Teejuht 2019
Laupäev, 18. August
 

Sotsiaalmaksuseadus

Seaduse paragrahvid
§ 1. Sotsiaalmaksu mõiste
§ 2. Maksuobjekt
(1) Sotsiaalmaksu makstakse:
1) töötajale rahas makstud töötasult ja muudelt tasudelt;
[RT I 2009, 5, 35 – jõust. 01.07.2009]

2) [KEHTETU – RT I 2001, 59, 359 – jõust. 01.01.2003];

3) ametnikule makstud palgalt ja muudelt tasudelt. Ametnik käesoleva seaduse tähenduses on ka avaliku teenistuse seaduse § 2 lõikes 3 nimetatud isik;
[RT I, 06.07.2012, 1 - jõust. 01.04.2013]

4) juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani tulumaksuseaduse § 9 tähenduses liikmele ning füüsilise isiku pankrotimenetluses pankrotihaldurile ja pankrotitoimkonna liikmele makstud tasudelt käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul;

5) füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusest saadud tulult tulumaksuseaduse § 14 tähenduses, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 5, 7 ja 8 sätestatut, kuid mitte rohkem kui maksustamisperioodi kuude töötasu alammäärade 15-kordselt summalt aastas;
[RT I 2009, 5, 35 – jõust. 01.07.2009]

6) füüsilisele isikule töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel makstud tasudelt käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul;

7) erisoodustustelt tulumaksuseaduse tähenduses, ümberarvestatuna rahasse, ning erisoodustustelt maksmisele kuuluvalt tulumaksult;

8) töötuskindlustuse seaduse alusel makstud hüvitistelt, välja arvatud juhul, kui töötuskindlustushüvitist saava isiku eest makstakse sotsiaalmaksu käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punkti 7 alusel;
[RT I 2009, 11, 67 – jõust. 01.05.2009]

9) käesoleva lõike punktides 1-4 ja 6 nimetamata, seaduse või muu õigusakti alusel töö tegemise eest makstavatelt tasudelt.
(11) Sotsiaalmaksu makstakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud summadelt, olenemata nende aluseks oleva suhte kehtimisest väljamakse tegemise ajal.
(12) Käesolevas seaduses äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja kohta sätestatu laieneb ka notarile ja kohtutäiturile.
[RT I, 23.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
(13) Tööandja makstud tasuna käsitatakse ka Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse § 52 alusel tööandjalt teenuse tellinud isiku makstud tasu.
[RT I, 07.12.2016, 1 - jõust. 17.12.2016]
(2) Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või teenistujale kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt.
[RT I 2010, 38, 232 – jõust. 01.07.2010]
(21) Mitme tööandjaga töö- või teenistussuhtes oleva isiku eest maksab sotsiaalmaksu vähemalt käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt tööandja, kes tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu tulumaksuseaduse § 42 lõigete 1 ja 2 kohaselt.
[RT I 2010, 38, 232 – jõust. 01.07.2010]
(22) Kui maksuvaba tulu arvestaval tööandjal on tõend samal maksustamisperioodil isikule teise tööandja makstud tasu kohta, võib ta nimetatud isiku eest sotsiaalmaksu maksta kuumäära ja teise tööandja makstud tasu vahelt, kuid vähemalt summalt, mille ta isikule kuu eest on maksnud. Isik on kohustatud maksuvaba tulu arvestavale tööandjale esitama uue tõendi tasu saamisele järgneva kuu viiendaks kuupäevaks, kui teise tööandja makstud tasu suurus erineb viimati esitatud tõendil märgitust.
[RT I 2010, 38, 232 – jõust. 01.07.2010]
(3) Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või teenistujale kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui käesoleva seaduse §-s 2 1 nimetatud kuumääralt proportsionaalselt sellel kuul töötatud ajaga, järgmistel juhtudel:
1) töötaja puhul, kes on kes on töölepingu seaduse §-s 19 nimetatud alusel keeldunud töö tegemisest, välja arvatud poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral;
[RT I 2009, 26, 161 – jõust. 01.07.2009]

2) ametniku puhul, kelle avaliku võimu teostamise õigus on peatunud avaliku teenistuse seaduse § 83 alusel, välja arvatud poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral;
[RT I, 06.07.2012, 1 - jõust. 01.04.2013]

