Teejuht 2019
Laupäev, 18. August
 

Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018 ja sotsiaalkindlustusameti makstavad hüvitised

2018. aasta toob suurele osale inimestest kaasa maksuleevenduse, kui maksuvaba tulu määr ühes kuus kerkib 500 euroni. Muudatusega kaasnevad mitmed tingimused, millega on vaja arvestada ja millega mitte kursis olemine võib tuua kaasa hoopis tulumaksu juurde maksmise 2019. aastal.

Uuest aastas kaob aga ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja kahjuhüvitistele. Tulumaksumäär jääb samaks – 20%.

Kui teie elukoht ei ole Eestis, siis 01.01.2018 tulumaksu muudatused sind ei puuduta ja teie Eesti pensioni maksustamise reeglid võrreldes 2017. aastaga ei muutu.

Tulumaksuvabastuse määrad

Alates järgmisest aastast jaguneb saadava maksuvabastuse suurus kolme peamisesse gruppi:

 1. kui teie aastane tulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on sul võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.
   
 2. Kui teie kuine sissetulek on vahemikus 1200–2100 eurot (aastane tulu 14 400–25 200 eurot), siis hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ning mida lähemal see on 2100 eurole, seda väiksem maksuvaba tulu on.
   
 3. Üle 2100 euro (aastas üle 25 200 euro) teenides on aga kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot. Kõrgema sissetulekuga pensionäri igakuine tulu väheneb muudatuse mõjul seega maksimaalselt 83,20 euro võrra.

Kuna maksuvaba tulu arvutamiseks on vaja teada, millisesse tuluvahemikku te kuulute,  siis soovitame juba varakult mõelda sellele, milliseks kujuneb teie aastane tulu kokku. Kui te ei ole aasta alguses arvestanud näiteks mõne täiendava tuluga (näiteks korteri välja üürimisest saadud tulu või preemia), siis võib aasta jooksul arvestatud maksuvabastus olla liiga suur ja tekitada sellega tulumaksu juurde maksmise kohustuse 2019. aasta alguses.

 • Tuluga vahemikus 1200-2100 eurot arvutatakse maksuvaba tulu kuus valemi järgi 500 – 500 / 900 x (väljamakse – 1200). Maksuvaba tulu aasta kohta arvutatakse valemi järgi 6000 – 6000 / 10800 x (aastatulu summa – 14400).
   
 • Õiges summas tulumaksuvabastuse välja arvutamiseks kasuta kalkulaatorit SIIN.

Sotsiaalkindlustusameti makstavad hüvitised, mis ei kuulu tulumaksuga maksustamisele:

 • üksi elava pensionäri toetus;
   
 • peretoetused (sh lapsetoetus, lapsehooldustasu, sünnitoetus, üksikvanema lapse toetus, lasterikka pere toetus, ajateenija või asendusteenistuja lapsetoetus, eestkostetava või hooldatava lapse toetus, lapsendamistoetus, elluastumistoetus);
   
 • kahjuhüvitise lisakulutuse hüvitis (sh proteesidele, abivahenditele, retseptiravimitele, taastusravile, sõidukulud raviasutusse, kannatanu hooldamiskulud);
   
 • elatisabi (sh kohtumenetlusaegne ja täitemenetlusaegne elatisabi);
   
 • puuetega inimeste sotsiaalteenused (sh puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise toetus, puudega vanema toetus, õppetoetus, täienduskoolitustoetus);
   
 • represseeritu toetus;
   
 • olümpiavõitja riiklik toetus;
   
 • tagasipöörduja toetus;
   
 • kuriteoohvri riiklikud kahjuhüvised;
   
 • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused (sh sõidukulude hüvitamine, erihoolekande teenus, abivahendid);
   
 • psühholoogilise abi kulude hüvitamine (ohvriabi).

Inimene saab:
pensioni 380 eurot kuus,
puudega vanaduspensioniealise toetust 40,91 eurot kuus ning
oktoobris sai üksi elava pensionäri toetust 115 eurot aasta eest.

