Raamatupidajate sugiskonverents 2017
Neljapäev, 29. Juuni
 

Töövõimetuslehe edastamine

20.05.2014  (uuendatud 23.08.2016)

18. oktoobril 2014 jõustus Ravikindlustuse seaduse § 53 muudatus, mille kohaselt muutus 1. jaanuarist 2015 elektroonilise töövõimetuslehe (E-TVL) teenuse kasutamine kõigile tööandjatele kohustuslikuks. E-TVL teenuse kasutamiseks on tööandjal vaja liituda teenusega riigiportaalis www.eesti.ee.

Alates 01.01.2015 muutus töövõimetuslehtede andmete elektrooniline edastamine tööandjatele kohustuslikuks. Arst ei väljasta inimesele enam paberil töövõimetuslehte.

Soovitame asutuse sisekorraeeskirjas reguleerida, kuidas töötaja oma haigestumisest ja tööle naasmisest teavitab tööandjat (telefoni teel, suusõnaliselt, e-kirjaga jne).

Teenuses kuvatakse kõiki tööandja andmete ootel olevaid töövõimetuslehti. Lisaks on töötajate töövõimetuslehti võimalik otsida isikupõhiselt.

Teavitusteenuse tellimine tööandja andmete ootel olevatest töövõimetuslehtedest

Teavitusteenusega saavad liituda Äriregistris registreeritud ettevõtted. B-kaardile märgitud juhatuse liige saab teenuse tellida teavituskalendrist SIIN. Esialgu saadetakse teavitus ainult e-posti aadressile.

Teavitusteenust ei saa tellida ja ametlikku e-posti suunata:

 • Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused;
 • ettevõtted, millel on Äriregistris esindusõiguse erisus (nt: B kaardil on kahel juhatuse liikmel koos esindusõigus; ettevõtte juhatuse liige on välismaalane, kellel puudub Eesti isikukood).

Teavituse saatmine

Esimene teavitus saadetakse tööandjale järgmisel päeval pärast arsti andmete laekumist haigekassa andmekogusse. Kui tööandja omapoolseid andmeid ei lisa, saadetakse teine teavitus 30. päeval  ja kolmas teavitus 76. päeval pärast töövõimetuslehe andmete laekumist haigekassa andmekogusse. 

PANE TÄHELE!

 • Kui tööandja lisab omapoolsed andmed töövõimetuslehele arsti andmete saabumise päeval haigekassa andmekogusse, teavitust ei saadeta.
 • Kui isikul on mitu tööandjat ning üks tööandja lisab omapoolsed andmed töötaja töövõimetuslehele arsti andmete saabumise päeval haigekassa andmekogusse, ei saadeta teavitust ka teistele tööandjatele.

 

Liitumine Äriregistris olevale asutusele

Töövõimetuslehe andmete elektroonilise edastamise teenus on juriidilistele isikutele ja Äriregistris registreeritud FIE- le kättesaadav riigiportaalis.

Sisenemine riigiportaali toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Andmete edastamiseks valige pärast sisenemist esindaja roll.

Teenuse kasutamise juhend SIIN.

Ettevõtte registrikaardile kantud isikule (juhatuse liige, ainuõiguslik esindaja) antakse riigiportaali sisenemisel automaatselt ettevõtte administraatori õigus, millega saab kõiki teenuseid kohe kasutada. Kui administraator soovib anda teenuse kasutamiseks õiguse mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamise juhend.

Otselink riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamisele.

Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, kirjutage riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help@ria.ee.

Tööandja andmete edastamise teenuse kasutamisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Haigekassa klienditelefonil 669 6630 või e-maili aadressil info@haigekassa.ee.

Liitumine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele

Töövõimetuslehe andmete elektroonilise edastamise teenus asub riigiportaalis.

Sisenemine riigiportaali toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Andmete edastamiseks valige pärast sisenemist ametniku roll.

Teenuse kasutamise juhend SIIN.

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused vajavad administraatori määramist riigiportaali kasutajatoe abiga juhul, kui seda ei ole varem tehtud või soovitakse administraatorit vahetada.

Administraatori määramise taotlus (vorm doc või odt formaadis) peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku/isikute poolt. Taotluse võib saata digitaalselt allkirjastatuna help@ria.ee või postiga: Riigi Infosüsteemi Amet Pärnu maantee 139a, Tallinn 15169 

Asutuse administraator saab kõiki teenuseid koheselt kasutada. Kui administraator soovib anda õiguse teenuse kasutamiseks mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamise juhend:

Otselink riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamisele.

Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, kirjutage riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help@ria.ee.

Tööandja andmete edastamise teenuse kasutamisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Haigekassa klienditelefonil 669 6630 või e-maili aadressil info@haigekassa.ee.

Mitteresidendist tööandja töötaja töövõimetuslehe andmete edastamine

Mitteresidendist tööandjal ei ole võimalik riigiportaalis www.eesti.ee kasutada E-TVL teenust, kuna ettevõte ei ole registreeritud Eesti Äriregistris.

