Merit Tarkvara
Esmaspäev, 16. Juuli
 

MOSS-erikorra küsimused ja vastused

Mis muutus alates 2015. aastast käibe toimumise koha reeglites?

Digiteenuste (telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliselt osutatavad teenused) osutamisel mittekäibemaksukohustuslastele on käibe toimumise kohaks kliendi asukohariik. See tähendab, et teenused maksustatakse kliendi asukohariigi käibemaksuga ja maks laekub kliendi asukohariigile.

Mis on MOSS (Mini One Stop Shop e Elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikord)?

Tegemist on digiteenuste maksustamise vabatahtliku erikorraga, mis võimaldab teenuse pakkujal deklareerida ja tasuda teises liikmesriigis tasumisele kuuluv käibemaks läbi oma asukohariigi maksuhalduri ilma, et peaks registreerima käibemaksukohustuslaseks kliendi asukohariigis. Kui isik soovib erikorda kasutada Eesti maksuhalduri kaudu, esitab ta vastava avalduse e-maksuametis (Leping ja seaded - MOSS avaldus).

Kes saavad erikorda kasutada?   

MOSS-erikorda saavad kasutada käibemaksukohustuslased (teenuse pakkujad), kes osutavad digiteenuseid teises liikmesriigis (tarbimisriigis) asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele (klientidele e teenuse tarbijatele).

Kui teenuse pakkuja on tarbimisriigis registreeritud käibemaksukohustuslasena või omab seal (püsivat) tegevuskohta, siis kõik selles riigis (nii käibemaksukohustuslastele kui mittemaksukohustuslastele) osutatud digiteenused deklareeritakse tarbimisriigi käibedeklaratsioonil, neid ei deklareerita MOSS-deklaratsioonil.

Püsiva tegevuskoha kaudu teises liikmesriigis asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele osutatud digiteenused kuuluvad deklareerimisele MOSS-erikorra alusel.

Näide: Eestis erikorra kasutajaks registreerinud ettevõttel on KMKR numbrit omav püsiv tegevuskoht ka Soomes. Soomes osutatud (st Soomes asuvatele klientidele) digiteenused deklareerib ta Soome käibedeklaratsioonil. MOSS-deklaratsioonil neid teenuseid ei kajastata. Samuti ei kajastata MOSS-deklaratsioonil Soome püsivast tegevuskohast Eestis asuvatele klientidele osutatavaid digiteenuseid. Need tuleb deklareerida Eesti käibedeklaratsioonil.

Soome käibemaksukohustuslase numbriga nt Rootsis ja Saksamaal asuvatele eraisikutele osutatud digiteenused deklareeritakse MOSS-deklaratsioonil püsiva tegevuskoha kaudu osutatud teenustena.

Kuidas toimub tarbija asukoha määramine?

Tarbija asukoha määramise reeglid on kirjeldatud Maksu- ja Tolliameti juhendis "Kliendi asukoha määramisest".

Kas muudatus puudutab digiteenuste osutamist teiste riikide käibemaksukohustuslastele  ja ühenduseväliste riikide isikutele?

Ei puuduta. Teise liikmesriigi käibemaksukohustuslastele ja ühendusevälise riigi isikutele osutatud digiteenused maksustatakse jätkuvalt 0% käibemaksumääraga.

Näited, kuidas maksustatakse digiteenused alates 2015. aastast:

Kui teenuse saajaks on:

1) Soome (teise liikmesriigi) eraisik - tehing maksustatakse Soome (teise liikmesriigi) käibemaksuga. Kui kasutatakse MOSS erikorda, saab selle tehingu deklareerida MOSS deklaratsioonil ning esitada e-maksuameti kaudu. Vastasel juhul tuleb tehing deklareerida Soomes, Eesti käibedeklaratsioonil seda ei kajastata.

2) USA (ühendusevälise riigi) eraisik - tehing maksustatakse 0% vastavalt KMS § 15 lg 4 p 1 - käibe tekkimise koht ei ole Eesti (KMS § 10 lg 5 - müük ettevõtlusega mittetegelevale ühendusevälise riigi isikule). Deklareeritakse Eesti käibedeklaratsioonil lahtris 3.

