aastaaruanne 2017
Kolmapäev, 24. Jaanuar
 

Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.01.2018

Registreerimiskohustuse piirmäär

Alates 01.01.2018 on ettevõtlusega tegelev isik kohustatud end käibemaksukohustuslasena registreerima, kui tema maksustatav käive (v.a põhivara võõrandamine) ületab kalendriaasta algusest arvates 40 000 euro piiri (kuni 2017. aasta lõpuni on piirmäär 16 000 eurot).

Kui isik kustutati käibemaksukohustuslaste registrist tema enda avalduse alusel ja alates registrist kustutamise päevale järgnevast päevast ületab tema maksustatav käive samal aastal 40 000 euro piiri, tekib registreerimiskohustus uuesti piirmäära ületamise päevast. Seaduses on täpsustatud, et ka siin ei arvestata põhivara müüki ja uut registreerimiskohustust ei teki, kui kogu maksustatav käive on 0% määraga ja ei sisalda kauba ühendusesisest käivet ega teiste liikmesriikide maksukohustuslastele osutatud nn põhireegli teenuseid (teenused, mille käibe tekkimise kohaks loetakse teenuse saaja asukohariik sõltumata teenuse sisust ja tegeliku osutamise kohast).

Sõiduautodega seotud käibemaksuarvestus

Kõigi alljärgnevate seadusesätete selgitamisel peetakse sõiduautode all silmas üksnes sõiduautosid käibemaksuseaduse tähenduses, milleks on sõidukid, mille parameetrid vastavad seaduse § 2 lõike 12 määratlusele. Nimetatud sätte kohaselt loetakse sõiduautoks M1-kategooria sõiduk, mille täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui kaheksa istekohta.

Sõiduauto soetamisel täies ulatuses maha arvatud sisendkäibemaksu ümberarvestus

Kui sõiduauto loeti soetamisel ainult ettevõtluses kasutatavaks nn 100% autoks ja arvati ostuhinnalt sisendkäibemaks maha täies ulatuses, kuid kahe aasta jooksul arvates selle soetamisest või müügiks soetatud sõiduauto enda ettevõtluses kasutusele võtmisest hakatakse seda kasutama ka isiklikeks sõitudeks, siis tuleb vähendada sõiduauto soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu kas soetamise kuu või 2018. aasta jaanuari (kui sõiduauto soetati enne 2018. aastat) käibedeklaratsioonis. Soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimisel loetakse selline sõiduauto kogu esimese kahe kasutusaasta jooksul osaliselt ettevõtluses kasutatavaks nn 50% sõiduautoks, sõltumata selle tegelikust ettevõtluses kasutamise osatähtsusest esimese kahe aasta üksikutel kuudel.

Kuni 31.12.2017. a tehakse sõiduauto soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvestus erasõitudeks kasutusele võtmise kuul selle arvestusega, et kuni erasõitudeks kasutusele võtmise kuule eelneva kuuni jääb see ainult ettevõtluses kasutatavaks nn 100% autoks.

Jooksvate kulude sisendkäibemaksu tagasiulatuvalt ei vähendata ja jooksvate kulude puhul seda nn kahe aasta reeglit ei rakendata.

Sõiduauto soetatakse detsembris 2017 käibemaksuta hinnas 20 000 eurot ja soetamisel arvatakse maha 100% sisendkäibemaksust (4000 eurot). Juulis 2018 hakatakse sõiduautoga tegema ka erasõite – seega ei ole täidetud nõue kasutada sõiduautot vähemalt kahe aasta jooksul üksnes ettevõtluses.

Kuna käibemaksuseaduse muudatus jõustus 1. jaanuaril 2018, tehakse sisendkäibemaksu ümberarvestus 2018. aasta jaanuari käibedeklaratsioonis, vähendades lahtrites 5, 5.2 ja 5.3 algul deklareeritud mahaarvatavat sisendkäibemaksu 2000 euro võrra (50% 4000-st on 2000).

Kuna jooksvate kulude sisendkäibemaksu tagasiulatuvalt ümber ei arvestata, jääb sõiduauto ja sellega seotud kulude sisendkäibemaks, sealhulgas ka soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaks (hoolimata korrigeerimisest) kuni 2018. aasta juunini käibedeklaratsiooni lahtrisse 5.3.

 

Sõiduauto soetatakse detsembris 2018 käibemaksuta hinnas 20 000 eurot ja soetamisel arvatakse maha 100% sisendkäibemaksust (4000 eurot). 2019. aasta juunis hakatakse sõiduautoga tegema ka erasõite – seega ei ole täidetud nõue kasutada sõiduautot vähemalt kahe aasta jooksul üksnes ettevõtluses.

Sisendkäibemaksu ümberarvestus tuleb teha 2018. aasta detsembri käibedeklaratsioonis, vähendades lahtrites 5, 5.2 ja 5.3 deklareeritud mahaarvatavat sisendkäibemaksu 2000 euro võrra (50% 4000-st on 2000).

