aastaaruanne 2017
Pühapäev, 18. Veebruar
 

Füüsilise isiku ajutiste makseraskuste ajatamine

Tekkida võivate tulevaste kohustuste ja juba tekkinud maksuvõlga on füüsilisel isikul võimalik ajatada. Alljärgnev juhend aitab vältida probleeme maksuhalduriga.

Kuidas saan taotleda maksuvõlgade ja tulevaste kohustuste tasumise ajatamist?

Kõige lihtsam ja kiirem moodus maksukohustuste tasumise ajatamiseks on esitada taotlus e-maksuameti/e-tolli keskkonnas (edaspidi e-keskkond). E-keskkonnas saab kasutaja ajatamise taotluse esitada juhul, kui tal on sõlmitud e-keskkonna kasutamise leping, ühtegi eelnevat taotlust pole samal ajal menetlemisel ja kasutajal on maksuvõlg või tulevased maksukohustused, mida saab ajatada.

Taotluse esitamiseks tuleb e-keskkonda sisse logida ning kasutada esilehel otseviidet "Soovin maksegraafikut" või valida menüüribalt "Nõuded ja kohustused" ja sealt alt "Ajatamine".

Juhend e-keskkonnas ajatamise taotluse esitamiseks SIIN(pdf)

Kui mingil põhjusel pole võimalik e-keskkonna kaudu taotlust esitada, siis endiselt säilib võimalus esitada maksu- ja tolliametile (edaspidi MTA või maksuhaldur) ajatamise taotlus pabervormil. 

Ajatamise taotlus füüsilisele isikule SIIN. (pdf)

Taotluse saab esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil ajatamine@emta.ee, posti teel aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn või teenindusbüroos.

Ajatamise taotluse saab esitada perioodiks 2 kuni 24 kuud. Minimaalne summa, mida saab graafikusse kaasata, on 50 eurot.

Kui kiiresti ja kuidas ajatamise otsuse kätte saan?

Esitatud taotlus menetletakse lihtsustatud korras ning otsus ja sellega kaasnev intressinõue genereeritakse andmetöötlussüsteemis automaatselt, juhul kui:

 • maksukohustuste suurus on kokku kuni 20 000 eurot;
   
 • soovitava ajakava pikkus on kuni 12 kuud;
   
 • kõik kohustuslikud maksudeklaratsioonid on esitatud;
   
 • puuduvad kehtivad ajatamise graafikud või kohtu poolt kinnitatud kompromissgraafikud;
   
 • kasutajal ei ole tasumata MTA määratud trahve, sunnirahasid ega kohtumenetluse tulemusel tekkinud avalik-õiguslikke nõudeid (trahv, sundraha, rahaline karistus, menetluskulud), mille tasumise tähtaeg on möödunud;
   
 • taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti-, likvideerimis- ega saneerimismenetlust;
   
 • puudub solidaarvõlg (s.o maksuvõlg, mida mitu isikut peavad tasuma ühiselt);
   
 • mistahes maksukohustuse osas puuduvad vaidlused;
   
 • maksuvõlga ei ole edastatud sundtäitmiseks kohtutäiturile;
   
 • viimase kuue kuu jooksul ei ole mõnda ajatamise graafikut kehtetuks tunnistatud.

Automaatne otsus koostatakse teie poolt taotluses esitatud andmete alusel, automaatne intressinõue koostatakse otsuse kinnitamise hetke seisuga teie maksuarvestuses kajastuva arvestusliku intressi kohta. Selle intressisumma tasumine sisaldub kinnitatud tasumisgraafikus, seda ei pea maksma eraldi graafikuväliselt. Mõlemad automaatselt koostatud dokumendid väljastatakse teile koheselt e-maksuametisse/e-tolli ning on kinnitatud digitempliga (digitaalne tempel ehk digitempel on teenus, mille abil saavad juriidilised isikud anda digiallkirju dokumentidele. Seeläbi lisatakse dokumendile kinnitus, et dokument pärineb allkirjastanud ettevõttest (st digidokumendi kinnitab asutus, mitte selleks volitatud füüsiline isik) ning et dokumenti ei ole väljastamise ja kättesaamise vahepeal muudetud.).

Juhul kui esitatud taotlus ei vasta eelmainitud lihtsustatud menetluse tingimustele, siis vaatab taotluse läbi ametnik vastavalt maksukorralduse seaduses (MKS) sätestatule n-ö tavakorras. Sellisel juhul teeb MTA taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta otsuse 20 päeva jooksul taotluse saamisest.

Otsuse tegemisel arvestatakse kliendi:

 • maksedistsipliini, näiteks seda, kas maksudeklaratsioonid on esitanud õigeaegselt, kui pikaajaline on olnud maksuvõlg, jne,
   
 • varalist seisundit,
   
 • majandusnäitajaid,
   
 • ajakava ja uute maksukohustuste täitmise võimalikkust,
   
 • tagatise nõudmisel tagatise usaldusväärsust ja piisavust.

Teatud juhtudel võidakse küsida maksukohustuste tasumise tagamiseks tagatise esitamist. Tagatisena eelistatakse registerpandi või hüpoteegi seadmist. Hüpoteegi seadmiseks kinnistule tuleb esitada eksperthinnang, mis ei või olla vanem kui kolm kuud.

Ajatamise taotlusega seotud menetlusdokumendid loetakse kättetoimetatuks e-maksuametisse väljastamise hetkest alates. Dokumendi väljastamise kohta saadetakse teavitus e-posti või tekstisõnumiga. Juhul kui maksuhaldurile on teada ainult kliendi postiaadress, siis saadetakse dokumendid postiga ja dokumentide kättetoimetamine toimub vastavalt maksukorralduse seadus (MKS) 4. peatükis sätestatule.