3) Eesti eraisik - tehing maksustatakse Eesti käibemaksuga ja deklareeritakse riigisisese käibena Eesti käibedeklaratsioonil lahtris 1.

4) Prantsusmaa käibemaksukohustuslane - tehing maksustatakse Prantsusmaal (pöördmaksustamine), Eestis deklareeritakse 0% maksumääraga käibedeklaratsioonil lahtrites 3.1 ja 3 ning VD aruandel.

Registreerimine

Mis on registreerimisliikmesriik?

Registreerimisliikmesriik on riik, kus teenuse pakkuja on registreeritud erikorra kasutajaks.

Ühendusevälise riigi digiteenuse pakkuja, kellel puudub Euroopa Liidus püsiv tegevuskoht, võib registreerimisriigiks valida mistahes EL liikmesriigi (liiduväline kord).

Kui ühendusevälise riigi teenuse pakkujal on mõnes EL liikmesriigis püsiv tegevuskoht, saab ta valida registreerimisriigiks ühe nendest riikidest. Liikmesriigi maksukohustuslane saab erikorra kasutamiseks valida oma asukohariigi (liidu kord).

Kas erikorra kasutajaks saab registreerida rohkem kui ühes liikmesriigis? 

Kui ettevõte on asutatud Euroopa Liidus, saab registreerimisriigiks olla üksnes tema asukoha liikmesriik ja seda vahetada ei saa.

Kui ettevõte on asutatud väljaspool Euroopa Liitu ja ta on valinud endale registreerimisliikmesriigi, peab ta olema selle riigi MOSS-registris vähemalt kaks aastat alates registreerimise kuupäevast. See ei kehti juhul, kui ettevõte ei vasta enam erikorra kasutamise tingimustele.

Mis on tarbimisliikmesriik?

Tarbimisliikmesriik on  riik, kus asub mittekäibemaksukohustuslasest klient (tarbija), ning selle riigi maksuhaldurile tuleb tasuda käibemaks.

Kas erikorrast võib loobuda?

Jah. Loobumisest tuleb registreerimisliikmesriigi maksuhaldurit vähemalt 15 päeva enne kvartali lõppu teavitada ning sel juhul kaotab erikorra kasutajaks registreerimise avaldus kehtivuse järgneva kalendrikvartali algusest.

Kui isiku ettevõtlus muutub ja isik lõpetab erikorraga hõlmatud digiteenuste osutamise, siis tuleb sellest maksuhaldurit teavitada hiljemalt erikorra lõpetamise kuule järgneva kuu 10. päeval.

MOSS-erikorra kasutamise lõpetamiseks või erikorrast loobumiseks tuleb e-maksuametis MOSS registreerimisavaldusel valida link Taotle lõpetamist.

Kui erikorra lõpetamine on tingitud ettevõtte asukoha või püsiva tegevuskoha muutumisest, siis isik ei vasta senises registreerimisriigis enam erikorra rakendamise tingimustele. Sellisel juhul saab erikorra kasutaja registreerimisriiki vahetada ning peab märkima uue registreerimisriigi ka oma MOSS-avaldusel.

Kas maksuhaldur saab isiku erikorra kasutamise lõpetada?

Jah. Maksuhaldur lõpetab erikorra kasutamise, kui isik ei ole kaheksa järjestikuse kvartali jooksul digiteenuseid osutanud.

Samuti jäetakse erikorra kasutamise õigusest ilma isik, kes on korduvalt rikkunud erikorra rakendamise nõudeid.

Nõuete täitmata jätmine loetakse korduvaks, kui:

1) maksuhaldur on kolme vahetult eelneva kvartali kohta väljastanud meeldetuletused MOSS-deklaratsioonide esitamise kohustuse kohta, kuid isik ei ole deklaratsiooni kümne päeva jooksul meeldetuletuse saatmisest arvates esitatud;

2) maksuhaldur on kolme vahetult eelneva kvartali kohta väljastanud meeldetuletused käibemaksuvõlgnevuse kohta, kuid isik ei ole võlgu olevat käibemaksusummat ühegi kvartali kohta kümne päeva jooksul meeldetuletuse saatmisest arvates tasunud. Kui käibemaksuvõlg kvartali kohta on väiksem kui 100 eurot, siis seda korduvaks rikkumiseks ei loeta.

