Merit Tarkvara
Esmaspäev, 16. Juuli
 

Internetis kaupade tellimisel ja müümisel tekkiv maksukohustus

Kaupade müümine interneti vahendusel on kasvav trend üle maailma. Suur osa kaupadest müüakse selleks, et leida oma kasutatud asjadele uus omanik. Samuti on hulk inimesi, kes välismaistest portaalidest tellivad uut kaupa, et see mõningase juurdehindlusega edasi müüa ja seeläbi tulu teenida. Maksu- ja tolliameti tähelepanu all on mainitud tegevustest aga üldjuhul ainult viimane.

Veel samal teemal

Maksustamisel ei erine veebis kaupade müümine kuidagi poes näiteks riiete müümisest. Mõlemad on käsitletavad ettevõtlusena, kui teenitakse maksustatavat tulu, tegutsetakse järjepidevalt ning tegeletakse enda tegevuse reklaamimisega. Seega ei ole sisulist vahet, millises kanalis (osta.ee, buduaar.ee, facebook.com jt) tegutsetakse, vaid millega täpsemalt tegeletakse.

Kui isik tegeleb kaupade müügiga ettevõtluse raames, peab ta olema kantud äriregistrisse. Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) võib kaubandustegevusega seotud kulud ettevõtlustulust maha arvata ning saadud kasum maksustatakse tulu- ja sotsiaalmaksuga ning kohustusliku kogumispensioni süsteemiga liitunud isiku puhul ka kohustusliku kogumispensioni maksega.

Olukorras, kui eraisikule on esemete müük juhuslik tegevus ning tegevus ei vasta ettevõtluse tunnustele, tuleb kaupade müügist saadud tulu deklareerida kord aastas esitatava residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga. Maksustatakse saadud kasu, st ostu- ja müügihinna vahe, mida on vähendatud ostu- ja müügiga seotud tehingukuludega.

E-kaubanduse kontrolle viiakse läbi süstemaatiliselt ning amet monitoorib netikauplejaid riskipõhiselt – seda nii Facebookis kui ka spetsiaalselt kauba müügile keskendunud lehtedel. Teeme koostööd Eesti E-kaubanduse Liiduga, Tarbijakaitseametiga ning Politsei- ja Piirivalveametiga.

Palju tuleb ka vihjeid inimestelt, kes on märganud internetis kahtlast kauplejat või on ise mõne sellisega kokku puutunud. Samuti tuleb vihjeid isikute kohta, kes jätavad oma kohustused ostja ees täitmata. Täpsemalt vihjete andmisest SIIN.

Järgnevalt selgitame, millistel juhtudel tekib internetis asjade tellimisel ja müümisel maksukohustus ning milliseid makse tuleb maksukohustuse tekkimisel tasuda.

Maksukohustus kaupade tellimisel internetist

Kauba tellimine väljastpoolt Euroopa Liitu

Väljastpoolt Euroopa Liitu kauba tellimisel tekib kauba tellijal deklareerimise ja maksude tasumise kohustus siis, kui kaupade väärtus saadetises on rohkem kui 22 eurot.

Nimetatud maksuvaba piirmäär ei kehti parfüümile ja lõhnaveele. Nende tellimisel tuleb ka väiksemate summade korral esitada tollideklaratsioon.

Kui kaupade väärtus saadetises on 22–150 eurot, tuleb tasuda käibemaks 20%.

Kui kaupade väärtus on rohkem kui 150 eurot, maksustatakse kaup lisaks käibemaksule ka tollimaksuga, mille maksumäär sõltub konkreetsest kaubast.

Lihtsustatud korras kauba deklareerimisel (pdf) on ette antud enim kasutatud kauba koodid koos tollimaksumääraga. Kui teile saadetud kaup ei ole sealses valikus, tuleb kauba liik ja määr leida Eesti Tollitariifistikust, kuhu juhatab kaubavaliku all olev kirje "Ei leia sobivat kaubaliiki?". Eesti Tollitariifistiku kasutamisest lähemalt SIIN.

NB! Lihtsustatud korras deklareerimine on mõeldud eraisikutele oma isiklikuks otstarbeks tellitud kaupade deklareerimiseks. Ärilisel eesmärgil kauba deklareerimisel tuleb deklaratsioon esitada e-maksuametis/e-tollis Complexi rakenduses, mille juhendi leiab siit (pdf).

 

Võimalik on lasta ka postiettevõttel deklareerida tellitud kaup õige tollimaksumääraga, tasudes kogu maksusumma otse postiettevõttele.

Kauba deklareerimisel on alusdokumendiks tellimuse kinnitusel olev ja reaalselt makstud summa, mitte saatedokumendile märgitud kindlustussumma.

Keelatud on näiteks ravimite, tubakatoodete, liha- ja piimatoodete, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning relvade ja relvaosade tellimine.