21) Riigikogu liikme puhul, kelle volitused on peatunud Riigikogu liikme staatuse seaduse § 6 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel või
[RT I 2007, 44, 316 – jõust. 14.07.2007]

3) töötaja või teenistuja puhul, kes on asunud tööle või lahkunud töölt sellel kuul.
(4) Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või teenistujale kuu eest makstud tasult järgmistel juhtudel:
1) [Kehtetu – RT I 2009, 5, 35 – jõust. 01.07.2009]

2) töötaja või teenistuja puhul, kellele on töölepingu seaduse § 43 lõike 4 või 6 alusel kehtestatud lühendatud tööaeg sellel kuul;
[RT I 2009, 5, 35 – jõust. 01.07.2009]

3) töötaja või teenistuja puhul, kes kasvatab vanema või eestkostjana alla kolmeaastast last või kolme või enamat alla 19-aastast last;

4) töötaja või teenistuja puhul, keda on nimetatud ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punktis 5;

5) kuni 12 kuu jooksul tööle asumisest töötaja või teenistuja puhul, kes 12 kuu jooksul enne tööle asumist on olnud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 alusel töötuna arvel vähemalt kuus kuud;
[RT I 2010, 38, 232 – jõust. 01.07.2010]

6) töötaja või ametniku puhul, kes saab pensioni Eesti riigilt või tulenevalt sotsiaalkindlustuslepingust või sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise alasest Euroopa Liidu õigusaktist (edaspidi riikliku pensioni saaja) või kellel vastavalt töövõimetoetuse seadusele on tuvastatud osaline või puuduv töövõime (edaspidi osalise või puuduva töövõimega isik).
[RT I 13.12.2014, 1jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]
(5) Füüsilisest isikust ettevõtja maksab sotsiaalmaksu aastas mitte vähem kui käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumäära 12-kordselt summalt, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 7 ja 8 sätestatud juhul ning juhul, kui füüsilisest isikust ettevõtja on kogu maksustamisperioodi jooksul olnud riikliku pensioni saaja või osalise või puuduva töövõimega isik või maksustamisperioodi kestel kantud äriregistrisse või kustutatud äriregistrist või saanud riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks.
[RT I 13.12.2014, 1jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]
(6) Kui füüsilisest isikust ettevõtja on maksustamisperioodi kestel kantud äriregistrisse või kustutatud äriregistrist või saanud riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks, makstakse sotsiaalmaksu proportsionaalselt füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud kuude arvuga või riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks saamisele eelnenud kuude arvuga.
[RT I 13.12.2014, 1jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]
(7) Kui füüsilisest isikust ettevõtja eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja või käesoleva seaduse § 6 alusel riik, linn, vald või juriidiline isik ja tema ettevõtlusest saadud tulu on käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumäära 12-kordsest summast väiksem, võib tema ettevõtlusest saadud tulu alusel makstava sotsiaalmaksu summa olla nimetatud summalt arvutatud maksusummast väiksem tingimusel, et tööandja või käesoleva seaduse § 6 alusel riigi, linna, valla või juriidilise isiku poolt tema eest ja ettevõtlusest saadud tulu alusel makstav sotsiaalmaksu summa kokku on vähemalt võrdne sellelt summalt arvutatud maksusummaga.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]
(8) Füüsilisest isikust ettevõtja, kes on äriseadustiku § 3 lõike 3 kohaselt teatanud äriregistri pidajale tegevuse peatamisest või ajutise või hooajalise tegevuse algus- ja lõppkuupäeva, ning notar, vandetõlk ja kohtutäitur, kelle kohta on maksukorralduse seaduse § 201 kohaselt teatatud Maksu- ja Tolliametile samad andmed, maksavad sotsiaalmaksu proportsionaalselt ettevõtlusega tegelemise kuude arvuga.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
§ 21. Sotsiaalmaksu kuumäär
§ 3. Sotsiaalmaksuga mittemaksustatavad summad
§ 4. Sotsiaalmaksu maksja
§ 5. Kindlustatav
§ 6. Sotsiaalmaksu maksmise erijuhud
§ 61. Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu maksmise erijuht
§ 7. Maksumäär
§ 8. Maksustamisperiood
§ 9. Sotsiaalmaksu maksmise kord
§ 10. Maksu laekumine
§ 11. Andmete väljastamine
§ 12. Andmete täpsustamine
§ 13. Seaduse rakendamine
§-d 14-16. [Käesolevast tekstist välja jäetud]
§ 17. Seaduse jõustumine

Vastu võetud 13.12.2000. a seadusega (RT I 2000, 102, 675), jõustunud 01.01.2001, osaliselt 01.01.2002.