Siin arvestab pensionär, et tema igakuine tulumaksuga maksustatav tulu on üksnes pension.
Puudega vanaduspensioniealise toetust ja üksi elava pensionäri toetus tulu hulka ei arvestata, kuna need toetused ei ole tulumaksuga maksustatavad tulud.


Sotsiaalkindlustusameti makstavad hüvitised, mis kuuluvad tulumaksuga maksustamisele:

 • pension,
 • kahjuhüvitis,
 • vanemahüvitis (sh vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe).

Inimene saab:
töövõimetuspension 390 eurot kuus ja
vanemahüvitist 470 eurot kuus.

Kuivõrd nii pension kui vanemahüvitis on tulud, millelt arvestatakse tulumaks, siis tuleb inimesel antud tulud kokku liita, et saada teada, mis summas on tema ühe kuu kogutulu, mis kuulub tulumaksuga maksustamisele.
Antud näite puhul on kogutulu 860 eurot kuus (390 + 470). Inimesel on õigus 500 eurosele tulumaksuvabastusele.


Sotsiaalkindlustusametist makstavad hüvitised liidetakse kokku

2018. aastast ei ole pension, kahjuhüvitis, vanemahüvitis enam eraldi vaadatavad hüvitised, mille vahel inimene peab valima, kui soovis hüvitiselt maksuvabastust kasutada.

Hüvitisi vaadatakse sotsiaalkindlustusameti makstavate tulumaksuga maksustavate hüvitistena. See tähendab, et kui inimesel on õigus nii pensionile kui vanemahüvitisele ning tal on esitatud (või esitab) tulumaksuvabastuse avalduse sotsiaalkindlustusametile, siis kehtib see avaldus kõigi sotsiaalkindlustusameti väljamaksete osas.

Inimene saab: 
töövõimetuspensioni 350 eurot ja
vanemahüvitist 500 eurot.

Täna on ta täiendava tulumaksuvabastuse avalduse esitanud vanemahüvitiselt. Talle rakendatakse täna automaatselt tema pensioni väljamakselt (ilma avalduseta) tulumaksuvabastust 236 eurot kuus ja vanemahüvitiselt (esitatud avalduse alusel) tulumaksuvabastust 180 eurot kuus.


Alates 01.01.2018 arvestame, et inimese kogutulu on 850 eurot kuus (350 + 500) ning, et tal on õigus 500 eurosele maksuvabastusele kuus. Täiendav maksuvabastus pensionilt (236 eurot kuus) kaob ära. Maksuvabastust rakendatakse pensioni ja vanemahüvitise väljamakselt selliselt, et 350 eurone pension makstakse kogusummas välja. Kasutamata tulumaksuvabastuse jäägiks jääb 150 (500 - 350), seda rakendatakse vanemahüvitisest. Siinjuures peab inimene meeles pidama, et kui tal lõppeb vanemahüvitise väljamakse, siis kehtib esitatud tulumaksuvabastuse avaldus pensionilt edasi. Kui inimene läheb tööle ja tahab, et tööandja rakendaks tulumaksuvabastust hoopis palgas, peab ta sotsiaalkindlustusametile esitama avalduse tulumaksuvabastuse lõpetamiseks ja tööandjale avalduse tulumaksuvabastuse rakendamiseks.

Tulud, mis arvatakse aastatulu hulka:

 • tulumaksuga maksustatav tulu (sh välismaalt saadud tulu) vanemahüvitis, kahjuhüvitis, töötasu, puhkusetasu, haigushüvitis, sünnitushüvitis jne);
   
 • välismaal saadud töötasu ja muu tasu ning dividend, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata;
   
 • Eesti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud;
   
 • ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu võrra;
   
 • pensioni väljamaksed II, III sambast ( www.pensionikeskus.ee).

Vaata lisaks: Maksuvaba tulu 2018 koond

Tulu summana arvestatakse brutotöötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensioni makse. Samuti arvestatakse tulu summana muud brutotasud, mis maksustatakse tulumaksu kinnipidamise teel.

