Teejuht 2019
Laupäev, 18. August
 

Sõiduautode deklareerimisega seotud muudatused alates 01.12.2014

09.12.2014  (uuendatud 07.11.2017)

Alates 1. detsembrist 2014 muudeti mitmeid käibemaksuseaduse paragrahve. Muudatused on seotud ettevõtete poolt ostetavatelt sõiduautodelt ning nende tarbeks tehtud kuludelt sisendkäibemaksu mahaarvamisega. Lisaks sätestatakse käibemaksuseadusesse sõiduauto mõiste, millele hakkavad kehtima sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangud. 

Sõiduauto mõiste 

Sõiduautoks käibemaksuseaduse tähenduses loetakse M1 kategooria sõidukit, mille täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui kaheksa istekohta. Sõiduauto mõiste sisustamisel tuleb lähtuda majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011 määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" lisast 5. Sõidukeid, mida tähistatakse G tähe lisamisega kategooria tähisesse, loetakse maastikuautodeks. Samas ei muuda G tähe lisamine sõiduki kategooriat ning ka juhul, kui sõiduki tehnilises passis on märgitud M1G, on tegemist sõiduautoga ehk M1 kategooria sõidukiga, mille puhul tuleb arvestada sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangutega. 

Sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang 

Sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangut soetamisel rakendatakse sõidukitele, mis soetatakse pärast 1. detsembrit 2014. Piirang tähendab eelkõige seda, et ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või kasutamislepingu alusel kasutamisel saab sisendkäibemaksu maha arvata mitte rohkem kui 50 protsenti. Samuti rakendub antud piirang sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuse saamisel. Seda ka juhul, kui sõiduauto ise on soetatud enne 1. detsembrit 2014.

Sisendkäibemaksu piirangut ei kohaldata sõiduautode soetamisel juhul, kui sõiduauto soetatakse (sh kapitalirendi tingimustel) edasimüügi eesmärgil või antakse kasutuslepingu alusel teisele juriidilisele isikule kasutamiseks. Lisaks on tingimus, et maksukohustuslane peab tegelema sõiduautode kasutusse andmisega ning ta ei võta neid sõiduautosid muul otstarbel kasutusse, st neid sõiduautosid ettevõtte töötajad ega juhtkond ise kasutusele ei võta. 

Sisendkäibemaksu piirangut ei kohaldata ka juhul, kui sõiduauto soetatakse peamiselt tasu eest korraldatavaks sõitjateveoks või peamiselt õppesõiduks. Tingimuseks, et teenuse osutajal on ka vastavad load.

Omatarve 

Muudetud on ka omatarbe mõistet sõiduautode osas. Omatarbena ei käsitata sõiduauto kasutamist ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil, väljaarvatud sõiduautod, mida kasutatakse sõitjateveosk ning õppesõiduks. Antud juhul ei ole vahet, millal sõiduauto soetati, kas enne või pärast 1. detsembrit 2014. 

Seega ei deklareerita ja ei maksustata käibemaksuga sõiduautode kasutamist ettevõtlusega mitteseotud eesmärkidel. Tasu eest korraldatava sõitjateveo, õppesõidu või muu kategooria sõiduautode kasutamisel ka erasõitudeks, leitakse omatarbe maksustatav väärtus üldistel alustel vastavalt käibemaksuseaduse § 12 lg 6. Mitte ühelgi juhul ei ole sõiduauto omatarbe maksustamine seotud erisoodustuse hinnaga tulumaksuseaduse mõistes.

Kui sõiduki soetamiselt on sisendkäibemaks maha arvatud täies ulatuses, kuna sõiduautot kasutatakse eranditult ettevõtluse tarbeks, siis sellise sõiduki kasutamisel eratarbeks ei maksustata enam omatarvet. Pärast 1. detsembrit 2014 soetatud sõidukite puhul rakenduvad käibemaksuseaduse § 30 lg 7 sätestatud reeglid.

Lisaks juhime tähelepanu sellele, et ettevõtluses kasutatava sõiduauto (v.a tasu eest korraldatav sõitjatevedu ja õppesõit) tasu eest kasutada andmisest maksukohustuslase töötajale, teenistujale või juhtimis- või kontrolliorgani liikmele ei teki käivet ning tegemist on sõiduauto kasutamisega ettevõtlusega mitteseotud eesmärkidel.

Maksuhalduri teavitamiseks kasutusel olevatest sõiduautode arvu ning nende tarbeks tehtud kulude osas on alates 1. detsember 2014 kehtival käibedeklaratsioonil vastavad lahtrid 5.3 ja 5.4.