Ajutise lahendusena teeb haigekassa alates 01.01.2015 päringu arsti poolt mitteresidendist tööandja töötajale väljakirjutatud töövõimetuslehtedest. Seejärel edastab haigekassa töötaja töövõimetuslehe andmed ja tööandja tõendi vormi tööandjale. Edastatud dokument on tööandjale aluseks haigushüvitise määramiseks ja maksmiseks.

Selleks, et haigekassa saaks teie töötajale määrata ja maksta töövõimetushüvitist, palume täidetud tööandja tõend tagastada:

 • e-posti teel aadressile  tvh@haigekassa.ee;
 • postiga või tuues kohale Lastekodu 48, Tallinn 10144.

Haigekassa ei maksa kindlustatule töövõimetushüvitist nende lehtede eest, mis on esitatud haigekassale hiljem, kui 90 kalendripäeva pärast lehele märgitud tööle asumise päeva. Juhul kui töötajal jääb hüvitis saamata tööandja süül, on töötajal õigus lähtuvalt võlaõigusseadusest nõuda tööandjalt tekkinud kahju hüvitamist.

Töövõimetuslehe lisadokumendid

Tööandja tõend – dokument, millega tööandja tõendab osalist või täielikku nõustumist töötaja töövõimetusega perioodil, mille eest hüvitist taotletakse. Tõend edastatakse haigekassale juhul, kui kui hüvitist taotletakse välisriigi haiguslehe/arstitõendiga. Tõendi vorm.

Avaldus töövõimetushüvitise kandmiseks kolmanda isiku pangakontole – kirjalikult esitatavas vabas vormis avaldus, milles töövõimetushüvitise saaja avaldab soovi kanda tema hüvitis kolmanda isiku pangakontole.

Pärimisõiguse tunnistus – notariaalselt kinnitatud tõend, millega kindlustatud isikuga koos elanud perekonnaliikmed tõendavad kindlustatud isiku surma korral oma pärimisõigust ja seega õigust kindlustatu surma tõttu väljamaksmata jäänud ajutise töövõimetuse hüvitisele.

Avaldus hüvitise taotlemiseks kindlustatu surma korral – avaldus, mille kindlustatud isikuga koos elanud perekonnaliikmed esitavad töövõimetushüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral. Avaldusele peab olema lisatud surmatunnistuse koopia ja pärimisõiguse tunnistus. Avalduse vorm.

Kergemale tööle üleviimine

NÄIDE

Töölt vabastamise põhjuseks on üleviimine teisele tööle. Tööandjal on pakkuda kergemat tööd. Hüvitist on võimalik saada ainult raseduse korral kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni.

Alusdokumendiks on haigusleht ja põhjuse number 17. 
Hüvitist makstakse esimesest päevast alates ja hüvitise määr 100%.

NB! Haigushüvitisele on õigus kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni.

NÄIDE

Töölt vabastamise põhjuseks on üleviimine teisele tööle. Tööandjal ei ole pakkuda kergemat tööd. Hüvitist on võimalik saada ainult raseduse korral kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni.

Alusdokumendiks on haigusleht ja põhjuse number 17. 
Hüvitist maksab haigekassa alates teisest päevast ja hüvitise määraks 70%. Esimest päeva ei hüvitata.

NB! Haigushüvitisele on õigus kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni. 

Kergemale tööle üle viimist võimaldatakse haiguslehe alusel ainult töötavatele rasedatele naistele vastavalt nende terviseseisundile. Selleks väljastab arst või ämmaemand töötavale rasedale naisele haiguslehe põhjusega "terviseseisundile vastava töö andmine või üleviimine kergemale ametikohale".

Kuni sünnituspuhkuse alguseni väljastab arst rasedale iga 30 kalendripäeva järel uue töövõimetuslehe.

Kui tööandjal on töötajale pakkuda kergemat tööd, vormistab ta töötaja ajutiselt kergemale tööle.

Kui tööandjal ei ole kergemat tööd pakkuda, võib töötaja ajutiselt keelduda tööülesannete täitmisest. Tööandja väljastab dokumendi töötaja tööülesannete täitmisest keeldumise kohta ning märgib töövõimetuslehele kuupäeva, millest alates töötaja keeldus Töölepingu seaduse § 18 lõike 2 alusel ajutiselt tööülesannete täitmisest või Avaliku teenistuse seaduse alusel vabastati teenistuja ajutiselt teenistuskohustuste täitmisest.

Kui inimesel on mitu tööandjat ning ühel tööandjal on anda kergemat tööd ja teisel ei ole, võib tööandja, kellel kergemat tööd anda ei ole, isiku tööst vabastada ja teine tööandja pakkuda kergemat tööd.

Haigekassa maksab kergemale tööle üleviimise korral haigushüvitist ühe kalendripäeva eest määras, mille võrra inimese palk kergemal tööl ühe kalendripäeva kohta on väiksem eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva isiku keskmisest tulust Maksu- ja Tolliameti andmete alusel.

