Teejuht 2019
Reede, 17. August
 

Tuludeklaratsioon 2017

Olulised tähtajad

7.–9. veebruar E-maksuametis/e-tollis on võimalik tutvuda deklaratsiooni eeltäidetud andmetega.
15. veebruar Algab tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis/e-tollis ja teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni paberil.
27. veebruar Algab tulumaksu tagastamine e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni esitanud klientidele.
2. aprill Tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev.
20. märts Algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil esitanud klientidele.
2. juuli Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev.
1. oktoober Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev, kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu.
Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev mitteresidendile, kes deklareeris mahaarvamisi Eestis.


Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama

Tuludeklaratsiooni peavad esitama:

 • Füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhivormile (vormile A) lisaks ka ettevõtlustulu vormi E).
   
 • Isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt. Deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui ka mittemaksustatav palga- ja dividenditulu ning ka see tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata. See kehtib samuti naaberriikide pensionäride suhtes, kes elavad alaliselt Eestis ning on muutunud Eesti residendiks.
   
 • Isikud, kes omasid maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile (deklaratsiooni põhivormile lisaks tuleb esitada vorm MM või vormi MM lisa, sõltumata sellest, kas nimetatud juriidiline isik sai tulu või mitte).
   
 • Isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu ning kes soovivad kasu ületava kahju summa maha arvata järgnevatel aastatel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust.
   
 • Isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul tulumaksuseaduse §-s 172 nimetatud investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid.

2017. aasta tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 2. aprill 2018.

Tuludeklaratsiooni ei pea esitama residendist füüsilised isikud, kelle:

 • tulult ei ole vaja tasuda täiendavalt tulumaksu (v.a erijuhud);
   
 • saadud tulu kokku ei ületanud maksuvaba tulu 2160 eurot;
   
 • tuluks oli ainult Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi (sealhulgas Eesti) seaduse alusel makstav pension, nimetatud riigis sätestatud kohustuslik kogumispension või tulenevalt sotsiaalkindlustuslepingust makstav pension, kui pensioni summa ei ületanud täiendavat maksuvaba tulu 2832 eurot või kui pensionilt on tulumaks ettenähtud summas kinni peetud ning seda ei ole vaja täiendavalt tasuda. Pensioni täiendavale maksuvabale tulule (2832 eurole) lisandub üldine maksuvaba tulu 2160 eurot;
   
 • tuluks oli ainult tööõnnetus- või kutsehaigushüvitis, mis ei ületanud 768 eurot või kui hüvitiselt on tulumaks ettenähtud summas kinni peetud ning seda ei ole vaja täiendavalt tasuda.

Tuludeklaratsiooni esitamine maksusoodustuse saamiseks

 • Kui isikul tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid ta soovib kasutada maksusoodustust (on tasunud koolituste eest, maksnud eluasemelaenu intresse vms), siis tuleb tuludeklaratsioon esitada.
   
 • Kui Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi residendist füüsiline isik on 2017. aastal saanud Eestist maksustatavat tulu, siis võib ta maksusoodustusi (sh maksuvaba tulu) arvesse võtta proportsionaalselt Eestis maksustatava tulu osakaaluga tema maksustamisperioodi maksustatavas tulus alljärgnevatel tingimustel:

kui isik kogutulust vähemalt 75% on saadud Eestist, võib ta kasutada kõiki tulumaksuseaduse 4. peatükis nimetatud mahaarvamisi

kui isiku kogutulust alla 75% on saadud Eestist, võib ta kasutada mahaarvamisena maksuvaba tulu ja täiendavat maksuvaba tulu pensioni korral, kui isik saab pensioni väljamakseid.

Selleks tuleb tal esitada residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon.

Eeltäidetud tuludeklaratsioon

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud. See tähendab, et deklaratsioonile on kantud Maksu- ja Tolliameti andmebaasis olevad andmed maksumaksja ning tema tulude ja kulude kohta. Eeltäidetud deklaratsiooni saab esitada nii e-maksuametis/e-tollis kui küsida teenindusbüroodest.

