kaubana võõrandamist.

Kohustuslikul erikorra rakendamisest loobumisel teavitab maksukohustuslane sellest kirjalikult maksuhaldurit hiljemalt esimesel maksustamisperioodil, millest alates loobuti erikorra rakendamisest.

Näide 6
Erikorda rakendaval maksukohustuslasel täitub maksustatava käibe piirmäär aprillis. Sel juhul on maksukohustuslasel kohustus esitada maksuhaldurile teavitus hiljemalt maikuu jooksul.

Üleminek üldkorra rakendamiselt erikorra rakendamisele ja vastupidi

Üleminekul üldkorra rakendamiselt erikorra rakendamisele või vastupidi lähtutakse käibe tekkimise aja ja sisendkäibemaksu mahaarvamise aja määratlemisel nendest reeglitest, mis kehtisid vastavalt kas kauba lähetamise ja kättesaadavaks tegemise või teenuse osutamise hetkel või oma ettevõtluse tarbeks soetatud kauba või teenuse saamisel.

Näide 7
Maksukohustuslane loobub erikorra rakendamisest 1. maist. Kui aprillis lähetatud kauba eest toimub osaline tasumine juunis, deklareerib maksukohustuslane nimetatud kauba võõrandamise tasutud osas juunikuu KMD-l tähtajaga 20. juuli ning tasumata osa juulikuu KMD-l tähtajaga 20. august (rakendub KMS § 44 lg 5), sõltumata asjaolust, et alates 1. maist rakendab maksukohustuslane käibemaksu arvestamisel üldkorda. 


Näide 8
Maksukohustuslane teavitab, et hakkab rakendama kassapõhist käibemaksusarvestust alates 1. maist. Aprillis osutatud teenuse (laekumata) deklareerib maksukohustuslane vastavalt üldkorrale aprillikuu KMD-l.

Välistused kassapõhisest käibemaksuarvestusest

Erikorda rakendaval maksukohustuslasel ei ole õigust kassapõhist käibemaksuarvestust rakendada järgmiste tehingute ja toimingute korral (KMS § 44 lg 11):

 • kauba import;
 • kauba ühendusesisene käive ja ühendusesisene soetus;
 • teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele KMS § 10 lg 4 p 9 nimetatud sellise teenuse osutamine, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti;
 • ettevõtlusega tegelevalt välisriigi isikult sellise teenuse saamine, mille käibe tekkimise koht on Eesti;
 • käive, kauba soetamine ja teenuse saamine, kui kauba või teenuse eest tasumine toimub lepingu, näiteks liisingulepingu alusel kauba lähetamisele või teenuse osutamisele järgneva pikema perioodi jooksul kui kolm kalendrikuud (nt pikaajalised liisingulepingud, rendilepingud, järelmaksuga müük).

Käibedeklaratsiooni lisa vorm KMD INF

Kassapõhist käibemaksuarvestust rakendavad käibemaksukohustuslased peavad alates 01.11.2014 esitama käibedeklaratsiooni koos lisaga (KMD INF). Vormi KMD INF1 enam esitama ei pea.

tarkvara

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra rakendamisest ja loobumisest teavitamine 07.03.2018

  Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra rakendamine Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra rakendamise võivad valida kõik käibemaksukohustuslased, kelle maksustatav käive ei ületanud eelmisel kalendriaastal ega jooksva kalendriaasta algusest a ...
  Loe edasi..

 • Euroopa liidu käibemaksusüsteem hakkab lõpuks arenema 07.03.2018

  Euroopa Komisjon on 2017. a oktoobris avalikustanud käibemaksudirektiivi 2006/112/EÜ muutmise ettepaneku (COM(2017) 569 final) kehtiva käibemaksusüsteemi muutmiseks. See ettepanek on jäänud siiani piisava tähelepanuta. Ettepanek tähistab esimese seadusandliku etapi esimest osa, et hakata liikuma üleminekusüsteemilt lõplikule käibemaksusüsteemile, mille põhialus on sihtliikmesriigis maksustamise põhimõte. Kuna lõplikule süsteemile üleminek toimub etapiviisiliselt ja see võtab aega aastaid, siis komisjoni käesolevas ettepanekus on välja pakutud mitu lühiajalist täiustust praegusesse käibemaksusüsteemi (nn kiirlahendused) ja lisaks on määratletud lõpliku käibemaksusüsteemi õiguslikud põhialused.
  Loe edasi..

 • Reisiteenuste maksustamine 27.02.2018

  Reisiteenuse eriskeemi võivad peale reisikorraldajate kasutada ka teised isikud, kelle tegevus on seotud reisiteenuse osutamisega (näiteks isik, kes osutab keelekoolitusteenust ning korraldab keeleõppereise välismaal, maksustab reisiteenused erikorra alusel).
  Loe edasi..

 • Müügiarve käibemaks 20.02.2018

  Küsimus: mittekäibemaksukohustuslasest isik esitab arve (kutsetunnistuse auditeerimine) kinnisvaraga tegutsevale ettevõttele (käibemaksukohustuslane), kes omakorda esitab arve edasi (samas summas) ettevõttele, kellele ta osutab teenust. Küsimus, kui arve edasi teha, ...
  Loe edasi..

 • Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.01.2018 19.02.2018

  Registreerimiskohustuse piirmäär Alates 01.01.2018 on ettevõtlusega tegelev isik kohustatud end käibemaksukohustuslasena registreerima, kui tema maksustatav käive (v.a põhivara võõrandamine) ületab kalendriaasta algusest arvates 40 000 euro piiri ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
puhkuste ajakava 2018
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
« Märts 2018 »
Tööpäevade arv kuus 21
Töötunde kuus 168
Riigipühad: 30.03

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas teie ettevõttes tutvustatakse töötajatele juba uue isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Manpower GLA
 • SimplBooks
 • epood
 • Maksuskoop
 

Hommikuseminarid

Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
253596  Foorumi postitust
365  E-poe toodet
82  Koolitust
23214  Artiklit
52531  Registreerunud kasutajat
36202  Nädalakirja tellijat
33401  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017