MTU
Kolmapäev, 25. Aprill
 

Tulumaksuseadus

1. peatükk ÜLDSÄTTED
§ 1. Maksu objekt
§ 2. Maksumaksja
§ 3. Maksustamisperiood
§ 4. Maksumäärad
§ 5. Maksu laekumine
2. peatükk SEADUSES KASUTATAVAD PÕHIMÕISTED
§ 6. Resident
§ 7. Püsiv tegevuskoht
§ 8. Seotud isikud
§ 9. Juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgan
§ 10. Madala maksumääraga territoorium
§ 11. Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri
3. peatükk RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULU MAKSUSTAMINE
§ 12. Residendist füüsilise isiku tulu
§ 13. Palgatulu
§ 14. Ettevõtlustulu
§ 15. Kasu vara võõrandamisest
§ 16. Renditulu ja litsentsitasu
§ 17. Intress
§ 171. Tulu finantsvaralt
§ 172. Investeerimiskonto
§ 18. Dividendid ja muu tulu osalusest
§ 19. Pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad, hasartmänguvõidud, hüvitised ja elatis
§ 20. Kindlustushüvitised
§ 201 Kohustuslik kogumispension
§ 21. Täiendav kogumispension
§ 22. Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu maksustamine
4. peatükk RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUST TEHTAVAD MAHAARVAMISED
§ 23. Maksuvaba tulu
§ 231. Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral
§ 232. Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral [Kehtetu - RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2018]
§ 233. Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral [Kehtetu - RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2018]
§ 234. Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest
§ 24. [Kehtetu - RT I 18.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
§ 25. Eluasemelaenu intressid
§ 26. Koolituskulud
§ 27. Kingitused ja annetused
§ 28. Kindlustusmaksed ning pensionifondi osakute soetamine
§ 281. Kohustusliku kogumispensioni makse
§ 282. Tulust tehtavate mahaarvamiste piirang
§ 283. [Kehtetu - RT I 18.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
5. peatükk MITTERESIDENDI TULU MAKSUSTAMINE
§ 29. Maksustamisele kuuluv mitteresidendi tulu
§ 30. Mitteresidendid, kelle tulu ei maksustata tulumaksuga
§ 31. Mitteresidendi tulu, mida ei maksustata tulumaksuga
§ 311. Mahaarvamised mitteresidendist füüsilise isiku tulust
51. peatükk LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI JA AKTSIASELTSIFONDI TULU MAKSUSTAMINE
§ 312. Kasu vara võõrandamisest
§ 313. Renditulu
§ 314. Intress
§ 315. Investeerimisfond, mille tulu ei maksustata tulumaksuga
§ 316. Osakuomaniku maksuvabastuse tõendamine
6. peatükk ETTEVÕTLUSTULUST TEHTAVAD MAHAARVAMISED
§ 32. Ettevõtluse kulud
§ 33. Piirangud kulude mahaarvamisel
§ 34. Kulud, mida ei ole lubatud ettevõtlustulust maha arvata
§ 35. Ettevõtluse tulust suuremate kulude edasikandmine
7. peatükk MAKSUSTATAVA TULU ARVESTAMISE EESKIRJAD
§ 36. Maksustatava tulu arvestamine
§ 37. Vara võõrandamisest saadud kasu või kahju arvestamine
§ 38. Soetamismaksumus
§ 39. Väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju arvestamine
§ 391. Üüri arvestamine
8. peatükk TULUMAKSU KINNIPIDAMINE
§ 40. Tulumaksu kinnipidaja
§ 41. Väljamaksed, millelt peetakse kinni tulumaks
§ 42. Tulumaksu kinnipidamisel tehtavad mahaarvamised
§ 43. Kinnipeetava tulumaksu määrad
9. peatükk TULUDE DEKLAREERIMINE JA TULUMAKSU TASUMINE
§ 44. Tuludeklaratsioonid
§ 45. Välismaal tasutud tulumaksu arvestamine
§ 46. Tulumaksu tasumine ja tagastamine
§ 47. Avansilised maksed
10. peatükk TULUMAKSU MAKSMISE ERIJUHUD
§ 471. Krediidiasutuse avansilised maksed
§ 48. Tulumaks erisoodustustelt
(1) Tööandja maksab tulumaksu töötajale tehtud erisoodustuselt.
(2) Tööandjaks lõike 1 tähenduses on residendist juriidiline või füüsiline isik, samuti riigi- või kohaliku omavalitsusüksuse asutus ning mitteresident, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht (§ 7) või kellel on Eestis töötajad.
(3) Töötajaks lõike 1 tähenduses on töölepingu alusel töötav isik, ametnik (§ 13 lõige 1), juhtimis- või kontrollorgani liige (§ 9), samuti füüsiline isik, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui kuus kuud. Töötajaks lõike 1 tähenduses loetakse ka töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötavat või teenust osutavat füüsilist isikut.
[RT I, 06.07.2012, 1 – jõust 01.04.2013]
(4) Erisoodustus on igasugune kaup, teenus, loonustasu või rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse lõikes 3 nimetatud isikule seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega, olenemata erisoodustuse andmise ajast. Erisoodustus on muu hulgas:
1) eluasemekulude täielik või osaline katmine;