Inimene saab: 
pension 500 eurot ja
kahjuhüvitist 450 eurot kuus; 
lisaks tehakse inimesele Pensionikeskusest väljamakseid pensioni II sambast 50 eurot kuus.

Kuivõrd nii pension, kahjuhüvitis kui pensioni II samba väljamaksed on tulud, millelt arvestatakse tulumaks, siis tuleb inimesel antud tulud kokku liita, et saada teada, mis summas on tema kogutulu, mis kuulub tulumaksuga maksustamisele. Antud näite puhul on kogutulu 1000 eurot kuus (500 + 450 + 50). Inimesel on õigus 500 eurosele tulumaksuvabastusele, mille osas inimene eraldi avaldust Pensionikeskusele tegema ei pea.Tulud, mida ei arvata aastatulu hulka:

 • maksuvabad toetused, hüvitised (toimetuleku toetus, töövõime toetus, isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitis jms);
   
 • maksuvabad stipendiumid (tulumaksusoodustusega MTÜ või SA poolt makstav ja nõuetele vastav stipendium);
   
 • maksuvabad tulud seoses vara müügiga (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müügist saadav kasu);
   
 • erisoodustused, mida maksustatakse tööandja tasemel.

Inimene saab:
töötasu 1000 eurot kuus ja
töövõimetuspensioni 320 eurot kuus.

Inimese kogutulu, mis kuulub tulumaksuga maksustamisele on 1320 eurot kuus. Kuna tulumaksuga maksustatav tulu kokku on üle 1200 euro kuus, siis on õigus tulumaksuvabastusele summas 433 eurot kuus (500 - (500/900) x (1320 - 1200)). Antud näite puhul peab inimene otsustama, kas soovib tulumaksuvabastust rakendada tööandja või meie juurest, kusjuures peab arvestama asjaoluga, et teise tulu väljamaksja juures kuulub  tulu esimesest eurost tulumaksuga maksustamisele.

 

Inimene saab:
töötasu 1000 eurot kuus ja
töövõimetoetust 220 eurot kuus.

Inimese kogutulu, mis kuulub tulumaksuga maksustamisele on 1000 eurot kuus. Inimesel on õigus 500 eurosele tulumaksuvabastusele kuus. 


Töötav pensionär

Töötav pensionär peab maksuvaba tulu suuruse määramisel ennekõike silmas pidama enda igakuist kogutulu brutos (pension, töötasu, dividendid).

Töötav pensionär peab otsustama, kas esitab tulumaksuvabastuse avalduse:

 • tööandjale,
 • sotsiaalkindlustusametile või
 • tööandjale ja sotsiaalkindlustusametile.

Kui täna on pensionär esitanud tulumaksuvabastuse avalduse sotsiaalkindlustusametile ja soovib, et ka edaspidi rakendaks tema pensionist tulumaksuvabastust üksnes sotsiaalkindlustusamet, siis uut avaldust ta esitama ei pea.

Kui inimene rakendab maksuvabastust üksnes pensionilt, siis kuulub töötasu esimesest eurost tulumaksustamisele.

Kui täna on pensionär esitanud tulumaksuvabastuse avalduse tööandjale ja soovib, et ka edaspidi rakendaks tulumaksuvabastust üksnes tööandja. Siis peab ta ühendust võtma tööandjaga, täpsustamaks, kas ta peab avalduse uuesti esitama või mitte.

Kui inimene rakendab maksuvabastust üksnes tööandja poolt, siis kuulub pension esimesest eurost tulumaksustamisele.

Kui pensionär soovib, et maksuvabastust rakendataks nii pensionilt kui töötasult. Siis tuleb tal esitada kindlas summas maksuvaba tulu avaldus nii sotsiaalkindlustusametile kui ka tööandjale. Avalduse esitamisel peab töötav pensionär silmas pidama, et kokku saab tal igakuine maksuvabastus olla seaduses ettenähtud suuruses (kokku maksimaalselt 500 eurot kuus).

NB! Iga töötava pensionär peab ise jälgima, et tema maksuvabastus kuus ei ületaks ettenähtud summat. Sotsiaalkindlustusamet ei saa kontrollida, kas inimene kasutab maksuvabastust ka tööandja juures.

