Merit Tarkvara
Neljapäev, 19. Juuli
 

Töövõimetuslehe edastamine

20.05.2014  (uuendatud 22.05.2018)

18. oktoobril 2014 jõustus ravikindlustuse seaduse § 53 muudatus, mille järgi muutus 1. jaanuarist 2015. a elektroonilise töövõimetuslehe (E-TVL) teenuse kasutamine kõigile tööandjatele kohustuslikuks. E-TVL teenuse kasutamiseks on tööandjal vaja liituda teenusega riigiportaalis www.eesti.ee.

Alates 01.01.2015 muutus töövõimetuslehtede andmete elektrooniline edastamine tööandjatele kohustuslikuks. Arst ei väljasta inimesele enam paberil töövõimetuslehte.

Töövõimetuslehtede andmete elektrooniline täiendamine on tööandjatele kohustuslik.

Soovitame asutuse sisekorraeeskirjas reguleerida, kuidas töötaja oma haigestumisest ja tööle naasmisest tööandjat teavitab (telefoni teel, suusõnaliselt, e-kirjaga jne).

Teavitusteenuse tellimine tööandja andmete ootel olevatest töövõimetuslehtedest

Teavitusteenusega saavad liituda äriregistris registreeritud ettevõtted. B-kaardile märgitud juhatuse liige saab teenuse tellida teavituskalendrist SIIN. Esialgu saadetakse teavitus ainult e-posti aadressile.

Teavitusteenust ei saa tellida ja ametlikku e-posti suunata:

 • ettevõtted, millel on Äriregistris esindusõiguse erisus (näiteks: B kaardil on kahel juhatuse liikmel koos esindusõigus; ettevõtte juhatuse liige on välismaalane, kellel puudub Eesti isikukood).

Teavituse saatmine

Esimene teavitus saadetakse tööandjale järgmisel päeval pärast arsti andmete laekumist haigekassa andmekogusse. Kui tööandja omapoolseid andmeid ei lisa, saadetakse teine teavitus 30. päeval  ja kolmas teavitus 76. päeval pärast töövõimetuslehe andmete laekumist haigekassa andmekogusse. 

PANE TÄHELE!

 • Kui tööandja lisab omapoolsed andmed töövõimetuslehele arsti andmete saabumise päeval haigekassa andmekogusse, teavitust ei saadeta.
   
 • Kui isikul on mitu tööandjat ning üks tööandja lisab omapoolsed andmed töötaja töövõimetuslehele arsti andmete saabumise päeval haigekassa andmekogusse, ei saadeta teavitust ka teistele tööandjatele.

 

Liitumine äriregistris olevale asutusele

Töövõimetuslehe andmete elektroonilise edastamise teenus on juriidilistele isikutele ja äriregistris registreeritud FIE- le kättesaadav riigiportaalis.

Sisenemine riigiportaali toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Andmete edastamiseks valige pärast sisenemist esindaja roll.

Teenuse kasutamise juhend SIIN.

Ettevõtte registrikaardile kantud isikule (juhatuse liige, ainuõiguslik esindaja) antakse riigiportaali sisenemisel automaatselt ettevõtte administraatori õigus, millega saab kõiki teenuseid kohe kasutada. Kui administraator soovib anda teenuse kasutamiseks õiguse mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamise juhend.

Otselink riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamisele.

Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, kirjutage riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help@ria.ee.

Tööandja andmete edastamise teenuse kasutamisel tekkinud küsimustele vastab Eesti haigekassa klienditelefonil 669 6630 või e-maili aadressil info@haigekassa.ee.

Liitumine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele

Töövõimetuslehe andmete elektroonilise edastamise teenus asub riigiportaalis.

Sisenemine riigiportaali toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Andmete edastamiseks valige pärast sisenemist ametniku roll.

Teenuse kasutamise juhend SIIN.

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused vajavad administraatori määramist riigiportaali kasutajatoe abiga juhul, kui seda ei ole varem tehtud või soovitakse administraatorit vahetada.

Administraatori määramise taotlus (vorm doc või odt formaadis) peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku/isikute poolt. Taotluse võib saata digitaalselt allkirjastatuna help@ria.ee või postiga: Riigi Infosüsteemi Amet Pärnu maantee 139a, Tallinn 15169 

Asutuse administraator saab kõiki teenuseid koheselt kasutada. Kui administraator soovib anda õiguse teenuse kasutamiseks mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamise juhend:

Otselink riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamisele.

Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, kirjutage riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help@ria.ee.

Tööandja andmete edastamise teenuse kasutamisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Haigekassa klienditelefonil 669 6630 või e-maili aadressil info@haigekassa.ee.