Lisaks tuleb internetikaubamajast tellides alati arvestada mõningase riskiga, sest kaup peab vastama Euroopa Liidu tooteohutuse nõuetele, võib olla võltsitud või ebakvaliteetne. Sageli ei vasta Aasia turule mõeldud elektroonikatooted Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele.

Näide: Kert tellis USA-st edasimüümise eesmärgil elektroonikaseadmeid kokku 300 euro väärtuses (koos transpordiga). Kuna tellitud elektroonikaseadmete väärtus ületas 150 eurot, tuli tellitud kaup deklareerida ning tasuda nii tollimaks kui ka käibemaks.

Kert deklareeris tellitud kauba e-maksuametis/e-tollis ning tasus tollimaksu 5,10 eurot (tellitud elektroonikaseadmete tollimaks oli Eesti Tollitariifistiku andmetel 1,7%) ning käibemaksu 61,02 eurot (305,1 × 0,2).

Kerdil õnnestus seadmed Eestis maha müüa hinnaga 420 eurot, kuid kuna ostjate huvi elektroonikaseadmete vastu oli väike, ei soovinud ta sellega edaspidi enam tegeleda. Kert sai tehinguga tulu kokku 53,88 eurot (420 – 300 – 5,10 – 61,02), mille ta deklareeris füüsilise isiku tuludeklaratsioonil real 6.3.Levinuimad vead Euroopa Liidu välistest riikidest kauba tellimisel

Vale kaubakoodi kasutamine kauba deklareerimisel

Vale kaubakoodi kasutamise korral deklareeritakse kaupa, mida tegelikult saadetises ei ole. Kasutades lihtsustatud postipaki deklareerimise rakendust, tuleb kaubakirjelduste valimisel leida võimalikult täpne kauba kirjeldus ning kui ükski kirjeldus ei vasta teile saadetud kaubale, tuleb sobilik kaubakood leida Eesti Tollitariifistikust.

Deklareeritakse tellitud saadetised kingitusena, kuigi tegemist ei ole kingitustega

Kingitusena saab käsitleda selliseid saadetisi, mis on saadetud juhuti ja ühelt eraisikult tasuta teisele eraisikule. Kui saatja on saatedokumendile kirjutanud "Gift", aga teie olete selle eest tasunud või kui kaup on teile saadetud ettevõtte poolt, ei saa seda lugeda kingituseks.

Jäetakse deklareerimata kauba saatekulud

Kauba deklareerimisel tuleb kauba hinna sisse arvestada ka transpordikulud.

Saadetised väljastpoolt Euroopa Liitu

Kauba tellimine Euroopa Liidust

Euroopa Liidu territooriumil (v.a eriterritooriumil) asuvast e-kaubamajast kauba tellimisel ei kaasne kohustus esitada tollideklaratsiooni ega tasuda impordimaksu.

Samas tuleb arvestada, et näiteks:

 • alkoholitooteid on võimalik tellida vaid maksuesindaja olemasolul (alates 01.01.2018 on võimalik alkoholitooteid tellida ka tagatise esitamisel) ning
   
 • teatud kaupade, näiteks ravimite ja tubakatoodete (sh e-sigaretid ja nikotiini sisaldavad e-sigareti vedelikud, nuusk- ja huuletubakad), tellimine on keelatud.

Siiski tuleb deklareerida kaubad, mis on tellitud Euroopa Liidu e-kaubamajast, aga mille puhul laseb müüja kauba saata kliendile Euroopa Liidu välisest riigist, näiteks Hiinast. Sellisel juhul on vastavad märked leitavad saatedokumentidelt.

Saadetised Euroopa Liidus

Maksukohustus kaupade müümisel internetis

Ettevõtlus

Ettevõtluseks loetakse kaupade müüki, kui müügitegevusega tegeletakse vaheltkasu saamise eesmärgil.

Ettevõtja on äriseadustiku tähenduses füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kellele kaupade müük või teenuste osutamine on püsiv tegevus.

Ettevõtluse puhul vastab müügitegevus äritegevuse tunnustele (nt kasumi taotlemine, majanduslik iseseisvus, tegevuse plaanipärasus ja järjepidevus).

Samuti viitab ettevõtlusele, kui müüjale langevad kaubanduslikust tegevusest tulenevad riskid ja kohustused, kuna majandustegevusega kaasnevate riskide kandmine on üks ettevõtluse tunnuseid.

Ettevõtlus on ka kaupade reklaamimine laiemale isikute ringile ja vahendustasu saamine teiste isikute ostudelt.

Ettevõtlustulu maksustatakse vastavalt sellele, milline ettevõtlusvorm on valitud.

