Merit Tarkvara
Neljapäev, 19. Juuli
 

Maksukorralduse seadus

1. peatükk ÜLDSÄTTED
1. jagu Seaduses kasutatavad põhimõisted
§ 1. Seaduse reguleerimisala ja kohaldamisala
§ 2. Maksu mõiste
§ 3. Maksusüsteem
§ 4. Maksuseadus
§ 41. Maksuseaduse ja selle muudatuse jõustamine
§ 5. Maksuhaldur
§ 6. Maksukohustuslane
§ 7. Maksukohustuslase õigus- ja teovõime
§ 8. Seadusliku esindaja ja vara valitseja kohustused
§ 81. Mitteresidendi maksuesindaja
§ 9. Elukoht, asukoht, tegevuskoht ja püsiv tegevuskoht
2. jagu Maksuhalduri põhikohustused
§ 10. Maksuhalduri ülesanded
§ 11. Uurimispõhimõte
§ 12. Kaalutlusõigus
§ 13. Maksukohustuslase ärakuulamine
§ 14. Teabe andmine maksukohustuslasele
§ 141. Maksukohustuslase teavitamine
§ 15. Maksuseaduste selgituste ja juhendite andmine
§ 151. Isikukoodi töötlemine
§ 16. Kahju hüvitamine
3. jagu Maksukohustuslaste register
§ 17. Maksukohustuslaste register
§ 18. Registreerimiskohustus
§ 19. Juriidilise isiku või asutuse registreerimine
§ 20. Füüsilisest isikust ettevõtja
§ 201. Notari ja kohtutäituri registreerimine, registriandmete muutmine ja registrist kustutamine
§ 202. Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa registreerimine ja registrist kustutamine
§ 21. Püsiva tegevuskoha registreerimine
§ 211. Seltsingu, ühisuse ja muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse registreerimine
§ 22. Mitteresidendist tööandja registreerimine
§ 23. Andmete muutumisest teatamine
§ 24. Registrikande tegemine
§ 25. Registrikande tegemisest keeldumine
31. jagu Töötamise register
§ 251. Töötamise register
§ 252. Registreerimiskohustus
§ 253. Maksuhalduri pädevus töötamise tuvastamisel
§ 254. Töötamise registrisse kantavad andmed
§ 255. Töötamise registri kande alus
§ 256. Töötamise registri kande parandamine
§ 257. Töötamise registri kande parandamisest keeldumine
§ 258. Sunniraha töötamise registreerimise kohustuse täitmata jätmise eest
4. jagu Maksusaladus
§ 26. Maksusaladuse kaitse
§ 27. Avalikud andmed
§ 28. Andmete avaldamine teistele maksuhalduritele ja maksu saajale
§ 29. Andmete avaldamine riigi-, valla- ja linnaasutustele ning avalik-õiguslikke ülesandeid täitvatele isikutele
§ 30. Andmete avaldamine rahvusvahelise ametiabi korras
2. peatükk MAKSUNÕUDED JA -KOHUSTUSED
1. jagu Üldsätted
§ 31. Maksuseadusest tulenevad rahalised nõuded ja kohustused
§ 32. Maksuvõlg
§ 33. Tagastusnõue
§ 34. Tagastusnõude pantimine ja arestimine
2. jagu Nõuete ja kohustuste üleminek
§ 35. Õigusjärglus
§ 36. Maksukohustuste üleminek pärimisega
§ 37. Maksukohustuste üleminek ettevõtte või selle osa üleandmise korral
3. jagu Kolmanda isiku vastutus võõra maksukohustuse eest
§ 38. Ettevõtte või selle osa üleandnud isiku vastutus
§ 39. Täisühingu või usaldusühingu osaniku ja ühistu liikme vastutus
§ 40. Seadusliku esindaja, vara valitseja ja maksuesindaja vastutus
§ 41. Vastutus maksuõigusrikkumise tagajärjel tekkinud maksuvõla eest
§ 42. Lepinguline vastutus
3. peatükk MAKSUMENETLUSE ÜLDSÄTTED
§ 43. Menetlusosalised
§ 44 [Kehtetu – RT I 2003, 88, 591 – jõust. 1.01.2004]
§ 45. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine
§ 451. Elektrooniline asjaajamine
§ 46. Maksuhalduri haldusaktid
