Lati maksusysteem 5 Aprill
Teisipäev, 20. Märts
 

Aastal 2050 vajab toitu üheksa miljardit inimest

Maailma rahvaarv kasvab. ÜRO andmetel elas 1950. aastal maailmas 2,6 miljardit inimest, 1999. aastaks juba 6 miljardit ning 2015. aasta keskel 7,8 miljardit inimest. ÜRO prognooside kohaselt on aastaks 2030 maailma rahvaarvuks 8,5 miljardit inimest, 2050. aastaks 9,7 miljardit ning aastaks 2100 suureneb rahvaarv maailmas 11,2 miljardi inimeseni. Õigustatult kerkib esile küsimus, kas kõigile neile inimestele jätkub toitu ka tulevikus? 

Põllumajandustootmine on perioodil 1960-2015 kolmekordistunud. Tehnoloogilised uuendused põllumajanduses ja üha vähesema tööjõu kasutamine on toetanud linnastumist. Maapiirkondades elas 35 aastat tagasi enam kui 60% maailma rahvastikust, tänapäeval elab linnades umbes 54% inimestest, 35 aasta pärast, aastaks 2050, elab linnades 2/3 maailma rahvastikust. Kui 1900. aastal oli viiest ameeriklasest kaks farmerid, siis tänapäeval on viiekümnest ameeriklasest üks farmer.

Linnastumine mõjutab toitumisharjumusi, mis omakorda tingib muutusi toidusüsteemides. Toidu teekond põllult taldrikule on rohke töötlemise ja pakendamise tõttu pikenenud. Energiaküllase ja ebatervisliku toidu söömine väljendub inimeste ülekaalulisuses ja rasvumises. Maailmapanga andmeil oli 2014. aastal 2,1 miljardit ülekaalulist või rasvunud inimest. Maailma rahvastiku kasvu nähakse tulevikus koondumas Aafrikasse ja Aasiasse. Linnastumine muudab sealsed riigid importtoidust üha sõltuvamaks. Aasiasse ja Aafrikasse ekspordivad toitu peamiselt Euroopa, Põhja- ja Lõuna-Ameerika, kuid juba 2023. aastaks ei jõuta piirkondade toidunõudlusele vastata. Et toita 2050. aastal 9,7 miljardit inimest peab maailmapanga hinnangul tootma vähemalt 50% rohkem toitu.

Neli põllukultuuri - nisu, riis, mais ja sojaoad, annavad 2/3 vajalikest kaloritest. Teadlaste hinnangul tuleks just nende põllukultuuride osas saagikust suurendada. Väikesed ja keskmise suurusega farmid on mitmekülgsemad, varustades maailma 51-77% ulatuses liha, teravilja, suhkruroo, juur-, puu- ja kaunviljaga. Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Austraalia ja Uus-Meremaa suurfarmidest pärineb 75% maailma teraviljast, lihast ja puuviljadest.

Toidutootmise laiendamine on jätnud jälje looduskeskkonnale. Umbes ½ maailma kunagi katnud metsadest on nüüdseks kadunud, reaalsuseks on muutunud joogivee nappus ja bioloogilise mitmekesisuse hävimine. Põllumajandusest tingitud kasvuhoonegaaside emissioonide põhjused on peamiselt vilja- ja karjakasvatus. Sajandi keskpaigaks teravneb konkureerimine põllumajandusele vajalike ressursside pärast, mis võib viia nende ülekasutamiseni. Näiteks on 2050. a. vaja juurde umbes 100 miljonit hektarit põllumaad. Metsaraie põllumaa saamiseks sunnib aga asjalisi konkureerima.

Maailmas on jäänud vähe võimalusi põllumaade laiendamiseks, mistõttu soovitatakse hoopis saagikust suurendada vähem tootlikel põllumaadele näiteks Aafrikas ja Ladina-Ameerikas. Vähestes riikides, kus põllumaid saaks laiendada, on FAO (ÜRO põllumajandus- ja toitlustusorganisatsioon) hinnangul peamine takistus aga võimalikele põllumaadele ligipääsetavus. Seega saab kasvavale nõudlusele vastata efektiivse ressursikasutuse ja tootmise abil. Põllumajanduse veetarve on suur.

Maailmapanga andmeil kasutab põllumajandus 70% maailma veest. Hinnanguliselt niisutatakse kogu maailma põldudest umbes 24%, need põllud toodavad 30-40% maailmas vajaminevatest kaloritest. Sademetevaestes piirkondades kasutatakse põldude kastmiseks joogivett, mis on viinud veevarude kahanemiseni. See trend on küll aeglustumas peamiselt tänu põllumajanduse moderniseerimisele ja niisutussüsteemidele, kuid Aasias kasutatakse siiski umbes 20% kogu joogiveest kastmisveeks. FAO soovitusel tuleks panustada alternatiivsetesse veeressurssidesse, ühe võimalusena nähakse vee taaskasutamist.