Pensionär saab:
kuus 300 eurot pensioni ja
300 eurot palka.

Pensionäri kogutulu on 600 eurot kuus, õigus maksuvabastusele on tal 500 eurot kuus. Pensionär esitab sotsiaalkindlustusametile maksuvabastuse avalduse summas 300 eurot. Seega saab ta kogu määratud pensioni kätte. Tööandjale esitab pensionär maksuvabastuse summas 200 eurot kuus. Selliselt saab pensionäril kogu ulatuses ettenähtud maksuvabastus kasutatud.

 

Inimene saab:
töötasu 800 eurot kuus,
pensioni 380 eurot kuus,
I pensionisaba väljamakset 50 eurot kuus.

Inimese tulumaksuga maksustatav kogutulu on 1230 eurot kuus (800 ­+ 380 + 50). Kuivõrd inimese kuine tulu on suurem kui 1200 eurot, on tal õigus maksuvabastusele 483 eurot kuus (500 - 500/900 x (1230 - 1200)).

 

Inimene esitab tulumaksuvabastuse avalduse SKA-le Inimene esitab tulumaksuvabastuse avalduse tööandjale Inimene esitab tulumaksuvabastuse avalduse SKA-le ja tööandjale

Töötasu kuulub esimesest eurost tulumaksustamisele (800 x 20% = 160)

Pensionilt rakendatakse tulumaksuvabastust 483 eurot kuus. Inimene saav kogu määratud pensioni summas 380 eurot kätte. Kuivõrd määratud pension on väiksem kui ettenähtud tulumaksuvabastus, siis jääb inimesel igakuiselt kasutamata tulumaksuvabastust summas 103 eurot kuus (483 - 380). Sotsiaalkindlustus jagab antud jääki Pensionikeskusega, kes teeb inimesele II pensionisambast väljamakset.

Inimesel jääb igakuisel kasutamata 53 eurot tulumaksuvabastust.

Inimese igakuine väljamakse kokku on 1070 eurot kuus (640 töötasu, 380 pension, 50 II pensionisamba väljamakse).

Õigus esitada tuludeklaratsioon, millega saab tagasi aasta jooksul enammakstud tulumaksu.

Töötasult rakendatakse 483 eurost tulumaksuvabastust, sest tulumaksuvabastuse avaldus on esitatud tööandjale ((800-483) x 20% = 63,40))

Kuivõrd tulumaksuvabastuse avaldus on esitatud tööandjale, siis kuulub pension esimeselt eurolt tulumaksustamisele (380 x 20% = 76) ja

I pensionisamba väljamakselt rakendatakse samuti esimeselt eurolt tulumaksu (50 x 20% = 10)

Inimene kasutab igakuiselt ettenähtud tulumaksuvabastuse ära.

Inimese igakuine väljamakse kokku on 1080,60 eurot kuus (736,60 töötasu, 304 pension, 40 II pensionisamba väljamakse)

 

Inimene soovib avalduse alusel, et pensionilt rakendataks tulumaksuvabastust 236 eurot kuus ((380 - 236) x 20% = 28,80)

Inimene soovib, et töötasult rakendataks maksuvabastust 247 eurot kuus(800 - 247) x 20%=110,60)II pensionisamba väljamakselt rakendatakse esimeselt eurolt tulumaksu (50 x  20% = 10)Inimese igakuine väljamakse kokku on 1080,60 eurot kuus (689,40 töötasu, 351,20 pension, 40 II pensionisamba väljamakse)

 

Pensionäril tuleb arvestada, et kui ta saab tulu mitmest kohast (pension, töötasu, või muu tulu), mis ületavad 1200 eurot kuus, siis ei pruugi anda igakuine maksuarvestus sama tulemust, mis aastapõhine maksuarvestus.

