auto koolitus
Esmaspäev, 28. Mai
 

Majandusaasta aruande koostamise erinevad etapid

12.06.2013  (uuendatud 20.03.2018)

Iga äriühing peab lõppenud majandusaasta kohta koostama majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja ettevõtte liigitusest lähtuvalt tegevusaruandest ning esitama need äriregistrile.

Majandusaasta pikkus on tavaliselt 12 kuud. Erandjuhtudel, näiteks alustamisel, võib see olla lühem või pikem, kuid mitte üle 18 kuu. Majandusaasta tähtajad määrad sina ise oma ettevõtte põhikirjas.

Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine hõlmab kuute etappi:

 1. raamatupidamise aastaaruande koostamine;
 2. tegevusaruande koostamine;
 3. majandusaasta aruande heakskiitmine;
 4. audiitorkontroll;
 5. majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku koostamine ja kasumi jaotamise või kahjumi katmise otsuse tegemine;
 6. majandusaasta aruande esitamine kinnitamiseks.

Majandusaasta aruanne tuleb esitada äriregistrile elektroonselt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.
 

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamine

Raamatupidamise seaduse muudatustega jagatakse ettevõtted aruandepäeva näitajate ja avaliku huvi määra alusel erinevatesse kategooriatesse. Vastavalt nendele kategooriatele on kehtestatud Eesti finantsaruandluse standarditega ka erinevad nõuded koostatavale majandusaasta aruandele.

Raamatupidamise aastaaruanne peab kajastama õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust, rahavoogusid ja selles avaldatakse asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni. Aastaaruanne koosneb põhiaruannetest (bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest) ning lisadest.

Vastavalt raamatupidamise seadusele võivad mikro- ja väikeettevõtjad alates 01.01.2016 ja hiljem algavate majandusaastate kohta koostada täismahus raamatupidamise aastaaruande asemel lühendatud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb vähemalt kahest põhiaruandest (bilanss, kasumiaruanne) ning lisadest. Mikroettevõtja võib koostada soovi korral ka väikeettevõtja lühendatud või täismahus aastaaruande.

Mikroettevõtja lühendatud majandusaasta aruanne koosneb kahest põhiaruandest: lühike bilanss ja kasumiaruanne ning kuni 3 lisa. Mikroettevõtja, kes kasutab võimalust koostada talle ette nähtud lühendatud majandusaasta aruannet, ei pea koostama tegevusaruannet.

Väikeettevõtja lühendatud majandusaasta aruanne koostatakse lähtuvalt Eesti finantsaruandluse standardist ning koosneb kahest põhiaruandest: detailne bilanss ja kasumiaruanne ning kuni 9 lisa. Väikeettevõtja peab koostama ka tegevusaruande.

Keskmise suurusega ettevõtja ja suurettevõtja koostavad oma majandusaasta aruande kas vastavalt Eesti finantsaruandluse standardi või IFRS-i nõuetele ning see koosneb tegevusaruandest, neljast põhiaruandest ja keskmiselt 15st lisast.

Täismahus aastaaruanne – bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne ja lisad – on kohustuslik keskmistele ja suurettevõtetele ning mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse eesti keeles ja Eestis ametlikult kehtivas vääringus, märkides arvnäitajate puhul kasutatud täpsusastme (nt euro, tuh. euro).

Bilanss

Bilanss kajastab majandusaasta lõpu kuupäeva seisuga ettevõtte finantsseisundit (vara, kohustisi ja omakapitali). 

Äriühingu finantsseisundit   peegeldab bilansi valem:
Aktiva  ehk  varad =  Passiva ehk  kohustised ja omakapital

Varad jagunevad käibevaradeks  ja põhivaradeks.

Kohustised jagunevad lühiajalisteks ja pikaajalisteks kohustisteks.
Omakapital näitab omanike paigutust, s-h ka väljavõtmata osalust ehk jaotamata kasumit.

Majandustehingute toimel võib  bilansi üldmaht väheneda, suureneda või jääda muutumatuks. Aga pea meeles − iga majandustehingu toimumise järel jääb bilanss alati tasakaalu ehk aktiva = passiva.

Kasumiaruanne

Raamatupidamist peetakse tekkepõhiselt, s.t majandustehingud näidatakse nende ajalise toimumise järgi, sõltumata raha liikumisest.
Kasumiaruanne (tulude ja kulude aruanne) kajastab äriühingu aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit). Valida võib kahe kasumiaruande skeemi vahel. Erinevus on äritegevuse kulude kajastamises.

Seega kasumiaruande skeem 1 on kululiigipõhine  ja skeem 2 funktsioonipõhine aruanne.

Kõik kasumiaruande skeemides nõutavad tulud-kulud võiks tinglikult jaotada järgmistesse rühmadesse:

 • põhiäritegevuse tulud-kulud
 • muu äritegevuse tulud-kulud
 • finantstegevuse tulud kulud
 • ettevõtte tulumaksu kulu (Eestis vaid väljajagatud kasumilt ehk dividendidelt).

