aastaaruanne 2017
Teisipäev, 23. Jaanuar
 

Kuidas täita sõidupäevikut?

Autor
Marin Jakobson
siseaudiitor, Siseaudiitor.ee

Üsna tihti tuleb ette, et töötajal tuleb teha töösõit, kasutades selleks oma isiklikku sõiduautot. Kui selliseid sõite on vähe, või on need lühikesed, on paljud tööandjad pidanud tarbetuks nõuda sellistel puhkudel sõidupäeviku pidamist ning on hüvitanud töötajatele isikliku sõiduautoga tehtud töösõidud kindla summaga – 64 eurot kuus. Kuni 31. augustini oli selline võimalus ette nähtud ka tulumaksuseaduses, ilma, et tööandja peaks selliselt hüvitiselt tasuma erisoodustusega kaasnevaid makse. Nüüd enam nii ei saa.

1. septembrist jõustunud seadusemuudatuse kohaselt tõsteti küll maksuvaba hüvitise piirmäär senise 256 euro asemel 335 euroni, kuid nüüd tuleb sõltumata summast töötajale isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist makstes nõuda igal juhul korrektset sõiduarvestuse pidamist, kui ei soovita tasuda hüvitatava summa pealt erisoodustusega kaasnevaid makse. Paljudel tööandjatel tekib siinkohal küsimus, et mida selline muudatus tegelikult ettevõtte või asutuse paberimajandusse ja raamatupidamisse kaasa toob. 

Muudatuse põhjus 

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse seletuskirjas ja selle lisas tuuakse välja, et muudatuse esmane eesmärk on kaotada põhjendamatu maksuerisus. Arvestuse pidamiseta makstavat hüvitist kasutatakse sageli maksuvaba palgalisana, seega ei ole maksuvabastus ilma tegelikku auto kasutust tõendamata põhjendatud. Samas ei saa eeldada, et see igal juhul nii on. Valitsus on seisukohal, et praegust maksusoodustust kasutatakse ebasihipäraselt ning on võtnud eelduseks, et tööandjad sõlmivad nüüd töötajatega uued palgakokkulepped selliselt, et senine palk suureneb 64 euro võrra. Sellist eeldust saab välja lugeda seadusemuudatuse seletuskirjas, kus on toodud arvutuskäik, mille kohaselt eeldatakse suurenenud palkadelt täiendavat tulumaksu, sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmakse laekumist ligikaudu 4 miljoni euro ulatuses aastas. Algselt plaaniti seadus jõustada 1. juulist ning arvestati juba 2014. aasta riigieelarvesse täiendava 1,35 miljoni euro lisandumisega. Nüüd jääb tööandjal vaid üle teha otsused, kuidas uutes tingimustes tagada töötajatele tehtud kulude hüvitamine ilma seejuures oma ettevõtte või asutuse paberimajandust ülemäära koormamata. 

Millised on tööandja edasised valikud? 

Sõltuvalt sellest, kas seni tasuti töötajatele maksuvaba hüvitist varjatud palgalisana või hüvitati sellega toimunud kulusid, on tööandjal valikuid kaks:

 • tõsta töötajate palka seni makstud hüvitise suuruse võrra;
   
 • jätta töötajate palk samaks, kuid vormistada vajalik korraldus hüvitiste maksmiseks ning nõuda töötajatelt korrektsete sõidupäevikute pidamist, et jätkata hüvitiste maksuvabalt tasumist.

Esimene valik toob kaasa tööandjale suurema personalikulu ning mõningatel juhtudel ebamõistliku halduskoormuse kõigi seni hüvitist saanud töötajate töölepingute muutmise näol. Valitsus eeldab aga, et enamik tööandjaid teevad just sellise valiku, sest juba on arvestatud täiendava maksutulu laekumisega riigieelarvesse. Kuid asutustes ja ettevõtetes, kus seni kehtinud korra kohaselt maksti hüvitist selle tegelikku otstarvet arvestades, ei ole selline valik ilmselgelt parim lahendus.

Teine võimalus on ilmselt tööandja seisukohast majanduslikult otstarbekam, kuid toob endaga kaasa suurema halduskoormuse. Vajalik on välja töötada sõidupäeviku vorm, paluda kõigil töötajatel, kellel on vajadus teha isikliku sõiduautoga töösõite, päevikut pidada, kehtestada kellegi ülesandeks päevikute pidamise kontrollimine ning kokku kogumine, et lisada need igale tehtavale korraldusele (või käskkirjale), millega töötajatele hüvitist määratakse. 

Nõuded korrektsele arvestusele ja hüvitiste määramisele 

Seega selleks, et ka edaspidi maksuvabalt hüvitada oma töötajatele isikliku sõiduautodega tehtud sõitude kulu, olenemata nende suurusest, tuleb tööandjal kehtestada kord, mille kohaselt kõik säärast hüvitist saavad isikud on kohustatud pidama sõidupäevikut.