Kas maksu- ja tolliametil on õigus ajatamisest keelduda?

MTAl on õigus jätta ajatamise taotlus rahuldamata, kui:

 • ajatamise vajadus ei ole piisavalt põhjendatud,
   
 • kliendile on väljastatud korraldus maksuvõla tasumiseks 48 tunni jooksul,
   
 • klient ei pea õigusaktides sätestatud korras arvestust (nt ei ole esitatud majandusaasta aruannet) ja ei ole esitanud maksudeklaratsioone,
   
 • klient ei ole esitanud määratud ajaks piisavat või usaldusväärset tagatist,
   
 • ilmnevad muud põhjused, miks maksukohustuste tasumise ajatamine ei ole otstarbekas, näiteks asjaolu, et tegelikkuses suudab klient kohustused tasuda ilma ajakavata.

Ajatatud maksukohustustelt intressi arvutamine

Kuni võla täieliku tasumiseni arvestatakse võlalt intressi 0,06% päevas (s.o 21,9% aastas), mis on näiteks oluliselt kallim kui pangalaenu intressi tasumine. Intressilt omakorda intressi ei arvestata. Ajatamisel võib taotleda graafikus sisalduvalt võlalt arvestatava intressi vähendamist 50% võrra edasiulatuvalt alates graafiku kinnitamise hetkest. Vastav soov tuleb märkida taotlusele. Otsuse kinnitamiseni arvestatud intressidele nimetatud intressisoodustus ei kohaldu.

Lihtsustatud menetluse puhul kehtib graafikus sisalduvate nõuete pealt arvestatavale intressile edasiulatuvalt alates graafiku kinnitamise hetkest automaatselt soodustus 50%.

Mis juhtub, kui ma maksukohustuste tasumise ajakava ei täida?

Maksuhalduril on õigus ajatamise otsus ja intressimäära vähendamine kehtetuks tunnistada, juhul kui maksukohustuslane ei täida kinnitatud ajakava, ei tasu ajakava kehtimise perioodil tähtaegselt oma jooksvaid makse, ei esita õigeaegselt kohustuslikke maksudeklaratsioone, ei täida asjaõigusseaduses sätestatud kohustust hoida maksuvõla tagamiseks pandiga koormatud asja või ei esita tagatise väärtuse vähenemise korral maksuhaldurile aktsepteeritavat asendustagatist. Peale ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamist on maksuhalduril õigus asuda maksuvõlga sundtäitma vastavalt MKSi 13. peatükis sätestatule.

Mida peab maksukohustuste tasumise ajatamisel veel teadma?

Maksuvõla tasumise ajatamisel arvestage, et:

ajatatud maksuvõlga on võimalik tasuda ka ennetähtaegselt,

maksepuhkust rakendada ei ole võimalik,

füüsilisest isikust ettevõtja ei või maksuvõlalt arvutatud intressi ettevõtlustulust maha arvata, kuna see ei ole ettevõtlusega seotud kulu.

Abiinfo

Telefon: 880 0810
E-post: volainfo@emta.ee

Lati maksusysteem

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Maksuvaba tulu 2018 koond 13.02.2018

  Artiklisse on koondatud kirjatööd, mis kajastavad ja milles käsitletakse tulevast aastast jõustuvat tulumaksuseaduse muudatust.
  Loe edasi..

 • Autoritasu (litsentsitasu) maksustamine 07.02.2018

  Autoriõigusega seonduvaid küsimusi reguleerib autoriõiguse seadus (edaspidi AutÕS). Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Teose autoril tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteose loomisega autoriõigus sellele teosele.
  Loe edasi..

 • Intresside maksustamine alates 2018. aastast 07.02.2018

  Eraisiku laenult, väärtpaberilt, hoiuselt või muult võlakohustuselt saadud intress on tulumaksuga maksustatav tulu. Tulumaksuvabastus kehtis pangahoiuse intressidele kuni    2017. a lõpuni. Alates 2018. aastast maksustatakse ka saadud hoiuseintressid tulumaks ...
  Loe edasi..

 • Internetis kaupade tellimisel ja müümisel tekkiv maksukohustus 07.02.2018

  Kaupade müümine interneti vahendusel on kasvav trend üle maailma. Suur osa kaupadest müüakse selleks, et leida oma kasutatud asjadele uus omanik. Samuti on hulk inimesi, kes välismaistest portaalidest tellivad uut kaupa, et see mõningase juurdehindlusega edasi m& ...
  Loe edasi..

 • Videokoolitus teemal "Maksumuudatused ja investeerimistulu deklareerimine" 07.02.2018

  Videokoolitusel tuleb käsitlusele juba aasta algusest kehtima hakanud maksumuudatused ja selgitatakse tuludekalaratsiooni 2017 sisse viidud põhimõttelisi muudatusi. Tähelepanu pööratakse ka järgmise aasta tuludekalaratsioonil esinevatele muudatustele ja neid ju ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid

Soovitame samal teemal e-poest

 
puhkuste ajakava 2018
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
« Veebruar 2018 »
Tööpäevade arv kuus 20
Töötunde kuus 157
Riigipühad: 24.02

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas koostate juba puhkuste ajakava?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Rikets Hulgi
 • Fortumo
 • epood
 • Maksuskoop
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
252846  Foorumi postitust
345  E-poe toodet
81  Koolitust
23054  Artiklit
52413  Registreerunud kasutajat
36137  Nädalakirja tellijat
33354  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017