Rahakäibe aruanne ehk rahavoogude aruanne

Rahakäibe (rahavoo) aruanne näitab aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahakäibeks. Kuna ettevõtte kasum leitakse tekkepõhiselt ehk üldjuhul kasum ≠ raha, siis on oluline teada rahade liikumist. Ühtlasi annab rahakäibe aruanne pildi ka ettevõtte raha kvaliteedist − kas raha on saadud äritegevusest või hoopis põhivarade müügist.

Omakapitali muutuste aruanne

Omakapitali muutuste aruandes kajastate aruandeperioodil toimunud muutusi ettevõtte omakapitalis. Teil tuleb eraldi aruandesse märkida omanike poolt kapitali tehtud sissemaksed ja omanikele tehtud väljamaksed, aruandeperioodi kasum või kahjum, arvestuspõhimõtete muutuste mõju, reservide suurendamine ja vähendamine ning muud omakapitali kirjeid mõjutanud majandustehingud.

Raamatupidamise aastaaruande lisad:

Lisade hulk aastaaruandes sõltub ettevõtte eripärast, kuid kindlasti peate aruandele lisama:

 • selgituse, millisest raamatupidamistavast lähtuvalt olete raamatupidamise aastaaruande koostanud;
 • aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted;
 • selgitused põhiaruannete oluliste kirjete ning nende muutumise kohta aruandeperioodil;
 • muud olulised asjaolud raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi, -tulemuse ja rahavoogude kohta.
   

2. Tegevusaruande koostamine

Tegevusaruandes antakse ülevaade ettevõtte tegevusest ja asjaoludest, millel oli määrav tähtsus finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sündmustest majandusaastal ning eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal. Kindlasti ei tohi unustada kirja panemast ka seda, mis on teie põhitegevus, mis kõrvaltegevused.

Juhul, kui majandusaasta lõpu seisuga ei vasta ettevõtte omakapital äriseadustikus nõutule (on negatiivne), tuleb tegevusaruandes kirjeldada tegevusi, mis on ette võetud/võetakse ette selleks, et olla edaspidi jätkusuutlik, või on vastu võetud teistsugune otsus.

Raamatupidamiskohustuslastel, kes kuuluvad audiitorkontrolli kohustuse alla, peab tegevusaruanne sisaldama peamisi finantssuhtarve majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise metoodikat (valemeid).
 

3. Audiitorkontroll või ülevaatus

Auditeerimine on ettevõtte raamatupidamise aastaaruande kontrollimine ja sellele hinnangu andmine. Audiitori hinnangu eesmärk on tõsta teie ettevõtte finantsinformatsiooni usaldatavust nii investorite, osanike kui ka avalikkuse silmis.

Audiitorkontrolli kohustust reguleerib audiitortegevuse seadus

Aktsiaseltsidele on audiitorkontroll kohustuslik. Teistele raamatupidamiskohustuslastele on raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus on kohustuslik juhul, kui aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi:

Tingimused
Audit Ülevaatus
müügitulu või tulu 4 000 000 eurot 1 600 000 eurot
varad bilansipäeva seisuga kokku 2 000 000 eurot  800 000 eurot
keskmine töötajate arv 50 inimest 24 inimest


Audit on ka kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

Tingimused alates 01.01.2016 Audit Ülevaatus
müügitulu või tulu 12 000 000 eurot 4 800 000 eurot
varad bilansipäeva seisuga kokku  6 000 000 eurot 2 400 000 eurot
keskmine töötajate arv 180 inimest 72 inimest


Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik:

 • aktsiaseltsile,
 • Riigikontrollile,
 • riigiraamatupidamiskohustuslasele,
 • kohaliku omavalitsuse üksusele,
 • avalik-õiguslikule juriidilisele isikule,
 • sihtasutusele ja riigieelarvest eraldist saavale erakonnale, 
 • sihtasutusele, mille asutajaks on riik, avalik-õiguslik juriidiline isik, kohalik omavalitsus, erakond või äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses,
 • testamendi alusel asutatud sihtasutusele, 
 • sihtasutusele, mille audiitorkontrolli kohustus tuleneb põhikirjast või nõukogu otsusest.


Auditi korraldamine


Auditit korraldab sõltumatu hindaja ehk Eesti audiitorite nimekirja kantud füüsiline isik. Ettevõtte üldkoosolek nimetab audiitori(d), määrab audiitorite arvu, tasustamise korra ning volituste tähtaja. Audiitori nimetamiseks on temalt vaja küsida kirjalikku nõusolekut. Enne auditi läbiviimist tuleb audiitoriga sõlmida leping.

Osapoolte vastutus

Audiitor on kohustatud hoidma saladuses auditeerimise käigus teatavaks saanud andmeid ja ta vastutab oma kutsetegevusest tuleneva kohustuse rikkumisega tekitatud kahju eest. Samas ei vabasta allkirjastatud audit ettevõtet ja selle juhatust vastutusest raamatupidamisaruande sisu eest.

Kui auditeerimine on ettevõttes läbi viidud ja audiitor on vormistanud kirjaliku allkirjastatud hinnangu, tuleb see lisada majandusaasta aruandele.