2) sõiduki või muu tööandja vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks;

3) kindlustusmaksete tasumine, kui selline kohustus ei ole ette nähtud seadusega;

4) [KEHTETU RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

5) isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise maksmine § 13 lõike 3 punktis 2 sätestatud piirmäärasid ületavas osas (§ 13 lõike 3 punktid 2 ja 21, § 31 lõike 1 punkt 8);
[RT I 2009, 18, 109 – jõust. 01.07.2009]

6) laenu andmine turutingimustest madalama intressimääraga, välja arvatud, kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne võlaõigusseaduse § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär;
[RT I, 11.07.2014, 5 - jõust. 01.01.2015]

7) asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse tasuta üleandmine, müük või vahetus turuhinnast madalama hinnaga;

8) asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse ostmine turuhinnast kõrgema hinnaga;

9) loobumine rahalise nõude sissenõudmisest, välja arvatud, kui prognoositavad mõistlikud kulud seoses rahalise nõude sissenõudmisega ületavad nõude suurust;

10) täiskasvanute koolituse seaduse § 1 tähenduses tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine, välja arvatud töö- ja teenistussuhtega ning juriidilise isiku juhatuse liikme, välismaa äriühingu filiaali juhataja ja mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhi ülesannetega otseselt seotud tasemeõppe või täienduskoolituse kulude katmine;
[RT I, 23.03.2015 5 -jõust. 01.07.2015]