§ 47. Menetluskeel ja tõlk
§ 48. Esindaja
§ 49. Taandamine
§ 491. Menetlustoimingu sooritamine maksuhalduri ametiruumides
§ 50. Menetlustähtaja arvutamine, ennistamine ja pikendamine
§ 51. [Kehtetu - RT I, 13.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
31. peatükk RAHVUSVAHELINE AMETIABI
§ 511. Rahvusvaheline ametiabi
§ 512. Teabevahetus rahvusvahelise ametiabi korras
§ 513. Sissenõudmine rahvusvahelise ametiabi korras
§ 514. Sundtäitmine rahvusvahelise ametiabi korras
§ 515. Välisriigi ametniku kaasamine maksumenetlusse
§ 516. Rahvusvahelise ametiabi kulude hüvitamine
§ 517. Teabe kasutamine
4. peatükk DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMINE
§ 52. Dokumentide kättetoimetamine
§ 53. Allkirja vastu kättetoimetamine
§ 531. Kättetoimetamine posti teel
§ 54. Kättetoimetamine elektrooniliselt
§ 55. Kättetoimetamine perioodilise väljaande kaudu
5. peatükk MAKSUKOHUSTUSLASE KAASAAITAMISKOHUSTUS MAKSUMENETLUSES
§ 56. Maksukohustuslase kaasaaitamiskohustus
§ 57. Raamatupidamisarvestuse ja arvestuse pidamise kohustus
§ 58. Dokumentide säilitamise kohustus
6. peatükk TÕENDID
§ 59. Tõendite kogumine
§ 60. Teabe nõudmine maksukohustuslaselt
§ 61. Teabe nõudmine kolmandatelt isikutelt
§ 62. Asjade ja dokumentide esitamine
§ 63. Teabe nõudmine riigi-, valla- ja linnaasutustelt ning riigi andmekogu vastutavalt ja volitatud töötlejalt
§ 64. Teabe andmisest ja tõendite esitamisest keeldumise õigus
§ 65. Dokumentidest ärakirjade tegemine, dokumentide ja asjade äravõtmine
§ 66. Kulude hüvitamine kolmandale isikule
§ 67. Sunniraha teabe, asjade ja dokumentide esitamata jätmise eest
§ 68. Eksperdi kaasamine
§ 69. Ekspertiisiga seotud kulude hüvitamine
§ 70. Mõõturid ja tõkendid
§ 71. Asendustäitmine
§ 72. Vaatlus ja muud menetlustoimingud
§ 721. Isikusamasuse tuvastamine
7. peatükk REVISJON
§ 73. Revisjoni eesmärk ja ulatus
§ 74. Pädevus
§ 75. Revisjonist etteteatamine
§ 76. Revisjoni algus
§ 77. Revisjoni aeg ja koht
§ 78. Maksukohustuslase õigused ja kohustused revisjoni ajal
§ 79. Seletuste võtmine, dokumentide ja asjade kontrollimine, äravõtmine ja muud toimingud
§ 80. Revisjoni lõppvestlus
§ 81. Revisjoniakt
71. peatükk PÄRING SIDEETTEVÕTJALE, JÄLITUSTOIMINGUD JA SALAJANE KOOSTÖÖ
§ 811. Päringu tegemine sideettevõtjale
§ 812. Andmete kogumine isiku jälitusteabele juurdepääsu ja teenistusse võtmise otsustamiseks
§ 813. Salajane koostöö ja konspiratsioonivõtted
8. peatükk MAKSUDEKLARATSIOON JA MAKSU MÄÄRAMINE
1. jagu Üldsätted
§ 82. Maksukohustuslase esitatud andmete tõenduslik jõud
§ 83. Tühiste tehingute arvestamine maksustamisel
§ 84. Maksudest kõrvalehoidumise eesmärgil tehtavad tehingud ja toimingud
2. jagu Maksudeklaratsioon
§ 85. Maksudeklaratsioon
§ 86. Deklaratsioonide esitamine ja vastuvõtmine
§ 87. Deklaratsiooni allkirjastamine
§ 88. Maksusumma arvutamine
§ 89. Deklaratsiooni parandamine
§ 90. Puudused deklaratsioonis
§ 91. Sunniraha deklaratsiooni ja selle paranduste esitamata jätmise eest
21. jagu Siduv eelotsus
§ 911. Siduv eelotsus
§ 912. Eelotsuse andmisest keeldumine
§ 913. Eelotsuse vorminõuded
§ 914. Eelotsuse siduvus
§ 915. Eelotsuse taotlus
§ 916. Riigilõiv
§ 917. Puudused eelotsuse taotluses