Kui tegelete ettevõtlusega, siis olete kohustatud oma tegevuse ka ettevõtjana registreerima. Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) võib ettevõtlusega seotud kulud ettevõtlustulust maha arvata ning saadud kasum maksustatakse tulu- ja sotsiaalmaksuga ning kohustusliku kogumispensioni süsteemiga liitunud isiku puhul ka kohustusliku kogumispensioni maksega. FIE ettevõtlustulu deklareeritakse kord aastas esitatava residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormil E.
Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisest 

Ettevõtlustulust võib maha arvata kõik dokumentaalselt tõendatud ettevõtlusega seotud kulud, mille seos ettevõtlusega on selgelt põhjendatud. Kui kulu on ettevõtlusega seotud osaliselt, saab seda ka maha arvata osaliselt. Kulu on ettevõtlusega seotud, kui see on tehtud maksustamisele kuuluva ettevõtlustulu saamise eesmärgil või on vajalik või kohane sellise ettevõtluse säilitamiseks või arendamiseks.

Levinud veana arvestatakse Euroopa Liidu välistest riikidest kauba tellimisel ettevõtlustulust maha suuremad kulud, kui algselt tollideklaratsioonidel kajastatud on.

Kui te ei ole end ettevõtjana registreerinud, aga tegelete siiski ettevõtlusega, kuulub ettevõtlusest saadud tulu maksustamisele kui füüsilise isiku ettevõtlustulu. Tulult arvestatakse nii tulu- kui ka sotsiaalmaks ning kohustusliku kogumispensioni süsteemiga liitunud isiku puhul ka kohustusliku kogumispensioni makse. Ettevõtlusest saadud tulu deklareerimine

Füüsilise isiku ettevõtlustulu deklareeritakse kord aastas esitatava residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormil E. Tuludeklaratsiooni esitamine 

Kui ettevõtluse käigus toimunud müügi summa ületab viimase 12 kuu jooksul 16 000 eurot (alates 2018. aastast 40 000 eurot), tekib ettevõttel ka käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus. Käibemaksukohustuslasena registreerimisest

Näide: Katil on Facebookis juba alates 2014. aastast oma grupp, mille kaudu Kati kogub grupitellimusi, millelt saab vahendustasu. Lisaks postitab ta gruppi müügiks ka tooteid, mis on juba eelnevalt tellitud või mida ei ole grupitellimuses osaleja välja ostnud. Tellitud kauba kättesaamise ja postitamise või üleandmise eest hoolitseb Kati ise. Kati ei ole ettevõtjana registreeritud.


Eeltoodust tulenevalt nähtub, et Kati tegevus vastab ettevõtluse tunnustele: tegevus on iseseisev (st Kati ei ole seda tehes kellegi töötaja, vaid juhib tegevust ise), eesmärk on tulu saada, kaupu soetatakse müügiks, tegevus on toimunud juba pikemat aega (välistab juhuslikkuse) ning tegevusega on võetud ka majanduslikke riske (tellitud kaupu ei pruugi kliendid kohe välja osta). Katil on kohustus end ettevõtjana registreerida. Kuigi ta  ei ole seda teinud, siis kuulub tema tulu maksustamisele nagu füüsilise isiku ettevõtlustulu.

Juhuslik müügitegevus

Kui eraisik soetab üksikuid kaupu edasimüügi eesmärgil, tuleb kaupade müügist saadud kasu deklareerimisel arvestada järgnevaga:

 • vara võõrandamisena käsitletakse eraisiku juhuslikku laadi tegevust. Juhusliku tegevuse peamisteks tunnusteks on, et see ei ole regulaarne (põhi)tegevus ning peamine ja püsiv sissetulekuallikas;
   
 • vara võõrandamise puhul on tavapäraselt tegemist uue kaubaga, mis on kasutamata ja originaalpakendis, kuid ei ole välistatud, et tegemist võib olla ka juba kasutatud asjadega;
   
 • vara võõrandamisest saadud tulu arvestatakse vara müügi- ja ostuhinna vahena. Ostuhinnaks on kauba (sh kauba transportimise) eest tasutud summa, mis peab olema dokumentaalselt tõendatud.
Näide: Laura tellis AliExpressist kaheksa käekella hinnaga 2,50 eurot tükk, kokku maksumusega 20 eurot. Kuna käekellad olid väga soodsa hinnaga, otsustas Laura need kallimalt edasi müüa ja tulu teenida. Laura müüs kõik kaheksa käekella osta.ee-s hinnaga 6 eurot tükk ning sai kokku 48 eurot. Lisaks pidi Laura osta.ee-le tasuma iga müüdud eseme eest 60 senti, kokku 8 kella müügist 4,80 eurot. Kui ostuhind ja müügiga otseselt seotud kulud müügist maha arvestada, teenis Laura tulu kokku 23,20 eurot (48 – 20 – 4,80). Füüsilise isiku tuludeklaratsioonil real 6.3 deklareerimisele kuuluv summa, millelt tuleb tulumaksu tasuda, on antud juhul 23,20 eurot. Kuna tellitud kauba soetusmaksumus jäi alla 22 euro, ei pidanud Laura soetust deklareerima ning käibemaksu tasuma.