3) pärast registreerimis-  või tarbimisliikmesriigi maksuhalduri taotlust ning üks kuu pärast meeldetuletust ei ole isik teinud maksuhaldurile elektrooniliselt kättesaadavaks käibemaksuseaduse § 43 lõikes 16 sätestatud andmeid.

Kui erikorra kasutaja arvatakse välja erikorra kasutamise nõuete rikkumiste tõttu, kaotab ta õiguse rakendada erikorda kaheksa järgneva kvartali jooksul alates lõpetamise otsusest.

Kas käibemaksugrupp saab kasutada erikorda?

Jah.  MOSS- deklaratsiooni saab esitada käibemaksugrupi esindusisik. Tuleb silmas pidada, et käibemaksugrupi liikmete puhul kehtivad mõnevõrra erinevad reeglid teistes liikmesriikides asuvate püsivate tegevuskohtade osas:

a) grupp ei saa MOSS-registreerimisavaldusel märkida grupi liikmete teises liikmesriigis asuvaid püsivaid tegevuskohti   

b) grupi liikme teises liikmesriigis asuvast püsivast tegevuskohast osutatud teenuseid ei deklareerita grupi MOSS-deklaratsioonil

c) teenused, mida grupp osutab grupi liikme püsiva tegevuskohaga liikmesriigis asuvale kliendile deklareeritakse grupi MOSS-deklaratsioonil (mitte püsiva tegevuskoha liikmesriigi käibedeklaratsioonil).

Kas registreerimisandmeid saab muuta?

Jah, avaldusel peavad kajastuma kõik erikorra kasutaja andmete muudatused. Muudatused tuleb avaldusele märkida hiljemalt muudatusele järgneva kuu 10. päevaks.

Deklareerida saab vaid nende püsivate tegevuskohtade kaudu, mis on eelnevalt MOSS-registreerimisavaldusele märgitud. Seega on oluline jälgida, et enne deklaratsiooni täitmist oleksid avaldusel märgitud teistes liikmesriikides olevad püsivad tegevuskohad. Püsivaid tegevuskohti saab vajadusel lisada ka juba eelnevalt esitatud avaldusele.

Veel samal teemal

Deklareerimine

Milline on MOSS-erikorra kasutamisel maksustamisperiood?  

Maksustamisperiood on kalendrikvartal.

Kuidas ja millal tuleb MOSS-deklaratsioon esitada?

MOSS-deklaratsioon tuleb esitada hiljemalt kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Deklaratsiooni esitamiseks tuleb e-maksuameti rubriigis Deklaratsioonid valida MOSS deklaratsioonid. Andmeid saab deklaratsioonile kanda nii käsitsi kui XML-failiga laadides. Vt XML-faili tehnilist kirjeldust

Deklaratsioone on võimalik täita ka enne maksustamisperioodi lõppu, kuid esitada ei saa. Sisestatud andmed saab salvestada ning deklaratsioon jääb staatusesse "Ettevalmistamisel". Maksustamisperioodi lõppedes on võimalik deklaratsioon kinnitada ja esitada.

Millised andmed kajastatakse MOSS-deklaratsioonil?

MOSS-deklaratsioonil esitatakse järgmised andmed:

 1. erikorda rakendava isiku käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
 2. kvartal ja aasta, mille kohta deklaratsioon esitatakse;
 3. liikmesriik, kus erikorraga hõlmatud teenust osutati (tarbimisliikmesriik);
 4. teenuste maksustatav väärtus kokku eurodes liikmesriikide kaupa;
 5. maksumäär liikmesriikide kaupa;
 6. tasumisele kuuluv käibemaksusumma eurodes liikmesriikide kaupa;
 7. kokku tasumisele kuuluv käibemaksusumma eurodes.

Tarbimisliikmesriigi ja seal kehtiva käibemaksumäära saab valida etteantud rippmenüüst. Käibemaksusumma arvutab süsteem automaatselt vastavalt valitud maksumäärale. Samuti arvutab süsteem kokku tasumisele kuuluva summa. Käibemaksumäära või käibemaksusummat on deklareerijal võimalik ka endal sisestada.

Olen registreerinud Eestis MOSS-erikorra kasutajaks. Kas MOSS-deklaratsioonil tuleb deklareerida ka tehingud Eestis asuvate klientidega?