§ 918. Taotluse tagasivõtmine
§ 919. Menetluse peatamine
§ 9110. Eelotsuse tegemise tähtaeg
§ 9111. Kaebeõigus
§ 9112. Eelotsuse kokkuvõtte avalikustamine
3. jagu Maksuotsus ja vastutusotsus
§ 92. Maksukohustuse suuruse määramine maksuhalduri poolt
§ 93. Maksusumma määramine muutva tingimusega
§ 94. Maksusumma määramine hindamise teel
§ 95. Maksuotsus
§ 96. Vastutusotsus
§ 97. Summade ümardamine
§ 98. Maksusumma määramise aegumistähtaeg
§ 99. Aegumise peatumine
§ 100. Maksusumma määramata ja sisse nõudmata jätmine
4. jagu Maksuotsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine
§ 101. Maksuotsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine
§ 102. Maksuotsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine uue asjaolu ja tõendi ilmnemise tõttu
§ 103. Maksuotsuse muutmine või kehtetuks tunnistamine muudel alustel
§ 104. Käesoleva jao sätete kohaldamine teistele haldusaktidele
9. peatükk MAKSUNÕUETE JA -KOHUSTUSTE TÄITMINE
1. jagu Tasumine ja tagastamine
§ 105. Tasumine ja tasaarvestamine
§ 106. Tagastusnõude täitmine
§ 107. Tagastusnõude täitmise peatamine ja pikendamine
2. jagu Tasaarvestamine
§-d 108–110 [Kehtetud – RT I 2008, 58, 323 – jõust. 1.01.2009]
10. peatükk MAKSUVÕLA TASUMISE AJATAMINE, MAKSUVÕLA MAHAKANDMINE JA KUSTUTAMINE
§ 111. Maksuvõla tasumise ajatamine
§ 112. Maksuvõla tasumise ajatamise otsustamine
§ 113. Maksuvõla tasumise ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamine
§ 114. Maksuvõla mahakandmine ja kustutamine
§ 1141. Maksuvõla ümberkujundamine ja maksuvõlast vabastamine
11. peatükk INTRESS
§ 115. Maksukohustuslase poolt makstav intress
§ 116. Maksukohustuslasele makstav intress
§ 117. Intressimäär
§ 118. Intressi arvestamise aegumine
§ 119. Intressi mittearvestamine
12. peatükk TAGATIS
§ 120. Tagatis
§ 121. Tagatise ulatus
§ 122. Tagatise liigid
§ 123. Käendus
§ 124. Pant
§ 125. Tagatise asendamine
§ 126. Tagatise vabastamine
§ 127. Tagatise kasutamine
13. peatükk SUNDTÄITMINE
1. jagu Maksuvõla sundtäitmine
§ 128. Sundtäitmine
§ 129. Sundtäitmise hoiatus
§ 130. Maksuhalduri täitetoimingud
§ 131. Pangakonto arestimine
§ 132. Sundtäitmise aegumistähtaeg
§ 133. Maksuhalduri pädevus riigi, valla või linna esindajana likvideerimis-, pankroti- ja kohtumenetluses
§ 134. [Kehtetu - RT I, 13.12.2011, 1- jõust. 01.01.2012]
2. jagu Kohustuse täitmise tagamine
§ 135. Sunnivahendite rakendamine
§ 136. Sunnivahendi rakendamise hoiatus
§ 1361. Täitmist tagavate toimingute sooritamine enne rahalise nõude või kohustuse määramist
14. peatükk VAIDEMENETLUS
§ 137. Vaide esitamise õigus
§ 138. Vaide esitamise tähtaeg
§ 139. Vaidele esitatavad nõuded
§ 140. Vaide tähtaja ennistamine
§ 141. Vaide tagasivõtmine
§ 142. Puudused vaides
§ 143. Vaide tagastamine
§ 144. Vaide tagastamise vaidlustamine
§ 145. [Kehtetu- [RT I , 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
§ 146. Haldusakti täitmise peatamine
§ 147. Vaide läbivaatamine
§ 148. Maksuhalduri volitused vaide läbivaatamisel
§ 149. Vaideotsus
§ 150. Tõendamiskoormus
§ 151. Edasikaebamise õigus
15. peatükk MAKSUÕIGUSRIKKUMISTE EEST KOHALDATAVAD KARISTUSED
§-d 152–153 [Kehtetud – RT I 2007, 13, 69 – jõust. 15.03.2007]
