Toosuhte maksustamine
Neljapäev, 26. Mai
 

Üldinfo FIE 2015. aasta tulu deklareerimisest

Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus (sealhulgas ka notari, kohtutäituri ja vandetõlgi kutsetegevus ning vabakutselise loovisiku loometegevus), mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus.

 • Ettevõtlusest saadud tulu peab deklareerima deklaratsiooni vormil E.
   
 • Vorm E esitatakse koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormiga A maksustamisperioodile (kalendriaastale) järgneva aasta 31. märtsiks.
   
 • FIE on kohustatud tuludeklaratsiooni esitama ka siis, kui ettevõtlustulu puudus või see oli väiksem kui maksuvaba tulu.
   
 • Nii vormi A kui vormi E on võimalik esitada kas e-maksuameti/e-tolli kaudu või paberkandjal.
   
 • E-maksuameti/e-tolli vahendusel on tuludeklaratsiooni võimalik esitada alates 15. veebruarist. Vorm E ei ole eeltäidetud.
   
 • Ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E) peavad esitama ka isikud, kes ei ole kantud äriregistrisse, kuid on tegelenud ettevõtlusega ja on saanud aasta jooksul ettevõtlustulu.
   
 • Ettevõtluskulud ja -tulud võetakse arvesse sellel aastal, millal tulu laekus või kulutus tehti. 

  Näide:
  FIE andis ostjale kauba üle ja esitas oktoobris arve summas 500 eurot. Raha üleantud kauba eest laekus ettevõtjale järgmise aasta jaanuaris. Summa 500 eurot loetakse ettevõtja järgmise aasta tuluks ja käesoleval aastal tulu deklareerimisel arvesse ei võeta.
   
 • Ettevõtluse üle andmisel isikule, kes jätkab FIE ettevõtlust, esitab üleandja vormi E lisa koos vormidega A ja E maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.
   
 • Tuludeklaratsiooni vorm E täidetakse kassapõhiselt, st kui FIE on pidanud tekkepõhist raamatupidamisarvestust, tuleb see korrigeerida kassapõhiseks.
  Vormi E täitmisel märgitakse tulud ja kulud koos käibemaksuga.  
  Ettevõtluse tulud ja kulud võetakse arvesse sellel aastal, millal tulu laekus või kulutus tehti (kulu tasuti). 
  Vormile E kantud summad peavad olema vastavuses raamatupidamises kajastatud summadega. Vormi E esitades peab aasta raamatupidamisaruandlus olema korrastatud ja lõplik. 

FIE tulud 

 • Rendi- ja üüritulu võib seadusjärgselt deklareerida kas vormil A või vormil E. Vormil E deklareeritakse rendi- ja üüritulu juhul, kui maksumaksja on registreeritud FIE-na ning rendi- ja üüritulu on tema ettevõtlustuluks. Kui ettevõtluseks tehtud kulutused märgitakse vormil E, siis peab ka tulu kajastama vormil E. Kui rendi- ja üüritulu ei ole ettevõtlustulu ja sellelt on tulumaks kinni peetud, siis deklareeritakse see vormi A tabelis 5.1. Kui rendi- ja üüritulu ei ole ettevõtlustulu ja sellelt ei ole tulumaks kinni peetud, siis deklareeritakse see vormi A tabelis 7.3.
   
 • Omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamine
  Kui ettevõtja tegevusalaks on omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamine (müük, vahetamine), deklareerib ta sellest saadud tulu vormi E rea 1.1 veerus 4. Kui ettevõtja osutab lisaks veel muid teenuseid (näiteks lükkab traktoriga külatee lumest puhtaks), siis ei deklareerita seda põllumajandussaaduste võõrandamisena, vaid teenuste osutamisena (vormi E rea 1.1 veerus 3).
   
 • Metsamaterjali võõrandamine 
  Kui ettevõtja on võõrandanud talle kuuluvalt kinnisasjalt metsamaterjali (langetatud puid ja puutüvesid, puutüve järkamisel saadud tüveosi, raidmed), deklareerib ta sellest saadud tulu vormi E rea 1.1 veerus 5. Metsamaterjali võõrandamise korral tuleb deklareerida ka selle maatüki kinnistunumber, millelt metsamaterjali võõrandati.
   