Veel samal teemal

Seadusemuudatuse seletuskirjas rõhutatakse korduvalt, et arvestuse pidamise vajadus tähendab ettevõtjate jaoks küll mõningast halduskoormuse suurenemist, kuid see on maksuvabastuse sihipärase kasutamise tagamiseks õigustatud. Lisaks toonitatakse, et arvestuse pidamise reeglid on väga lihtsad – arvestusele ei ole ette nähtud konkreetset vormi ja vajalike andmete maht on väike.

Vabariigi Valitsuse 14.07.2006. a määruse nr 164 (Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord) kohaselt tuleb maksuvaba hüvitise maksmiseks vormistada tööandja kirjalik otsus, käskkiri või korraldus, milles näidatakse hüvitist saava isiku ees- ja perekonnanimi ning sõidu kuupäev või periood, mille jooksul tehtud sõitude kulusid hüvitatakse. Seega tuleb tööandjal iga kord enne hüvitise välja maksmist esmalt vormistada sellekohased korraldused. Selleks, et korralduste vormistamine ei muutuks ülemäära koormavaks, on mõistlik vormistada iga kuu kõikide isikliku sõiduauto kasutamise eest määravate hüvitiste kohta üks korraldus, kuhu on märgitud kõikide sel kuul hüvitist saavate töötajate vajalikud andmed. Oluline on siinkohal mõista erinevust – kui varem sai ühe korraldusega määrata kuni 64-eurose hüvitise kindlaks perioodiks, siis uue süsteemi kohaselt tuleb iga kord määrata tegelike sõidu mahtude alusel konkreetne summa konkreetsel perioodil.

Hüvitise määramise korraldusevormistamise nõue kehtis muidugi ka enne, seega ei tohiks see olla tööandjatele uudis ega suurenda kuidagi halduskoormust, kuid nüüd tuleb silmas pidada, et korraldusele on alates 1. septembrist kohustuslik lisada korrektselt vormistatud ja täidetud sõidupäevikud. Eelpool nimetatud määrus sätestab ka andmed, mida kindlasti sõidupäevik peab sisaldama:

 • autot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi;
 • auto registrinumber;
 • läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit iga töösõidu korral;
 • sõidu kuupäev;
 • sõidu eesmärk.

Nimetatud andmete loetelu on tõesti lühike ning kui üks kord on juba vorm välja töötatud ja täidetud, siis selle järjepidev täitmine ei olegi väga koormav. Paljud kasutavad sõidupäevikute raamatuid, mille säilitamine on kohustuslik nagunii, kuid nüüd tuleb hakata tegema ka koopiaid iga korralduse juurde. Samas, selleks, et oleks tagatud süsteemi läbipaistvus ning et hiljem maksurevidendil või (sise)audiitoril ettevõtte kulusid kontrollides ei tekiks kahtlust hüvitiste õigustatuses, tasub selgitada töötajatele sõidupäeviku korrektselt täitmise vajalikkust. 

Enamesinevad vead ja puudused 

Olles kontrollinud paljude asutuste sõidupäevikuid, on ilmnenud mõned sõidupäevikute täitmisel esinevad vead, mis kipuvad korduma.

 • Hüvitise määramise korralduse puudumine
  Kuigi korralduse või käskkirja vormistamise nõue kehtis ka eelmise seadusega, esineb juhtumeid, kus vajalikud korraldused on vormistamata. Arvestades seadusemuudatusele pandud ootusi riigieelarve täitmisel, võib eeldada, et kontroll isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioonide määramise ja arvestamise üle muutub karmimaks, mistõttu tuleks vältida selliseid elementaarseid eksimusi.
   
 • Sõidu eesmärk ei ole selgelt märgitud
  Väga levinud on sõidu eesmärgina kirjutamine lihtsalt "ametisõit" või marsruudi märkimine, nt Tallinn – Pärnu – Tallinn. Sellised märgistused tõstatavad aga (sise)audiitoris kahtlust, kas sõidud on ikka tegelikult toimunud või kas tegemist oli ametisõiduga. Seetõttu on soovitatav märkida sõidu eesmärgi lahtrisse võimalikult täpselt sõidu eesmärk. Näiteks: Tartu harukontori müügikoosolekule sõitmine või kliendi nimi, kelle juurde mindi. Kuna sõidupäevikus kajastub ka sõidu kuupäev, on selliselt märgitud sõidu puhul ka vajadusel lihtne kontrollida, kas tegelikult sel päeval nimetatud koosolek või kohtumine toimus.
   
 • Märgitakse läbitud kilomeetrid, mitte auto läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit
  Võib ju tunduda, et tegelikult ei ole vahet, kas märkida päevikusse läbitud kilomeetrid või auto läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit, kuid lisaks sellele, et nii märgistades eksitakse määruses toodud nõude vastu, ei ole sel viisil ka tagatud kõige õigema ja läbipaistvama info edastamine. Nimelt võib lihtsalt kilomeetrite märkimisel arvestada ligikaudset vahemaad, mitte ei jälgita tegelikku läbisõitu. Lisaks on läbisõidunäidikute märkimisel tagatud parem kontrolljälg – kui kontrollida auto praegust läbisõitu ja võrrelda seda esitavate andmetega, jäävad võimaliku pettuse korral erisused silma.
   