§ 1531. Maksukohustuse varjamine ja tagastusnõude alusetu suurendamine
§ 1532. Maksukelmus [Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
§ 154. Maksuhalduri tegevuse takistamine
§ 1541. Aktsiisiga maksustatavate kaupadega seotud eeskirjade rikkumine
§ 155 [KEHTETU – RT I 2002, 63, 387 – jõust. 01.09.2002]
§ 1551. Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaupleja kohustuste täitmata jätmine
§ 1552. Ebaseaduslikud toimingud aktsiisivabalt sisseveetud mootorikütusega
§ 1553. Teabevahetuse takistamine
§ 156. Mõõturi või tõkendi rikkumine
§ 157. Maksu- ja Tolliameti otsuseta hasartmängu korraldamine [Kehtetu - [RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
§ 158. Raskeveokimaksu seadusest tuleneva kohustuse rikkumine [Kehtetu - [RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
§ 159. Tõendi väljastamata jätmine [Kehtetu - [RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
§-d 160–161 [KEHTETUD – RT I 2009, 19, 114 – jõust. 06.04.2009]
§ 162. Menetlus ja trahvide laekumine
16. peatükk RAKENDUSSÄTTED
§ 163. Käesoleva seaduse kohaldamine enne selle jõustumist tekkinud maksukohustustele
§ 164. Enne käesoleva seaduse jõustumist tekkinud maksuvõlgade sissenõudmine
§ 165. Aegumise sätete kohaldamine
§ 166. Vaidluste lahendamine
§ 167. Juriidiliste isikute karistamine enne karistusseadustiku jõustumist toimepandud teo eest
§ 168. Kriminaalkoodeksi alusel maksukuriteos süüdimõistetud isiku vastutus maksuvõla tasumise eest
§ 1681. Füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse peatamisest teatamine ja tema registrist kustutamine
§ 1682. Maksunõuet ületava intressi arvestamise peatumine
§ 1683. Valla ja linna esindamine
§ 1684. Sundtäitmise aegumistähtaja arvestamine enne 2014. aasta 1. jaanuari tekkinud nõuete puhul
§ 1685. Kohtumenetlusest ja prokuratuuri lahendist tuleneva rahalise kohustuse tasumine, tasaarvestamine ja tagastamine
§ 1686. Töötamise registrisse kehtivate andmete ülekandmine
§ 1687. Maksusumma avaldamine
§ 1688. Tagastusnõude täitmine
§ 1689. Päritud maksuvõlalt intressi arvestamine
§ 169 Maksukorralduse seaduse kehtetuks tunnistamine [Käesolevast tekstist VÄLJA JÄETUD.]
§ 170. Seaduse jõustumine

1 Komisjoni direktiiv 2006/84/EÜ, millega kohandatakse komisjoni direktiivi 2002/94/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 76/308/EMÜ (vastastikuse abi kohta teatavate lõivude, tollimaksude, maksude ja muude meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 362, 20.12.2006, lk 99–100);
nõukogu direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 9, 14.01.2009, lk 12–30);
nõukogu direktiiv 2010/24/EL vastastikuse abi kohta maksude, maksete ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel (ELT L 84, 31.03.2010, lk 1–12);
nõukogu direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.03.2011, lk 1–12);
[RT I, 13.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2013]
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/41/EL füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ (ELT L 180, 15.07.2010, lk 1–6).
[RT I, 02.07.2012, 8 - jõust. 01.08.2012]
--------------------------------


Vastu võetud 20.02.2002. a seadusega (RT I 2002, 26, 150), jõustunud vastavalt §-le 170.