11) tööandja antud osalusoptsiooni võõrandamisel või optsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamisel saadud tulu, arvestades lõikes 53 sätestatut.
[RT I 18.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
(5) Erisoodustuste hulka ei kuulu rahalised väljamaksed, mida tavaliselt loetakse palgaks, lisatasuks, juurdemakseks, juhtimis- või kontrollorgani liikme tasuks või tasuks müüdud kauba või osutatud teenuse eest. Samuti ei kuulu erisoodustuste hulka sellised füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, millelt on kinni peetud tulumaks § 41 alusel või mis ei kuulu tulumaksuga maksustamisele §-de 13-21 või 30-31 kohaselt.
(51) Erisoodustuseks ei loeta kulutusi töötajate transpordiks elukoha ja töökoha vahel, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga või kui puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust. Samuti ei loeta erisoodustuseks tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja transpordiks elu- ja töökoha vahel, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast või kui tööandja korraldab transporti sõidukiga, millel on vähemalt kaheksa istekohta, või bussiga liiklusseaduse tähenduses.
[RT I, 07.07.2017, 3 -jõust. 01.08.2017, lõiget 5¹ rakendatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 1. juulist]
(52) Erisoodustuseks ei loeta kulutusi, mida Eesti Vabariigi välisesindus teeb seoses diplomaadi osalemisega välissuhtlemise eesmärgil korraldatud diplomaatilisel vastuvõtul, kohtumisel või muul üritusel.
[RT I 18.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
(53) Erisoodustuseks ei loeta osalusoptsiooni andmist. Kui osalusoptsiooni alusvara on osalus tööandjas või tööandjaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus, ei loeta erisoodustuseks osalusoptsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamist, kui osalus omandatakse mitte varem kui kolme aasta möödumisel osalusoptsiooni andmisest arvates. Töötajal on kohustus teatada tööandjale osalusoptsiooni võõrandamisest. Optsiooni alusvara muutumise korral arvestatakse nimetatud tähtaega esialgse optsiooni andmisest arvates. Kui kogu osalus tööandjas või temaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus võõrandatakse vähemalt kolmeaastase tähtajaga optsioonilepingu kehtivuse ajal, samuti kui töötajal tuvastatakse täielik töövõimetus või töötaja sureb, ei loeta erisoodustuseks optsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamist ulatuses, mis vastab proportsionaalselt optsiooni hoidmise ajale enne nimetatud sündmust. Kui optsioonileping ei ole digitaalselt allkirjastatud ega notariaalselt kinnitatud, on tööandja kohustatud esitama nimetatud lepingu Maksu- ja Tolliametile viie tööpäeva jooksul selle sõlmimisest arvates.
[RT I, 07.07.2017, 3 -jõust. 01.08.2017, lõiget 5³ rakendatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 1. juulist]
(54) Erisoodustuseks ei loeta töötajale, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime (kuulmispuude puhul kuulmislangusega alates 30 detsibellist) või kellele on määratud puude raskusaste, abivahendite andmiseks tehtud kulutusi kuni 50% ulatuses talle selle aasta jooksul makstud sotsiaalmaksuga maksustatud summast. Erisoodustuse tekkimine määratakse kindlaks abivahendite andmise kalendriaasta viimase kuu eest esitatavas § 54 lõikes 1 nimetatud deklaratsioonistakse kindlaks abivahendite andmise kalendriaasta viimase kuu eest esitatavas § 54 lõikes 1 nimetatud deklaratsioonis.
[RT I, 11.07.2014, 5 - jõust. 01.01.2015]
[RT I, 07.07.2017, 3 -jõust. 01.08.2017, lõiget 5ˇ4 rakendatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 1. juulist]
(55) Erisoodustusena ei maksustata järgmisi töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele:
1) avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu;
2) sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutusi;
3) tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi;
4) kulutusi tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele;
5) ravikindlustuslepingu kindlustusmakset.

[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2018]
(56) Erisoodustuseks ei loeta tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja majutamiseks, kui on täidetud mõlemad alljärgnevad tingimused:
1) töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast ja töötaja omandis ei ole töökohale lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara ning need tingimused on täidetud kogu majutamise perioodil;

2) kulutused majutatava töötaja kohta on kuni 200 eurot kalendrikuus majutamise korral Tallinnas või Tartus ja kuni 100 eurot muudel juhtudel.

