Teejuht 2019
Laupäev, 18. August
 

Raamatupidamise sise-eeskiri kui raamatupidaja kaitsekilp

Aprilli keskpaigas toimunud raamatupidajate konverentsil “Kevadmissioon 2018” kõneles Antimar Audiitorid OÜ vandeaudiitor Anne Nuut sellest, kuidas raamatupidaja saab teha raamatupidamise sise-eeskirjast endale abimehe ja kaitsekilbi.

Algdokument

2017. aasta alguses muutus raamatupidamise seaduses algdokumendi regulatsioon. Seaduse § 7 lõike 1 järgi on raamatupidamise algdokument tõend, mille sisu ja vorm peavad vajaduse korral võimaldama kompetentsele ning sõltumatule osapoolele tõendada majandustehingu toimumise asjaolusid ja tõepärasust. Et raamatupidamise algdokumendi lugemine nõuab kompetentsust, siis igaüks sellest aru saama ei pea, selgub seadusest.

Kui seaduses või selle alusel antud määruses ei ole märgitud teisiti, peab algdokument sisaldama majandustehingu kohta vähemalt järgmisi andmeid:

 • toimumisaeg;
 • tehingu majanduslik sisu;
 • arvnäitajad, nt kogus, hind ja summa.

Varem olid algdokumendile esitatavate nõuete seas seaduses lisaks eelnimetatutele kirjeldatud veel dokumendi number, koostamise kuupäev, tehingu osapooled, algdokumendi kinnitamise ja viseerimise nõue. Nüüd ei kõnelda viimasest raamatupidamise seaduses enam midagi, tõi ettekandja välja.

Mõningad lisanõuded algdokumendile on kirjas siiski veel RPS § 7 lõikes 3, mille järgi, kui raamatupidamiskohustuslane teeb tehinguid teise raamatupidamiskohustuslasega, riigiraamatupidamiskohustuslasega või välismaa juriidilise isikuga. Sellisel juhul tuleb algdokumendile siiski märkida veel arve number ja andmed, mis võimaldavad kindlaks teha tehingu pooled (ostja, müüja).

Lisaks raamatupidamise seadusele käsitlevad algdokumendile esitatavaid nõudeid ka käibemaksuseaduse § 37 lõige 7 (põhjalik loetelu) ja tulumaksuseaduse § 51, mille lg 2 punktis 3 on märgitud, et algdokument peab vastama raamatupidamist reguleerivates õigusaktides ettenähtud nõuetele. Et käibemaksuseaduse algdokumendi nõuded kehtivad käibemaksukohustuslasele, siis mittekäibemaksukohustuslased peavad ise mõtlema, mis see algdokument nendele on (millist infot sisaldab), märkis Anne Nuut.

Raamatupidamise sise-eeskiri

Raamatupidamise seaduse § 11 kohustab raamatupidamiskohustuslast koostama raamatupidamise sise-eeskirja, v.a mikroettevõtjat. Viimastele jagas Anne Nuut soovitusena peamised reeglid siiski kirja panna, nt kui kasutatakse kodukontorit, missugune on proportsioon kulude jagamisel.

Et ettevõtted on kõik erinevad, siis on ka raamatupidamise sise-eeskiri unikaalne just konkreetsele ettevõttele mõeldud dokument, kuhu muu hulgas saab kirjeldada ka selle, mis on algdokument sellele ettevõttele.

Sise-eeskirja koostab tavaliselt raamatupidaja, sest tema tunneb kõige paremini raamatupidamise seadust ja teisi valdkonda reguleerivaid akte ning oskab näha terviklikku süsteemi. Sise-eeskirja ja selle muudatused kinnitab ning allkirjastab juhatus. Ettekande käigus sai selgeks, et raamatupidajal on võimalik luua dokument, mis annab talle kindlustunde ja kaitse tekkida võivate probleemide korral.

Probleemne küsimus on, kes teeb ettevõttele raamatupidamise sise-eeskirja, kui ettevõte ostab raamatupidamise teenuse n-ö sisse. Ka teenust osutav firma peab seisma kliendi hea käe käigu eest, toonitas ettekandja.

Sise-eeskiri ei ole ühekordselt koostatud ja kausta pandud dokument. Seda tuleb regulaarselt üle vaadata ja vajadusel korrigeerida või täiendada vastavalt muutunud olukorrale raamatupidamiskohustuslase tegevuses või nõuetele õigusaktides. Mõnikord võib tekkida vajadus koostada täiesti uus sise-eeskiri.

Raamatupidamise sise-eeskirja ülesehitus

 • Sissejuhatus
 • Üldalused, arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis
 • Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine
 • Algdokumendid, nende käive ja raamatupidamisregistrite pidamine
 • Kontoplaan
 • Varade ja kohustiste arvestus ja inventeerimine
 • Tulude ja kulude arvestus
 • Aruanded ja nende koostamise kord (mis aruandeid on rentaabel teha, millistest aruannetest saab juhtkond olulist infot, aruannete kirjeldamisel lähtuda ettevõtte tüübist)
 • Arvutitarkvara kasutamine raamatupidamises
 • Sisekontrollimeetmete rakendamine
 • Dokumentide ja aruannete säilitamine
 • Raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine

Sise-eeskirjas ei pea olema kirjeldatud raamatupidamise kandeid, v.a kui mingeid tehinguid kirjendatakse täiesti omamoodi. Soovituslik on eeskirjale lisada ka kirjeldatud dokumentide näidised, sõnas ettekandja.