Muudetud ja täiendatud järgmiste seadustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
12.06.2002 (RT I 2002, 57, 358) 01.09.2002
19.06.2002 (RT I 2002, 63, 387) 01.09.2002
19.11.2002 (RT I 2002, 99, 581) 10.12.2002
18.12.2002 (RT I 2002, 110, 660) 31.12.2002
11.12.2002 (RT I 2002, 111, 662) 01.01.2003
04.12.2002 (RT I 2003, 2, 17) 01.04.2003
11.06.2003 (RT I 2003, 48, 341) 07.07.2003
22.10.2003 (RT I 2003, 71, 472) 01.01.2004
10.12.2003 (RT I 2003, 82, 554) 01.05.2004
17.12.2003 (RT I 2003, 88, 591) 01.01.2004
17.12.2003 (RT I 2004, 2, 7) 05.02.2004
13.04.2004 (RT I 2004, 28, 188) 01.05.2004
14.04.2004 (RT I 2004, 28, 189) 01.05.2004
14.04.2004 (RT I 2004, 30, 208) 01.05.2004
20.05.2004 (RT I 2004, 45, 319) 27.05.2004
28.06.2004 (RT I 2004, 56, 403) 01.03.2005
18.11.2004 (RT I 2004, 84, 568) 01.01.2005
23.11.2004 (RT I 2004, 84, 569) 01.01.2005
17.02.2005 (RT I 2005, 13, 66) 09.03.2005
20.04.2005 (RT I 2005, 25, 193) 01.07.2005
28.09.2005 (RT I 2005, 54, 430) 01.01.2006
12.10.2005 (RT I 2005, 57, 451) 18.11.2005
07.12.2005 (RT I 2005, 68, 528) 01.01.2006
10.05.2006 (RT I 2006, 25, 186) 01.07.2006
27.09.2006 (RT I 2006, 43, 325) 01.12.2006
24.01.2007 (RT I 2007, 12, 66) 01.01.2008
24.01.2007 (RT I 2007, 13, 69) 15.03.2007
24.01.2007 (RT I 2007, 15, 76) 01.05.2007
25.01.2007 (RT I 2007, 16, 77) 01.01.2008
15.02.2007 (RT I 2007, 23, 121) 16.03.2007
15.02.2007 (RT I 2007, 23, 121) 01.07.2007
15.02.2007 (RT I 2007, 23, 121) 01.01.2008
14.06.2007 (RT I 2007, 44, 316) 14.07.2007
19.12.2007 (RT I 2008, 3, 21) 28.01.2008
04.06.2008 (RT I 2008, 27, 177) 10.07.2008
04.06.2008 (RT I 2008, 27, 177) 01.01.2009
04.06.2008 (RT I 2008, 27, 177) 01.01.2010
04.12.2008 (RT I 2008, 58, 323) 01.01.2009
11.12.2008 (RT I 2008, 60, 331) 01.01.2009
28.01.2009 (RT I 2009, 11, 67) 01.05.2009
11.03.2009 (RT I 2009, 19, 114) 06.04.2009
22.04.2009 (RT I 2009, 24, 146) 01.06.2009
11.11.2009 (RT I 2009, 56, 376) 01.01.2010
26.11.2009 (RT I 2009, 62, 405) 01.01.2010
21.04.2010 (RT I RT I 2010, 20, 102) 01.07.2010
22.04.2010 (RT I 2010, 22, 108) jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel.
17.06.2010 (RT I 2010, 38, 231) 01.07.2010
10.06.2010 (RT I 2010, 41, 241) 01.08.2010
23.09.2010 (RT I 2010, 72, 544) 01.01.2012
20.10.2010 (RT I, 18.11.2010, 1) 01.01.2011, osalislet 01.01.2012
17.11.2010 (RT I, 06.12.2010, 1) 05.04.2011
25.11.2010 (RT I, 10.12.2010, 1) 01.04.2011
25.11.2010 (RT I, 10.12.2010, 4) 01.01.2011
27.01.2011 (RT I, 23.02.2011, 3) 01.01.2012
16.02.2011 (RT I, 14.30.2011, 1) 01.01.2012
17.02.2011 (RT I, 14.03.2011, 3) 24.03.2011
22.02.2011 (RT I, 14.03.2011, 4) 01.04.2011
17.02.2011 (RT I, 21.03.2011, 2) 01.01.2012, Kehtetu [RT I, 29.06.2012, 2]
23.11.2011 (RT I, 13.12.2011, 1) 01.01.2012, osaliselt 01.01.2013
08.12.2011 (RT I, 22.12.2011, 3) 23.12.2011, Kehtetu [RT I, 29.06.2012, 2]
06.06.2012 (RT I, 29.06.2012, 1) 01.04.2013, osaliselt 01.01.2014
06.06.2012 (RT I, 29.06.2012, 2) 09.07.2012, osaliselt 01.01.2013, 01.01.2014 ja 01.01.2015
13.06.2012 (RT I, 06.07.2012, 1) 01.04.2013
14.06.2012 (RT I, 02.07.2012, 8) 01.08.2012
10.10.2012 (RT I, 25.10.2012, 1) 01.12.2012
07.12.2012 (RT I, 22.12.2012, 2) 01.01.2013
13.12.2012 (RT I, 22.12.2012, 13) 01.01.2013
09.04.2013 (RT I, 17.04.2013, 13) 09.04.2013 - Riigikohtu üldkogu otsus tunnistab MKS § 136¹ lg 4 vastuolus olevaks PS § 24 lg-ga 5 ja kehtetuks osas, milles see säte ei võimalda isikul, kelle vara suhtes andis MKS § 136¹ alusel MKS § 130 lg-s 1 nimetatud täitetoimingu tegemiseks esimest korda loa ringkonnakohus, esitada loa andmise määruse peale määruskaebust Riigikohtule
22.05.2013 (RT I, 07.06.2013, 1) 01.07.2013, osaliselt 17.06.2013 ja 01.01.2014
05.12.2013 (RT I, 23.12.2013, 1) 01.01.2014, osaliselt 01.01.2015 ja 01.01.2020
21.01.2014 (RT I, 31.01.2014, 6) 01.02.2014, osaliselt 01.04.2014 ja 01.07.2014
19.02.2014 (RT I, 13.03.2014, 4) 01.07.2014
26.03.2014 (RT I, 16.04.2014, 2) 01.07.2014
05.06.2014 (RT I, 29.06.2014, 1) 01.07.2014
01.07.2014 (RT I, 11.07.2014, 4) 01.08.2014
19.06.2014 (RT I, 29.06.2014, 109) 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
19.06.2014 (RT I, 29.06.2014, 109) 01.01.2015, osaliselt Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.
16.12.2014 (RT I, 23.12.2014, 14) 01.01.2015
18.12.2014 (RT I, 23.12.2014, 15) 01.01.2015
19.02.2015 (RT I, 06.03.2015, 26) 01.07.2015
19.02.2015 (RT I, 17.03.2015, 3) 18.03.2015
15.06.2015 (RT I, 30.06.2015, 2) 01.01.2016
25.11.2015 (RT I, 17.12.2015, 1) 20.12.2015
17.12.2015 (RT I, 06.01.2016, 5) 16.01.2016, osaliselt 01.01.2017
27.01.2016 (RT I, 09.02.2016, 1) 10.02.2016