Sisendkäibemaksu ümberarvestus 

(vastavalt rahandusministri 30. märtsi 2004 määrusele nr 39 "Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord")

Määrusega on sätestatud põhivara sisendkäibemaksu korrigeerimise kohustus viie aasta jooksul alates põhivara soetamisest.

Alates 1. detsembrist 2014 täiendatakse määruse paragrahvi 2 lõikega 11 järgmises sõnastuses:

"(11) Sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsuseks loetakse 50%, arvestades käibemaksuseaduse § 29 lõikes 4 ja § 30 lõikes 4 sätestatud erisusi."

ja lõikega 10 järgmises sõnastuses:

"(10) Kui sõiduauto sisendkäibemaksu on "Käibemaksuseaduse" § 30 lõike 7 alusel korrigeeritud, siis korrigeerimise perioodi viienda kalendriaasta lõpus või selle sõiduauto võõrandamise kuul, välja arvatud lõikes 9 sätestatud juhul, korrigeeritakse sõiduauto sisendkäibemaksu arvestades kogu korrigeerimise perioodi lähtudes sõiduauto maksustatava käibe tarbeks kasutamise tegelikust osatähtsusest. Kui sõiduauto sisendkäibemaksu on "Käibemaksuseaduse" § 30 lõike 7 alusel korrigeeritud, siis sellisel juhul ei pea maksukohustuslane sõiduauto sisendkäibemaksu korrigeerima igal kalendriaastal enne korrigeerimise perioodi lõppu või selle sõiduauto võõrandamise kuud."

Sõiduauto sisendkäibemaksu korrigeerimise aluseks on käibemaksuseaduse § 30 lg 5. Käibemaksuseaduse § 30 lg 7 on sätestatud erinorm sõiduautode ja nende tarbeks tehtud soetuste sisendkäibemaksu mahaarvamise korrigeerimiseks kahe aasta jooksul. Samas ei välista erinorm käibemaksuseaduse § 32 alusel sätestatud põhivara korrigeerimist viieaastase korrigeerimise perioodi jooksul. 

50% sisendkäibemaksu mahaarvamine

Näide 1. Sõiduauto ostetakse detsembris 2014 hinnaga 20 000 eurot, käibemaks sellelt 4000 eurot. Auto võetakse kasutusele ettevõtluses ja isiklikeks sõitudeks ning arvatakse maha 50% sisendkäibemaksu ehk 2000 eurot. Sõiduauto võõrandatakse aprillis 2017 hinnaga 15 000 eurot + käibemaks 3000 eurot. Esimeseks soetamise aastaks loetakse 2014 ja viimaseks kasutusaastaks 2017. Nende kolme aasta jooksul on sisendkäibemaksu õigus maha arvata 50% ehk 2000/5 x 3 = 1200 eurot. Sõiduauto võõrandamise aasta ja sellele järgnev aasta loetakse kasutamiseks üksnes ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks.

2017/2018 eest on õigus maha arvata sisendkäibemaksu 100% ehk 4000/5 x 2 = 1600 eurot. 

Korrigeerimise tulemusena on õigus sisendkäibemaksu maha arvata 2800 eurot (1200+1600). Sõiduauto soetamisel arvati sisendkäibemaksu maha 2000 eurot, seega 2017 aprilli eest esitavas käibedeklaratsioonis on õigus maha arvata täiendavalt sisendkäibemaksu 800 eurot, mis deklareeritakse täpsustuste lahtris 11.
 

Näide 2. Sõiduauto soetatakse jaanuaris 2015 hinnaga 10 000 eurot, käibemaks sellelt 2000 eurot. Auto võetakse kasutusele ettevõtluses ja erasõitudeks ning sisendkäibemaksu arvatakse maha 50% ehk 1000 eurot. Auto võõrandatakse aastal 2018 hinnaga 4000 eurot + käibemaks 800 eurot. Esimeseks kasutusaastaks loetakse 2015 ja viimaseks kasutusaastaks 2018. Sõiduautot kasutatakse kõigil aastatel nii ettevõtluses kui ka erasõitudeks. Kuna võõrandatava sõiduauto maksustatav väärtus on väiksem kui ½ vara soetusmaksumusest, ei võeta sisendkäibemaksu korrigeerimisel järelejäänud perioodi arvesse (määruse nr 39 § 2 lõige 7). Seega sisendkäibemaksu korrigeerimist sõiduauto võõrandamisel ei tehta.
 

Näide 3. Sõiduauto soetatakse detsember 2014 hinnaga 20 000 eurot, käibemaks sellelt 4000 eurot. Auto võetakse kasutusele ettevõtluses ja erasõitudeks ning sisendkäibemaksu arvatakse maha 50% ehk 2000 eurot. Auto võõrandatakse 2019, seega pärast 5 aasta perioodi lõppemist. Autot kasutatakse järgmiselt: 2014 nii ettevõtluses kui ka erasõitudeks, 2015/2016 ainult ettevõtluses, 2017/2018 nii ettevõtluses kui ka erasõitudeks.