Kuna jooksvate kulude sisendkäibemaksu tagasiulatuvalt ümber ei arvestata, jääb sõiduauto ja sellega seotud kulude sisendkäibemaks, sealhulgas ka soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaks (hoolimata korrigeerimisest) kuni 2019. aasta maini käibedeklaratsiooni lahtrisse 5.3.


Kui uut nn kahe aasta reeglit rakendatakse sõiduauto puhul, mille erasõitudeks kasutamist omatarbena maksustati (peamiselt sõitjateveoks või õppesõiduks kasutatud auto), siis vähendatakse tagasimaksmisele kuuluvat käibemaksusummat sõiduauto omatarbelt juba makstud käibemaksu võrra. See tähendab, et kahe aasta jooksul alates sõiduauto soetamisest kas üldse lõpeb selle kasutamine sõitjateveoks või õppesõiduks või seda enam ei kasutata peamiselt sõitjateveoks või õppesõiduks (ja kasutatakse muuhulgas ka ettevõtlusega mitteseotud sõitudeks).

Sõiduautoga seotud jooksvatelt kuludelt sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang

Kui sõiduautot hakatakse kasutama erasõitudeks, siis alates 01.01.2018 saab ühe aasta jooksul alates erasõitudeks kasutusele võtmise kuust sõiduautoga seotud jooksvatelt kuludelt sisendkäibemaksu maha arvata mitte rohkem kui 50% sõltumata sellest, kas sõiduautoga ka selle üheaastase perioodi järgmistel kuudel erasõite tehakse või mitte; maksuvaba käive ja mitteettevõtlus (näiteks MTÜ või FIE puhul) võib mahaarvamise protsenti veelgi vähendada. Kuni 31.12.2017. a vaadatakse jooksvatelt kuludelt sisendkäibemaksu mahaarvamisel sõiduauto tegelikku kasutamist ainult kulu tegemise kuul ja seejuures kogu kalendrikuul tervikuna – kas kuu jooksul kasutati autot ainult ettevõtluses või ka isiklikeks sõitudeks.

See nn ühe aasta reegel kehtib sõltumata sõiduauto soetamise ajast – ka sõiduautode puhul, mille soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimise periood on juba lõppenud. Kui korrigeerimisperiood veel ei ole lõppenud, tuleb soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimisel konkreetse kalendriaasta lõpul arvestada, et vähemalt ühe aasta jooksul alates erasõitudeks kasutusele võtmise kuust tuleb see sõiduauto lugeda osaliselt ettevõtluses kasutatavaks nn 50% autoks. Käibemaksuseaduse § 32 lõikesse 4 on alates 01.01.2018 ka lisatud täpsustav lause, et ettevõtluses kasutatava sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsus arvestatakse vastavalt § 29 lõikes 4 ja §-s 30 sätestatule.

Jooksvate kulude hulka kuuluvad ka sõiduauto kasutusrendimaksed ning kasutusrendile võetud sõiduauto puhul eespool selgitatud nn kahe aasta reeglit ei rakendata.

Sõiduauto soetatakse detsembris 2018. Sõidukit kasutatakse algul 100% ettevõtluses (ja seejuures ainult maksustatava käibe tarbeks), kuid juulist kuni septembrini 2019 tehakse ka erasõite.

Kuna juulis 2019 alustati erasõitudega, rakendub nüüd uus nn ühe aasta reegel – alates juulist 2019 kuni 2020. aasta juunikuuni saab sõiduautoga seotud jooksvatelt kuludelt sisendkäibemaksu maha arvata 50% hoolimata sellest, et ajavahemikul oktoobrist 2019 kuni juunini 2020 selle autoga tegelikult erasõite ei tehta.

2020. aasta juulis ja augustis tehakse samuti ainult ettevõtlusega seotud sõite – kuna erasõitudeks kasutusele võtmisest on nüüd juba möödas üle ühe aasta, saab nendel kuudel jooksvatelt kuludelt sisendkäibemaksu maha arvata 100%. Alates septembrist 2020 hakatakse jälle tegema ka erasõite ning alates sellest kuust on sõiduautoga seotud jooksvatelt kuludelt sisendkäibemaksu mahaarvamise ulatus jälle 50% vähemalt kuni augustini 2021.


Peamiselt sõitjateveoks või õppesõiduks kasutatava sõiduauto ning kuni 3500-kilogrammise täismassiga N1-kategooria veoauto (kaubiku) erasõitudeks kasutamisest tekkinud omatarbe maksustatav väärtus.

Alates 01.01.2018 on sellise omatarbe maksustatavaks väärtuseks koos käibemaksuga tulumaksuseaduse alusel arvutatud erisoodustuse hind (praegu leitakse igasuguse omatarbe maksustatav väärtus § 12 lõikes 6 sätestatud üldreegli kohaselt). Muude sõiduautode erasõitudeks kasutamisest käibemaksuseaduse kohaselt omatarvet tekkida ei saagi.