[RT I, 07.07.2017, 3 - jõust. 01.08.2017, lõiget 5ˇ6 rakendatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 1. juulist]
(6) Tööandja tehtud erisoodustuseks loetakse ka need lõikes 4 nimetatud soodustused, mida tööandja annab lõikes 3 nimetatud isiku abikaasale, elukaaslasele või otse- või külgjoones sugulasele või mida annab tööandjaga samasse kontserni kuuluv isik. Töötajal on kohustus teatada tööandjale erisoodustuse saamisest eelmises lauses nimetatud isikult.
[RT I 18.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
(7) Erisoodustuse hinna määramisel lähtutakse üldjuhul erisoodustusena antud kauba või teenuse turuhinnast. Erisoodustuse hinna määramise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.
[RT I, 11.07.2014, 5 - jõust. 01.01.2015]
(8) Tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamisel on erisoodustuse hind 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsuse ühiku (kW) kohta 1,47 eurot. Erisoodustust ei teki maksustamisperioodil, kui sõiduauto on ajutiselt liiklusregistrist kustutatud või registrikanne on peatatud.
[RT I, 07.07.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]
(81) Lõikes 8 sätestatud erisoodustuse hinna määramise korda võib kasutada ka liiklusseaduse tähenduses kuni 3500 kilogrammise täismassiga veoauto kasutamise võimaldamisel töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks.
[RT I, 07.07.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]
(82) Kui tööandja, kes on sõiduauto omanik või liiklusseaduse mõttes vastutav kasutaja, ei võimalda enda omandis või valduses oleva sõiduauto kasutamist töö-, ameti- või teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks, teavitab ta sõiduauto soetamisel või kasutusele võtmisel Maanteeametit, kes teeb sõiduki liiklusregistri andmetesse märke sõiduauto üksnes töö-, ameti- või teenistusülesannete täitmiseks kasutamise kohta. Sellise sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutusele võtmise korral peab tööandja sellest eelnevalt teavitama Maanteeametit.
[RT I, 07.07.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]
(9) Tulumaksuga ei maksustata erisoodustust, mis antakse töötajale seoses välisriigis töötamisega, kui on täidetud § 13 lõikes 4 sätestatud tingimused.
[RT I 18.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
§ 49. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt
§ 50. Tulumaks dividendidelt ning muudelt kasumieraldistelt
§ 501. Tulumaks regulaarselt makstavatelt dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt
§ 502. Tulumaks varjatud kasumieraldistelt
§ 51. Tulumaks ettevõtlusega ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kuludelt
§ 52. Tulumaks muudelt ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt
§ 53. Mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuva püsiva tegevuskoha maksustamine
§ 54. Tulumaksu deklareerimine ja tasumine
11. peatükk INFORMATSIOONIKOHUSTUS
§ 55. Majandusaasta aruande esitamine
§ 56. Aktsionäridele ja osanikele tehtud väljamaksetest teatamine
§ 561. Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitisest teatamine
§ 562. Koolituskuludest teatamine
§ 563. Usaldusfondi tulust teatamine
§ 564. Tervise edendamise maksusoodustuse kasutamisest teatamine
§ 565. Seotud isikule antud laenust teatamine
§ 57. Registrikannetest teatamine [Kehtetu - RT I, 11.07.2014, 5 - jõust. 01.01.2015]
§ 571. Maksusoodustustega seonduv informatsioonikohustus
§ 572. Intressist teatamise kohustus [Kehtetu - RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
12. peatükk RAKENDUSSÄTTED
§ 58. [Kehtetu - RT I 18.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
§ 59. Tulumaksu arvestamine põhivara võõrandamisel
§ 60. Erisused dividendide maksustamisel [Kehtetu - RT I, 23.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
§ 61. Muud rakendussätted
§ 62. Seaduse jõustumine
13. peatükk MUUDATUSED KEHTIVATES ÕIGUSAKTIDES
§ 63.– § 67. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Vastu võetud 15. detsembri 1999. a seadusega (RT I 1999, 101, 903), jõustunud 1. jaanuaril 2000. a. Muudetud ja täiendatud järgmiste seadustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

14.06.2000 (RT I 2000, 58, 377) 01.01.2000
14.06.2000 (RT I 2000, 55, 359) 01.01.2001
06.12.2000 (RT I 2000, 102, 667) 01.01.2001
13.12.2000 (RT I 2000, 102, 675) 01.01.2001
terviktekst RT paberkandjal (RT I 2001, 11, 49)

