Teejuht 2019
Teisipäev, 21. August
 

Tulumaksuseadus

1. peatükk ÜLDSÄTTED
§ 1. Maksu objekt
§ 2. Maksumaksja
§ 3. Maksustamisperiood
§ 4. Maksumäärad
§ 5. Maksu laekumine
2. peatükk SEADUSES KASUTATAVAD PÕHIMÕISTED
§ 6. Resident
§ 7. Püsiv tegevuskoht
§ 8. Seotud isikud
§ 9. Juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgan
§ 10. Madala maksumääraga territoorium
§ 11. Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri
3. peatükk RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULU MAKSUSTAMINE
§ 12. Residendist füüsilise isiku tulu
§ 13. Palgatulu
§ 14. Ettevõtlustulu
§ 15. Kasu vara võõrandamisest
§ 16. Renditulu ja litsentsitasu
§ 17. Intress
§ 171. Tulu finantsvaralt
§ 172. Investeerimiskonto
§ 18. Dividendid ja muu tulu osalusest
§ 19. Pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad, hasartmänguvõidud, hüvitised ja elatis
§ 20. Kindlustushüvitised
§ 201 Kohustuslik kogumispension
§ 21. Täiendav kogumispension
§ 22. Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu maksustamine
4. peatükk RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUST TEHTAVAD MAHAARVAMISED
§ 23. Maksuvaba tulu
§ 231. Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral
§ 232. Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral [Kehtetu - RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2018]
§ 233. Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral [Kehtetu - RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2018]
§ 234. Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest
§ 24. [Kehtetu - RT I 18.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
§ 25. Eluasemelaenu intressid
§ 26. Koolituskulud
§ 27. Kingitused ja annetused
§ 28. Kindlustusmaksed ning pensionifondi osakute soetamine
§ 281. Kohustusliku kogumispensioni makse
§ 282. Tulust tehtavate mahaarvamiste piirang
§ 283. [Kehtetu - RT I 18.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
5. peatükk MITTERESIDENDI TULU MAKSUSTAMINE
§ 29. Maksustamisele kuuluv mitteresidendi tulu
§ 30. Mitteresidendid, kelle tulu ei maksustata tulumaksuga
§ 31. Mitteresidendi tulu, mida ei maksustata tulumaksuga
§ 311. Mahaarvamised mitteresidendist füüsilise isiku tulust
51. peatükk LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI JA AKTSIASELTSIFONDI TULU MAKSUSTAMINE
§ 312. Kasu vara võõrandamisest
§ 313. Renditulu
§ 314. Intress
§ 315. Investeerimisfond, mille tulu ei maksustata tulumaksuga
§ 316. Osakuomaniku maksuvabastuse tõendamine
6. peatükk ETTEVÕTLUSTULUST TEHTAVAD MAHAARVAMISED
§ 32. Ettevõtluse kulud
§ 33. Piirangud kulude mahaarvamisel
§ 34. Kulud, mida ei ole lubatud ettevõtlustulust maha arvata
§ 35. Ettevõtluse tulust suuremate kulude edasikandmine
7. peatükk MAKSUSTATAVA TULU ARVESTAMISE EESKIRJAD
§ 36. Maksustatava tulu arvestamine
§ 37. Vara võõrandamisest saadud kasu või kahju arvestamine
§ 38. Soetamismaksumus
§ 39. Väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju arvestamine
§ 391. Üüri arvestamine
8. peatükk TULUMAKSU KINNIPIDAMINE
§ 40. Tulumaksu kinnipidaja
§ 41. Väljamaksed, millelt peetakse kinni tulumaks
§ 42. Tulumaksu kinnipidamisel tehtavad mahaarvamised
§ 43. Kinnipeetava tulumaksu määrad
9. peatükk TULUDE DEKLAREERIMINE JA TULUMAKSU TASUMINE
§ 44. Tuludeklaratsioonid
§ 45. Välismaal tasutud tulumaksu arvestamine
§ 46. Tulumaksu tasumine ja tagastamine
§ 47. Avansilised maksed
10. peatükk TULUMAKSU MAKSMISE ERIJUHUD
§ 471. Krediidiasutuse avansilised maksed
§ 48. Tulumaks erisoodustustelt
§ 49. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt
§ 50. Tulumaks dividendidelt ning muudelt kasumieraldistelt
§ 501. Tulumaks regulaarselt makstavatelt dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt
§ 502. Tulumaks varjatud kasumieraldistelt
§ 51. Tulumaks ettevõtlusega ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kuludelt
§ 52. Tulumaks muudelt ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt
§ 53. Mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuva püsiva tegevuskoha maksustamine
§ 54. Tulumaksu deklareerimine ja tasumine
11. peatükk INFORMATSIOONIKOHUSTUS
§ 55. Majandusaasta aruande esitamine
§ 56. Aktsionäridele ja osanikele tehtud väljamaksetest teatamine
§ 561. Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitisest teatamine
§ 562. Koolituskuludest teatamine
§ 563. Usaldusfondi tulust teatamine
§ 564. Tervise edendamise maksusoodustuse kasutamisest teatamine
§ 565. Seotud isikule antud laenust teatamine
§ 57. Registrikannetest teatamine [Kehtetu - RT I, 11.07.2014, 5 - jõust. 01.01.2015]
§ 571. Maksusoodustustega seonduv informatsioonikohustus
§ 572. Intressist teatamise kohustus [Kehtetu - RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
12. peatükk RAKENDUSSÄTTED
§ 58. [Kehtetu - RT I 18.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
§ 59. Tulumaksu arvestamine põhivara võõrandamisel
§ 60. Erisused dividendide maksustamisel [Kehtetu - RT I, 23.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
§ 61. Muud rakendussätted
§ 62. Seaduse jõustumine
13. peatükk MUUDATUSED KEHTIVATES ÕIGUSAKTIDES
§ 63.– § 67. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Vastu võetud 15. detsembri 1999. a seadusega (RT I 1999, 101, 903), jõustunud 1. jaanuaril 2000. a. Muudetud ja täiendatud järgmiste seadustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

14.06.2000 (RT I 2000, 58, 377) 01.01.2000
14.06.2000 (RT I 2000, 55, 359) 01.01.2001
06.12.2000 (RT I 2000, 102, 667) 01.01.2001
13.12.2000 (RT I 2000, 102, 675) 01.01.2001
terviktekst RT paberkandjal (RT I 2001, 11, 49)

17.01.2001 (RT I 2001, 16, 69) 01.03.2001
09.05.2001 (RT I 2001, 50, 283) 01.01.2002
13.06.2001 (RT I 2001, 59, 359) 01.01.2002
12.09.2001 (RT I 2001, 79, 480) 01.10.2001, osaliselt 01.01.2002
24.10.2001 (RT I 2001, 91, 544) 01.01.2002, osaliselt 01.01.2003
20.02.2002 (RT I 2002, 23, 131) 01.03.2002
25.04.2002 (RT I 2002, 41, 253) 18.05.2002
15.05.2002 (RT I 2002, 44, 284) 01.07.2002, osaliselt 07.06.2002
15.05.2002 (RT I 2002, 47, 297) 01.01.2003, osaliselt 01.01.2004
19.06.2002 (RT I 2002, 62, 377) 01.10.2002
11.12.2002 (RT I 2002, 111, 662) 01.01.2003
29.01.2003 (RT I 2003, 18, 105) 01.03.2003, § 25 lõikes 4 sätestatud muudatust kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2003
07.08.2003 (RT I 2003, 58, 387) 01.09.2003
10.12.2003 (RT I 2003, 82, 549) 01.01.2004
17.12.2003 (RT I 2003, 88, 587) 01.01.2004, osaliselt 01.05.2004, 01.01.2005, 01.01.2006 ja 01.01.2007
17.12.2003 (RT I 2003, 88, 591) 01.01.2004
14.04.2004 (RT I 2004, 36, 251) 01.05.2004
14.04.2004 (RT I 2004, 37, 252) 01.05.2004
20.05.2004 (RT I 2004, 45, 319) 27.05.2004 (muudatust kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1.05.2004); osaliselt 01.01.2005, 01.01.2006, 01.01.2007; § 45 lõige 8, § 572 ja § 61 lõige 24 jõustuvad eraldi seadusega ning neid sätteid kohaldatakse alates samast kuupäevast makstud intressidele

terviktekst RT paberkandjal (RT I 2004, 59, 414)
18.11.2004 (RT I 2004, 84, 568) 01.01.2005
08.12.2004 (RT I 2004, 89, 604) 01.01.2005; 01.01.2006
06.04.2005 (RT I 2005, 22, 148) 01.01.2006
20.04.2005 (RT I 2005, 25, 193) 01.07.2005 (osa muudatusi kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 01.05.2004 ja 01.01.2005)
20.06.2005 (RT I 2005, 36, 277) 01.07.2005; 01.01.2006
28.09.2005 (RT I 2005, 54, 430) 01.01.2006
12.10.2005 (RT I 2005, 57, 451) 18.11.2005
26.01.2006 (RT I 2006, 7, 40) 04.02.2006
26.01.2006 (RT I 2006, 7, 41) 13.02.2006
10.05.2006 (RT I 2006, 26, 193) 01.01.2007
31.05.2006 (RT I 2006, 28, 208) 01.07.2006, osaliselt 01.01.2007 ja osaliselt kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2006
07.06.2006 (RT I 2006, 30, 232) 01.01.2007
15.11.2006 (RT I 2006, 55, 406) 01.01.2007
21.12.2006 (RT I 2006, 63, 468) 01.01.2007
14.02.2007 (RT I 2007, 24, 126) 01.07.2007
14.06.2007 (RT I 2007, 44, 316) 14.07.2007
14.06.2007 (RT I 2007, 44, 318) 01.01.2008
26.03.2008 (RT I 2008, 17, 119) 01.01.2009