Vastavalt tulumaksuseaduse § 48 lõikele 8 on erisoodustuse hinnaks niisugusel juhul üldreeglina 1,96 eurot sõiduki liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus, üle 5 aasta vanuse sõiduki puhul 1,47 eurot.

Rahandusministri määruse muudatus

Üks sisuline muudatus jõustub 1. jaanuaril 2018 ka rahandusministri 30.03.2004. a määruses nr 39, millega on kehtestatud osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimise kord.

Kui ettevõtja käibemaksukohustuslaste registrist kustutatakse ja tal on veel võõrandamata põhivara, mille sisendkäibemaksu korrigeerimise periood ei ole lõppenud – siis peab ta registrist kustutamise kuu käibedeklaratsioonis tegema selle põhivara sisendkäibemaksu viimase korrigeerimise, võttes seejuures arvesse kogu korrigeerimisperioodi lõpuni jäänud ajavahemiku. Määrusemuudatuse sisuks on, et alates 01.01.2018 võetakse selle korrigeerimise tegemisel registrist kustutamise aasta osas kalendriaasta algusest kuni registrist kustutamiseni aluseks põhivara tegelik maksustatava käibe tarbeks kasutamise osatähtsus ja ainult ajavahemik alates registrist kustutamise kuust kuni korrigeerimisperioodi lõpuni loetakse perioodiks, mil seda põhivara ei kasutata maksustatava käibe tarbeks.

Kuni 31.12.2017. a loetakse sisendkäibemaksu korrigeerimisel kogu registrist kustutamise aasta perioodiks, mil põhivara ei kasutatud maksustatava käibe tarbeks.

tarkvara

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Sõiduautode deklareerimisega seotud muudatused alates 01.12.2014 07.11.2017

  Alates 1. detsembrist 2014 muudeti mitmeid käibemaksuseaduse paragrahve. Muudatused on seotud ettevõtete poolt ostetavatelt sõiduautodelt ning nende tarbeks tehtud kuludelt sisendkäibemaksu mahaarvamisega. Sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangut soetamisel rakendatakse sõidukitele, mis soetatakse pärast 1. detsembrit 2014.
  Loe edasi..

 • Digiteenuste loetelu 31.07.2017

  Allolev teenuste loetelu ei ole ammendav ning omab tähendust üksnes käibemaksuga maksustamise seisukohast. Digiteenused on: elektroonilise side teenused ja elektrooniliselt osutatavad teenused. 1. Elektroonilise side teenused Elektroonilise side teenused on: te ...
  Loe edasi..

 • Siseriikliku pöördmaksustamise olemus 13.06.2017

  Kuna siseriiklikku pöördmaksustamist saab rakendada ainult kahe Eesti käibemaksukohustuslase vahelisele tehingule, peab müüja veenduma, et talle ostja poolt teatatud käibemaksukohustuslase number on kehtiv ja pöördmaksustamist saab ka tegelikult rakendada. Ees ...
  Loe edasi..

 • Käibemaksugrupp annab suure eelise 13.04.2017

  Käibemaksugrupi eeliseid ei ole Eestis veel piisavalt kasutatud. Võibolla seepärast, et puudub vajalik teadmine. Käibemaksugrupi eelis on kindlasti see, kui gruppi kuuluvatel äriühingutel on osaline sisendkäibemaksu mahaarvamine. Siis võib juhtuda, et &uu ...
  Loe edasi..

 • Siseriikliku pöördmaksu laienemine metalltoodetele 16.03.2017

  Alates 1. jaanuarist 2017 laieneb siseriiklik pöördmaksustamine nendele metalltoodetele, mille kaubakoodid on loetletud käibemaksuseaduse (KMS) § 411 lõike 2 punktis 5 ning mille kasutusaladeks on peamiselt masinatööstus ja ehitus. Kaubakoodide lõikes lai ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid

Soovitame samal teemal koolitusi

Koolitus Kuupäev Linn Korraldaja
Maksuvaba tulu arvestus 2018 ja teised maksumuudatused (RAKVERES) 26.01.2018 Rakvere RMP Eesti
Maksuvaba tulu arvestus 2018 ja teised maksumuudatused (TARTUS) 25.01.2018 Tartu RMP Eesti
 
puhkuste ajakava 2018
Töövahendid
Naljanurk

Kalmistuvalvur tuleb kontorisse ja annab lahkumisavalduse.

Küsitakse: "Milles asi?" 

Kalmistuvaht: "Ma ei jaksa enam! Terve päeva ja öö käin mööda kalmistut ja loen "Siin puhkab...". Ainult mina lollike teen tööd!" 

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
« Jaanuar 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 01.01

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • weekend
 • cwt
 • resa
 • Dokumendinaidised
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
252007  Foorumi postitust
345  E-poe toodet
96  Koolitust
22953  Artiklit
52273  Registreerunud kasutajat
36064  Nädalakirja tellijat
33290  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017