Majandusaasta aruandele tuleb lisada ka audiitori järeldusotsus, kui auditi tegemine teie ettevõttele on kohustuslik. 

4. Majandusaasta kasumi jaotamise või kahjumi katmise otsuse ja ettepaneku tegemine

Aruande esitamise etapis on võimalik valida ja täita ka kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanek või otsus.

NB! Kasumi jaotamise või kahjumi katmise otsuse võib esitada ka koos järgmise majandusaasta aruandega, kui otsus võetakse vastu pärast majandusaruande esitamist.

5. Majandusaasta aruande esitamine kinnitamiseks

Majandusaasta aruanne tuleb teil esitada äriregistrile hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Aruande saate esitada elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaali kaudu.

Aruande esitamisel kuvatakse teile kõik teie registritesse kantud load ja teated ning peate kinnitama, et olete täitnud seaduses sätestatud teatamiskohustused või et nimetatud teatamiskohustused puuduvad. Enne andmete kinnitamist kontrollige majandustegevuse registris olevad andmed üle ja veenduge nende õigsuses. Kui registriandmetes on ebatäpsusi, esitage andmete muutmiseks teate.

Kordusaruande esitamine

Kui esitatud aruandes leiate puudusi või on registriosakond on teinud puuduste kohta määruse, siis on võimalik esitada aruanne uuesti.

Kordusaruande esitamiseks tuleb alustada uuesti majandusaasta aruande esitamisega valides esitatavate aruannete vaates nupule "Lisa uus aruanne". Kui valides majandusaasta perioodi, mille kohta on juba aruanne esitatud, küsitakse kas soovite esitada kordusaruannet. Nõustudes, kuvatakse Teile juba eelmisel korral sisestatud andmed, mida saab täiendada ja muuta, uuesti genereerida lõpliku PDF aruande. Seejärel tuleb aruanne uuesti allkirjastada ning registrile esitad.

Majandusaasta aruanne on äriregistri kaudu avalikkusele kättesaadav ja seega on see äriühingu visiitkaart.

Kasutatud materjalid: eas.ee, eesti.ee, rik.ee.

tarkvara 2

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Laenukasutuskulude kapitaliseerimine ja sisemine intressimäär 15.05.2018

  Laenukasutuse kulutused on intressikulud ja kõik muud kulutused, mis tehakse eesmärgil, et kaasata ettevõttesse võõrkapitali.
  Loe edasi..

 • Raamatupidamise sise-eeskiri kui raamatupidaja kaitsekilp 09.05.2018

  Aprilli keskpaigas toimunud raamatupidajate konverentsil “Kevadmissioon 2018” kõneles Antimar Audiitorid OÜ vandeaudiitor Anne Nuut sellest, kuidas raamatupidaja saab teha raamatupidamise sise-eeskirjast endale abimehe ja kaitsekilbi. Raamatupidamise sise-eeskiri tuleb koostada kõigil raamatupidamiskohustuslastel ja vabastatud on sellest vaid mikroettevõtjad, siiski võiks ka nemad oma tagala kindlustamiseks peamised põhimõtted kirja panna.2017. aasta alguses muutus raamatupidamise seaduses algdokumendi regulatsioon. Seaduse § 7 lõike 1 järgi on raamatupidamise algdokument tõend, mille sisu ja vorm peavad vajaduse korral võimaldama kompetentsele ning sõltumatule osapoolele tõendada majandustehingu toimumise asjaolusid ja tõepärasust. Et raamatupidamise algdokumendi lugemine nõuab kompetentsust, siis igaüks sellest aru saama ei pea, selgub seadusest.
  Loe edasi..

 • Abistavat infot aastaaruande koostamiseks 02.04.2018

  Majandusaasta aruandes nõutava avalikustatava informatsiooni hulk sõltub ettevõtja suurusest.
  Loe edasi..

 • Viivisarve kajastamine raamatupidamises 02.04.2018

  Ehitustööd teostati aastatel 2014-2016. Ettevõte esitas viivisarve 2017. aasta mais, mida ehitustööde tellija ei aktsepteeri. Kuidas oleks õige viivisarvet näidata 2017. aasta aastaaruandes?
  Loe edasi..

 • Majandusaasta aruande näidised ja abimaterjalid (2017. aasta aastaaruanne) 28.03.2018

  Kõigil ühingutel, olgu need siis äri- või mittetulundusühingud, kelle majandusaasta ühtib kalendriaastaga ehk 01.01-31.12, tuleb hiljemalt 30. juuniks esitada äriregistrile majandusaasta aruanne. Artiklisse on koondatud erinevad majandusaasta aruande n&au ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
Merit iPhone
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
« Mai 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 01.05 ja 20.05

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas teie ettevõttes tutvustatakse töötajatele juba uue isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Pallas
 • Hansaplant
 • epood
 • Avalik andbemaas
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
255565  Foorumi postitust
352  E-poe toodet
78  Koolitust
22215  Artiklit
52721  Registreerunud kasutajat
36281  Nädalakirja tellijat
33462  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017