Merit Tarkvara
Neljapäev, 19. Juuli
 

Raamatupidamise seadus

1. peatükk ÜLDSÄTTED
§1. Seaduse eesmärk
§2. Raamatupidamiskohustuslane
§3. Seaduses kasutatavad mõisted
2. peatükk RAAMATUPIDAMISE KORRALDAMINE
§4. Raamatupidamise korraldamise põhinõuded
§5. Tekke- ja kassapõhine arvestus
§6. Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine
§7. Algdokument
§ 71 . Masintöödeldava algdokumendi vorming ja esitamise tingimused
(Lisandus alates 01.01.2017)
§8. Raamatupidamise kontoplaan
§9. Raamatupidamisregistrid
§ 10. Parandused registrites
§11. Raamatupidamise sise-eeskiri
§12. Raamatupidamise dokumentide säilitamise kohustus
3. peatükk MAJANDUSAASTA ARUANNE
§13. Majandusaasta
§14. Majandusaasta aruande koostamine
§ 141. Majandusaasta aruande taksonoomia
§15. Raamatupidamise aastaaruanne
§16. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alusprintsiibid
§ 17. Rakendatav finantsaruandluse standard
§18. Bilanss ja kasumiaruanne
§19. Rahavoogude aruanne
§20. Omakapitali muutuste aruanne
§21. Raamatupidamise aastaaruande lisad
§22. Raamatupidamise aastaaruannete võrreldavus
§23. [Kehtetu – RT I 2009, 19, 116jõust. 01.07.2009]
§24. Tegevusaruanne
§241 Reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavate väärtpaberite emitendi tegevusaruanne
§242 Ühingujuhtimise aruanne
§25. Majandusaasta aruande allkirjad
§26. Raamatupidamiskohustuslase aruanded tema asutamisel, likvideerimisel ja lõpetamisel
4. peatükk KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE
§27. Konsolideerimisgrupp ja selle üksused
§28. Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
§29. Erandid
§30. Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne
§31. Konsolideerimisgrupi tegevusaruanne
§311. Reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavate väärtpaberite emitendi konsolideerimisgrupi tegevusaruanne
§312. Konsolideerimisgrupi ühingujuhtimise aruanne
5. peatükk RAAMATUPIDAMISALASE TÖÖ SUUNAMINE JA KORRALDAMINE
§32. Raamatupidamise Toimkond
§33. Toimkonna liikmete nimetamine ja tagasikutsumine
§34. Toimkonna juhendid
6. peatükk AVALIKU SEKTORI RAAMATUPIDAMISE KORRALDAMISE ERISUSED
§ 35. Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse korraldamine
§36. Riigi raamatupidamise üldeeskiri [Kehtetu - RT I, 30.12.2015, 4 - jõust. 01.01.2017]
§37. Riigi ja riigiraamatupidamiskohustuslase finantsaruanded
§38. Riigi majandusaasta koondaruande tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruanne
§-d 39--40. [Kehtetud - RT I 2003, 88, 588 - jõust. 01.01.2004]
§41. Kohaliku omavalitsuse raamatupidamise aastaaruanne
§42. Erisused Eesti Panga raamatupidamisarvestuse ja -aruandluse korraldamisel
7. peatükk MUUDE ISIKUTE RAAMATUPIDAMISE KORRALDAMISE ERISUSED
§43. Füüsilisest isikust ettevõtja raamatupidamise erisused
§ 431 Korteriühistu raamatupidamise erisused jõustub 01.01.2018
§44. Filiaali raamatupidamise erisused
§45. Täiendavad nõuded avalikule ettevõtjale, eri- või ainuõigust omavale ettevõtjale ja üldist huvi pakkuvat teenust osutavale ettevõtjale
§ 451 [Kehtetu RT I 2009, 54, 363jõust. 01.01.2010]
§ 452 Valitsussektori üksusele tehtud maksete aruanne
8. peatükk SEADUSE RAKENDAMINE
§-d 46--58. [Käesolevast tekstist välja jäetud]
§59. Seaduse kohaldamine Eesti Pangale
§60. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine
§61. Raamatupidamise Toimkonna liikmete volituste jätkumine
§611. Erisused eurole üleminekul
§612. Paragrahvi 71 rakendamine
§62. Seaduse jõustumine
Lisa 1
BILANSISKEEM (alates 01.01.2017)
BILANSISKEEM (01.01.-31.12.2016)
BILANSISKEEM (kuni 31.12.2015)
Lisa 2
KASUMIARUANDE SKEEMID (alates 01.01.2017)
KASUMIARUANDE SKEEMID (01.01.-31.12.2016)
KASUMIARUANDE SKEEMID (kuni 31.12.2015)
Lisa 3
AASTAARUANDE LISAD (alates 01.01.2016)
AASTAARUANDE LISAD (kuni 31.12.2015)