Muudetud järgmiste seadustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
15.05.2001 (RT I 2001, 50, 285) 01.07.2001
13.06.2001 (RT I 2001, 59, 359) 01.01.2002, osaliselt 01.01.2003
12.09.2001 (RT I 2001, 79, 480) 01.07.2002
24.10.2001 (RT I 2001, 91, 544) 01.01.2002
14.11.2001 (RT I 2001, 95, 587) 01.01.2002
15.05.2002 (RT I 2002, 44, 284) 01.07.2002
19.06.2002 (RT I 2002, 62, 377) 01.10.2002
11.12.2002 (RT I 2002, 111, 662) 01.01.2003
10.12.2003 (RT I 2003, 82, 549) 01.01.2004
17.12.2003 (RT I 2003, 88, 587) 01.01.2004
17.12.2003 (RT I 2003, 88, 591) 01.01.2004
14.04.2004 (RT I 2004, 37, 252) 01.05.2004
18.11.2004 (RT I 2004, 84, 568) 01.01.2005
08.12.2004 (RT I 2004, 89, 604) 01.04.2005
27.01.2005 (RT I 2005, 9, 34) 09.02.2005, muudatusi kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2005
06.04.2005 (RT I 2005, 22, 148) 01.01.2006
20.04.2005 (RT I 2005, 25, 193) 01.07.2005
20.06.2005 (RT I 2005, 36, 277) 01.01.2006
28.09.2005 (RT I 2005, 54, 430) 01.01.2006
12.10.2005 (RT I 2005, 57, 451) 18.11.2005
26.01.2006 (RT I 2006, 7, 41) 13.02.2006
10.05.2006 (RT I 2006, 26, 193) 01.01.2007
31.05.2006 (RT I 2006, 28, 208) 01.07.2006, osaliselt 01.01.2007
07.12.2006 (RT I 2006, 61, 459) 01.01.2007
07.12.2006 (RT I 2006, 61, 459) 01.01.2008
07.12.2006 (RT I 2006, 61, 459) 01.01.2009
14.06.2007 (RT I 2007, 44, 316) 14.07.2007
31.01.2008 (RT I 2008, 8, 57) 01.03.2008
04.12.2008 (RT I 2008, 58, 323) 01.01.2009
10.12.2008 (RT I 2008, 58, 327) 02.01.2009
17.12.2008 (RT I 2008, 58, 329) 01.03.2009
11.12.2008 (RT I 2008, 60, 331) 01.01.2009
17.12.2008 (RT I 2009, 5, 35) 01.07.2009
28.01.2009 (RT I 2009, 11, 67) 01.05.2009
20.02.2009 (RT I 2009, 15, 93) 01.07.2009
14.05.2009 (RT I 2009, 26, 161) 28.05.2009, osaliselt 01.07.2009, osa muudatusi kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2009. a 1. maist
26.11.2009 (RT I 2009, 62, 405) 01.01.2010
16.12.2009 (RT I 2010, 1, 2) jõustub Riigikogu XII koosseisu volituste alguspäeval
22.04.2010 (RT I 2010, 22, 108) jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel
17.06.2010 (RT I 2010, 38, 232) 01.07.2010
20.10.2010 (RT I, 18.11.2010, 1 ) 01.01.2011
08.12.2010 (RT I, 28.12.2010, 6 ) 01.01.2011, osaliselt Riigikogu XII koosseisu volituste alguspäeval 27.03.2011.
20.01.2011 (RT I, 04.02.2011, 2 ) 14.02.2011
07.12.2011 (RT I, 28.12.2011, 1 ) 01.01.2012, osaliselt kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
14.06.2012 (RT I, 02.07.2012, 8 ) 01.08.2012
13.06.2012 (RT I, 06.07.2012, 1 ) 01.04.2013 seaduses asendatud sõnad "teenistuja" ja "avalik teenistuja" sõnaga "ametnik"
13.06.2012 (RT I, 10.07.2012, 2 ) 01.04.2013
10.10.2012 (RT I, 25.10.2012, 1) 01.12.2012
12.12.2012 (RT I, 29.12.2012, 1) 01.01.2013, osaliselt 01.04.2013 ja 01.07.2013
15.05.2013 (RT I, 01.06.2013, 1) 01.07.2013
20.11.2013 (RT I, 13.12.2013, 1) 01.01.2014
11.12.2013 (RT I, 23.12.2013, 1)01.01.2014
18.12.2013 (RT I, 10.01.2014, 2) 20.01.2014, osaliselt 01.01.2015
19.06.2014 (RT I, 29.06.2014, 109) 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused alates 2014. aasta 1. juulil jõus olevast redaktsioonist.
01.07.2014 (RT I, 11.07.2014, 5) 01.01.2015
19.11.2014 (RT I, 05.12.2014, 2) 01.09.2015
19.11.2014 (RT I, 13.12.2014, 1) 01.01.2016
18.02.2015 (RT I, 19.03.2015, 2) 29.03.2015
15.06.2015 (RT I, 30.06.2015, 1) 01.01.2016, osaliselt 01.01.2017 ja 01.01.2018
15.06.2015 (RT I, 30.06.2015, 3) 01.01.2016, osaliselt 01.07.2017
25.11.2015 (RT I, 17.12.2015, 1) 20.12.2015, osaliselt 01.01.2016 ja 01.07.2016
25.11.2015 (RT I, 17.12.2015, 2) 01.01.2016
09.12.2015 (RT I, 30.12.2015, 5) 01.01.2016, osaliselt 01.07.2016
