Reede, 27. Aprill
 

Üldinfo FIE 2015. aasta tulu deklareerimisest

Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus (sealhulgas ka notari, kohtutäituri ja vandetõlgi kutsetegevus ning vabakutselise loovisiku loometegevus), mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus.

 • Ettevõtlusest saadud tulu peab deklareerima deklaratsiooni vormil E.
   
 • Vorm E esitatakse koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormiga A maksustamisperioodile (kalendriaastale) järgneva aasta 31. märtsiks.
   
 • FIE on kohustatud tuludeklaratsiooni esitama ka siis, kui ettevõtlustulu puudus või see oli väiksem kui maksuvaba tulu.
   
 • Nii vormi A kui vormi E on võimalik esitada kas e-maksuameti/e-tolli kaudu või paberkandjal.
   
 • E-maksuameti/e-tolli vahendusel on tuludeklaratsiooni võimalik esitada alates 15. veebruarist. Vorm E ei ole eeltäidetud.
   
 • Ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E) peavad esitama ka isikud, kes ei ole kantud äriregistrisse, kuid on tegelenud ettevõtlusega ja on saanud aasta jooksul ettevõtlustulu.
   
 • Ettevõtluskulud ja -tulud võetakse arvesse sellel aastal, millal tulu laekus või kulutus tehti. 

  Näide:
  FIE andis ostjale kauba üle ja esitas oktoobris arve summas 500 eurot. Raha üleantud kauba eest laekus ettevõtjale järgmise aasta jaanuaris. Summa 500 eurot loetakse ettevõtja järgmise aasta tuluks ja käesoleval aastal tulu deklareerimisel arvesse ei võeta.
   
 • Ettevõtluse üle andmisel isikule, kes jätkab FIE ettevõtlust, esitab üleandja vormi E lisa koos vormidega A ja E maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.
   
 • Tuludeklaratsiooni vorm E täidetakse kassapõhiselt, st kui FIE on pidanud tekkepõhist raamatupidamisarvestust, tuleb see korrigeerida kassapõhiseks.
  Vormi E täitmisel märgitakse tulud ja kulud koos käibemaksuga.  
  Ettevõtluse tulud ja kulud võetakse arvesse sellel aastal, millal tulu laekus või kulutus tehti (kulu tasuti). 
  Vormile E kantud summad peavad olema vastavuses raamatupidamises kajastatud summadega. Vormi E esitades peab aasta raamatupidamisaruandlus olema korrastatud ja lõplik. 

FIE tulud 

 • Rendi- ja üüritulu võib seadusjärgselt deklareerida kas vormil A või vormil E. Vormil E deklareeritakse rendi- ja üüritulu juhul, kui maksumaksja on registreeritud FIE-na ning rendi- ja üüritulu on tema ettevõtlustuluks. Kui ettevõtluseks tehtud kulutused märgitakse vormil E, siis peab ka tulu kajastama vormil E. Kui rendi- ja üüritulu ei ole ettevõtlustulu ja sellelt on tulumaks kinni peetud, siis deklareeritakse see vormi A tabelis 5.1. Kui rendi- ja üüritulu ei ole ettevõtlustulu ja sellelt ei ole tulumaks kinni peetud, siis deklareeritakse see vormi A tabelis 7.3.
   
 • Omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamine
  Kui ettevõtja tegevusalaks on omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamine (müük, vahetamine), deklareerib ta sellest saadud tulu vormi E rea 1.1 veerus 4. Kui ettevõtja osutab lisaks veel muid teenuseid (näiteks lükkab traktoriga külatee lumest puhtaks), siis ei deklareerita seda põllumajandussaaduste võõrandamisena, vaid teenuste osutamisena (vormi E rea 1.1 veerus 3).
   
 • Metsamaterjali võõrandamine 
  Kui ettevõtja on võõrandanud talle kuuluvalt kinnisasjalt metsamaterjali (langetatud puid ja puutüvesid, puutüve järkamisel saadud tüveosi, raidmed), deklareerib ta sellest saadud tulu vormi E rea 1.1 veerus 5. Metsamaterjali võõrandamise korral tuleb deklareerida ka selle maatüki kinnistunumber, millelt metsamaterjali võõrandati.
   
 • Väärtpaberi võõrandamisest saadud tulu ei maksustata ettevõtlustuluna, vaid kasuna vara võõrandamisest. Selline tulu tuleb deklareerida vormil A kas tabelis 6.1 või 8.2.
   
 • Ettevõtlusega seoses saadud rahaline toetus ja stipendium (sealhulgas seaduse alusel või riigieelarvest saadud stipendium ja seaduse alusel saadud toetus) tuleb kajastada ettevõtlustuludes. Ettevõtlusega seotud kulud on lubatud ettevõtluse tuludest, toetustest ja stipendiumidest maha arvata.
   
 • Tulu välismaa ettevõtlusest
  Välismaal toimunud ettevõtlusest tulu saamisel tuleb täita vormi E tabel 1. Arvestust tuleb pidada riikide ja tululiikide lõikes. Samas tabelis tuleb näidata välismaa ettevõtlustulu saamiseks tehtud kulud ning vormi E põhitabeli rea 3.2 vastavatesse veergudesse kantakse välismaal saadud ettevõtlustulu netosumma. Vormi E põhitabeli kulude hulgas ei saa näidata välismaa ettevõtlustulu saamiseks tehtud kulusid. 