2014 detsember:
2014. aasta eest õigus sisendkäibemaksu maha arvata 4000/5 = 800 eurot x 50% = 400 eurot. Sisendkäibemaksu arvati maha iga aasta kohta 2000/5 = 400 eurot. Ümberarvestust ei tehta.

2015 detsember:
2015. aasta eest õigus sisendkäibemaksu maha arvata 4000/5 = 800 eurot. Sisendkäibemaksu arvati maha iga aasta kohta 2000/5 = 400 eurot. Seega saab lisaks maha arvata 400 eurot, mis kajastatakse 2015 detsembri eest esitatavas käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 11.

2016 detsember:
2016. aasta eest õigus sisendkäibemaksu maha arvata 4000/5 = 800 eurot. Sisendkäibemaksu arvati maha iga aasta kohta 2000/5 = 400 eurot. Seega saab lisaks maha arvata 400 eurot, mis kajastatakse 2016 detsembri eest esitatavas käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 11.

2017 detsember:
2017. aasta eest õigus sisendkäibemaksu maha arvata 4000/5 = 800 eurot x 50% = 400 eurot. Sisendkäibemaksu arvati maha iga aasta kohta 2000/5 = 400 eurot. Ümberarvestust ei tehta.

2018 detsember:
2018. aasta eest õigus sisendkäibemaksu maha arvata 4000/5 = 800 eurot x 50% = 400 eurot. Sisendkäibemaksu arvati maha iga aasta kohta 2000/5 = 400 eurot. Ümberarvestust ei tehta.

Sisendkäibemaksu korrigeerimise periood lõpeb 2018. aastal. Seega 2019, kui sõiduauto võõrandatakse, ei tehta enam ümberarvestusi.
 

Näide 4. Ettevõttel on nii maksuvaba kui ka maksustatav käive. Maksustatava käibe osakaal on 2015 aastal 70% kogukäibest. Ettevõtte kasutab proportsionaalset mahaarvamismeetodit. Sõiduauto ostetakse jaanuaris 2015 hinnaga 20 000 eurot, käibemaks sellelt 4000 eurot. Soetamisel arvati sisendkäibemaksu maha 50% ehk 2000 eurot, kuna hakatakse tegema ka erasõite. Esialgne prognoos oli, et hakatakse kasutama üksnes maksustatava käibe tarbeks. Ühe aasta kohta arvati maha 400 eurot (2000/5). Aastatel 2015-2018 kasutatakse sõiduautot nii ettevõtluses kui ka erasõitudeks ning võõrandatakse 2018 oktoober hinnaga 10 000 eurot, käibemaks 2000 eurot.

2015 detsember:
tegeliku kasutuse järgi on sisendkäibemaksu õigus maha arvata 4000/5 x 50% x 70% (maksustatava käibe osakaal) = 280 eurot. Maha oli arvatud selle aasta eest 400 eurot, seega tagastada tuleb 120 eurot, mis deklareeritakse käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2016 detsember:
maksustatava käibe osakaal on 40% kogukäibest. Sisendkäibemaksu on õigus maha arvata 4000/5 x 50% x 40% (maksustatava käibe osakaal) = 160 eurot. Maha oli arvatud 400 eurot, seega kuulub tagastamisele 240 eurot, mis deklareeritaks käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2017 detsember:
maksustatavat käivet sellel aastal ei olnud. Sisendkäibemaksu ei ole õigus maha arvata, seega tuleb tagastada mahaarvatud käibemaks 400 eurot, mis deklareeritakse käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2018 oktoober:
tehakse lõplik sisendkäibemaksu korrigeerimine. Sõiduauto võõrandamise aasta ja sellele järgnev aasta, kui viie aastase perioodi viimane aasta, loetakse kasutamiseks üksnes ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks. Seega on õigus kahe aasta lõikes maha arvata 100% sisendkäibemaksu ehk 4000/5 = 800 x 2, kokku 1600 eurot. Maha oli arvatud nende kahe aasta eest 400 x 2 = 800 eurot, täiendavalt saab maha arvata kokku mõlema aasta eest 800 eurot, mis kajastatakse 2018 oktoobri eest esitatavas käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 11.
 

