Merit Tarkvara
Kolmapäev, 18. Juuli
 

Raskeveokimaksust

Raskeveokimaksu seadus jõustus 01.01.2004. Raskeveokimaksu maksustamisperiood on kvartal ning maksuhaldur Maksu- ja Tolliamet. Raskeveokimaks on riiklik maks, mis tasutakse maksumaksja poolt iseseisvalt maksekorraldusega Maksu- ja Tolliameti pangakontole, maksuteadet maksu tasumiseks maksumaksjale ei väljastata.

Maksu- ja Tolliameti poolt loodud raskeveokimaksu maksjate andmebaasi aluseks on Maanteeameti (kuni 01.07.2009 Autoregistrikeskuse (ARK)) poolt Maksu-  ja Tolliametile esitatavad andmed. Maksumaksja poolt tasutud maksu tasumise õigsuse ja õigeaegsuse kontrollimise aluseks on Maksu- ja Tolliametile Maanteeameti poolt esitatud liiklusregistris maksumaksja ja tema omandis või valduses oleva(te) raskeveoki(te) andmed.
 

MÕISTED

 • Registrimass on juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses registreerimisel määratud suurim mass, mis ei või ületada valmistaja lubatud suurimat massi.
   
 • Täismass on valmistaja poolt lubatud suurim mass. Registrimass võib olla täismassist väiksem (näiteks kui raskeveokiga veetakse ainult kergemat kaupa, siis liiklusregistrisse võib kanda väiksema registrimassi).
   
 • Tegelik mass on sõiduki mass antud hetkel koos juhi, sõitjate ja veosega.
   
 • Tühimass on juhi, sõitjate ja veoseta täisvarustuses sõiduki mass, mille on määranud valmistaja.
   
 • Autorong on veoautost ja ühest või enamast haagisest koostatud sõidukite kombinatsioon.
   
 • Haagis on mootorsõidukiga haakes liikumiseks valmistatud või selleks kohandatud sõiduk. 
   

RASKEVEOKIMAKSU SEADUSEST TULENEVAD RAKENDUSSÄTTED

1. Maksustatakse veoste vedamiseks ettenähtud raskeveokid

Raskeveokimaksu seaduse kohaselt maksustatakse raskeveokimaksuga liiklusregistris registreeritud, veoste vedamiseks ettenähtud 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga veoauto ning veoautost ja ühest või enamast haagisest koostatud 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga autorong, mille veoauto on registreeritud liiklusregistris (edaspidi raskeveok). Raskeveokimaksuga maksustatakse ainult veoste vedamiseks ettenähtud raskeveokid. Kui veoauto registreerimistunnistusel puudub kanne registrimassi kohta, võetakse maksustamise aluseks veoauto täismass.

2. Raskeveokimaksu tasub raskeveoki omanik ja teatud juhul kasutaja või valdaja

Raskeveokimaksu maksavad Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi-  ja kohaliku omavalitsuse asutused, kes omavad raskeveokit.

Raskeveoki kasutaja on raskeveokimaksu maksjaks, kui ta kasutab raskeveokit kasutuslepingu (liisinguleping, rendi-  või üürileping) või omandireservatsiooniga müügilepingu (omand läheb ostjale üle müügihinna täielikul tasumisel) alusel ja tema nimi või nimetus, isikukood või registrikood ja elu- või asukoha aadress on kantud liiklusregistrisse. Nimetatud kande puudumisel maksab raskeveokimaksu raskeveoki omanik.

Kui raskeveoki omanik on välisriigi isik või asutus (ei ole Eestis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ega riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused), maksab raskeveokimaksu raskeveoki valdaja, kes on kantud liiklusregistrisse.

3. Maksuvabastus

Raskeveokimaksust on vabastatud kaitseväe, Kaitseliidu, politseiasutuste ja päästeasutuste raskeveokid ning päästetöid tegeva kohaliku omavalitsuse, mittetulundusühingu, sihtasutuse või ettevõtja raskeveokid, mida kasutatakse peamiselt päästetööl.

4. Maksumaksja andmed

Raskeveokimaksu maksja elu- või asukoht, raskeveoki registri- või täismass, telgede arv ja veoteljel õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu või puudumine on määratud liiklusregistrisse kantud andmetega, millised Maanteeamet esitab Maksu- ja Tolliametile. Maanteeamet ei esita Maksu- ja Tolliametile andmeid raskeveokite kohta, millised on raskeveomaksust vabastatud. Maksustamise aluseks olevaid andmeid Maksu- ja Tolliamet iseseisvalt ei kogu. Kui maksumaksja ei nõustu Maanteeameti poolt Maksu- ja Tolliametile tema kohta esitatud andmetega, siis ta peaks pöörduma andmete täpsustamiseks Maanteeametisse.