 • Väärtpaberi võõrandamisest saadud tulu ei maksustata ettevõtlustuluna, vaid kasuna vara võõrandamisest. Selline tulu tuleb deklareerida vormil A kas tabelis 6.1 või 8.2.
   
 • Ettevõtlusega seoses saadud rahaline toetus ja stipendium (sealhulgas seaduse alusel või riigieelarvest saadud stipendium ja seaduse alusel saadud toetus) tuleb kajastada ettevõtlustuludes. Ettevõtlusega seotud kulud on lubatud ettevõtluse tuludest, toetustest ja stipendiumidest maha arvata.
   
 • Tulu välismaa ettevõtlusest
  Välismaal toimunud ettevõtlusest tulu saamisel tuleb täita vormi E tabel 1. Arvestust tuleb pidada riikide ja tululiikide lõikes. Samas tabelis tuleb näidata välismaa ettevõtlustulu saamiseks tehtud kulud ning vormi E põhitabeli rea 3.2 vastavatesse veergudesse kantakse välismaal saadud ettevõtlustulu netosumma. Vormi E põhitabeli kulude hulgas ei saa näidata välismaa ettevõtlustulu saamiseks tehtud kulusid. 

FIE kulud 

 • Ettevõtlusega seotud kulud võivad oma ettevõtlustuludest maha arvata FIEna äriregistrisse kantud isikud, notarid ja kohtutäiturid. 
   
 • Ettevõtlustulust võib maha arvata kõik dokumentaalselt tõendatud ettevõtlusega seotud kulud, mille seos ettevõtlusega on selgelt põhjendatud. Kui kulu on ettevõtlusega seotud osaliselt, saab seda ka maha arvata osaliselt. Kulu on ettevõtlusega seotud, kui see on tehtud maksustamisele kuuluva ettevõtlustulu saamise eesmärgil või on vajalik või kohane sellise ettevõtluse säilitamiseks või arendamiseks. 

Täiendav mahaarvamine põllumajandussaaduste ning metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust 

FIE võib omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust (millest on tehtud lubatud mahaarvamised) aastas täiendavalt maha arvata kuni 2877 eurot (vormi E rea 4 veerus 4). Lisaks saavad ka FIE-ks registreeritud metsakinnistute omanikud metsamaterjali müügist saadud tulust täiendavalt maha arvata kuni 2877 eurot (vormi E rea 4 veerus 5). 

Täiendavat maksuvaba tulu saab arvesse võtta konkreetse tululiigi ulatuses. Kui isiku ettevõtlus hõlmab eri liiki ettevõtlust, näiteks metsamaterjali müüki ja põllumajandussaaduste müüki, siis tuleb metsanduse ja põllumajanduse kohta pidada eraldi tulude ja kulude arvestust.  

Kui metsamaterjali müügi netotulu on täiendava mahaarvamise maksimumsummast (2877 eurost) väiksem, näiteks 1500 eurot, siis tulust mahaarvamata osa (1377 eurot) ei saa täiendavalt põllumajanduse tulu vähendusena arvesse võtta.

Lõhutud küttepuude müük ei ole käsitletav metsamaterjali võõrandamisena. 

FIE kohustusliku kogumispensioni makse ja sotsiaalmaks 

Tuludeklaratsiooni tuleb kanda 2015. aastal FIE tasutud kogumispenisoni makse (kohustatud isikutel).

Tasutud kohustusliku kogumispensioni makset ei ole lubatud ettevõtlustulust maha arvata ja seda ei märgita vormil E ettevõtluse kuluna, vaid kajastatakse vormi A tabelis 9.6.

Sotsiaalmaks arvatakse ettevõtlustulust maha tekkepõhiselt, jagades ettevõtlustulu pärast kulude mahaarvamist 1,33-ga. Vastava arvutuse teeb Maksu- ja Tolliamet.

