aastaaruanne 2017
Pühapäev, 18. Veebruar
 

Juhendamine ja väljaõpe töökohal

Eestis juhtub iga päev keskmiselt 13 tööõnnetust, viiendik kõigist tööõnnetustest on raskete tagajärgedega ning aastas kaotame seeläbi ligi miljon töötundi!

Selle põhjuseks on sageli töötaja puudulik väljaõpe ja juhendamine, juhendamisel tutvustatud nõuete mittejärgimine ning probleemid töötervishoiu ja tööohutusega tegelevate töötajate valimise ja määramisega.

Töötajate tervist ja ettevõtte kasumlikkust hindavas organisatsioonis on:

 • hästi läbimõeldud ja korraldatud juhendamine ja väljaõpe;
 • määratud vastavalt õigusaktide nõuetele töötervishoiu ja tööohutusalast tegevust korraldav töökeskkonnaspetsialist;
 • valitud töötajate esindaja töökeskkonnaalastes küsimustes ehk töökeskkonnavolinik;
 • välja selgitatud, hinnatud ja kontrollitud töökeskkonna ohutegurid ehk koostatud riskianalüüs;
 • koostatud ohutusjuhendid tehtavatele töödele ja kasutatavatele töövahenditele;
 • reguleeritud isikukaitsevahendite kasutamine;
 • korraldatud töötajate tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures;
 • kindlaks määratud süsteem töökeskkonna juhtimiseks ehk kuidas viiakse läbi sisekontrolli;
 • hea ohutuskultuur ehk viis, kuidas asju aetakse.

Juhendamine ja väljaõpe

Töötervishoiu- ja tööohutusalasel juhendamisel ning väljaõppel on ohutu ja tulemusliku töökeskkonna loomisel suur roll. See on ennetustegevuse vundamendiks, aidates vältida õnnetusi ning tööst põhjustatud haigestumiste teket ja süvenemist.

Põhjalikult planeeritud ja asjatundlikult läbiviidud töötajate juhendamine ja väljaõpe tõstab töö efektiivsust ja vähendab kulusid. Edastades töötajatele olulist informatsiooni arusaadavalt ja loogiliselt, elavad nad ettevõttesse paremini sisse, teevad vähem vigu töövõtete viimistlemisel ja tööülesannete täitmisel.

Sissejuhataval juhendamisel annab organisatsiooni töökeskkonnaspetsialist uuele töötajale esmase ülevaate. Esma- ja täiendjuhendamisega tagatakse, et töötaja oleks teadlik temale mõjuvatest ohuteguritest, nende kahjuliku mõju avaldumise vältimiseks rakendatavatest meetmetest ja muust infost, mis tagab tööd tehes tema tervise säilimise ja ohutuse.

Sissejuhatava juhendamise viib  töökeskkonnaspetsialist läbi töötaja tööleasumisel tööandja juhendi alusel ning see sisaldab:

 • ettevõtte töökorralduse, sisekorraeeskirjade ning töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide tutvustamist;
   
 • töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks rakendatavate abinõude tutvustamist. Näiteks töötaja liikumisteede kindlaksmääramist ehk töötajale selgitatakse, kus tuleb ettevõtte territooriumil liikuda töötamiskohale tulles ja sealt lahkudes;
   
 • juhiseid käitumiseks õnnetusohu või tööõnnetuse korral. Näiteks tutvustatakse töötajale kohustust teatada koheselt tööõnnetusest ning kelle poole ja kuhu esmaabi saamiseks pöörduda;
   
 • juhiseid keskkonna saastamisest hoidumiseks;
   
 • töötaja kohustusi ja õigusi vastavalt õigusaktides sätestatule;
   
 • töökeskkonnavoliniku, esmaabiandja ja tööinspektsiooni kohaliku asutuse kontaktandmete tutvustamist. Need andmed võivad asuda ka mujal, näiteks infotahvlil või muus teabeallikas, kui sissejuhatavas juhendis on täpselt kirjas, kus nendega tutvuda saab.

Töötaja esmajuhendamise viib tema tulevasel töötamiskohal, läbi tööandja määratud pädev isik. Esmajuhendamisel tutvustatakse töötajale:

 • tööandja koostatud ja kinnitatud ohutusjuhendeid tehtava töö või kasutatavate seadmete, masinate, tööriistade, veokite ja muude töövahendite kohta;
   
 • töökeskkonna ohutegureid ja vajalike isikukaitsevahendite kasutamist. Näiteks tutvustatakse mürarikkale töökohale tööleasujale müra mõõtmistulemusi, milliseid kuulmiskaitsevahendeid tuleb kasutada ning millise tervisekahjustuseni võib viia nende mittekasutamine;
   
 • ergonoomiliselt õigeid tööasendeid ja -võtteid;
   
 • töötaja töökorraldust. Näiteks selgitatakse, millal tuleb suure füüsilise või vaimse töökoormuse, pikaajalises sundasendis töötamisel või monotoonse töö tegemisel teha töös vaheaeg ja miks on see vajalik;
   
 • tule- ja elektriohutusnõudeid;
   
 • hädaabitelefoni, esmaabivahendite ja tulekustutusvahendite asukohta;
   
 • töökohal kasutatavaid ohumärguandeid ning evakuatsioonipääsude ja –teede asukohta.

Täiendjuhendamine tuleb töötajale korraldada:

 • uute töötervishoiu ja tööohutuse juhendite või õigusaktide kehtestamisel või kehtivate nõuete muutumisel;
 • töökorralduse muutmisel või kui tema töös on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg;
 • tehnoloogia või töövahendite vahetamisel või uuendamisel;
 • töötaja ümberpaigutamisel teisele tööle või tema tööülesannete olulisel muutumisel;
 • kui töötaja rikkus tööohutusnõudeid nii, et see põhjustas või oleks võinud põhjustada tööõnnetuse;
 • tööde või tegevuse puhul, mis ei kuulu töötaja töölepinguga määratud tööde või ametikohustuste hulka;
 • kui struktuuriüksuse juht või töötaja ise peab seda vajalikuks;
 • kui tööinspektor peab seda vajalikuks.