Üldjuhul edastatakse Maanteeameti poolt Maksu- ja Tolliametile andmed veoauto omaniku kohta. Kui raskeveokit kasutatakse kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel, siis edastatakse liiklusregistrisse kantud andmed kasutaja kohta. Kui omanik ei ole raskeveokimaksu seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud isik või asutus (ei ole Eestis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused), siis edastatakse Maksu- ja Tolliametile liiklusregistris olevad andmed raskeveoki valdaja kohta.

5. Maksumäärad

Raskeveokimaksu määr leitakse seaduse lisas toodud tabelist vastavalt liiklusregistri andmetele, mis on märgitud Maanteeameti poolt väljastatud sõiduki registreerimistunnistusele.

Veoauto maksustamise aluseks on veoauto registrimass (selle puudumisel täismass), telgede arv ja veotelje vedrustuse tüüp.

Autorong maksustatakse autorongi registri- või täismassi, autorongi telgede arvu ja veoauto vedava telje vedrustuse tüübi järgi. Autorongi registri- või täismass saadakse veoauto omaniku (kasutaja, valdaja) poolt Maanteeametile avaldatud ning Maanteeameti poolt veoauto registreerimistunnistusele kantud suurima lubatud haagise ja veoauto masside summana. Kuna autorongi koosseisus on võimalik kasutada ka mitut haagist, siis maksumäära leidmiseks tuleb üheaegselt kasutatavate haagiste massid ja telgede arvud liita.

Kui maksustamisperioodil muutuvad liiklusregistris maksustamise aluseks olevad raskeveoki andmed, siis arvutatakse samal maksustamisperioodil tasumisele kuuluv maksusumma nendest tuleneva suurima maksumäära järgi. Juurdemaksmisele kuuluv maksusumma arvutatakse proportsionaalselt tervete kalendrikuude arvule, mis on jäänud muudetud andmete kandmisest liiklusregistrisse maksustamisperioodi lõpuni ja tasutakse 15 kalendripäeva jooksul nende andmete liiklusregistrisse kandmise päevast arvates.

6. Maksu tasumise tähtajad

Maksumaksja on kohustatud arvutama ja tasuma raskeveokimaksu raskeveokilt hiljemalt maksustamisperioodi (kvartali) esimese kuu 15. kuupäevaks.

Maksustamisperioodil liiklusregistris registreeritud veoautolt 15 kalendripäeva jooksul pärast veoauto registreerimist liiklusregistris ning autorongilt, mille suurim mass kanti liiklusregistrisse maksustamisperioodil, samuti 15 kalendripäeva jooksul pärast autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste suurima massi kandmist liiklusregistrisse. Nimetatud veoautolt ja autorongilt makstakse raskeveokimaksu proportsionaalselt tervete kalendrikuude arvule, mis on jäänud veoauto registreerimisest liiklusregistris või haagiste suurima massi kandmisest liiklusregistrisse maksustamisperioodi lõpuni.

Maksukorralduse seaduse § 115 lg 1 sätestab, et kui maksukohustuslane ei ole tasunud maksu seadusega sätestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi, mida arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine seaduse järgi pidi toimuma.

7. Maksu tagastamine

Raskeveoki võõrandamisel või kasutusõiguse üleminekul maksustamisperioodi kestel maksustamisperioodi eest tasutud raskeveokimaksu ei tagastata. Omaniku või kasutaja vahetuse vormistamisel liiklusregistri andmetes on raskeveoki soetanud või kasutusse saanud isik kohustatud tasuma maksu alates raskeveoki soetamisele järgnevast kvartalist.

8. Maksuametile esitatavate andmete struktuur

Seisuga 31.03.2004 ning hiljem iga maksustamisperioodi esimese kuu 10. kuupäevaks eelmisel maksustamisperioodil liiklusregistris registreeritud või sellest kustutatud raskeveokite kohta esitatakse andmed järgmise struktuuri kohaselt:

 1. veoauto omaniku või seaduse § 3 lg 11 ja 2 nimetatud juhtudel kasutaja või valdaja nimi (füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi);
 2. veoauto omaniku või § 3 lõigetes 11 ja 2 nimetatud juhtudel kasutaja või valdaja isikukood (selle puudumisel isiku sünnikuupäev, -kuu ja -aasta) või registrikood;
 3. veoauto omaniku või § 3 lõigetes 11 ja 2 nimetatud juhtudel kasutaja või valdaja elu- või asukoha aadress;
 4. veoauto registreerimismärgi andmed;
 5. veoauto registri- või täismass;
 6. autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass, mis on kantud liiklusregistrisse, samuti kande tegemise kuupäev;
 7. veoauto mark;
 8. veoauto veoteljel õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu või puudumine;
 9. veoauto telgede arv;
 10. veoauto registreerimise, registri kande muutmise või registrist kustutamise kuupäev.