19.06.2008 (RT I 2008, 34, 208) 01.09.2008
23.10.2008 (RT I 2008, 48, 269) 14.11.2008
19.11.2008 (RT I 2008, 51, 283) 01.01.2009, osaliselt 01.01.2010
20.11.2008 (RT I 2008, 51, 286) 01.01.2009
04.12.2008 (RT I 2008, 58, 323) 01.01.2009
04.12.2008 (RT I 2008, 58, 324) 01.01.2009
17.12.2008 (RT I 2008, 58, 329) 01.01.2010
11.12.2008 (RT I 2008, 60, 331) 01.01.2009
18.12.2008 (RT I 2009, 3, 15) 01.02.2009
20.02.2009 (RT I 2009, 15, 93) 01.04.2009, osaliselt 01.07.2009 ja 01.01.2010
26.02.2009 (RT I 2009, 18, 109) 28.03.2009, osaliselt 01.07.2009
22.04.2009 (RT I 2009, 24, 146) 01.06.2009
29.10.2009 (RT I 2009, 54, 362) 01.01.2010, osaliselt 1.12.2009 (muudatusi kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 01.08.2009)
26.11.2009 (RT I 2009, 59, 391) 01.01.2010
18.11.2009 (RT I 2009, 60, 395) 01.07.2010
26.11.2009 (RT I 2009, 62, 405) 01.01.2010
16.12.2009 (RT I 2010, 1, 2) jõustub Riigikogu XII koosseisu volituste alguspäeval
22.04.2010 (RT I 2010, 22, 108) jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel
03.06.2010 (RT I 2010, 34, 181) 01.01.2011, osaliselt 01.07.2010 ja 01.01.2024
17.06.2010 (RT I 2010, 44, 262) 01.09.2010
20.10.2010 (RT I, 18.11.2010, 1) 01.01.2011, osaliselt 01.01.2012
08.12.2010 (RT I, 28.12.2010, 6) 01.01.2012
26.01.2011 (RT I, 18.02.2011, 1) 01.01.2012, osaliselt 28.02.2011 ja 01.08.2011
09.02.2011 (RT I, 04.03.2011, 1) 01.04.2011
16.06.2011 (RT I, 08.07.2011, 5) 01.01.2012
23.11.2011 (RT I, 13.12.2011, 1) 01.01.2012
07.12.2011 (RT I, 28.12.2011, 1) 01.01.2012, osaliselt kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist
07.03.2012 (RT I, 29.03.2012, 1) 30.03.2012, osaliselt 01.01.2013
13.06.2012 (RT I, 10.07.2012, 2) 01.04.2013, osaliselt 20.07.2012
13.06.2012 (RT I, 06.07.2012, 1) 01.04.2013
10.10.2012 (RT I, 25.10.2012, 1) 01.12.2012
07.12.2012 (RT I, 22.12.2012, 1) 01.01.2013, osaliselt 01.01.2014 ja 01.01.2015
12.12.2012 (RT I, 29.12.2012, 1) 01.01.2013, osaliselt 01.04.2013 ja 01.07.2013
23.01.2013 (RT I, 14.02.2013, 1) 01.01.2014
28.02.2013 (RT I, 20.03.2013, 1) 01.04.2013
15.05.2013 (RT I, 01.06.2013, 1) 01.07.2013
12.06.2013 (RT I, 02.07.2013, 1) 01.09.2013, osaliselt 01.01.2014;
jõustumisaeg osaliselt muudetud 01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1]
05.12.2013 (RT I, 22.12.2013, 1) 01.01.2014
11.12.2013 (RT I, 23.12.2013, 1) 01.01.2014, osaliselt 01.01.2015 ja 01.01.2020
05.12.2013 (RT I, 23.12.2013, 3) 01.01.2014, osaliselt 01.01.2015
19.06.2014 (RT I, 03.07.2014, 19) 01.09.2014
01.07.2014 (RT I, 11.07.2014, 5) 01.01.2015, osaliselt 01.08.2014
19.06.2014 (RT I, 29.06.2014, 109) 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
05.11.2014 (RT I, 20.11.2014, 1) 01.05.2015
19.11.2014 (RT I, 13.12.2014, 1) 01.01.2016
02.12.2014 (RT I, 23.12.2014, 1) 01.01.2015
18.12.2014 (RT I, 23.12.2014, 15) 01.01.2015
18.02.2015 (RT I, 19.03.2015, 2) 29.03.2015
18.02.2015 (RT I, 23.03.2015, 3) 01.07.2015
18.02.2015 (RT I, 23.03.2015, 5) 01.07.2015
15.06.2015 (RT I, 30.06.2015, 1) 01.01.2016, osaliselt 01.01.2017 ja 01.01.2018
15.06.2015 (RT I, 30.06.2015, 2) 01.01.2016
10.06.2015 (RT I, 07.07.2015, 1) 01.01.2016
25.11.2015 (RT I, 17.12.2015, 1) 20.12.2015, osaliselt 01.01.2016 ja 01.07.2016
25.11.2015 (RT I, 17.12.2015, 2) 01.01.2016
20.04.2016 (RT I, 04.05.2016, 2) 01.11.2016, osaliselt 01.01.2017
15.06.2016 (RT I, 08.07.2016, 1) 01.01.2017
23.11.2016 (RT I, 07.12.2016, 1) 17.12.2016
19.12.2016 (RT I, 24.12.2016, 1) 01.01.2017, osaliselt 01.09.2018
14.12.2016 (RT I, 31.12.2016, 1) 10.01.2017
20.04.2017 (RT I, 01.07.2017, 1) 01.07.2017
07.06.2017 (RT I, 26.06.2017, 1) 06.07.2017, osaliselt 01.09.2018
14.06.2017 (RT I, 04.06.2017, 1) 01.01.2018
19.06.2017 (RT I, 07.07.2017, 1) 01.08.2017, osaliselt 01.01.2018
19.06.2017 (RT I, 07.07.2017, 1) 01.01.2018
06.12.2017 (RT I, 28.12.2017, 1) 01.01.2018
13.12.2017 (RT I, 28.12.2017, 73) 01.01.2018
13.12.2017 (RT I, 28.12.2017, 74) 01.01.2018, osaliselt 01.01.2019 ja 01.01.2020