Inimene, kes saab kogu aasta jooksul brutotöötasu 1200 eurot kuus ja kellele rakendatakse maksuvaba tulu 500 eurot kuus, müüb veebruaris kinnistu ja teenib kasu 12 000 eurot ning saab juunis dividendi tasu 3000 eurot. Kokku on inimese aasta tulu 29 400 eurot ((1200 x 12) + 12 000 + 3000). Kuna tööandja on kogu aasta jooksul rakendanud maksuvaba tulu, siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni põhjal tulumaksu juurde maksta.


Maksuvaba tulu avaldus

Kui te olete juba tulumaksuvabastuse avalduse sotsiaalkindlustusametile kunagi esitanud, siis uut avaldust esitama ei pea. Teie senine tulumaksuvabastuse avaldus arvestatakse ümber õiges summas. Seda, kas teil on sotsiaalkindlustusametile avaldus esitatud saate kontrollida alates 1. detsembrist www.eesti.ee keskkonnas.

Vanemahüvitise saajale on määratud hüvitis 600 eurot kuus, tal on esitatud tulumaksuvabastuse avaldus vanemahüvitiselt. Täna rakendatakse tema vanemahüvitiselt tulumaksuvabastust 180 eurot kuus ning talle väljamakstav vanemahüvitis on summas  516 eurot kuus (600 - 180) x 20%). Alates 01.01.2018 rakendame antud avalduse alusel automaatselt 500 eurost tulumaksuvabastus ning talle väljamakstav vanemahüvitis on summas 580 eurot kuus (600 - 500) x 20%), mis on 64 eurot kuus rohkem kui 2017. aastal.

 

Pensionärile on määratud pension 600 eurot kuus, tal on esitatud tulumaksuvabastuse avaldus pensionilt. Täna rakendatakse tema pensionilt tulumaksuvabastust 416 eurot kuus (236 - 180)­ ning talle makstakse välja pensioni summas 563,20 eurot kuus (600 - 416) x 20%). 01.01.2018 täiendavat tulumaksuvabastust pensionilt enam ei kehti. Seega rakendame inimese poolt esitatud tulumaksuvabastuse avalduse alusel automaatselt talle määratud pensionist 500 eurost tulumaksuvabastus. Välja makstakse pensioni summas 580 eurot kuus (600 - 500) x 20%), mis on 16,80 eurot kuus rohkem kui 2017. aastal.

 

Kahjuhüvitise saajale on määratud kahjuhüvitis 600 eurot kuus, tal on esitatud mõlemad tulumaksuvabastuse avaldused kahjuhüvitiselt. Täna rakendatakse tema kahjuhüvitiselt tulumaksuvabastust 244 eurot kuus (180 + 64)­ ning talle makstakse välja kahjuhüvitis summas 528,8 eurot kuus (600 - 244) x 20%). 01.01.2018 täiendavat tulumaksuvabastust kahjuhüvitiselt enam ei kehti (64 eurot kuus). Seega rakendame inimese poolt esitatud tulumaksuvabastuse avalduse alusel automaatselt talle määratud kahjuhüvitiselt 500 eurost tulumaksuvabastus. Välja makstakse kahjuhüvitis summas 580 eurot kuus (600 - 500) x 20%), mis on 51,20 eurot kuus rohkem kui 2017. aastal.


Avalduse saab Sotsiaalkindlustusametile esitada riigiportaalis www.eesti.ee, posti (Endla 8, Tallinn, 15092) ja e-posti (info@sotsiaalkindlustusamet.ee) teel. Avalduse võite tuua ka meie klienditeenindustesse üle Eesti. Selleks võib täita blanketi, mille leiate SIIT või saata vabas vormis avalduse.

Avalduses tuleb näidata, et tulumaksu kinnipidaja:

 • arvestaks maksuvaba tulu või
 • ei arvestaks maksuvaba tulu või
 • arvestaks maksuvaba tulu mingi konkreetse summa, näiteks 100 eurot kuus.

Kui avaldus esitatakse kuu 19. kuupäevaks (kaasa arvatud), võetakse see arvesse järgnevast kuust, hiljem esitatud avaldus ülejärgmisest kuust.

Kui Sotsiaalkindlustusamet teie väljamakselt maksuvabastust ei rakenda, siis kuulub teile makstav pension, kahjuhüvitis esimesest eurost tulumaksustamisele sarnaselt vanemahüvitisega.