Kui liiklusregistris maksustamise aluseks olevad raskeveoki või maksumaksja andmed maksustamisperioodi jooksul muutuvad, on Maanteeamet kohustatud teatama sellest maksustamisperioodile järgneva kvartali esimese kuu 10. kuupäevaks.

9. Maksumaksja täiendavaid kohustusi

Liiklusregistris peavad olema raskeveoki kohta järgmised andmed:

 1. veoauto registri- või täismass;
 2. veoauto telgede arv;
 3. veoauto veotelje vedrustuse tüüp (õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu või puudumine);
 4. sihtotstarbelise veoauto puhul kirje, kas sõiduk on ette nähtud veose veoks;
 5. autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass.

Kui liiklusregistris maksustamise aluseks olevad veoauto andmed ei ole õiged või ei vasta tegelikule olukorrale, siis on maksumaksja kohustus teavitada sellest liiklusregistrit, et viimane vastavad muudatused sisse viiks ning vastavad parandused ka registreerimistunnistusel teeks.
 

RASKEVEOKIMAKSU KÜSIMUSED JA VASTUSED

1. Kuidas mõista raskeveokimaksu seaduse (RVMS) § 1 p 1 toodud sõnu "välja arvatud käesoleva paragrahvi punktis 2 nimetatud veoauto"? Kas see tähendab, et veoauto autorongi koosseisus ei kuulu maksustamisele?

Ei tähenda.
RVMS § 1 punktis 2 nimetatud veoauto kuulub maksustamisele autorongi koosseisus.

2. Kas maksustatakse sadulveok, mille omanik/kasutaja ei ole Liiklusregistrile avaldanud selle kasutamist autorongi koosseisus?

Sadulveok maksustatakse autorongi kooseisus.

Juhul, kui sadulveoki omanik/kasutaja ei ole liiklusregistrile avaldanud autorongi, siis Maanteeamet esitab maksuhaldurile andmed kõikide üle 12-tonnise registri- või täismassiga sadulveokite kohta ning maks määratakse sadulveoki andmetel.

Kui sadulveoki omanik/kasutaja tegelikult kasutab sadulveokit autorongi koosseisus ja ta ei ole liiklusregistrile avaldanud autorongi andmeid, siis on ta kohustatud seda koheselt tegema.

RVMS § 13 lg 1 p 5 sätestab, et liiklusregistris peab olema autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass.

3. Kuidas maksustatakse autorong, mille koosseisu kuulub sadulveok ja poolhaagis?

Autorongi maksustamise aluseks on RVMS § 1 p 2 ning § 2 lg 1 p 2.

Sadulveokist ja poolhaagisest koosnev autorong maksustatakse seaduse lisas toodud maksumäära järgi vastavalt autorongi registri- või täismassile. Aluseks võetakse sadulveoki registrimass, selle puudumisel täismass, telgede arv ja veotelje vedrustuse tüüp ning poolhaagise telgede arv ja suurim mass, mille sadulveoki omanik või kasutaja on avaldanud Maanteeametile ja mis on kantud liiklusregistrisse.

Maksustamisel käsitletakse haagis(t)e suurima massina liiklusregistrile avaldatud haagis(t)e registrimassi, selle puudumisel aga täismassi.

Autorongi koosseisus kasutatava haagisena käsitletakse nii täis- kui poolhaagiseid, sest liiklusseaduse kohaselt on haagis mootorsõidukiga haakes liikumiseks valmistatud või selleks kohandatud sõiduk. Seadus ei liigita haagiseid täis- ja poolhaagisteks.

4. Autorongi maksustamine RVMS § 2 lg 1 p 2 kohaselt registri- või täismassi alusel on õiglane siis, kui maksustatakse autorongi, mis koosneb veoautost ja täishaagisest. Kuid sadulveokist ja poolhaagisest koosneva autorongi suhtes on see ebaõiglane, sest sadulale langev koormus maksustatakse kahekordselt.