15.06.2016 (RT I, 08.07.2016, 1) 01.01.2017, osaliselt 01.01.2018
12.10.2016 (RT I, 25.10.2016, 1) 26.10.2016Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2018-...)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2017-31.12.2017)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel Hetkel kehtiv (26.10.2016-31.12.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2016-25.10.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (10.02.2016-30.06.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2016-09.02.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2015-31.12.2015)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (18.03.2015-30.06.2015)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2015-17.03.2015)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.08.2014-31.12.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2014-31.07.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.04.2014-30.06.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.02.2014-31.03.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2014-31.01.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2013-31.12.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (09.04.2013-30.06.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.04.2013-08.04.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2013-31.03.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.12.2012-31.12.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.08.2012-30.11.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2012-31.07.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (05.04.2011-31.12.2011)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.04.2011-04.04.2011)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (24.03.2011-31.03.2011)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2011-23.03.2011)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.08.2010-31.12.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2010-31.07.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2010-30.06.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.06.2009-31.12.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.05.2009-31.05.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (06.04.2009-30.04.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2009-05.04.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (10.07.2008-31.12.2008)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (28.01.2008-09.07.2008)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2008-27.01.2008)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (14.07.2007-31.12.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2007-13.07.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.05.2007-30.06.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (16.03.2007-30.04.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (15.03.2007-15.03.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.12.2006-14.03.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2006-30.11.2006)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2006-30.06.2006)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (18.11.2005-31.12.2005)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2005-17.11.2005)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (09.03.2005-30.06.2005)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2005-08.03.2005)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (27.05.2004-28.02.2005)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.05.2004-26.05.2004)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (05.02.2004-30.04.2004)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2004-04.02.2004)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (07.07.2003-31.12.2003)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.04.2003-06.07.2003)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2003-31.03.2003)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (31.12.2002-31.12.2002)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (10.12.2002-30.12.2002)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.09.2002-09.12.2002)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2002-31.08.2002)
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Juuli 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • Aktiver
  • saku metall
  • epood
  • Avalik andbemaas
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256895  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
94  Koolitust
22180  Artiklit
52783  Registreerunud kasutajat
36227  Nädalakirja tellijat
33348  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017