13.12.2017 (RT I, 30.12.2017, 3) 03.01.2018
10.01.2018 (RT I, 22.01.2018, 1) 01.02.2018
17.01.2018 (RT I, 30.01.2018, 1) 01.01.2019Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2024-...)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2020-31.12.2023)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2019-31.12.2019)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.09.2018-31.12.2018)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel Hetkel kehtiv (01.02.2018-31.08.2018)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2018-31.01.2018)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2017-31.12.2017)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.11.2016-31.12.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2016-31.10.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2016-30.06.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2015-31.12.2015)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.05.2015-30.06.2015)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (29.03.2015-30.04.2015)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2015-28.03.2015)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.09.2014-31.12.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.08.2014-31.08.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2014-31.07.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2014-30.06.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2013-31.12.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.04.2013-30.06.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2013-31.03.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.12.2012-31.12.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (20.07.2012-30.11.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (30.03.2012-19.07.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2012-29.03.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.04.2011-31.12.2011)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2011-31.03.2011)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.09.2010-31.12.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2010-31.08.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2010-30.06.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.12.2009-31.12.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2009-30.11.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.06.2009-30.06.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.04.2009-31.05.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (28.03.2009-31.03.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.02.2009-27.03.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2009-31.01.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (14.11.2008-31.12.2008)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.09.2008-13.11.2008)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2008-31.08.2008)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.09.2007-31.12.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (14.07.2007-31.08.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2007-13.07.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2007-30.06.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2006-31.12.2006)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (13.02.2006-31.06.2006)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (04.02.2006-12.02.2006)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (18.11.2005-03.02.2006)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2005-17.11.2005)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2005-30.06.2005)
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • Fortumo
  • swissotel
  • epood
  • Dokumendinaidised
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257460  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
100  Koolitust
22247  Artiklit
52834  Registreerunud kasutajat
36231  Nädalakirja tellijat
33332  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017