Toidutootmisele avaldavad mõju kliimamuutused. Maailmapanga hinnangul vähendavad kliimamuutused enam kui 25% saagikust. Prognooside kohaselt teravneb toiduvarustuse küsimus pärast 2030. aastat just kliimamuutuste tõttu. Temperatuuri tõus ja sademete nappus avaldavad mõju näiteks troopiliste piirkondade väikefarmeritele. Lisaks saagikuse vähenemisele võib kliimamuutus tingida ka mõne põllukultuuri toiteväärtuse kahanemist. Osaliselt seostatakse kliimamuutustega ka vaestes põllumajanduspiirkondades toimetavaid arvukaid naisfarmereid ja ka vanemaealisi farmereid. Mõlemal grupil on piiratud ligipääs ressurssidele: infole, koolitustele ja finantstoetustele.

Näiteks on FAO andmeil Sahara-taguses Aafrikas just tänu soolisele ebavõrdusele naiste tootlikkus 20-30% meeste omast madalam. Tööeas meeste väljarändeni vaestest piirkondadest on viinud soovimatus töötada madala sissetulekuga põllumajanduses. Maailma vaesemate piirkondade elanikest 80% elab ja töötab farmides, neist peaaegu pooled (43%) on naisfarmerid. Vähem arenenud maades on loomakasvatus üks kiiremini kasvavaid põllumajandusharusid. Ennustatakse, et aastaks 2050 muudab 40% maailma rahvastikust oma toitumisharjumusi, tarbides üha rohkem liha, piima ja mune.

Alates 1961. a. on liha tarbimine maailmas suurenenud ligikaudu 20 kg võrra, näiteks 2014. a. söödi keskmiselt 43 kg liha inimese kohta aastas. FAO ja OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) andmetel tarbib Hiina ¼ kogu maailma lihast. Loomakasvatus kasutab rohkelt maa- ja veeressurssi, samuti annab loomasöödavajadus tõuke metsaraieteks. USA põldudelt läheb 2/3 kaloritest loomasöödaks. Lihatootmine on kiiresti muutust vajav sektor, sest 2050. a. prognoositakse, et nõudlus liha järele kasvab 75%. Taastuvenergia valdkond mõjutab samuti nii toidu kui loomasööda tarbimist ja tootmist ning õhutab metsade raiumist bioenergia toorme põllumaadeks. 14% maailmas kasutatavast energiast on taastuvenergia, millest umbes 73% pärineb bioenergiast. Kuigi biokütuste tootmine on suurenenud 2007. a. 60 miljardilt liitrilt 130 miljardile liitrile 2015. a, on edasine kasv OECD ja FAO 2017-2023. a. prognoosi kohaselt aeglane. Maailma toidukaloritest 25% ja umbes 50% kogu toidu massist kaob või roiskub enne tarbimist. FAO väitel roiskub vähem arenenud maades 1/3 toidust tänu oskamatule saagikoristusele, halbadele ladustamistingimustele ja aeglasele transpordile. Arenenud riikides tekivad toidujäätmed tarbimise käigus. Teraviljatoodetest visatakse ära 30%. Lihast läheb raisku 20%, mis on võrreldav 75 miljoni lehmaga. Näiteks viskab ameeriklane igapäevaselt ära keskmiselt 1334 kcal.

Kliimamuutused ja põllumajanduseks vajalike ressursside nappus raskendab toidutootmist, muutes aastaks 2050 toiduhinna kogu maailmas kõrgeks. Kõrgem hind tähendab seda, et üha vähem inimesi saab toitu endale lubada. Maailmapanga andmeil kannatab juba praegu toidunappuse all umbes 815 miljonit inimest. ÜRO andmetel on 2/3 nälgivatest inimestest Aasias. Probleeme, millega põllumajandus praegu ja tulevikus silmitsi seisab on mitmeid, üksmeelselt mõistetakse, et metsaraie abil ei saa enam põllumajanduse tootlikkust tõsta, olulisem on seda takistada ja peatada.

Toidusüsteemide jätkusuutlikkuse juures on tähtsal kohal niisutussüsteemide parem korraldamine, et oleks võimalik toota toitu ka seal, kus vett napib. Kiire tehnoloogiline areng ja uuendused põllumajanduses võimaldavad FAO hinnangul lahendada jätkusuutlikult tuleviku toidunõudlust. Londoni Linnaülikooli professori Corinna Hawkesi sõnul on oluline, milline tehnoloogia võetakse kasutusele ja kes saab sellest tervisliku toidu ja jätkusuutlikkuse võtmes kasu.