Anne Nuut jagas ka tähelepanekuid, mida on seoses algdokumentidega oma pikaaegses töös vandeaudiitorina kohanud. Et raamatupidamise seaduses esitatud nõuded algdokumendile on väga piiratud, siis on sise-eeskiri just see kaitset loov kilp, mis annab võimaluse kirjeldada, mida ettevõttes algdokumendiks loetakse ja milliseid andmeid see sisaldama peab.

Algdokumendid on

 • müügidokumendid (soovituslik on lisada info arve koostajast),
 • ostudokumendid,
 • kassa ja pangadokumendid,
 • lepingud (määrata, kes sõlmivad, laenulepingud jms),
 • laodokumendid (kirjeldada, mis dokumendiga kaup sisse/välja liigub),
 • lähetusaruanded (märkida, keda võib lähetusse saata; kas makstakse avanssi; kes kinnitab; mis dokumendid lisatakse aruandele),
 • majanduskulude aruanded,
 • palgaarvestus.

Oluline on eeskirjas kirjeldada, et raamatupidajale jõuavad raamatupidamiseks vajalikud dokumendid siis, kui keegi (vastutaja) on need juba aktsepteerinud, rõhutas ettekandja.

Kokkuvõtlikult märkis Anne Nuut raamatupidamise dokumente kirjeldavatest reeglitest kõneldes, et sise-eeskirja pandagu kirja kehtestatud dokumentide loetelu; ettevõtte nõuded raamatupidamise algdokumendile (näidised välja töötatud dokumentidest lisada raamatupidamise sise-eeskirjale, millega kõik, kel vaja, saavad tutvuda); mis andmeid sisaldab raamatupidamiskirjend; raamatupidamisregistrid, nende loetelu ning koostamise kord.

tarkvara 2

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Parkimistasu ettevõtte telefoniteenuste arvel 10.07.2018

  Kas kanda ettevõtte telefoniteenuste arvel kajastuv parkimistasu ettevõtte kuludesse või nõuda töötajalt sisse, kui ettevõte autot ei oma?
  Loe edasi..

 • Raamatupidaja roll riigihangetega seotud sisekontrolli loomisel ja täiustamisel 20.06.2018

  Riigihange on ostu sooritamine riigi või mõne avaliku sektori asutuse poolt seaduses määratletud reeglistikku järgides. Riigihankena ostetakse asju, tellitakse teenuseid või ehitustöid. Reeglid asjade ostmiseks, teenuste või ehitustööde tellimiseks on seaduses ette nähtud selleks, et oleks tagatud maksumaksja raha õiglane, otstarbekas ja läbipaistev kasutamine.Selleks et ehitada üles toimiv sisekontrolli süsteem, tuleb mõista kehtivaid reegleid ja seada eesmärgid, millele süsteem peaks vastama, ning määratleda, millist infot on vaja koguda. Oluline hangetega seonduva sisekontrolli juures on ka huvide konfliktide vältimine.Kõige olulisem aspekt, mida sisekontrolli süsteemilt oodata, on see, et ükski vajalik hange ei jääks korraldamata. Kui ostud on juba tehtud, siis tagantjärgi hanget korraldada ei saa.
  Loe edasi..

 • Tehingute arvestusvaluuta 12.06.2018

  Eestis registreeritud juriidiline isik esitab arve osutatud teenuse või müüdud kauba eest Leedus registreeritud juriidilisele isikule. Kas arve peab olema väljastatud eurodes või võib olla ka Rootsi kroonides?
  Loe edasi..

 • Raamatupidamisreeglid täna ja homme 29.05.2018

  Majandusaasta lõpust on nüüdseks juba enam kui neli kuud möödunud ja paras aeg on veelkord meelde tuletada aruande koostamise alused ning üle vaadata olulisemad muudatused, mis aruannet mõjutada võivad. Toome välja mõne olulisema reegli, mida raamatupidamise aastaaruannete koostamisel meeles pidada. Meeldetuletuseks – Eestis on ettevõtjatel seaduse järgi kohustus korraldada raamatupidamise aastaaruanded kas lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist või Euroopa Komisjoni vastu võetud rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest. Valiku tegemist kitsendavad seadusest tulenevad nõuded, kuid seda artikkel pikemalt ei käsitle.Raamatupidamise toimkonna juhendite uued redaktsioonid kehtestati 22. detsembril 2017 rahandusministri määrusega, mis jõustus 1. jaanuaril 2018.
  Loe edasi..

 • Kas raamatupidaja on andmete töötleja? 29.05.2018

  25. mai jõustus uus Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus - GDPR (General Data Protection Regulation). Küsimus: kas raamatupidaja on andmete töötleja?  Vastab advokaadibüroo Rödl ja Partner vandeadvokaat  Alice Salumets ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid

Soovitame samal teemal e-poest

 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Eesti Raudtee
 • Ernst Young
 • epood
 • Maksuskoop
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257394  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
98  Koolitust
22237  Artiklit
52825  Registreerunud kasutajat
36237  Nädalakirja tellijat
33341  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017