Näide 5. Ettevõttel on nii maksuvaba kui ka maksustatav käive. Maksustatava käibe osakaal on 2015 aastal 30% kogukäibest. Ettevõtte kasutab proportsionaalset mahaarvamismeetodit. Sõiduauto ostetakse veebruaris 2015 hinnaga 20 000 eurot, käibemaks sellelt 4000 eurot. Soetamisel arvati sisendkäibemaksu maha 600 eurot järgmise arvestuse järgi: 4000 x 50% = 2000 eurot, kuna hakatakse tegema ka erasõite ja sellest 30% vastavalt maksustatava käibe osakaalule. Viie aasta korrigeerimise perioodi lõikes arvati maha iga aasta kohta 120 eurot (600/5). Aastatel 2015-2018 kasutatakse sõiduautot nii ettevõtluses kui ka erasõitudeks ning võõrandatakse 2018 oktoober hinnaga 10 000 eurot, käibemaks 2000 eurot.

2015 detsember:
sisendkäibemaksu on õigus maha arvata 4000/5 x 50% x 30% = 120 eurot Maha oli arvatud selle aasta eest 600/5 = 120 eurot, seega sisendkäibemaksu korrigeerimist ei tule teha.

2016 detsember:
maksustatava käibe osakaal on 40% kogukäibest. Sisendkäibemaksu on õigus maha arvata 4000/5 x 50% x 40% (maksustatava käibe osakaal) = 160 eurot. Sisendkäibemaksu oli maha arvatud aasta kohta 120 eurot, seega täiendavalt saab maha arvata 40 eurot (160-120) mis deklareeritaks käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 11.

2017 detsember:
maksustatavat käivet sellel aastal ei olnud. Sisendkäibemaksu ei ole õigus maha arvata, seega tuleb tagastada selle aasta eest soetamisel mahaarvatud käibemaks 120 eurot, mis deklareeritakse käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2018 oktoober:
tehakse lõplik sisendkäibemaksu korrigeerimine. Sõiduauto võõrandamise aasta ja sellele järgnev aasta, kui viie aastase perioodi viimane aasta, loetakse kasutamiseks üksnes ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks. Seega on õigus kahe aasta lõikes maha arvata 100% sisendkäibemaksu ehk 4000/5 = 800 x 2, kokku 1600 eurot. Maha oli arvatud nende kahe aasta eest 120 x 2 = 240 eurot, täiendavalt saab maha arvata kokku mõlema aasta eest 1360 eurot, mis kajastatakse 2018 oktoobri eest esitatavas käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 11.
 

Näide 6. Ettevõttel on nii maksuvaba kui ka maksustatav käive. Maksustatava käibe osakaal on 2015 aastal 50% kogukäibest. Ettevõtte kasutab proportsionaalset mahaarvamismeetodit. Sõiduauto ostetakse veebruaris 2015 hinnaga 20 000 eurot, käibemaks sellelt 4000 eurot. Soetamisel arvati sisendkäibemaksu maha 1000 eurot järgmise arvestuse järgi: 4000 x 50% = 2000 eurot, kuna plaaniti teha ka erasõite ja sellest 50% vastavalt maksustatava käibe osakaalule. Viie aasta korrigeerimise perioodi lõikes arvati maha iga aasta kohta 200 eurot (1000/5).

Aastatel 2015-2016 kasutatakse sõiduautot nii ettevõtluses kui ka erasõitudeks, 2017-2018 kasutatakse sõiduautot üksnes ettevõtluses ning võõrandatakse 2018 oktoober hinnaga 10 000 eurot, käibemaks 2000 eurot.

2015 detsember:
sisendkäibemaksu on õigus maha arvata 4000/5 x 50% x 50% = 200 eurot Maha oli arvatud selle aasta eest 1000/5 = 200 eurot, seega sisendkäibemaksu korrigeerimist ei tule teha.

2016 detsember:
maksustatava käibe osakaal on 40% kogukäibest. Sisendkäibemaksu on õigus maha arvata 4000/5 x 50% x 40% (maksustatava käibe osakaal) = 160 eurot. Sisendkäibemaksu oli maha arvatud aasta kohta 200 eurot, seega tuleb tagastada 40 eurot (200-160) mis deklareeritaks käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2017 detsember:
maksustatavat käivet sellel aastal ei olnud. Erasõite ei tehtud. Üksnes maksuvaba käibe puhul ei ole õigust sisendkäibemaksu maha arvata, seega tuleb tagastada selle aasta eest soetamisel mahaarvatud käibemaks 200 eurot, mis deklareeritakse käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2018 oktoober:
tehakse lõplik sisendkäibemaksu korrigeerimine. Sõiduauto võõrandamise aasta ja sellele järgnev aasta, kui viie aastase perioodi viimane aasta, loetakse kasutamiseks üksnes ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks. Seega on õigus kahe aasta lõikes maha arvata 100% sisendkäibemaksu ehk 4000/5 = 800 x 2, kokku 1600 eurot. Maha oli arvatud nende kahe aasta eest 200 x 2 = 400 eurot, täiendavalt saab maha arvata kokku mõlema aasta eest 1200 eurot, mis kajastatakse 2018 oktoobri eest esitatavas käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 11.