Eeltäidetud andmed on:

 • maksumaksja rahvastikuregistri aadress,
   
 • pangakonto number ja omaniku nimi,
   
 • tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt (tulumaksuga maksustatavad väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks, töötuskindlustusmaksed, kogumispensionimaksed jm),
   
 • makstud ajutise töövõimetuse hüvitised (haigusrahad),
   
 • pensionid,
   
 • tasutud koolituskulud,
   
 • kingitused ja annetused,
   
 • tasutud pensionikindlustuse maksed,
   
 • Eesti väärtpaberite keskregistri andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta (v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu).

Eeltäidetud ei ole:

 • andmed välisriigis saadud tulu kohta ega välisriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust maha arvata;
   
 • andmed muu vara võõrandamise kohta;
   
 • residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E.

Need andmed tuleb deklaratsioonile ise lisada.

Eeltäidetud andmetega tutvumine e-maksuametis/e-tollis

7.–9. veebruarini on kõigil e-maksuametis/e-tollis võimalik tutvuda väljamakse tegijate (tööandjate jne) ning kulu saajate (koolitusasutused, krediidiasutused jne) poolt maksumaksjate kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud tulude ja kulude andmetega, mille Maksu- ja Tolliamet kannab eeltäidetud tuludeklaratsioonile.

Kui andmed puuduvad või erinevad maksumaksjale teadaolevatest andmetest, tuleb võtta ühendust kas väljamakse tegija või kulu saajaga ning paluda andmed Maksu- ja Tolliametile esitada või esitatud andmed parandada.

Kasutamata jäänud maksusoodustuste üle andmine abikaasale

Füüsiline isik saab esitada üksikdeklaratsiooni ning alla 2160 eurost maksustatavat tulu saanud isiku eest võib tema abikaasa täiendava maksuvaba tulu maha arvata, kui abikaasade maksustatav tulu kokku ei ületa 50 400 eurot kalendriaastas.

Maksustatavat tulu ületava eluasemelaenu intressi, koolituskulu ja laste maksuvaba tulu summa või selle osa võib abikaasale üle kanda, kui abikaasade varasuhteks on varaühisus.

Maksusoodustuste üle andmiseks tuleb avaldada soovi tuludeklaratsioonis, märkides vastava soovi ning abikaasa isikukoodi kellele soovitakse kasutamata jäänud maksusoodustused üle anda. Maksu- ja Tolliamet kannab kasutamata osa automaatselt abikaasa tuludeklaratsioonile. Abikaasal tuleb soovi korral aktsepteerida talle üle antud kasutamata maksusoodustused.

Kuidas ja kus tuludeklaratsiooni esitada

E-maksuametis/e-tollis

Sisenemine e-maksuametisse/e-tolli:

 • ID-kaardi abil;
 • mobiil-ID abil;
 • internetipanga kaudu – SEB Panga, Swedbanki, Danske Panga, Nordea Panga, Coop Panga, LHV ja Versobanki kliendid, kellel on sõlmitud e-maksuameti/e-tolli kasutamise leping oma internetipangas.

Tuludeklaratsiooni täitmine: nii eesti-, vene- kui ka ingliskeelses keskkonnas tuleb deklaratsiooni väljad täita eesti keeles.

Infot deklaratsiooni staatuse kohta saate e-maksuametist/e-tollist oma personaalselt tuludeklaratsiooni infoleheküljelt.

Kui esitatud tuludeklaratsioon vajab esmase kontrollimise tulemusena täiendavat kontrolli, saate selle kohta infoleheküljele teate ning enamikul juhtudel juhised edasiseks tegevuseks.