 

Näide: Tanel käis Slovakkias reisil ning tagasi sõites leidsid nad sõpradega Poolast soodsate tehnikavidinate poe. Koos otsustati soodsad asjad ära osta ja Eestis kallimalt maha müüa. Tanel ostis kokku 150 euro eest aktiivsusmonitori, alkomeetri, kaheksa kaasaskantavat kapselkõlarit ja kaks diktofoni. Eestis leidis Tanel kaubale Facebooki gruppide kaudu kiirelt ostjad ning müüs ostetud asjad 242 euro eest. Kui müügihinnast ostuhind maha arvestada, siis Taneli saadud kasu nimetatud asjade müügist oli 92 eurot (242 – 150), mis on ka deklareerimisele kuuluv summa (füüsilise isiku tuludeklaratsioonil real 6.3) ning millelt tuleb tulumaksu tasuda.


Vara võõrandamiselt saadud tulu tuleb deklareerida kord aastas esitatava residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonil (vorm A) tabelis 6.3 "Muu vara võõrandamine". 

Tabelist saab valida sobiva vara liigi (eeltoodud näidete puhul "muu vara"). Ära tuleb täita ainult need lahtrid, mis on konkreetsel juhul asjakohased. Näiteks eeltoodud näidete puhul ei ole vaja täita lahtrit "kinnistu number".

Isiklike asjade müümine

Kui tegemist on isiklike asjade müügiga või kui need on olnud ostmise ja müümise vahepealsel ajal isiklikus kasutuses, ei maksustata müügist saadud tulu tulumaksuga.

Näiteks:

 • lapsele ostetud riideese, mis on lapsele kasvades väikeseks jäänud;
 • perekonnaliikmele kuuluvad asjad, mida enam ei kasutata;
 • enda kasutatud mööbli müük, et uuele ruumi teha.

Lisaks ei maksustata ka selliseid tehinguid, millelt ei ole reaalset tulu saadud. Näiteks kui üks inimene kogub postikulu jaotamise eesmärgil kokku grupi inimesi, et teisest riigist kaupa tellida ning iga tellija saab oma tellitud kauba kätte ilma täiendava vahendustasuta, siis sellisel juhul ei teeni grupi koondaja tulu, millelt tuleks tasuda tulumaksu.

Isiklike asjade müüki või kulude jagamist residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonil ei kajastata.

tarkvara 4

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Kütuse käitlemise vastavusdokumentide registreerimine alates 01.08.2018 11.07.2018

  Alates 1. augustist 2018 tuleb sisestada kütuse käitlemise andmekogusse kütuse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid. --related-- 1. augustist 2018 kehtima hakkava vedelkütuse seaduse (VKS) § 9 lg 52 kohaselt tuleb VKS § 8 lg-s 1 nimetatud kü ...
  Loe edasi..

 • Teatud toodete impordile USA-st kehtib 25%-line täiendav tollimaks 02.07.2018

  Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega 2018/886 kehtestati täiendavad tollimaksud alates 22. juunist 2018 Ameerika Ühendriikidest pärit määruse I lisas loetletud kaupade impordile (näiteks teksapüksid, T-särgid, kosmeetikatooted, tubakatooted jne). T&a ...
  Loe edasi..

 • Kas tead, et... 06.06.2018

  KAS TEAD, et kui töötaja soovib saada puhkusetasu muul ajal, kui eelviimane tööpäev enne puhkuse algust, peab ta oma soovi edastama ka tööandjale. Kui tööandja sellega nõustub, alles siis on see võimalik. Tööandja mittenõustumise korral makstakse töötajale puhkusetasu eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Alus: töölepingu seaduse § 70 lõige 2
  Loe edasi..

 • Maksuvaba tulu 2018 koond 17.05.2018

  Artiklisse on koondatud kirjatööd, mis kajastavad ja milles käsitletakse tulevast aastast jõustuvat tulumaksuseaduse muudatust.
  Loe edasi..

 • Maksuvaba tuluga tuleb arvestada ka puhkusetasude väljavõtmisel 17.05.2018

  Maksuhaldur tuletab meelde, et ebaregulaarsed sissetulekud, sealhulgas puhkusetasud võivad kuu lõikes muuta maksuvaba tulu suurust.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Juuli 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Finesta
 • KPMG
 • epood
 • Maksuskoop
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256807  Foorumi postitust
353  E-poe toodet
87  Koolitust
22168  Artiklit
52778  Registreerunud kasutajat
36226  Nädalakirja tellijat
33347  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017