Kui registreerimisriik on Eesti, siis Eestis asuvatele klientidele osutatud digiteenuseid MOSS-deklaratsioonil ei kajastata, vaid need deklareeritakse käibedeklaratsioonil (vormil KMD).

Liiduvälise korra kasutaja deklareerib MOSS-deklaratsioonil muuhulgas ka tehingud Eesti klientidega.

Kuidas deklareerib digiteenuseid isik, kellel on lisaks Eestile käibemaksukohustuslase numbrit omav ettevõte Soomes?

Erikorda ei ole võimalik rakendada nendes liikmesriikides, kus isik on registreeritud käibemaksukohustuslaseks. Seega deklareeritakse Soome klientidele osutatavad digiteenused Soome käibedeklaratsioonil ning käibemaks kuulub tasumisele Soomes.

Kui Soome käibemaksunumbrit kasutades müüakse teenuseid nt Rootsi eraisikutele, siis need digiteenused deklareeritakse Eesti maksuhalduri kaudu MOSS-deklaratsioonil.  

Kuidas deklareeritakse Ahvenamaal asuvatele mittekäibemaksukohustustele osutatud digiteenused?

Ahvenamaale osutatud digiteenused tuleb deklareerida Soome käibedeklaratsioonil, mitte MOSS-deklaratsioonil.

Kas MOSS-deklaratsioonil esitatud andmeid saab muuta?

Jah. Deklaratsiooni on võimalik parandada kolme aasta jooksul peale esialgse deklaratsiooni esitamist. Pärast kolme aasta möödumist tuleb andmete parandamiseks pöörduda tarbimisliikmesriigi maksuhalduri poole.

Parandatakse esialgset deklaratsiooni, mitte ei viida parandusi sisse jooksvasse perioodi.

Siiski on soovitav deklareerida andmed õigesti juba esimesel korral. Arvestades süsteemi rahvusvahelise iseloomuga võib deklaratsiooni parandusega kaasnev maksukohustuse ümberarvestus hõlmata mitut erinevat maksuhaldurit korraga.

Kuidas kajastatakse kreeditarveid?

Kreeditarve alusel tehtud tehingud võetakse arvesse perioodil, mil teenus osutati. See tähendab, et kreeditarvega parandatakse esialgset deklaratsiooni, mitte ei deklareerita seda perioodil, mil kreeditarve väljastati.

MOSS-deklaratsiooni summa ei saa olla negatiivne.

Kas deklaratsioon tuleb esitada, kui maksustamisperioodil tehingud puudusid?

Jah. Sel juhul esitatakse nullsummaline deklaratsioon, mille saab esitada valides "Loo nullsummaline deklaratsioon".

Mis juhtub, kui deklaratsioon esitatakse hilinemisega või ei esitata üldse?

Kui deklaratsiooni ei esitata tähtaegselt, saadab registreerimisliikmesriik isikule elektroonilise meeldetuletuse. Deklaratsioonide esitamist ja maksu tasumist jälgib tarbimisliikmesriik, kes otsustab vajadusel sanktsioonide rakendamise, mis määratakse tarbimisliikmesriigi reeglite kohaselt.

Maksu tasumine

Kas käibemaksu saab tasuda ainult MOSS-deklaratsiooni alusel kord kvartalis?

MOSS-deklaratsioon esitatakse kord kvartalis ja deklaratsiooni alusel tasuda tulev käibemaks makstakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole pangaülekandega deklaratsiooni viitenumbri alusel.

Maksumaksja saab raha enda ettemaksukontole kanda ka muul ajal, kuid ettemaksukonto raha kasutamiseks MOSS-deklaratsiooni alusel käibemaksu tasumiseks tuleb esitada taotlus (e-maksuameti/e-tolli rubriigis "Teated"), kuna MOSS-deklaratsiooni automaatne tasumine toimub ainult MOSS-deklaratsiooni viitenumbriga laekunud summa arvelt. 

RMP auto koolitus

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Juuli 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Aktiver
 • KPMG
 • epood
 • Maksuskoop
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256807  Foorumi postitust
353  E-poe toodet
87  Koolitust
22168  Artiklit
52778  Registreerunud kasutajat
36226  Nädalakirja tellijat
33347  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017