Tuludeklaratsiooni esitamine nutitelefoni kaudu

Nutitelefonis:

 • saab esitada Maksu- ja Tolliameti poolt eeltäidetud üksikdeklaratsiooni;
 • tuleb sisenedes valida e-maksuametis/e-tollis nutiversioon;
 • saab nutiversioonis täiendavalt lisada ja muuta ainult kontaktandmeid ja arvelduskonto numbrit, kuhu tulumaks tagastatakse.

Nutiversiooni ei saa kasutada järgmistel juhtudel:

 • kui peate esitama ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E);
 • kui soovitakse kasutamata jäänud maksusoodustusi üle anda abikaasale;
 • kui soovite kasutada täiendavat maksusoodustust laste pealt;
 • kui teie kõik tulud ei ole kantud eeltäidetud tuludeklaratsioonile;
 • kui saite tulu välismaalt;
 • kui deklareerite kasu või kahju vara võõrandamisest;
 • kui deklareerite kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamist;
 • kui kasutate investeerimiskontot.

Teenindusbüroos

Tuludeklaratsiooni esitamiseks teenindusbüroos saate valida kolme võimaluse vahel:

1. Eeltäidetud tuludeklaratsioon

Eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljatrükki väljastavad teenindusbürood klientidele alates 15. veebruarist isikut tõendava dokumendi alusel.

Kui võtate teenindusbüroost eeltäidetud deklaratsiooni, siis palume teil pärast täiendamist, parandamist ja allkirjastamist esitada sama deklaratsioon.

Eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljastamisel maksumaksja esindajale tuleb teenindusbüroole esitada notariaalselt tõestatud kirjalik nõusolek, kus peavad olema ära näidatud andmed, mida isik lubab avaldada ("Maksukohustuslaste registri" asutamine ja registri pidamise põhimääruse" §-d 27 ja 30). Aktsepteerime ka valla- ja linnasekretäri poolt tõestatud volikirja.

Maksumaksja kohustuseks on kontrollida deklaratsioonile kantud andmete õigsust, nende ebaõigsuse või puudulikkuse korral teha oma parandused ja/või täiendused ning kinnitada andmed allkirjaga. Kui on saadud tulu, mis eeltäidetud deklaratsioonil ei kajastu, tuleb ka see deklareerida.

Kontrollitud ja allkirjastatud deklaratsiooni saate:

  • esitada teenindusbüroo ametnikule

  • panna selleks ette nähtud postkasti teenindusbüroos

2. Eeltäitmata andmetega pabervormid

Eeltäitmata andmetega tühjad pabervormid on saadaval veebilehel "Deklaratsioonide vormid".

3. Teenindussaali kliendiarvuti

Kõigis teenindusbüroodes on maksumaksjate käsutuses arvuti deklaratsiooni täitmiseks e-maksuameti/e-tolli kaudu. Deklaratsiooni täitmisel saab abi teenindajalt.

Postiga

Tuludeklaratsiooni saab Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroole saata ka postiga. 

Täiendavate dokumentide esitamine

Deklaratsiooniga koos ei pea esitama mahaarvamiste aluseks olevaid dokumente. Deklareeritud andmete täpsustamise või täiendavate dokumentide esitamise vajadusel võtab ametnik maksumaksjaga ühendust kas telefoni, e-posti või posti teel hiljemalt 10 päeva enne tulumaksu tagastamise tähtaega.

Täiendavad dokumendid (tõendid koolituskulude või eluasemelaenu intresside tasumise kohta, tõend TSM jne), mida Maksu- ja Tolliamet vajab andmete kontrollimiseks, saate:

 • esitada elektroonselt e-maksuameti/e-tolli kaudu tuludeklaratsiooni infoleheküljelt;
 • viia või postiga saata Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroosse, kus vajadusel tehakse dokumendist koopia;
 • saata e-posti teel digiallkirjastatult.

Tulumaksu tagastamine

Kui olete esitanud tuludeklaratsiooni e-maksuametis/e-tollis ja teie deklareeritud andmed ei vaja täiendavat kontrolli, siis tagastame enammakstud tulumaksu alates 27. veebruarist 2018. Tulumaksu tagastame tuludeklaratsioonis märgitud arvelduskontole.