 

  100% sisendkäibemaksu mahaarvamine

Näide 1. Sõiduauto soetatakse detsembris 2014 hinnaga 20 000 eurot ja soetamisel arvatakse maha 100% sisendkäibemaksust, kokku 4000 eurot. Autot kasutatakse 100% ettevõtluses kahe aasta jooksul detsember 2014 - november 2016. Käibemaksuseaduse § 30 lg 7 sätestatud nõue kasutada sõiduautot vähemalt kahe aasta (24 kuud) jooksul üksnes ettevõtluses on täidetud. Perioodil detsember 2016 kuni detsember 2018 kasutatakse sõiduautot ka eratarbes. Auto müüakse 2019 hinnaga 15 000 eurot + 3000 eurot käibemaks. Seega tehakse põhivaralt mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimine järgnevalt:

2014/2015 detsember ümberarvestust ei tehta, kuna sõiduk oli kasutuses üksnes ettevõtluses, õigus oli maha arvata 4000/5 = 800 eurot, kahe aasta eest kokku 1600 eurot.

2016 detsember:
2016 aasta eest on sisendkäibemaksu maha arvatud 4000/5 = 800 eurot. Ühel kuul ehk detsember 2016 kasutati ka erasõitudeks, seega 800/12 = 67 eurot x 50% = 33 eurot tuleb tagastada ja deklareeritakse käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2017 detsember:
2017 aasta kohta on sisendkäibemaksu maha arvatud 4000/5 = 800 eurot. Kuna kasutati ka eratarbeks, siis oli õigus maha arvata 50% 800 = 400 eurot. Tagastamisele kuulub 400 eurot, mis deklareeritakse detsembri eest esitatavas käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2018 detsember:
2018 aasta kohta on sisendkäibemaksu maha arvatud 4000/5 = 800 eurot. Kuna kasutati ka eratarbeks, siis oli õigus maha arvata 50% 800 = 400 eurot. Tagastamisele kuulub 400 eurot, mis deklareeritakse detsembri eest esitatavas käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

Võõrandamise aastal 2019 enam ümberarvestust ei tehta, kuna põhivara viie aastane korrigeerimise periood lõppes 2018. 
 

Näide 2. Sõiduauto soetatakse detsembris 2014 hinnaga 20 000 eurot ja soetamisel arvatakse maha 100% sisendkäibemaksust (4000 eurot). Autot hakatakse kasutama 100% ettevõtluses. 2016 aprillis kuni võõrandamiseni hakati konkreetse autoga tegema ka erasõite. Sõiduk võõrandatakse veebruaris 2018. Käibemaksuseaduse § 30 lg 7 sätestatud nõue kasutada sõiduautot vähemalt kahe aasta jooksul üksnes ettevõtluses ei ole täidetud. Vastavalt käibemaksuseaduse § 30 lõikele 7 tuleb sisendkäibemaksu esimene ümberarvestus teha 2016 aprillikuu käibedeklaratsioonis arvestades 24-kuulist perioodi. 24-kuulisest perioodist oli 100% mahaarvamise õigusega 16-kuuline periood ning 50% mahaarvamise õigusega 8-kuuline periood.

2016 aprill:
4000/24 = 166.67 eurot x 16 = 2666.67 eurot 
166.67 eurot x 8 = 1333.36 x 50% = 666.68 eurot
Seega oli esimese kahe aasta jooksul õigus sisendkäibemaksu maha arvata kokku 3333.35 eurot (2666.67+666.68). Sisendkäibemaksu oli maha arvatud 4000 eurot, seega 666.65 eurot tuleb tagastada ja deklareeritakse aprillikuu käibedeklaratsiooni lahtris 10.

Sõiduk võõrandatakse 2018. aasta veebruaris, seega tehakse põhivaralt mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimine veebruari käibedeklaratsioonis.

2018 veebruar korrigeeritakse järgmiselt (5 kalendriaasta korrigeerimine):
2014 kasutati üksnes ettevõtluse tarbeks, seega 4000/5 = 800 eurot õigus maha arvata;
2015 kasutati üksnes ettevõtluse tarbeks, seega 4000/5 = 800 eurot õigus maha arvata;
2016 kasutati kolm kuud ettevõtluse tarbeks ja edaspidi erasõitudeks, seega 4000/5 = 800/12 = 66.66 eurot.
3 x 66.66 = 200 eurot
9 x 66.66 x 50% = 300 eurot 
Kokku õigus maha arvata 500 eurot.