Kui inimene on töölt vabastatud kergema töö puudumise tõttu, maksab haigekassa inimesele haigushüvitist alates töövabastuse 2. päevast, 70% määras arvutatuna eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest tulust.

Rasedal on õigus saada antud põhjusega lehte kuni rasedus- ja sünnituspuhkuse alguseni.

Kokkulepitud töötasu märkimine

Kokkulepitud töötasu märkimisel töövõimetuslehele tuleb lähtuda töölepingu seaduse §-st 29 – töötasu suurus.

Selgitus: Töölepingu seaduse § 5 lõike 1 punkti 5 alusel on töötasu töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud, sealhulgas majandustulemustelt makstav tasu ja tehingutelt makstav tasu. Töötasu hulka ei kuulu puhkusetasu, tööandja haigushüvitis, tööandja makstavad toetused, nt lapse sünni-, juubeli- või matusetoetus, kuna nimetatud juhtudel ei ole tegemist tasuga, mida makstakse töötajale töö eest. Seega tuleb antud juhul märkida kuu töötasu, milles on töö eest kokku lepitud.

Kui töötajal on kindel kuutöötasu, siis tuleb töövõimetuslehe andmeväljale "Kalendrikuu kokkulepitud töötasu" kirjutada kokkulepitud töötasu.

Kui töölepingus on kokku lepitud tunnitasu, siis on kokku lepitud ka mingi perioodi tööaeg (töötundide arv mingis ajavahemikus (päev, nädal, kuu vmt). Nende andmete alusel tuleb arvutada ja märkida töövõimetuslehele töötaja kuu töötasu suurus.

Töötasu andmeid kasutab haigekassa ainult juhtudel, kui kindlustatud inimene ei saanud töövabastuse alguse päevale eelnenud kalendriaastal tulu või kindlustatu töötasu ja arvu 30 jagatis on suurem isiku eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest tulust, kuid ei ületa Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuu alammäära ja arvu 30 jagatist.

tarkvara

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Hambaravihüvitis 12.06.2017

  Alates 1. juulist 2017 hakkab haigekassa ravikindlustatud täiskasvanutele hüvitama hambaravi kuni 30 eurot aastas. Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele.Täiskasvanute hambaravihüvitis aitab tagada vajalikud hambaraviteenused, julgustab inimesi esmasele hambaarsti visiidile minema ja motiveerima neid oma suu tervise eest piisavalt hoolt kandma. Käies igal aastal kontrollis, on võimalik ennetada tõsisemaid probleeme hammastega.Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus.
  Loe edasi..

 • Hambaravihüvitis annab kõigile täiskasvanutele võimaluse vähemalt kord aastas hambaarsti külastada 21.02.2017

  Möödunud aasta lõpus võttis Eesti Vabariigi Riigikogu vastu seaduse, mille kohaselt hakkab haigekassa alates käesoleva aasta 1. juulist hüvitama täiskasvanutele hambaravi kuni 30 euro ulatuses aastas. Eakatele, rasedatele, alla 1-aastaste laste emadele ja teist ...
  Loe edasi..

 • Järgmisest aastast saab haigekassa blankette ja vorme täita kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja juures 23.11.2016

  Alates esimesest jaanuarist saavad kõikide linnade ja valdade inimesed pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, et täita haigekassa avaldusi ning blankette. Varasemalt sai blankette täita ka Eesti Posti kontorites, kuid alates 01.01.2017 ei ole e ...
  Loe edasi..

 • Haigekassa jäi haigeks 11.10.2016

  Kui tavaliselt jäävad haigeks inimesed ja pudulojused, siis selle suve lõpu suur uudis on seotud abstraktsiooni, juriidilise isiku ühe organi ehk haigekassa tõvega. Keegi ei tea täpselt, kas aitab mõni leebe ravivõte ja piisab tabletikuurist või ...
  Loe edasi..

 • Kuidas arvestatakse töövõimetushüvitisi? 08.10.2016

  Haigestumine või lapse sünd on ajad, mil vajatakse aega enda jaoks. Sellistel puhkudel on kindlustatutel võimalus jääda töölt eemale ning saada kodusoldud aja eest hüvitist. Hüvitiste eesmärk on kompenseerida töötajale haigestumise ajal saamata jäänud töötasu.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
finantsarvestus2017
Töövahendid
Naljanurk


Direktor raamatupidajale: "Seifist puudub 1 000 eurot. Võti on ainult teil ja minul."

Raamatupidaja: "Mis seal ikka, härra direktor - ma teen ettepaneku, et kumbki meist paneb 500 eurot seifi tagasi ja lõpetame selle piinliku jutu."

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
« Juuni 2017 »
Tööpäevade arv kuus 21
Töötunde kuus 165
Riigipühad: 04.06, 23.06 ja 24.06

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Külastan RMP.ee portaali
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • polven foods
 • Servaali
 • Avalik andbemaas
 • Dokumendinaidised
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
246165  Foorumi postitust
351  E-poe toodet
76  Koolitust
21869  Artiklit
51058  Registreerunud kasutajat
35356  Nädalakirja tellijat
32680  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017