17.01.2001 (RT I 2001, 16, 69) 01.03.2001
09.05.2001 (RT I 2001, 50, 283) 01.01.2002
13.06.2001 (RT I 2001, 59, 359) 01.01.2002
12.09.2001 (RT I 2001, 79, 480) 01.10.2001, osaliselt 01.01.2002
24.10.2001 (RT I 2001, 91, 544) 01.01.2002, osaliselt 01.01.2003
20.02.2002 (RT I 2002, 23, 131) 01.03.2002
25.04.2002 (RT I 2002, 41, 253) 18.05.2002
15.05.2002 (RT I 2002, 44, 284) 01.07.2002, osaliselt 07.06.2002
15.05.2002 (RT I 2002, 47, 297) 01.01.2003, osaliselt 01.01.2004
19.06.2002 (RT I 2002, 62, 377) 01.10.2002
11.12.2002 (RT I 2002, 111, 662) 01.01.2003
29.01.2003 (RT I 2003, 18, 105) 01.03.2003, § 25 lõikes 4 sätestatud muudatust kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2003
07.08.2003 (RT I 2003, 58, 387) 01.09.2003
10.12.2003 (RT I 2003, 82, 549) 01.01.2004
17.12.2003 (RT I 2003, 88, 587) 01.01.2004, osaliselt 01.05.2004, 01.01.2005, 01.01.2006 ja 01.01.2007
17.12.2003 (RT I 2003, 88, 591) 01.01.2004
14.04.2004 (RT I 2004, 36, 251) 01.05.2004
14.04.2004 (RT I 2004, 37, 252) 01.05.2004
20.05.2004 (RT I 2004, 45, 319) 27.05.2004 (muudatust kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1.05.2004); osaliselt 01.01.2005, 01.01.2006, 01.01.2007; § 45 lõige 8, § 572 ja § 61 lõige 24 jõustuvad eraldi seadusega ning neid sätteid kohaldatakse alates samast kuupäevast makstud intressidele