Edastame esmase kontrolli läbinud korrektsete deklaratsioonide alusel järjest pankadele maksekorraldusi vastavalt millises järjestuses süsteem kontrolli lõpetab. Korraga edastame mitukümmend tuhat maksekorraldust, mis grupeeritakse pankade kaupa. Täpne ülekande aeg teie kontole sõltub ka panga toimingutest. Seetõttu võivad samal päeval deklaratsiooni esitanud inimesed raha erineval ajal tagasi saada ja võib juhtuda, et hilisemal kuupäeval esitatud deklaratsiooni alusel tuleb tagastus varem.

Paberil tuludeklaratsiooni esitanutele tagastame enammakstud tulumaksu alates 20. märtsist 2018.

Enammakstud tulumaksu tagastame deklaratsioonis näidatud pangakontole hiljemalt 2. juuliks 2018.

Enammakstud tulumaksu tagastame hiljemalt 1. oktoobriks 2018, kui:

 • deklareerite ettevõtlustulu,
 • deklareerite vara võõrandamisest saadud kasu või
 • deklareerite välismaalt saadud tulusid või
 • olete mitteresident, kes soovib teha Eestis mahaarvamisi.

Tulumaksu saame tagastada ainult juhul, kui maksustamisperioodil on tulumaksu tasutud.

Tulumaksu juurdemakse

Tähtajad

Füüsilise isiku 2017. aasta tulumaksu juurdemakse tähtaeg on 2. juuli 2018.

Tulumaksu juurdemakse tähtaeg on 1. oktoober 2018, kui:

 • tegelesite 2017. aastal ettevõtlusega või
 • saite kasu vara müügist,
 • deklareerisite välismaalt saadud tulusid või
 • olete mitteresident, kes soovib teha Eestis mahaarvamisi.

Füüsilisest isikust ettevõtjad peavad täiendava juurde määratud sotsiaalmaksu samuti tasuma 1. oktoobriks 2018.

Maksuteade

Maksu- ja Tolliamet väljastab kõigile, kellel tuleb tulumaksu juurde maksta, vastava maksuteate, mis on kättesaadav e-maksuametis/e-tollis.

Tasumine

Saate valida, millisesse panka te juurdemääratud maksu tasute.

Riiklike maksude ja maksete kontonumbrid*

Pank IBAN kontonumber
SEB PANK EE351010052031000004
SWEDBANK EE522200221013264447
NORDEA PANK EE401700017002872300
DANSKE PANK EE873300333499990003

* Makse saajaks tuleb märkida Maksu- ja Tolliamet.

Igal maksukohustuslasel on kõigi maksude, maksete ning muude maksuseadusest tulenevate rahaliste kohustuste (intress, sunniraha, trahvid jne) tasumiseks personaalne viitenumber, mille leiate "Personaalse viitenumbri otsingust".

Personaalse viitenumbri leiate ka e-maksuameti/e-tolli rubriigist "Nõuded ja kohustused".

Viitenumber sisestage maksekorralduse viitenumbri väljale.

Kui vajate abi

 • Helistage
  • 880 0810 – deklareerimise kohta käivad küsimused, abi nii paber- kui ka elektroonilise deklaratsiooni täitmisel
  • 880 0811 – füüsiliste isikute maksustamine
  • Skype'i konto mta.eesti
 • Kirjutage fyysisik@emta.ee või e-maksuametis/e-tollis rubriigis "Teated MTA-le".
   
 • Esitage küsimus või lugege Maksu- ja Tolliameti spetsialistide antud vastuseid foorumis.
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Keskkonnateenused
 • Ernst Young
 • epood
 • Maksuskoop
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257393  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
96  Koolitust
22237  Artiklit
52824  Registreerunud kasutajat
36237  Nädalakirja tellijat
33341  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017