Pensionär, kes ei ole 2017. aastal saanud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, temale arvestab Sotsiaalkindlustusamet ettenähtud tulumaksuvabastust automaatselt seaduses ettenähtud ulatuses.  Eraldi avaldust Te selleks esitama ei pea.

Kui pensionär mingil põhjusel ei soovi, et pensionile tulumaksuvabastust rakendame, siis tuleb sellest sotsiaalkindlustusametile teada anda hiljemalt käesoleva aasta 20. detsembriks.

Mida meelde jätta

 • Mõtle 2018. aasta alguseks läbi, milliseks kujuneb eeldatavasti sinu aastane tulu. Sealhulgas igakuised tulud (näiteks töötasu, pension, üüritulu jm) ja ka loodetavad muud tulud (näiteks kasu kinnistu müügist, kasu väärtpaberite müügist vm).
   
 • Eeldatava aastatulu põhjal tee otsus igakuise maksuvaba tulu kasutamiseks ning teavita seda isikut, kellele oled andnud maksuvaba tulu arvestamise avalduse.
   
 • Kui tulu suurus on väga kõikuv ja/või prognoosimatu, on mõistlik aasta jooksul maksuvaba tuluga üldse mitte arvestada. Kui tagasivaates tekib aastatulu põhjal õigus tulumaksuvabastusele, siis saab selle 2019. aasta veebruaris esitatava tuludeklaratsiooni alusel tagasi.
   
 • Hoia oma e-maili aadress MTA-s ja eesti.ee portaalis värskena, et saaksime saata teavituse maksuvaba tulu täitumisest aasta keskel. 

Vaadake lisaks: 

tarkvara 2

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Tööandja saab maksusoodustust töötaja tervise edendamiseks 10.08.2018

  Järgmise aasta ettevõtte eelarvet planeerides tasub silmas pidada maksusoodustust tervise- ja spordikuludele. Alates sellest aastast saab tööandja maksuvabalt hüvitada tervise- ja spordikulusid kuni 100 eurot kvartalis iga töötaja kohta. Maksusoodustus kehtib nii ...
  Loe edasi..

 • Kütuse käitlemine (KKS) alates 01.02.2019 06.08.2018

  Alates 1. veebruarist 2019 kehtima hakkava vedelkütuse seaduse § 51 kohaselt kannab kütuse käitlemise andmekogusse (KKS) andmed temale kuuluva kütuse kohta kütuse müügi tegevusluba omav isik järgmistel juhtudel: kütuse võõrandami ...
  Loe edasi..

 • Annetuste maksustamine 01.08.2018

  Tulumaksuseaduse §-de 2, 49 ja 53 kohaselt maksavad kingitustelt ja annetustelt tulumaksu residendist juriidilised isikud (sh avalik-õiguslikud isikud, erakonnad, MTÜ-d, SA-d jne) ning mitteresidendid, kellel on püsiv tegevuskoht.
  Loe edasi..

 • 2018 I kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted 24.07.2018

  2018. aasta I kvartalis lahendati kaks siduvat eelotsust allpool kirjeldatud õiguslikes küsimustes, mille kokkuvõtted on järgmised. Mitterahaline sissemakse äriühingusse Taotlejale kuulub 50-protsendiline osalus Eesti äriühingus. Taotleja soovib anda nim ...
  Loe edasi..

 • Kütuse käitlemise vastavusdokumentide registreerimine alates 01.08.2018 11.07.2018

  Alates 1. augustist 2018 tuleb sisestada kütuse käitlemise andmekogusse kütuse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid. --related-- 1. augustist 2018 kehtima hakkava vedelkütuse seaduse (VKS) § 9 lg 52 kohaselt tuleb VKS § 8 lg-s 1 nimetatud kü ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Keskkonnateenused
 • Ernst Young
 • epood
 • Avalik andbemaas
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257397  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
98  Koolitust
22237  Artiklit
52826  Registreerunud kasutajat
36238  Nädalakirja tellijat
33342  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017