FIE kulud 

 • Ettevõtlusega seotud kulud võivad oma ettevõtlustuludest maha arvata FIEna äriregistrisse kantud isikud, notarid ja kohtutäiturid. 
   
 • Ettevõtlustulust võib maha arvata kõik dokumentaalselt tõendatud ettevõtlusega seotud kulud, mille seos ettevõtlusega on selgelt põhjendatud. Kui kulu on ettevõtlusega seotud osaliselt, saab seda ka maha arvata osaliselt. Kulu on ettevõtlusega seotud, kui see on tehtud maksustamisele kuuluva ettevõtlustulu saamise eesmärgil või on vajalik või kohane sellise ettevõtluse säilitamiseks või arendamiseks. 

Täiendav mahaarvamine põllumajandussaaduste ning metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust 

FIE võib omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust (millest on tehtud lubatud mahaarvamised) aastas täiendavalt maha arvata kuni 2877 eurot (vormi E rea 4 veerus 4). Lisaks saavad ka FIE-ks registreeritud metsakinnistute omanikud metsamaterjali müügist saadud tulust täiendavalt maha arvata kuni 2877 eurot (vormi E rea 4 veerus 5). 

Täiendavat maksuvaba tulu saab arvesse võtta konkreetse tululiigi ulatuses. Kui isiku ettevõtlus hõlmab eri liiki ettevõtlust, näiteks metsamaterjali müüki ja põllumajandussaaduste müüki, siis tuleb metsanduse ja põllumajanduse kohta pidada eraldi tulude ja kulude arvestust.  

Kui metsamaterjali müügi netotulu on täiendava mahaarvamise maksimumsummast (2877 eurost) väiksem, näiteks 1500 eurot, siis tulust mahaarvamata osa (1377 eurot) ei saa täiendavalt põllumajanduse tulu vähendusena arvesse võtta.

Lõhutud küttepuude müük ei ole käsitletav metsamaterjali võõrandamisena. 

FIE kohustusliku kogumispensioni makse ja sotsiaalmaks 

Tuludeklaratsiooni tuleb kanda 2015. aastal FIE tasutud kogumispenisoni makse (kohustatud isikutel).

Tasutud kohustusliku kogumispensioni makset ei ole lubatud ettevõtlustulust maha arvata ja seda ei märgita vormil E ettevõtluse kuluna, vaid kajastatakse vormi A tabelis 9.6.

Sotsiaalmaks arvatakse ettevõtlustulust maha tekkepõhiselt, jagades ettevõtlustulu pärast kulude mahaarvamist 1,33-ga. Vastava arvutuse teeb Maksu- ja Tolliamet.

Makstud sotsiaalmaksu (sh sotsiaalmaksu avansilist makset) ei ole lubatud tulust maha arvata ega tuludeklaratsiooni vormil E kuluna märkida.

tarkvara

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Füüsilise isiku ja FIE tehtud seotud isikute vahelise tehingu deklareerimise erisused 21.02.2018

  Kuigi füüsiline isik ja FIE on üks ja sama isik, siis tuludeklaratsiooni vormide A ja E täitmisel on oluline eristada, milline tehing seotud osapooltega ettevõtluse käigus on tehtud füüsilise isikuna ja milline FIE-na.
  Loe edasi..

 • Pensionid ja kindlustushüvitised 17.02.2018

  Pensioni maksuvaba tulu oli 2017. aastal 2832 eurot (236 eurot kalendrikuus) ja üldine maksuvaba tulu oli 2160 eurot aastas (180 eurot kuus). Kokku on pensionäril õigus saada tulumaksuvaba tulu 4992 eurot (416 eurot kuus).
  Loe edasi..

 • Finantsvarale kehtestatud tingimused 15.02.2018

  Finantsvarale kehtestatud tingimused on toodud tulumaksuseaduse §-s 171. (2) Finantsvarana käsitatakse: 1) väärtpaberit, mida pakutakse lepinguriigis või OECD liikmesriigis avalikult väärtpaberituru seaduse või vastava välisriigi õigusaktide ...
  Loe edasi..

 • Finantsvaralt saadud tulu maksustamine 14.02.2018

  Füüsilistele isikutele on antud võimalus alates 2011. aastast investeerimiskontot kasutades finantsvaralt saadud tulult tekkivat maksukohustust edasi lükata kuni tulu tarbimisse võtmise hetkeni. Maksukohustuse edasilükkamiseks saab kasutada investeerimiskontot. Inv ...
  Loe edasi..

 • PRIA toetuste deklareerimisest 07.02.2018

  Alates 2015. aastast PRIA poolt makstud toetused, mis ei olnud seotud ettevõtlusega, maksustati juba PRIA poolt väljamaksmisel ning on kantud isiku eeltäidetud tuludeklaratsiooni.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
« Aprill 2018 »
Tööpäevade arv kuus 21
Töötunde kuus 168
Riigipühad: 01.04

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas teie ettevõttes tutvustatakse töötajatele juba uue isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • tamro
 • Hilding
 • Maksuamet
 • Maksuskoop
 

Merit iPhone

Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
254951  Foorumi postitust
350  E-poe toodet
71  Koolitust
22254  Artiklit
52652  Registreerunud kasutajat
36255  Nädalakirja tellijat
33448  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017