2017 kasutati nii ettevõtluse tarbeks kui ka erasõitudeks, seega 4000/5 = 800 x 50% ehk 400 eurot õigus maha arvata.
2018 on võõrandamise aasta, mis loetakse sõiduauto kasutamiseks üksnes maksustatava käibe tarbeks, seega 4000/5 = 800 eurot õigus maha arvata.

Kokku oli õigus viie aasta jooksul maha arvata: 800 + 800 + 500 + 400 + 800 = 3300 eurot. Sisendkäibemaksu oli maha arvatud 3333.35 eurot, seega tuleb tagastada 33.35 eurot, mis deklareeritakse sõiduauto võõrandmise kuu ehk veebruari 2018 eest esitatavas käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.
 

Näide 3. Sõiduauto soetatakse detsembris 2014 hinnaga 20 000 eurot ja soetamisel arvatakse maha 100% sisendkäibemaksust (4000 eurot). Auto võõrandatakse veebruar 2019. Sõidukit kasutatakse 100% ettevõtluses, välja arvatud juuli 2015, juuli 2016 ja juuli/august 2018, kus sõidukiga tehti ka erasõite.

Kuna sõidukiga hakati erasõite tegema juba enne kahe aasta möödumist, tuleb esimene sisendkäibemaksu ümberarvestus käibemaksuseaduse § 30 lõike 7 alusel teha juuli 2015 käibedeklaratsioonis arvestades 24-kuulist perioodi, millest kasutati järjestikuselt 7 kuud ettevõtluses ning 17-kuulisel perioodil on õigus sisendkäibemaksu maha arvata 50% ulatuses.

2015 juuli:
4000/24 = 166.67 eurot x 7 = 1166.69 eurot 
166.67 eurot x 17 = 2833.39 x 50% = 1416.69 eurot

Seega oli õigus kahe esimese aasta jooksul sisendkäibemaksu maha arvata kokku 2583.38 eurot (1166.69 + 1416.69). Sisendkäibemaksu oli maha arvatud 4000 eurot, seega tuleb tagastada 1416.61 eurot, mis deklareeritakse juulikuu eest esitatavas käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2018 detsember korrigeeritakse järgmiselt (5 kalendriaasta korrigeerimine):
2014 kasutati üksnes ettevõtluses, seega 4000/5 = 800 eurot 
2015 kasutati juulikuus erasõitudeks, seega ühe kuu ulatuses on sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus 50%. 
4000/5 = 800/12 = 66.66 eurot x 50% = 33.33, kokku selle aasta eest õigus sisendkäibemaksu maha arvata 800 – 33.33 = 766.67 eurot
2016 kasutati juulikuus erasõitudeks, seega ühe kuu ulatuses on sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus 50%. 
4000/5 = 800/12 = 66.66 eurot x 50% = 33.33, kokku selle aasta eest õigus sisendkäibemaksu maha arvata 800 – 33.33 = 766.67 eurot
2017 kasutati üksnes ettevõtluses, seega 4000/5 = 800 eurot 
2018 kasutati juulis/augustis erasõitudeks, seega kahe kuu ulatuses on sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus 50%. 
4000/5 = 800/12 = 66.66 eurot x 50% = 33.33x 2, kokku selle aasta eest on sisendkäibemaksu õigus maha arvata 800 – 33.33 – 33.33 = 733.34 eurot

Kokku oli õigus sisendkäibemaksu maha arvata 3866.67 eurot (800+766.67+766.67+ 800+733.34). Arvestades juulis 2015 tehtud tagasimakset, on sisendkäibemaksu maha arvatud 2583.38 eurot.

Seega 2018 detsembri eest esitavas käibedeklaratsioonis on õigus maha arvata täiendavalt sisendkäibemaksu 1283.32 eurot, mis deklareeritakse käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 11. 

2019, kui sõiduauto võõrandatakse, on 5 aasta ümberarvestusperiood juba lõppenud, seega võõrandamise kuul enam ümberarvestust ei tehta.
 

Näide 4. Ettevõttel on nii maksuvaba kui ka maksustatav käive. Ettevõtte kasutab otsearvestuse ja proportsionaalse mahaarvamise segameetodit. Sõiduautot kasutatakse 2015-2016 üksnes maksustatava käibe tarbeks (otsearvestus). 2017-2018 kasutatakse sõiduautot ka maksuvaba käibe tarbeks, proportsionaalne arvestus, kus maksustatava käibe osakaal on 70% kogukäibest.