Mitteresidendist tööandja töötaja töövõimetuslehe andmete edastamine

Mitteresidendist tööandjal ei ole võimalik riigiportaalis kasutada E-TVL teenust, kuna ettevõte ei ole registreeritud Eesti äriregistris.

Mitteresidendist tööandjale edastab haigekassa töövõimetuslehtede andmed koos tööandja tõendi vormiga. Edastatud dokument on tööandjale aluseks haigushüvitise määramiseks ja maksmiseks.

Selleks et haigekassa saaks teie töötajale määrata ja maksta töövõimetushüvitist, palume täidetud tööandja tõend tagastada:

 • e-posti teel aadressile  tvh@haigekassa.ee;
 • postiga või tuues kohale Lastekodu 48, Tallinn 10144.

Haigekassa ei maksa kindlustatule töövõimetushüvitist nende lehtede eest, mis on esitatud haigekassale hiljem, kui 90 kalendripäeva pärast lehele märgitud tööle asumise päeva. Juhul kui töötajal jääb hüvitis saamata tööandja süül, on töötajal õigus lähtuvalt võlaõigusseadusest nõuda tööandjalt tekkinud kahju hüvitamist.

Töövõimetuslehe lisadokumendid

Tööandja tõend – dokument, millega tööandja tõendab osalist või täielikku nõustumist töötaja töövõimetusega perioodil, mille eest hüvitist taotletakse. Tõend edastatakse haigekassale juhul, kui  hüvitist taotletakse välisriigi haiguslehe/arstitõendiga või kui isikul on mitu tööandjat. Kui TVL andmed on ühe tööandja poolt esitatud, kuvatakse teistele tööandjatele teenuses lehe staatusena "Edastatud". Tõendi vorm.

Pärimisõiguse tunnistus – notariaalselt kinnitatud tõend, millega kindlustatud isikuga koos elanud perekonnaliikmed tõendavad kindlustatud isiku surma korral oma pärimisõigust ja seega õigust kindlustatu surma tõttu väljamaksmata jäänud ajutise töövõimetuse hüvitisele.

Avaldus hüvitise taotlemiseks kindlustatu surma korral – avaldus, mille kindlustatud isikuga koos elanud perekonnaliikmed esitavad töövõimetushüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral. Avaldusele peab olema lisatud surmatunnistuse koopia ja pärimisõiguse tunnistus. Avalduse vorm.

Kergemale tööle üleviimine

NÄIDE 1

Töölt vabastamise põhjuseks on üleviimine teisele tööle. Tööandjal on pakkuda kergemat tööd. Hüvitist on võimalik saada ainult raseduse korral kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni.

Alusdokumendiks on haigusleht ja põhjuse number 17. 
Hüvitist makstakse esimesest päevast alates ja hüvitise määr 100%.

NB! Haigushüvitisele on õigus kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni.

NÄIDE 2

Töölt vabastamise põhjuseks on üleviimine teisele tööle. Tööandjal ei ole pakkuda kergemat tööd. Hüvitist on võimalik saada ainult raseduse korral kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni.

Alusdokumendiks on haigusleht ja põhjuse number 17. 
Hüvitist maksab haigekassa alates teisest päevast ja hüvitise määraks 70%. Esimest päeva ei hüvitata.

NB! Haigushüvitisele on õigus kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni. 

Kergemale tööle üle viimist võimaldatakse haiguslehe alusel ainult töötavatele ravikindlustatud rasedatele naistele vastavalt nende terviseseisundile. Selleks väljastab arst või ämmaemand töötavale rasedale naisele haiguslehe põhjusega "terviseseisundile vastava töö andmine või üleviimine kergemale ametikohale".

Kuni sünnituspuhkuse alguseni väljastab arst rasedale iga 30 kalendripäeva järel uue töövõimetuslehe.

Kui tööandjal on töötajale pakkuda kergemat tööd, vormistab ta töötaja ajutiselt kergemale tööle.

Kui tööandjal ei ole kergemat tööd pakkuda, võib töötaja ajutiselt keelduda tööülesannete täitmisest. Tööandja väljastab dokumendi töötaja tööülesannete täitmisest keeldumise kohta ning märgib töövõimetuslehele kuupäeva, millest alates töötaja keeldus töölepingu seaduse § 18 lg 2 alusel ajutiselt tööülesannete täitmisest või avaliku teenistuse seaduse alusel vabastati teenistuja ajutiselt teenistuskohustuste täitmisest.