Põllumajandus on avatud tehnoloogilistele arengutele, eriti genoomika valdkonnas. Spetsiaalsete omadustega, nn "tellimusena" aretatud taimed on tulevikusuund. Põuakindel mais on juba loodud. Tarbijatel soovitatakse toitumisharjumusi muuta. See aitaks piirata toidu raiskamist näiteks väiksemate toiduportsude abil või kahandada üleilmset lihatarbimist läbi asendustega toidusedelis, loobudes lihast osaliselt või täielikult. Muutused piima ja liha, eelkõige mäletsejate ehk punase liha, tarbimises aitavad vähendada ka kasvuhoonegaaside emissioone. FAO hinnangul saab suurendada jätkusuutlikult saagikust, vähendada globaalset vaesust ja ähvardavat tuleviku toidunappust läbi mõistliku poliitika, investeeringute ning era- ja avaliku sektori koostöö. Nüüdsete ja tulevaste põlvkondade heaolu kindlustamisel on võtmetähtsusega Maa loodusressursside säilitamine ja põllumajanduse jalajälje vähendamine.


Allikad:

www.economist.com
www.environmentreports.com
www.fao.org
www.nationalgeographic.com
www.oecd.org
www.un.org
www.weforum.org
www.worldbank.org

 • Autor: Laura Mägi
 • Allikas: Bioneer
Seotud märksõnad: huvitavat lugemist
tarkvara

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Eesti majandussajand on kaotanud liidrid, kuid toonud targema majandamise 19.03.2018

  Statistikaameti andmeil on saja aasta tagusega võrreldes Eesti majandusest praeguseks kadunud selged juhtvaldkonnad, mis 1924. aastal olid põllumajandus ja puidutööstus. Majanduse struktuur on muutnud märksa teadmismahukamaks: oleme liikunud väärtuse ahelas kõrgemat lisandväärtust loova majanduse suunas.
  Loe edasi..

 • Mida peaksid teadma puukide kohta 13.03.2018

  Puuk on väike aga visa loomake, kes paneb oma nakkusohtlikkusega inimese hirmu tundma. Hirmutekitajaks on puukborrellioos ja puukensefaliit - haigused, mida need väikesed loomakesed levitavad. Puugid muutuvad aktiivseks juba märtsis, kui ööpäevane temperatuur pöördub plusspoolele. Puugid vajavad oma erinevates arenguetappides toiduks verd, seega poole nende eest kaitstud nii loomad kui ka inimesed.
  Loe edasi..

 • Eestimaalased elavad üha sagedamini üksikult 13.03.2018

  Statistikaamet annab ülevaate sellest, millised muutused on aset leidnud leibkondade suuruses ja koosseisus 1934. ja 2011. aasta rahvaloenduse võrdluses. Üldjoontes võib öelda, et inimesed elavad üha rohkem üksikult ja leibkonnad on jäänud väiksemaks. Vähem on ka abielul põhinevaid leibkondi ja rohkem üksikvanemaid. See tähendab, et eestimaalased, eriti just naised, on muutunud 80 aastaga üksikumaks.
  Loe edasi..

 • Naabrimees ostis drooni!? 12.03.2018

  Droonid on kõigile kättesaadavad ning kasulikud abivahendid mitmes eluvaldkonnas. Küll aga tuleb uut tehnoloogiat kasutades olla ettevaatlik, sest sellega kaasnevad mitmed ohutus-, turva- ja privaatsusriskid. Kogenematu droonijuhi poolt juhitud droon võib põhjustada kahju, põrgates kokku mõne isiku või nende varaga.
  Loe edasi..

 • Toidutööstuse tootearendus käib tänapäeva trendidega kaasas 07.03.2018

  Tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas peavad ka toidutööstused tarbijate soovide ja trendidega pidevalt kaasas käima. Mitmete erinevate tegurite tõttu on välja joonistunud selged suunad, mida tootearenduses järgitakse.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
puhkuste ajakava 2018
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
« Märts 2018 »
Tööpäevade arv kuus 21
Töötunde kuus 168
Riigipühad: 30.03

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas teie ettevõttes tutvustatakse töötajatele juba uue isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • BDO
 • SimplBooks
 • Socar
 • Maksuskoop
 

Hommikuseminarid

Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
253596  Foorumi postitust
365  E-poe toodet
82  Koolitust
23214  Artiklit
52531  Registreerunud kasutajat
36202  Nädalakirja tellijat
33401  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017