Erasõite ei tehta mitte ühelgi aastal. Seega käibemaksuseaduse § 30 lg 7 sätestatud nõue kasutada sõiduautot vähemalt kahe aasta jooksul üksnes ettevõtluses on täidetud.

Sõiduauto ostetakse oktoobris 2015 hinnaga 20 000 eurot, käibemaks sellelt 4000 eurot. Soetamisel arvati sisendkäibemaksu maha otsearvestusmeetodil 100% ehk 4000 eurot. Ühe aasta kohta arvati maha 800 eurot (4000/5). Aastatel 2015-2018 kasutatakse sõiduautot üksnes ettevõtluses ning võõrandatakse 2018 oktoober hinnaga 10 000 eurot, käibemaks 2000 eurot. Aastatel 2017-2018 võeti sõiduk kasutusele ka maksuvaba käibe tarbeks.

2015 detsember: 
sisendkäibemaksu on õigus maha arvata 4000/5 = 800 eurot. Maha oli arvatud selle aasta eest 800 eurot, seega sisendkäibemaksu ei korrigeerita.

2016 detsember:
sisendkäibemaksu on õigus maha arvata 4000/5 = 800 eurot. Maha oli arvatud 800 eurot, seega sisendkäibemaksu ei korrigeerita.

2017 detsember:
sõidukit kasutati ka maksuvaba käibe tarbeks, seega oli õigus sisendkäibemaksu maha arvata 4000/5 x 70% = 560 eurot. Maha oli arvatud 800 eurot, seega tuleb tagastada mahaarvatud käibemaksu 240 eurot, mis deklareeritakse käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2018 oktoober: tehakse lõplik sisendkäibemaksu korrigeerimine. Sõiduauto võõrandamise aasta ja sellele järgnev aasta, kui viie aastase perioodi viimane aasta, loetakse kasutamiseks üksnes ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks. Seega on õigus kahe aasta lõikes maha arvata 100% sisendkäibemaksu ehk 4000/5 = 800 x 2, kokku 1600 eurot. Maha oli arvatud nende kahe aasta eest 800 x 2 = 1600 eurot, seega sisendkäibemaksu ei korrigeerita.
 

Näide 5. Sõiduauto soetatakse detsembris 2014 hinnaga 20 000 eurot, käibemaks 4000 eurot. Ettevõttel on nii maksustatav kui ka maksuvaba käive ning kasutab proportsionaalse mahaarvamise segameetodit. Sisendkäibemaksu arvati maha vastavalt 2014 kujunenud proportsioonile ehk 70% x 4000 = 2800 eurot ehk 560 eurot iga aasta kohta viie aasta arvestuses.

Maksustatava käibe osakaal kogu käibes oli 2014 70%, 2015 60%, 2016 80% ning 2017 ja 2018 40%. 2014-2015 kasutatakse autot 100% ettevõtluses. 2016 aprillis kuni võõrandamiseni hakati autoga tegema ka erasõite. Sõiduk võõrandatakse veebruaris 2018. Seega käibemaksuseaduse § 30 lg 7 sätestatud nõue kasutada sõiduautot vähemalt kahe aasta jooksul üksnes ettevõtluses ei ole täidetud.

2014 detsember:
2014 tegelik maksustatava käibe osakaal kogukäibest 70% ning sisendkäibemaksu oli õigus maha arvata ja arvati ka maha 560 eurot, seega sisendkäibemaksu ei korrigeerita.

2015 detsember:
2015 tegelik maksustatava käibe osakaal kogukäibest 60%, sisendkäibemaksu oli õigus maha arvata 4000/5 x 60% = 480 eurot, seega tuleb juurde maksta 80 eurot, mis deklareeritakse käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2016 aprillis hakati tegema ka erasõite, vastavalt käibemaksuseaduse § 30 lõikele 7 tuleb sisendkäibemaksu ümberarvestus teha 2016 aprillikuu käibedeklaratsioonis arvestades 24-kuulist perioodi. 24 kuulisest perioodist oli 100% mahaarvamise õigusega (arvestamata maksuvaba käivet) 16 kuuline periood ning 50% mahaarvamise õigusega (arvestamata maksuvaba käivet) 8 kuuline periood.

2016 aprill:
Ühe kuu lõikes kujunes mahaarvatavaks sisendkäibemaksuks 4000/24 = 166.67 eurot. Sisendkäibemaksu ümberarvestusel võetakse arvesse ka maksuvaba käive. 