Kui inimesel on mitu tööandjat ning ühel tööandjal on anda kergemat tööd ja teisel ei ole, võib tööandja, kellel kergemat tööd anda ei ole, isiku tööst vabastada ja teine tööandja pakkuda kergemat tööd.

Haigekassa maksab kergemale tööle üleviimise korral haigushüvitist ühe kalendripäeva eest määras, mille võrra inimese palk kergemal tööl ühe kalendripäeva kohta on väiksem eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva isiku keskmisest tulust Maksu- ja tolliameti andmete alusel.

Kui inimene on töölt vabastatud kergema töö puudumise tõttu, maksab haigekassa inimesele haigushüvitist alates töövabastuse 2. päevast, 70% määras arvutatuna eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest tulust.

Rasedal on õigus saada antud põhjusega lehte kuni rasedus- ja sünnituspuhkuse alguseni.

Hüvitise väljamaksmisega seotud infot saab töötaja vaadata riigiportaalis  teenuses "Isiku töövõimetushüvitised(haigekassa)".

Kokkulepitud töötasu märkimine

Kokkulepitud töötasu märkimisel töövõimetuslehele tuleb lähtuda töölepingu seaduse §-st 29 – töötasu suurus.

Selgitus: töölepingu seaduse § 5 lg 1 p 5 alusel on töötasu töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud, sealhulgas majandustulemustelt makstav tasu ja tehingutelt makstav tasu. Töötasu hulka ei kuulu puhkusetasu, tööandja haigushüvitis, tööandja makstavad toetused, nt lapse sünni-, juubeli- või matusetoetus, kuna nimetatud juhtudel ei ole tegemist tasuga, mida makstakse töötajale töö eest. Seega tuleb antud juhul märkida kuu töötasu, milles on töö eest kokku lepitud.

Kui töötajal on kindel kuutöötasu, siis tuleb töövõimetuslehe andmeväljale "Kalendrikuu kokkulepitud töötasu" kirjutada kokkulepitud töötasu.

Kui töölepingus on kokku lepitud tunnitasu, siis on kokku lepitud ka mingi perioodi tööaeg (töötundide arv mingis ajavahemikus (päev, nädal, kuu vmt). Nende andmete alusel tuleb arvutada ja märkida töövõimetuslehele töötaja kuu töötasu suurus.

Töötasu andmeid kasutab haigekassa ainult juhtudel, kui kindlustatud inimene ei saanud töövabastuse alguse päevale eelnenud kalendriaastal tulu või kindlustatu töötasu ja arvu 30 jagatis on suurem isiku eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest tulust, kuid ei ületa vabariigi valitsuse kehtestatud kuu alammäära ja arvu 30 jagatist.

Teejuht 2019

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Ravikindlustus tekib ka osalise koormusega töötades 28.05.2018

  Kas poole kohaga töötamisel saab ravikindlustuse? Kas on mingi teatud arv tunde või on teatud palk kuus, mille puhul saan ravikindlustuse?
  Loe edasi..

 • Vabatahtlik ravikindlustus 01.04.2018

  Kui te ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi, on teil võimalik ravikindlustuse saamiseks sõlmida haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping ja tasuda ise kindlustusmakseid. Lepingu sõlmimiseks peab olema täidetud kaks eeldust. 1. Lepingu saab sõlmida ...
  Loe edasi..

 • Ülalpeetava abikaasa ravikindlustus 01.01.2018

  Ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab lapsi Õigus riigipoolsele ravikindlustusele on seaduslikus abielus oleval ja kindlustatud inimese ülalpeetaval abikaasal, kes kasvatab: vähemalt ühte alla 8-aastast last, 8-aastast last kuni I klassi lõpetamiseni, ...
  Loe edasi..

 • Arstiabi ajutiselt teises Euroopa Liidu riigis viibides 01.01.2018

  Kui Eesti haigekassas kindlustatud inimene viibib ajutiselt teises EL liikmesriigis, Euroopa majanduspiirkonna riigis või Šveitsis ja vajab seal ootamatult arstiabi, saab ta seda võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Kindlasti peab arstiabi vajadu ...
  Loe edasi..

 • Haigushüvitise arvutamise näited 01.01.2018

  Haigushüvitis on rahaline kompensatsioon, mida makstakse ravikindlustatud inimesele, kellel jääb haigestumise tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Haigushüvitist saab näiteks haigestumise, tööõnnetuse, liiklus- või olmevigastuse korr ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Juuli 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Aktiver
 • KPMG
 • epood
 • Avalik andbemaas
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256895  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
94  Koolitust
22180  Artiklit
52783  Registreerunud kasutajat
36227  Nädalakirja tellijat
33348  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017