auto koolitus
Neljapäev, 21. Juuni
 

Tulumaks

Residendist füüsilised isikud maksavad tulumaksu kogu oma tulult, olenemata selle teenimise kohast (riigist). Maksustamisperiood on kalendriaasta. Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlustulu arvestamine toimub kassapõhiselt, ettevõtluse tulude ja kulude vahe maksustatakse nii tulu- kui ka sotsiaalmaksuga.

Tulumaksuseadus

Residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu suurus sõltub alates 2018. a tema aastasest sissetulekust.

 • Aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas.
   
 • Aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400).
   
 • Aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

NB! Aastatuluna arvestatakse töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.

Aastatuluna ei arvestata maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume ning maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita.

 

Äriühingud maksavad tulumaksu kasumilt mitte selle teenimisel (nagu teistes riikides), vaid alles kasumi jaotamisel dividendidena või muus vormis. Kuni kasumit ei jaotata, maksukohustust ei teki (investeeringute soodustamiseks). Alates aastast 2003 maksustatakse kogu jaotatud kasum olenemata kasumieraldise saajast. Kui dividendi saajaks on teine Eesti äriühing, kellele kuulub vähemalt 10% dividendi maksva äriühingu aktsiatest või osadest, ei tule tal tütarettevõttelt saadud dividendi omakorda välja makstes enam tulumaksu tasuda.
 
Lisaks traditsioonilisel kujul kasumi jaotamisele maksustatakse ka kaudne kasumi jaotamine kingituste ja annetuste ning ettevõtlusega mitteseotud kulude kujul. Töötajate mitterahaline palgatulu (erisoodustused) maksustatakse samuti tööandjast äriühingu tasemel.
 
Tulumaksumäär nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele on 20%. Juriidiliste isikute väljamaksetelt (erisoodustused, dividendid, kingitused-annetused, ettevõtlusega mitteseotud kulud) tasumisele kuuluva maksusumma arvutamisel jagatakse väljamakse summa enne maksumääraga korrutamist vastava koefitsiendiga (0,80). Sisuliselt tuleb maksusumma leidmiseks juriidilise isiku netoväljamakse korrutada arvuga 20/80. Sellisel viisil netoväljamakse alusel arvutatud tulumaksusumma võrdub 20%ga brutotulust.
 

Tulumaks

16.05.2018 Tulumaks pärandvarana saadud kinnistu osa müügil
27.04.2018 Riik maksustab laenude andmise (vol 2)
13.04.2018 Tulumaksuseaduse ohud on kinnisvaraturul realiseeruma hakanud
05.03.2018 Topeltmaksustamise vältimise lepingud
14.02.2018 Kaugsõiduautojuhtide ja meremeeste töötasu tulumaksuga maksustamisest
14.02.2018 Vabatahtliku tegevuse maksustamisest
07.02.2018 Preemia maksustamisest
07.02.2018 Stipendiumid, toetused ja hüvitised
31.01.2018 Isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise maksmine
09.01.2018 Töötajate transport tööle ja koju tulumaksuseaduse § 48 lõikest 5¹ tulenevalt
01.01.2018 Erisoodustuse arvutamise aluseks olev laenuintressi alammäär
05.12.2017 Tuludeklaratsioon 2017
06.11.2017 Riik maksustab laenu andmise
31.10.2017 Toetus lapse sünni korral
25.10.2017 Uberi või Taxify autojuhtide tulu maksustamisest
11.09.2017 Osalusoptsioonide maksustamisest
30.08.2017 Püsiva tegevuskoha kasumi maksustamine
11.07.2017 Muudatused tulumaksuseaduses alates 01.08.2017
08.02.2017 Madalapalgaliste töötajate toetus 2017. aastal
16.01.2017 Töötajate transport tööle ja koju TuMS § 48 lg 5¹ tulenevalt
14.12.2016 Annetuste maksustamine
27.10.2016 Kas autojuhtidele saab maksta maksuvaba päevaraha?
04.10.2016 Muudatused dividendide maksmisel ja deklareerimisel alates 01.11.2016
20.07.2016 Pensionide tulumaksustamine
22.04.2016 Vabastusmeetodi rakendamisest kasumi jaotamisel – tulumaksuseaduse muudatused
25.02.2016 Üüritasu maksustamine, kui äriühing üürib eluruume eraisikult
20.02.2016 Kas töötajale kingitud lilled on erisoodustus?
20.02.2016 Klientidele ja koostööpartneritele kingitavad lõikelilled on...?
31.01.2016 Müügikampaaniad ja tarbijaloteriid – millal tekib tulumaksu maksmise kohustus
07.12.2015 Eraisikutele makstavate toetuste tulumaksustamisest
02.12.2015 Kas tulumaksusoodustus on privileeg või enesestmõistetav õigus?
18.11.2015 Erisoodustuse tekkimine tööandja sõidukitelt (v.a sõiduauto)
03.11.2015 Muudatused tulumaksuseaduses alates 01.01.2016
14.09.2015 01.01.2016 jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused
28.07.2015 Mitteresidendi tulu maksustamisest Eestis

Tuludeklaratsioon 2017

13.03.2018 Deklareeri tulu õigesti
01.03.2018 Maksuhaldur on tagastanud 71 miljonit eurot enammakstud tulumaksu
20.02.2018 Pensionäridest abikaasade maksusoodustuste jagamine
15.02.2018 Käimas on tuludeklaratsiooni esitamine
15.02.2018 Maksuhaldurile on esitatud 83 639 tuludeklaratsiooni
14.02.2018 Palgatulu
29.01.2018 Olulisemad muudatused 2017. aasta ja 2018. aasta tulude deklareerimisel
01.03.2017 Kuidas deklareerida EVP-de eest omandatud väärtpaberite võõrandamisest saadud tulu?
16.02.2017 Füüsilise isiku üüritulu maksustamine alates 2016. aastast
15.02.2017 Välisriigist saadud tulude maksustamine
14.02.2017 Internetis kaupade müümisest saadud tulu maksustamine
26.01.2017 MTA: tuludeklaratsiooni eeltäitmise võimalused laienevad
15.01.2017 Tuludeklaratsioon 2016