terviktekst RT paberkandjal (RT I 2004, 59, 414)
18.11.2004 (RT I 2004, 84, 568) 01.01.2005
08.12.2004 (RT I 2004, 89, 604) 01.01.2005; 01.01.2006
06.04.2005 (RT I 2005, 22, 148) 01.01.2006
20.04.2005 (RT I 2005, 25, 193) 01.07.2005 (osa muudatusi kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 01.05.2004 ja 01.01.2005)
20.06.2005 (RT I 2005, 36, 277) 01.07.2005; 01.01.2006
28.09.2005 (RT I 2005, 54, 430) 01.01.2006
12.10.2005 (RT I 2005, 57, 451) 18.11.2005
26.01.2006 (RT I 2006, 7, 40) 04.02.2006
26.01.2006 (RT I 2006, 7, 41) 13.02.2006
10.05.2006 (RT I 2006, 26, 193) 01.01.2007
31.05.2006 (RT I 2006, 28, 208) 01.07.2006, osaliselt 01.01.2007 ja osaliselt kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2006
07.06.2006 (RT I 2006, 30, 232) 01.01.2007
15.11.2006 (RT I 2006, 55, 406) 01.01.2007
21.12.2006 (RT I 2006, 63, 468) 01.01.2007
14.02.2007 (RT I 2007, 24, 126) 01.07.2007
14.06.2007 (RT I 2007, 44, 316) 14.07.2007
14.06.2007 (RT I 2007, 44, 318) 01.01.2008
26.03.2008 (RT I 2008, 17, 119) 01.01.2009
19.06.2008 (RT I 2008, 34, 208) 01.09.2008
23.10.2008 (RT I 2008, 48, 269) 14.11.2008
19.11.2008 (RT I 2008, 51, 283) 01.01.2009, osaliselt 01.01.2010
20.11.2008 (RT I 2008, 51, 286) 01.01.2009
04.12.2008 (RT I 2008, 58, 323) 01.01.2009
04.12.2008 (RT I 2008, 58, 324) 01.01.2009
17.12.2008 (RT I 2008, 58, 329) 01.01.2010
11.12.2008 (RT I 2008, 60, 331) 01.01.2009
18.12.2008 (RT I 2009, 3, 15) 01.02.2009
20.02.2009 (RT I 2009, 15, 93) 01.04.2009, osaliselt 01.07.2009 ja 01.01.2010
26.02.2009 (RT I 2009, 18, 109) 28.03.2009, osaliselt 01.07.2009
22.04.2009 (RT I 2009, 24, 146) 01.06.2009
29.10.2009 (RT I 2009, 54, 362) 01.01.2010, osaliselt 1.12.2009 (muudatusi kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 01.08.2009)
26.11.2009 (RT I 2009, 59, 391) 01.01.2010
18.11.2009 (RT I 2009, 60, 395) 01.07.2010
26.11.2009 (RT I 2009, 62, 405) 01.01.2010
16.12.2009 (RT I 2010, 1, 2) jõustub Riigikogu XII koosseisu volituste alguspäeval
22.04.2010 (RT I 2010, 22, 108) jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel
03.06.2010 (RT I 2010, 34, 181) 01.01.2011, osaliselt 01.07.2010 ja 01.01.2024
17.06.2010 (RT I 2010, 44, 262) 01.09.2010
20.10.2010 (RT I, 18.11.2010, 1) 01.01.2011, osaliselt 01.01.2012
08.12.2010 (RT I, 28.12.2010, 6) 01.01.2012
26.01.2011 (RT I, 18.02.2011, 1) 01.01.2012, osaliselt 28.02.2011 ja 01.08.2011
09.02.2011 (RT I, 04.03.2011, 1) 01.04.2011
16.06.2011 (RT I, 08.07.2011, 5) 01.01.2012
23.11.2011 (RT I, 13.12.2011, 1) 01.01.2012
07.12.2011 (RT I, 28.12.2011, 1) 01.01.2012, osaliselt kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist
07.03.2012 (RT I, 29.03.2012, 1) 30.03.2012, osaliselt 01.01.2013
13.06.2012 (RT I, 10.07.2012, 2) 01.04.2013, osaliselt 20.07.2012
13.06.2012 (RT I, 06.07.2012, 1) 01.04.2013
10.10.2012 (RT I, 25.10.2012, 1) 01.12.2012
07.12.2012 (RT I, 22.12.2012, 1) 01.01.2013, osaliselt 01.01.2014 ja 01.01.2015
12.12.2012 (RT I, 29.12.2012, 1) 01.01.2013, osaliselt 01.04.2013 ja 01.07.2013
23.01.2013 (RT I, 14.02.2013, 1) 01.01.2014
28.02.2013 (RT I, 20.03.2013, 1) 01.04.2013
15.05.2013 (RT I, 01.06.2013, 1) 01.07.2013
12.06.2013 (RT I, 02.07.2013, 1) 01.09.2013, osaliselt 01.01.2014;
jõustumisaeg osaliselt muudetud 01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1]
05.12.2013 (RT I, 22.12.2013, 1) 01.01.2014
11.12.2013 (RT I, 23.12.2013, 1) 01.01.2014, osaliselt 01.01.2015 ja 01.01.2020
05.12.2013 (RT I, 23.12.2013, 3) 01.01.2014, osaliselt 01.01.2015
19.06.2014 (RT I, 03.07.2014, 19) 01.09.2014
01.07.2014 (RT I, 11.07.2014, 5) 01.01.2015, osaliselt 01.08.2014
19.06.2014 (RT I, 29.06.2014, 109) 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
05.11.2014 (RT I, 20.11.2014, 1) 01.05.2015
19.11.2014 (RT I, 13.12.2014, 1) 01.01.2016
02.12.2014 (RT I, 23.12.2014, 1) 01.01.2015
18.12.2014 (RT I, 23.12.2014, 15) 01.01.2015
18.02.2015 (RT I, 19.03.2015, 2) 29.03.2015
18.02.2015 (RT I, 23.03.2015, 3) 01.07.2015
18.02.2015 (RT I, 23.03.2015, 5) 01.07.2015
15.06.2015 (RT I, 30.06.2015, 1) 01.01.2016, osaliselt 01.01.2017 ja 01.01.2018
15.06.2015 (RT I, 30.06.2015, 2) 01.01.2016
10.06.2015 (RT I, 07.07.2015, 1) 01.01.2016
25.11.2015 (RT I, 17.12.2015, 1) 20.12.2015, osaliselt 01.01.2016 ja 01.07.2016
25.11.2015 (RT I, 17.12.2015, 2) 01.01.2016
20.04.2016 (RT I, 04.05.2016, 2) 01.11.2016, osaliselt 01.01.2017
15.06.2016 (RT I, 08.07.2016, 1) 01.01.2017
23.11.2016 (RT I, 07.12.2016, 1) 17.12.2016
19.12.2016 (RT I, 24.12.2016, 1) 01.01.2017, osaliselt 01.09.2018
14.12.2016 (RT I, 31.12.2016, 1) 10.01.2017
20.04.2017 (RT I, 01.07.2017, 1) 01.07.2017