1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.06.2013, lk 19), muudetud direktiiviga 2014/95/EL (ELT L 330, 15.11.2014, lk 1).
[RT I 30.12.2015, 4jõust. 01.01.2016]
________________

Vastu võetud 20.11.2002. a seadusega (RT I 2002, 102, 600), jõustunud käesoleva seaduse §-le 62.

Muudetud järgmiste seadustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teataja, jõustumise aeg):

17.12.2003 (RT I 2003, 88, 588) 01.01.2004
08.12.2004 (RT I 2004, 90, 616) 01.01.2005
27.11.2005 (RT I 2005, 61, 478) 01.12.2005
06.12.2006 (RT I 2006, 61, 456) 01.01.2007
24.10.2007 (RT I 2007, 58, 380) 19.11.2007
04.06.2008 (RT I 2008, 27, 177) 10.07.2008
04.06.2008 (RT I 2008, 27, 177) 01.01.2009
11.03.2009 (RT I 2009, 19, 116) 06.04.2009, osaliselt 01.07.2009
29.10.2009 (RT I 2009, 54, 363) 01.01.2010
27.01.2010 (RT I 2010, 9, 41) 08.03.2010
22.04.2010 (RT I 2010, 22, 108) jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel
28.10.2010 (RT I, 12.11.2010, 1) 15.11.2010
02.05.2012 (RT I, 25.05.2012, 8) 04.06.2012
19.02.2014 (RT I, 13.03.2014, 2) 23.03.2014, osaliselt 01.01.2015, 01.01.2017 ja 01.01.2019
19.02.2014 (RT I, 13.03.2014, 3) 01.01.2018, osaliselt 23.03.2016 ja 01.01.2016
19.06.2014 (RT I, 29.06.2014, 109) 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused alates 2014. aasta 1. juulil jõus olevast redaktsioonist.
10.12.2015 (RT I, 30.12.2015, 4) 01.01.2016, osaliselt 01.01.2017; seaduse tekstis asendatud sõna „majandustulemus” sõnaga "finantstulemus"
15.12.2016 (RT I, 27.12.2016, 1) 01.01.2017
20.04.2017 (RT I, 09.05.2017, 1) 01.07.2017, osaliselt 01.01.2018
Originaaltekst Riigi Teataja lehel Hetkel kehtiv (01.01.2018-...)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2017-31.12.2017)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2016-31.12.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (23.03.2014-31.12.2015)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (04.06.2012-22.03.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2011-03.06.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (15.11.2010-31.12.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (08.03.2010-14.11.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2010-07.03.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2009-31.12.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (06.04.2009-30.06.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2009-05.04.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (10.07.2008-31.12.2008)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (19.11.2007-09.07.2008)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2007-18.11.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.12.2005-31.12.2006)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2005-30.11.2005)
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Juuli 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • Aktiver
  • KPMG
  • epood
  • Dokumendinaidised
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256895  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
94  Koolitust
22180  Artiklit
52783  Registreerunud kasutajat
36227  Nädalakirja tellijat
33348  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017