Makstud sotsiaalmaksu (sh sotsiaalmaksu avansilist makset) ei ole lubatud tulust maha arvata ega tuludeklaratsiooni vormil E kuluna märkida.

rahavoogude aruanne

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Tuludeklaratsiooni esitas õigeaegselt 631 674 inimest 11.04.2016

  Märtsiga lõppenud tuludeklaratsioonide esitamise perioodil deklareeris õigeaegselt tulu 631 674 inimest, praegu ootab maksu- ja tolliamet (MTA) deklaratsioone veel füüsilisest isikust ettevõtjailt (FIE).
  Loe edasi..

 • Kahe nädalaga on tulud deklareerinud 71 protsenti oodatuist 29.02.2016

  Kahe nädalaga on tuludeklaratsiooni esitanud 469 052 inimest ehk ligikaudu 71 protsenti oodatavatest deklareerijatest, tagasimaksmisele kuulub seni 74 190 769 eurot ja juurdemaksmisele 6 134 568 eurot.
  Loe edasi..

 • Maksu- ja tolliamet alustas tulumaksu tagastustega 25.02.2016

  Maksu- ja tolliamet saatis täna pankadele esimesed 80 000 enammakstud tulumaksu tagastuse otsust summas üle 20 miljoni euro ja hiljemalt reedel on raha nendel inimestel ka arvel olemas.
  Loe edasi..

 • Tuludeklaratsiooni on esitanud juba 399 656 maksumaksjat 22.02.2016

  Maksu- ja tolliametile on esmaspäeva hommikuks esitanud tuludeklaratsiooni 399 656 inimest, mis on 60 protsenti kõigist oodatavatest deklareerijatest. Kokku kuulub tagastamisele seni 65,3 miljonit eurot ning juurdemaksmisele 3,5 miljonit eurot tulumaksu.
  Loe edasi..

 • Välisriigist saadud tulude maksustamine 17.02.2016

  Alanud on 2015. aasta tulude deklareerimine. Lisaks Eestis saadud tulule tuleb deklareerida ka välismaal kõikidest tuluallikatest saadud tulud: palga-, dividendi- ja ettevõtlustulu, rendi- või üüritulu, litsentsitasu, kunstnikule või sportlasele makstud tasu, intressitulu, pensionid, erisoodustused, kultuuri-, spordi- ja teadusalased preemiad, toetused, abirahad, hasartmänguvõidud, kasu vara võõrandamisest, kindlustushüvitised, osanikutulu ja muud Eestis tulumaksuga maksustatavad välisriigi tulud.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toolepingu seadus
Töövahendid
Soovitame koolitust:

Töösuhte maksustamine, deklareerimine ja
muudatused 2016


AAule KindsigoLektor: Aule Kindsigo, Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant

Koolituse eesmärk on anda koolitusel osalejatele ülevaade erinevat liiki töösuhete maksustamisest, töötamise registreerimisest ning maksukohustuste erinevatest tekkimisvõimalustest ja maksustamisest seoses tööalase suhtega. 

Samuti räägitakse lahti töövõimetuspensionäride maksuerisused ja võimalused tööandjale ning võlaõigusliku lepingu alusel tööd tegevate isikute ravikindlustus. 

Koolituse käigus pööratakse tähelepanu kindlasti ka kõigile seadusemuudatustele, mis jõustusid jaanuaris 2016 ja mis on lähiajal veel tulemas.

02.06.2016 Pärnus
03.06.2016 Kuressaares

Naljanurk

FIEst põllumees helistab RMP.ee toimetusse: "Kuulge, targad naised, teie teate seda värki nigu paremini. Mis ma sinna töötamise registrisse pean märkima, kui naabrinaine mul kartult aitab panna nigu raha eest? Et ma mõtlen, et meil on nigu ühetöösuhe."

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Mai 2016 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 01.05 ja 15.05

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Omecar O
 • Citadele banka Eesti filiaal
 • Grant Thornton maksu- ja igusnustaja
 • Dokumendinaidised
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
233111  Foorumi postitust
348  E-poe toodet
53  Koolitust
19571  Artiklit
48687  Registreerunud kasutajat
34043  Nädalakirja tellijat
31576  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2015