2014 on maksustatava käibe osakaal 70%, seega detsember 2014 eest oli õigus maha arvata 70% x 166.67 = 116.67 eurot
2015 on maksustatava käibe osakaal 60%, seega jaanuar-detsember, kokku 12 kuud oli õigus maha arvata 60% x (12 x 166.67) = 1200 eurot. 
2016 on maksustatava käibe osakaal 80%, seega jaanuar-märts, kokku 3 kuud oli õigus maha arvata 80% x (3 x 166.67) = 400 eurot
Kokku oli 16 kuu jooksul õigus maha arvata sisendkäibemaksu 1716.67 eurot (116.67 + 1200 + 400). 

Sõiduautoga hakati tegema omasõite alates 2016. aasta aprillist kuni sõiduauto võõrandamiseni ehk 8 kuud 24-kuulisest perioodist, st aprill 2016 - november 2016. Arvestades maksustatava käibe osakaalu kogukäibest (80%) oli sisendkäibemaksu õigus maha arvata 80% x (8 x 166.67 x 50%) = 533.34.

Kokku oli 24-kuulise perioodi jooksul õigus maha arvata sisendkäibemaksu 2250 eurot (1716.67 + 533.34). Sisendkäibemaksu oli maha arvatud 2720 (2800 – 80) eurot, seega aprillikuu käibedeklaratsiooni lahtris 10 tuleb deklareerida tagasi makstav käibemaks 470 eurot (2720 -2250).

Lõplik sisendkäibemaksu ümberarvestus tehakse sõiduauto võõrandamise kuul ehk veebruaris 2018, mis on ühtlasi viie aastase perioodi viimane aasta.

2014 oli õigus maha arvata 4000/5 x 70% = 560 eurot, maha oli arvatud 560 eurot.
2015 oli õigus maha arvata 4000/5 x 60% = 480 eurot, maha oli arvatud 480 eurot.
2016 oli õigus maha arvata 4000/5 x 50% (erasõidud) x 80% (maksustatav käive) = 320 eurot. Maha oli arvatud kokku 560 – 470 = 90 eurot, seega täiendavalt maha arvatav 230 (320 – 90) eurot.
2017 oli õigus maha arvata 4000/5 x 50% (erasõidud) x 40% (maksustatav käive) = 160 eurot. Maha oli arvatud 560, seega tuleb tagasi maksta 400 eurot.
2018 on sõiduauto võõrandamise aasta loetakse kasutamiseks üksnes ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks. Sisendkäibemaksu oli õigus maha arvata 4000/5 = 800 eurot. Maha oli arvatud 560 eurot. Seega täiendavalt saab maha arvata 800-560 = 240 eurot.
2018 veebruar käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 11 deklareeritakse 70 eurot (230 – 400 + 240). 

 

tarkvara 3

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.10.2018 24.07.2018

  Ehitusmaa mõiste Alates 1. oktoobrist 2018 muudetakse käibemaksuseaduse (KMS) §  2 lg 3 p 1 ning seadusesse tuuakse "ehitusmaa" mõiste. KMS §  2 lg 3 p 1 sätestatakse järgnevalt: "Kaup on asi, loom, gaas ja elektri-, soojus- ning jah ...
  Loe edasi..

 • Käibemaksukohustuslase meelespea 23.07.2018

  Sellest juhendist leiate esmase info käibemaksukohustuslasele oluliste tähtaegade kohta, näpunäited deklaratsioonide esitamiseks ning kontaktid, kust vajadusel käibemaksualast nõu ja abi saada.
  Loe edasi..

 • 1. oktoobril 2018 muutuvad kinnisasja maksustamise reeglid 09.07.2018

  Riigikogu võttis 4. aprillil 2018 vastu käibemaksuseaduse (KMS) muutmise seaduse, mis jõustub kahes osas, 1. mail ja 1. oktoobril 2018. Oktoobris jõustuvad muudatused puudutavad kinnisasja käibemaksuga maksustamist. --related-- Olulised muudatused Kehtiva käibe ...
  Loe edasi..

 • Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.05.2018 03.05.2018

  Alates 1. maist 2018 on käibemaksuseaduse § 16 lg 1 punktis 4 lisatud maksuvabade sotsiaalteenuste loetellu viis teenust, mis seni olid maksustatud 20% käibemaksuga.
  Loe edasi..

 • MOSS-erikorra küsimused ja vastused 17.04.2018

  Mis muutus alates 2015. aastast käibe toimumise koha reeglites? Digiteenuste (telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliselt osutatavad teenused) osutamisel mittekäibemaksukohustuslastele on käibe toimumise kohaks kliendi asukohariik. See tähendab, et teenuse ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Keskkonnateenused
 • Ernst Young
 • epood
 • Maksuskoop
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257397  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
98  Koolitust
22237  Artiklit
52826  Registreerunud kasutajat
36238  Nädalakirja tellijat
33342  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017