Täiendjuhendamise sisu ja mahu määrab tööandja ning need sõltuvad täiendjuhendamise korraldamise ajendist. Kui põhjuseks on näiteks kolmeaastane vaheaeg töötamises, siis on selle sisu maht sarnane esmajuhendamisega. Kui juhendamise ajendiks on töötaja poolt ohutusnõuete rikkumine, siis selgitatakse just rikkumisega seonduvat ja kestus on suhteliselt lühike.

Väljaõpe ohutute töövõtete omandamiseks korraldatakse töötajale pärast esmajuhendamist, vajadusel ka pärast täiendjuhendamist, praktilise töö käigus. Näiteks kuvariga töötamisel aidatakse töötajal seadistada kuvari ja tooli kõrgus, et tagada optimaalne tööasend.

Juhendite koostamine

Tööandja peab koostama ohutusjuhendid tehtavate tööde ja kasutatavate töövahendite kohta. Juhendid võib vormistada vastavalt oma soovile nii paberkandjal kui digitaalselt.

Juhul, kui ettevõte soovib tutvustada töötajatele ohutusjuhendeid digitaalsel kujul, tuleb nendega tutvumise registreerimiseks luua eraldi andmebaas, kus oleks võimalik isiku autentimine digitaalallkirjaga. Andmebaasis fikseeritavad andmed peavad vastama "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra" määruse nõuetele. Juhendid peavad olema töötajale kättesaadavad ka pärast juhendamist.

Juhendamise registreerimine

Töötaja sissejuhatav, esma- ja täiendjuhendamine, väljaõpe ning töötaja iseseisvale tööle lubamine registreeritakse sellekohases päevikus või andmebaasis. Kirja tuleb panna:

 • juhendamise või väljaõppe kuupäev ja kestus;
 • juhendatava ja juhendaja ees- ja perekonnanimi ning amet;
 • struktuuriüksus, kuhu töötaja tööle suunati;
 • täiendjuhendamise põhjus;
 • töötajale tutvustatud juhendite ja õigusaktide nimetused;
 • iseseisvale tööle lubamise kuupäev.

Töötaja kinnitab juhendamist, väljaõpet ning iseseisvale tööle lubamist oma allkirjaga.

Iseseisvale tööle võib lubada alles siis, kui tööandja on kindel, et juhendamise käigus töötajale tutvustatud ohutusnõuded on selged.

Töökeskkonna üle teostab järelevalvet Tööinspektsioon.

Kui soovite kutsuda töökeskkonna konsultandi oma ettevõttesse, saatke e-kiri Tööinspektsiooni üldaadressile ti@ti.ee.

Lati maksusysteem

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Bioloogilised ohutegurid – sageli silmaga nähtamatud, kuid tervisele ohtlikud 24.01.2018

  Bioloogilised ohutegurid on mikroorganismid (bakterid, viirused, parasiidid, seened jm), sealhulgas geneetiliselt muundatud mikroorganismid, rakukultuurid ja inimese endoparasiidid ning muud bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada infektsioonhaigusi (sh nakkushaigusi), al ...
  Loe edasi..

 • Talvel on tööriiete valik eriti tähtis 05.01.2018

  Talv on käes ja kapist on tulnud välja otsida järjest paksemaid vammuseid. Kui töötaja peab oma tööd või osa sellest tegema õues, on tööriiete hankimine tööandja kohustus. Ei ole olemas universaalset sobivat tööriietust, ...
  Loe edasi..

 • Kontoritöö valutuks ja tulemuslikumaks 03.01.2018

  Kontoritöö on kehale paras väljakutse. Istumine on küll mugav, kuid kontoritöö puhul saab seda liiga palju. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri laiaulatusliku uuringu andmetel (2014) on väsitavad ja valusad asendid, sealhulgas pikaajal ...
  Loe edasi..

 • Tööohutuse tagamine ja töötajate juhendamine nõuab suurt tähelepanu 20.12.2017

  Puutume igapäevaselt kokku tööohutusalaste teemadega, mida iga tööandja peab lahendama. Kahjuks oleme pidanud kokku puutuma ka kohtujuhtumitega. Oleme andunud hinnanguid riskianalüüsidele ja muudele dokumentidele. Kahjuks on tulnud tõdeda, et suurem osa dokumentatsioonist on puudulik ja ei ole probleemide korral suutnud tööandjat piisavalt kaitsta. Kas puudulik dokumentatsioon on olnud tingitud tööandja vähestest teadmistest, hoolimatusest või kehvast teenusepakkuja valikust?
  Loe edasi..

 • Arvutiga töötamine 07.11.2017

  Kuvariga/arvutiga töötamine on saanud paljude inimeste ja elukutsete lahutamatuks kaaslaseks ning asendamatuks töövahendiks. Andmesisestus, dokumendihaldus, graafiliste kujundite loomine või projekteerimine on vaid algus pikast tööde loetelust, mille tegemist arv ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
Lauakalender 2018
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
« Veebruar 2018 »
Tööpäevade arv kuus 20
Töötunde kuus 157
Riigipühad: 24.02

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas koostate juba puhkuste ajakava?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Rikets Hulgi
 • EKKK
 • resa
 • Maksuskoop
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
252838  Foorumi postitust
345  E-poe toodet
81  Koolitust
23054  Artiklit
52409  Registreerunud kasutajat
36136  Nädalakirja tellijat
33353  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017