 • Märgitud läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit on läbinähtavalt n-ö pandud klappima
  Ei ole vähe levinud ka sellised juhtumid, kus sõidupäevikuid täidetakse täpselt nii nagu peab, kuid märgitud läbisõidu näidud ei vasta ilmselt tõele. Näiteks märgitakse sõidupäevikusse viis töösõitu kuus ning läbisõidumõõdiku näidud jooksevad täpselt järjest. See tähendab, et ülejäänud kuu ei sõideta autoga isiklikke sõite üldse. See võibki nii olla, kui peres on mitu autot või isiklikeks sõitudeks polegi vajadust, kuid kui sama isik esitab selliseid aruandeid igal kuul, tekitab see paratamatult küsimuse, et kas sõidupäevikus toodud andmed vastavad tõele. Valdavalt on selliste skeemide puhul ka sõidu eesmärgi märkimine lakooniline, mis tõestab veelkord, kui oluline on kirja panna sõidu eesmärk võimalikult täpselt.


Kokkuvõtvalt, tööandjad, kes soovivad maksuvabalt hüvitada oma töötajatele isikliku sõiduautoga tehtud sõitude kulud, peavad välja töötama sõidupäevikute vormi, tagama, et töötajad seda alati ja korrektselt täidaksid, korraldama sõidupäevikute õigeaegse kokku kogumise ja kontrollimise ning vormistama hüvitise määramisel sellekohase korralduse.

Originaalartikkel

 • Autor: Marin Jakobson, siseaudiitor, Siseaudiitor.ee
 • Allikas: siseaudiitor.ee
Maksuvaba tulu

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Numbriline 2018. aasta 11.01.2018

  Võib julgelt öelda, et selle aasta numbrilise poolega ei ole kaasnenud suuri muudatusi, millest juba varem teadnud ei oleks.
  Loe edasi..

 • Maksuvaba tulu 2018 koond 10.01.2018

  Artiklisse on koondatud kirjatööd, mis kajastavad ja milles käsitletakse tulevast aastast jõustuvat tulumaksuseaduse muudatust.
  Loe edasi..

 • Maksusoodustus tervise- ja spordikuludele alates 1. jaanuarist 2018 08.01.2018

  Nüüdsest ei maksustata erisoodustusena tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on selliseid kulutusi võimaldanud kõikidele töötajatele.Maksusoodustus ei kohaldu töötaja abikaasa, elukaaslase ega otse- või külgjoones sugulase, samuti tööandjaga samasse kontserni kuuluva või teise äriühingu töötaja tervise- ja spordikuludele.Maksuvabad tervise edendamise kulud on avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu; sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused; tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused; kulutused tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele; ravikindlustuslepingu kindlustusmakse.
  Loe edasi..

 • Teekasutustasu 02.01.2018

  Alates 01.01.2018 tuleb maksta teekasutustasu kõikide üle 3,5 tonniste veoautode eest, mis sõidavad avalikult kasutatavate teede võrgustikul. Tasu määr sõltub veoauto (N2 ja N3 kategooria) ning selle haagise täismassidest, telgede arvust ja veoauto heitgaasiklassist.
  Loe edasi..

 • 2018. aasta olulisemad seadusemuudatused 02.01.2018

  Maksud TULUMAKSUVABA MIINIMUM tõusis 500 euroni kuus Muudatuse mõjul suurenesid sissetulekud rohkem kui 500 000 inimesel. Kuni 1200 eurot teeniv inimene saab möödunud aastaga võrreldes kuus rohkem kätte kuni 64 eurot ja aastas kuni 768 eurot lisatulu. Alates 12 ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid

Soovitame samal teemal koolitusi

Koolitus Kuupäev Linn Korraldaja
Maksuvaba tulu arvestus 2018 ja teised maksumuudatused (RAKVERES) 26.01.2018 Rakvere RMP Eesti
Maksuvaba tulu arvestus 2018 ja teised maksumuudatused (TARTUS) 25.01.2018 Tartu RMP Eesti
Maksuvaba tulu arvestus 2018 ja teised maksumuudatused (VÕRUS) 24.01.2018 Võru RMP Eesti
 
Lauakalender 2018
Töövahendid
Naljanurk

Kalmistuvalvur tuleb kontorisse ja annab lahkumisavalduse.

Küsitakse: "Milles asi?" 

Kalmistuvaht: "Ma ei jaksa enam! Terve päeva ja öö käin mööda kalmistut ja loen "Siin puhkab...". Ainult mina lollike teen tööd!" 

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
« Jaanuar 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 01.01

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • weekend
 • Tallinna linnatranspordi
 • cash on
 • Dokumendinaidised
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
251976  Foorumi postitust
345  E-poe toodet
99  Koolitust
22940  Artiklit
52265  Registreerunud kasutajat
36061  Nädalakirja tellijat
33289  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017