RVMS § 2 lg 1 p 2 kohaselt on kõikide autorongide maksustamise aluseks autorongi registri- või täismass, sadulveokist ja poolhaagisest koosneva autorongi kohta mingisuguseid erandeid seadus ei sätesta.

Veoauto omanik/kasutaja võib autorongi, sh sadulveoki ja poolhaagise registrimassi avaldada Maanteeametile väiksemana, kui praegu märgitud registreerimistunnistusel, mis kantakse Maanteeameti poolt liiklusregistrisse ja oleks edaspidi maksustamise aluseks ning vastaks tegelikele koormustele.

5. Eesti-Soome ühisfirma sadulauto on kantud Eesti liiklusregistrisse ja autorongis veetavad poolhaagised Soome registrisse. Autorongiga veetakse veoseid väljaspool Eestit.

Autorong maksustatakse olenemata sellest, millise riigi registris on haagis registreeritud, sest rahvusvahelistel vedudel on lubatud vedada ka teise riigi registris olevaid haagiseid.

RVMS § 13 lg 1 p 5 kohaselt peab liiklusregistris olema autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass. Maksumaksja kohustus on autorongi andmed Maanteeametile deklareerida, kes kannab need liiklusregistrisse, olenemata kus ja millise riigi haagiseid veetakse.

6. Jäätme- ja prügiveokid ning liiva- ja soolapuisturid

Kui on tegemist sihtotstarbelise veoautoga, mis ettenähtud veoste veoks, siis maksustatakse see RVMS § 1 kohaselt juhul, kui auto registrimass on vähemalt 12 tonni.

Liiklusregistris peab sihtotstarbelise veoauto puhul olema kirje, kas sõiduk on ettenähtud veose veoks (Maanteeameti kohustus veose vedamiseks ettenähtud sihtotstarbelise veoki puhul vastava märke tegemiseks tuleneb RVMS § 13 lg 1 p 4).

Kui sihtotstarbeline raskeveok on ettenähtud üht liiki veoste vedamiseks (betooniveokid, treilerid jne), siis peab liiklusregistris olema märge "veoste vedamiseks" ning selliste raskeveokite eest tasutakse maksu.

Raskeveokimaksu objektiks ei ole ainult need sihtotstarbelised veoautod, mis ei ole ettenähtud veoste vedamiseks, nagu näiteks puurmasinad, kraanad, tõstukid jne. Kui autokraana veab haagist, siis on tegemist autorongiga, mis kuulub maksustamisele.

Kui sihtotstarbelise auto puhul kirje "veose veoks" puudub, siis Maanteeamet ei esita maksuhaldurile sellise sihtotstarbelise veoauto andmeid.

7. Vedrustuse tüüp

Arvesse võetakse ainult veoauto vedava telje vedrustuse tüüp, arvestamata haagis(t)el olevat vedrustuse tüüpi.

8. Kas haagised deklareeritakse ja maksustatakse eraldi?

Haagiseid maksustatakse ainult nende kasutamise järgi autorongi koosseisus. Autorong tuleb liiklusregistris deklareerida.

Näiteks kui firmal on 5 veoautot ja 10 haagist, siis maksustatakse viie autorongi koosseisus samaaegselt kasutatavad haagised, mitte haagiste üldarv. Autorongis kasutatavaid haagiseid võib vahetada.

Kui firma kasutab veduki järel näiteks 3-es erinevas massikategoorias olevaid haagiseid, siis tuleks tal deklareerida maksimaalse telgede arvu ja massiga kombinatsioon eelmainitud 3-st võimalikust variandist ja maksta maksu selle järgi.

9. Varastatud raskeveok

RVMS kohaselt makstakse raskeveokimaksu veoste vedamiseks ettenähtud raskeveokilt, mis on registreeritud liiklusregistris.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03. märtsi 2011. a määrusega nr 19 (RTI 2011, 15, 09.03.2011) kehtestatud mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord eeskirja kohaselt võib tagaotsitavaks kuulutatud veoki ajutiselt registrist kustutada. Registrist ajutiselt kustutatud veokilt raskeveokimaksu ei maksta. Kui varastatud veok ei ole ajutiselt registrist kustutatud, siis tuleb selle eest raskeveokimaks tasuda.

10. I kvartalis oli liiklusregistrisse kantud veoauto, II kvartalis kantakse liiklusregistrisse sama veoautoga koostatud autorong. I ja II kvartali eest on esialgselt tasutud veoauto eest. Kuidas ja millal tasutakse raskeveokimaksu autorongilt?