16.03.2016 (RT I, 06.04.2016, 1) 01.05.2016, osaliselt 01.01.2017 ja 01.01.2018
15.06.2016 (RT I, 08.07.2016, 1) 01.01.2017, osaliselt 01.07.2017
23.11.2016 (RT I, 07.12.2016, 1) 17.12.2016
19.12.2016 (RT I, 24.12.2016, 1) 01.01.2017, osaliselt 01.01.2018
14.12.2016 (RT I, 27.12.2016, 1) 01.01.2018
07.06.2017 (RT I, 26.06.2017, 1) 06.07.2017
19.06.2017 (RT I, 07.07.2017, 2) 01.01.2018
15.11.2017 (RT I, 28.11.2017, 2) 01.01.2018
13.12.2017 (RT I, 28.12.2017, 1) 01.01.2018
Originaaltekst Riigi Teataja lehel Hetkel kehtiv (01.01.2018-...)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (06.07.2017-31.12.2017)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2017-05.07.2017)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2017-30.06.2017)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (17.12.2016-31.12.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2016-16.12.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.05.2016-30.06.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2016-30.04.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.09.2015-31.12.2015)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (29.03.2015-31.08.2015)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2015-28.03.2015)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (20.01.2014-31.12.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2014-19.01.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2013-31.12.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.04.2013-30.06.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.12.2012-31.03.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.08.2012-30.11.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (14.02.2011-31.07.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2011-13.02.2011)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2010-31.12.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2010-30.06.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2009-31.12.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (28.05.2009-30.06.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.05.2009-27.05.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.03.2009-30.04.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2009-28.02.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.03.2008-31.12.2008)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2008-29.02.2008)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (14.07.2007-31.12.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2007-13.07.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2006-31.12.2006)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (13.02.2006-30.06.2006)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (18.11.2005-12.02.2006)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2005-17.11.2005)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (09.02.2005-30.06.2005)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2005-31.03.2005)

-------------------------------

Loe lisaks määrusi:

Sotsiaalmaksu arvestamise ning sotsiaalmaksu andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord
Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 7 alusel.

Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel.
Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 4 alusel.
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • Eesti Raudtee
  • swissotel
  • epood
  • Maksuskoop
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257394  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
98  Koolitust
22237  Artiklit
52825  Registreerunud kasutajat
36237  Nädalakirja tellijat
33341  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017