Füüs.isiku tulumaks

21.02.2018 Füüsilise isiku ja FIE tehtud seotud isikute vahelise tehingu deklareerimise erisused
17.02.2018 Pensionid ja kindlustushüvitised
15.02.2018 Finantsvarale kehtestatud tingimused
14.02.2018 Finantsvaralt saadud tulu maksustamine
07.02.2018 PRIA toetuste deklareerimisest
23.01.2018 Maksukohustus vara võõrandamisel
Info Eesti residendist füüsilisele isikule
12.09.2017 Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral
21.03.2017 Metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamine
07.02.2017 Koolituskulude mahaarvamine maksustatavast tulust
11.09.2016 Päritud vara võõrandamisel saadud kasu maksustamine
01.07.2016 1. juulil on füüsilise isiku tulumaksu juurdemaksu tähtaeg
11.04.2016 Tuludeklaratsiooni esitas õigeaegselt 631 674 inimest
29.02.2016 Kahe nädalaga on tulud deklareerinud 71 protsenti oodatuist
25.02.2016 Maksu- ja tolliamet alustas tulumaksu tagastustega
22.02.2016 Tuludeklaratsiooni on esitanud juba 399 656 maksumaksjat
17.02.2016 Ühisrahastuse tuludeklaratsioon – kuidas täita?
15.02.2016 Deklaratsioonide esitamine tekitab MTA e‑keskkonnas jõudlusprobleeme
11.02.2016 Tuludeklaratsioonidel on sel aastal eeltäidetuna kantud rohkem andmeid
10.02.2016 Ühisdeklaratsioon surnud abikaasaga
09.02.2016 Millised kulud võib maksustatavast tulust maha arvata?
09.02.2016 Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral
09.02.2016 Eluasemelaenu intresside deklareerimine
09.02.2016 Üldinfo FIE 2015. aasta tulu deklareerimisest
15.01.2016 Muudatused 2015. aasta tulude deklareerimisel
15.01.2016 Füüsilise isiku üüri­tulu maksustamine alates 2016. aastast
27.08.2015 Keskmine aastane deklareeritud brutotulu oli mullu 11 758 eurot
28.07.2015 Füüsilise isiku residentsuse määramise juhend
03.07.2015 Tulumaks on tagastamata ja juurde maksmata 3539 isikul
01.07.2015 Täna on füüsilise isiku tulumaksu juurdemaksmise tähtaeg
26.05.2015 Nii üüritulu deklareerijate kui esitatud tuludeklaratsioonide arv kasvas
01.04.2015 Mida võiks statistika tuleval aastal rääkida rahuldatud ja tagastamata isikutest?
30.03.2015 31. märtsil on tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
23.02.2015 Nädala alguses makstakse tulumaksutagastust 17,2 miljoni euro ulatuses
17.02.2015 Maksustatava üüritulu arvestamisest
17.02.2015 Tuludeklaratsiooni on seni esitanud 309 532 isikut
20.06.2018 Dividendid - kas pean märkima majandusaasta aruandesse? (3)
  Tere Kui 2017.a tekkinud kasumist soovitakse maksta dividende, siis kas PEAB seda otsust näitama ka 2017 a. majandusaasta aruandes ? Või võib praegu 2017.a. majandusaasta aruande kinnitada ilma kasumijaotamise ettepaneku ja otsuseta (0.-)? Tänan!
15.11.2017 Tööandja poolt makstavast sünnitoetusest (6)
  Millise summa ulatuses on tööandjal 2018 a võimalus maksta oma töötajale lapse sünni korral tulumaksu kinnipidamata sünnitoetust
22.05.2018 Dividendi tulumaks (9)
  EL liikmesriigi ettevõtja on loonud Eestisse tütarfirma ja soovib nüüd tütarettevõttest dividendi võtta. Kas tulumaksu tasub Eestis tütarettevõte ja emafirma saab tõendi selle kohta?
04.06.2018 NB! milline palk toob kaasa üleliia maksusid (23)
  loe kindlasti Postimehes avaldatud matemaatilisi tõestusi, mida meie eest varjati kiivalt. Väikeettevõtjate raamatupidajad peaksid anda juhatustele infot maksude optimeerimise kasulikkusest säästmaks ettevõtluse raha. https://arvamus.postimees.ee/
26.05.2018 Tasaarveldus dividendi maksudega Meritis (4)
  Kas keegi Meriti kasutajatest oskab aidata? Maksud seal programmis tuleb tasaarveldada. TSD ja KMD maksud saan ilusti tehtud aga nüüd oleks vaja dividendide tulumaks tasaarveldada. Aga seda maksu ei ilmu tasaarvelduste alla? Olen küll need eelnevalt pearaamatu kandega arvele võtnud. Kuidas või mis järjekorras teete?
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
« Juuni 2018 »
Tööpäevade arv kuus 21
Töötunde kuus 165
Riigipühad: 23.06 ja 24.06

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Liandre
 • etl
 • epood
 • Maksuskoop
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256188  Foorumi postitust
352  E-poe toodet
81  Koolitust
22360  Artiklit
52743  Registreerunud kasutajat
36238  Nädalakirja tellijat
33385  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017