Maksu tasumisel juhindutakse RVMS § 2 lg 3. II kvartalis tasumisele kuuluv maksusumma arvutatakse ja tasutakse liiklusregistrile esitatud andmetest tuleneva suurima maksumäära järgi.

II kvartalis juurdemaksmisele kuuluv maksusumma arvutatakse proportsionaalselt tervete kalendrikuude arvuga, mis on jäänud muudetud andmete kandmisest liiklusregistrisse kuni kvartali lõpuni, ja tasutakse 15 kalendripäeva jooksul nende andmete liiklusregistrisse kandmise päevast arvates.

11. Veoautot kasutatakse nii autorongis koos täishaagisega ning ka veoautot ilma haagiseta. Autorongi andmete alusel on autorongi maksumääraks null, kuid veoauto ilma haagiseta kasutamisel kuuluks maks tasumisele. Kui liiklusregistrile avaldada autorong, mil maksu ei pea tasuma, kas võib kasutada veoautot ilma haagiseta?

Seaduse kohaselt võib. Maksustamise seisukohalt peaks olema liiklusregistrile avaldatud veoauto kasutamine.

12. Kas raskeveokimaksu tasumist tõendav dokument peab olema autos kaasas?

Ei pea olema.

13. Maksustamisperioodi (kvartali) esimese kuu 20. kuupäeval raskeveok võõrandatakse või vähendatakse registrimassi, mille tulemusel maksumäär väheneb. Kas sellistel juhtudel jooksva kvartali eest tasutud raskeveokimaks tagastatakse?

Maksustamisperioodi eest tasutud raskeveokimaksu ei tagastata (RVMS § 5 lg 4).

14. Kui vastutav kasutaja jätab raskeveokimaksu maksmata, kas maks nõutakse sisse omanikfirmalt?

Maksusumma nõutakse sisse isikult, kes on kantud liiklusregistrisse ja kellel on maksukohustus, seega vastutatavalt kasutajalt.

15. Infopäring

Maksu- ja Tolliameti kodulehe kaudu on võimalik teha raskeveokipäring ning vastuseks kuvatakse ekraanile  raskeveoki kohta liiklusregistris olevad andmed, mille alusel maksuhaldur määrab raskeveokimaksu.

Päringu tegemiseks tuleb siseneda e-maksuamet/e-tolli ning rubriigi  "Nõuded ja kohustused" menüüpunkti  "Raskeveokimaksu kuvamine" alt on võimalik päringut teostada aasta ja kvartali lõikes.

Vaata ka:

RMP auto koolitus

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Raskeveokimaks 01.01.2018

  Raskeveokimaksuga maksustatakse veoste vedamiseks ettenähtud veoautosid ja autoronge. Raskeveokimaksu seadus Raskeveokimaksu maksavad Eestis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus ...
  Loe edasi..

 • Raskeveokimaksu määrad 13.09.2017

  Raskeveoki kategooria telgede arvu järgi Registri- või täismass (kg) Maksumäär vastavalt veotelje vedrustuse tüübile (€/kvartal) õhk- või sellega ...
  Loe edasi..

 • KKK - raskeveokimaks 31.03.2016

  Kuidas mõista raskeveokimaksu seaduse (RVMS) § 1 punktis 1 toodud sõnu "välja arvatud käesoleva paragrahvi punktis 2 nimetatud veoauto"? Kas see tähendab, et veoauto autorongi koosseisus ei kuulu maksustamisele?
  Loe edasi..

 • Raskeveokimaksu juhend maksumaksjale 17.07.2012

  Raskeveokimaksu peab tasuma kõikide liiklusregistris registreeritud raskeveokite ja autorongide eest, mis tegelevad veoste vedamisega ja mille registrimass ületab 12 tonni. Veoki kasutamine ja raskeveokimaksu tasumine ei ole omavahel seotud, kuna maksu objektiks on sõiduk.
  Loe edasi..

 • Maksu- ja Tolliamet palub täpsustada raskeveokite andmeid liiklusregistris 22.03.2011

  Maksu- ja tolliamet saatis märgukirja nendele isikutele, kes peaksid täpsustama oma raskeveoki andmeid liiklusregistris. Maanteeameti andmetel on 2084 isikut registreerinud liiklusregistris sadulveduki, kuid ei ole registreerinud autorongi koosseisu kuuluva haagise andmeid. Täpsed andmed liiklusregistris on olulised raskeveokimaksu korrektseks määramiseks.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Juuli 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • LeapIn
 • KPMG
 • epood
 • Maksuskoop
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256853  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
94  Koolitust
22175  Artiklit
52783  Registreerunud kasutajat
36228  Nädalakirja tellijat
33349  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017