07.06.2017 (RT I, 26.06.2017, 1) 06.07.2017, osaliselt 01.09.2018
14.06.2017 (RT I, 04.06.2017, 1) 01.01.2018
19.06.2017 (RT I, 07.07.2017, 1) 01.08.2017, osaliselt 01.01.2018
19.06.2017 (RT I, 07.07.2017, 1) 01.01.2018
06.12.2017 (RT I, 28.12.2017, 1) 01.01.2018
13.12.2017 (RT I, 28.12.2017, 73) 01.01.2018
13.12.2017 (RT I, 28.12.2017, 74) 01.01.2018, osaliselt 01.01.2019 ja 01.01.2020
13.12.2017 (RT I, 30.12.2017, 3) 03.01.2018
10.01.2018 (RT I, 22.01.2018, 1) 01.02.2018
17.01.2018 (RT I, 30.01.2018, 1) 01.01.2019Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2024-...)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2020-31.12.2023)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2019-31.12.2019)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.09.2018-31.12.2018)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel Hetkel kehtiv (01.02.2018-31.08.2018)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2018-31.01.2018)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2017-31.12.2017)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.11.2016-31.12.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2016-31.10.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2016-30.06.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2015-31.12.2015)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.05.2015-30.06.2015)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (29.03.2015-30.04.2015)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2015-28.03.2015)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.09.2014-31.12.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.08.2014-31.08.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2014-31.07.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2014-30.06.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2013-31.12.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.04.2013-30.06.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2013-31.03.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.12.2012-31.12.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (20.07.2012-30.11.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (30.03.2012-19.07.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2012-29.03.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.04.2011-31.12.2011)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2011-31.03.2011)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.09.2010-31.12.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2010-31.08.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2010-30.06.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.12.2009-31.12.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2009-30.11.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.06.2009-30.06.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.04.2009-31.05.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (28.03.2009-31.03.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.02.2009-27.03.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2009-31.01.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (14.11.2008-31.12.2008)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.09.2008-13.11.2008)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2008-31.08.2008)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.09.2007-31.12.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (14.07.2007-31.08.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2007-13.07.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2007-30.06.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2006-31.12.2006)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (13.02.2006-31.06.2006)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (04.02.2006-12.02.2006)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (18.11.2005-03.02.2006)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2005-17.11.2005)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2005-30.06.2005)
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
« Aprill 2018 »
Tööpäevade arv kuus 21
Töötunde kuus 168
Riigipühad: 01.04

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas teie ettevõttes tutvustatakse töötajatele juba uue isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • tamro
  • Trendsetter
  • Saintgobain
  • Avalik andbemaas
 

Merit iPhone

Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
254915  Foorumi postitust
350  E-poe toodet
66  Koolitust
22249  Artiklit
52649  Registreerunud kasutajat
36254  Nädalakirja tellijat
33447  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017