Teejuht 2019
Teisipäev, 21. August
 

Töölepingu seadus

1. peatükk ÜLDSÄTTED
§1. Töölepingu mõiste
§2. Sätete kohustuslikkus
§3. Võrdse kohtlemise põhimõte
Lisandub alates 01.01.2018
§ 31 Töösuhtest tuleneva nõude aegumistähtaeg
2. peatükk TÖÖLEPINGU SÕLMIMINE
§4. Töölepingu sõlmimise erisus
§5. Töötaja teavitamine töötingimustest
§6. Töötaja teavitamine töötingimustest erijuhtudel
§7. Töölepingu sõlmimine alaealisega
§8. Nõusolek alaealise töötamiseks
§9. Tähtajalise töölepingu sõlmimine
§10. Tähtajalise töölepingu järjestikuse sõlmimise ja pikendamise piirang
§11. Lepingueelsed läbirääkimised
§12. Töölepingu muutmine
§13. Töölepingu tühistamise erisused
§14. Töölepingu tühistamise tagajärjed
3. peatükk TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA KOHUSTUSED
1. jagu Töötaja kohustused
§15. Töötaja kohustused
§16. Töötaja hoolsuse määr
§17. Tööandja korralduse sisu
§18. Raseda ning rasedus- ja sünnituspuhkuse õigusega töötaja töötingimused
§19. Töötaja õigus keelduda töö tegemisest
§20. Töö tegemise koht
§21. Töölähetus
§22. Saladuse hoidmise kohustus
§23. Konkurentsipiirangu kokkulepe
§24. Konkurentsipiirangu kokkuleppe kehtivus pärast töölepingu lõppemist
§25. Konkurentsipiirangu kokkuleppe ülesütlemine
§26. Leppetrahv konkurentsipiirangu kohustuse rikkumisel
§27. Teatamiskohustus
2. jagu Tööandja kohustused
§28. Tööandja kohustused
§29. Töötasu suurus
§30. Majandustulemuselt makstav tasu
§31. Tehingutelt makstav tasu
§32. Kokkulepe töötasu kasutamise kohta
§33. Töötasu maksmise aeg, koht ja viis
§34. Koolituskulude hüvitamise kokkulepe
§35. Töötasu maksmine töö mitteandmisel
§36. Töötasu maksmine tööst keeldumisel või muude ülesannete täitmisel
§37. Töötasu vähendamine töö mitteandmise korral
§38. Töötasu maksmine töötamise takistuse korral
§39. Töötasu tagastamise nõuete aegumise erisus
§40. Töötaja kulude ja kahju hüvitamise erisus
§41. Töötaja andmed
3. jagu Töö- ja puhkeaeg
§42. Vaba aja andmine
§43. Tööaeg
§44. Ületunnitöö
§45. Öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamine
§46. Töö tegemise aja piirang
§47. Tööaja korraldus
§48. Valveaeg
§49. Alaealise tööle rakendamise piirang
§50. Öötöö piirang
§51. Igapäevane puhkeaeg
§52. Iganädalane puhkeaeg
§53. Tööaja lühendamine
4. jagu Puhkus
§54. Õigus puhkusele
§55. Põhipuhkus
§56. Alaealise põhipuhkus
§57. Osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkus
§58. Haridus- ja teadustöötaja põhipuhkus
§59. Rasedus- ja sünnituspuhkus
§60. Isapuhkus
§61. Lapsendaja puhkus
§62. Lapsehoolduspuhkus
§63. Lapsepuhkus
§64. Tasustamata lapsepuhkus
§65. Eestkostja ja hooldaja õigus lapsehoolduspuhkusele, lapsepuhkusele ja tasustamata lapsepuhkusele
§66. Puhkusetasu hüvitamine riigieelarvest
§67. Õppepuhkus
§68. Põhipuhkuse andmine
§69. Puhkuse ajakava
§70. Puhkusetasu
§71. Kasutamata puhkuse hüvitamine
4. peatükk TÖÖTAJA VASTUTUSE PIIRANGUD
§72. Töötaja vastutus
§73. Töötasu alandamise erisus
§74. Kahju hüvitamise erisus
§75. Varalise vastutuse kokkulepe
§76. Töötaja vastutus kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest
§77. Leppetrahv tööle asumisest keeldumisel või omavolilisel töölt lahkumisel
§78. Tasaarvestamise erisus
5. peatükk TÖÖLEPINGU LÕPPEMINE JA ÜLEMINEK
1. jagu Töölepingu lõppemise alused ja tagajärjed
§79. Töölepingu lõpetamine kokkuleppel
§80. Töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel
§81. Töölepingu lõppemine töötaja surmaga
§82. Töölepingust taganemise keeld
§83. Töölepingu lõppemine ülesütlemisega
§84. Nõuete sissenõutavus töölepingu lõppemisel
2. jagu Ülesütlemine
1. jaotis Ülesütlemise viisid
§85. Töölepingu korraline ülesütlemine
§86. Töölepingu ülesütlemine katseajal
§87. Töölepingu erakorraline ülesütlemine
§88. Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel
§89. Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt majanduslikel põhjustel
§90. Töölepingute kollektiivne ülesütlemine
§91. Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja poolt
§92. Ülesütlemise piirangud
§93. Rasedaga või väikelast kasvatava isikuga töölepingu ülesütlemise erisus
§94. Töötajate esindajaga töölepingu ülesütlemise erisus
2. jaotis Ülesütlemise kord
§95. Ülesütlemisavaldus
§96. Ülesütlemisest etteteatamine katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu
§97. Tööandja ülesütlemise etteteatamise tähtajad
§98. Töötaja ülesütlemise etteteatamise tähtajad
§99. Vaba aja andmise kohustus
§100. Ülesütlemise hüvitis
§101. Töötajate informeerimine ja konsulteerimine töölepingute kollektiivsel ülesütlemisel
§102. Eesti Töötukassa teavitamine kollektiivsest ülesütlemisest
§103. Kollektiivse ülesütlemise tähtaeg
3. jaotis Ülesütlemise tühisus ja vaidlustamine
§104. Ülesütlemise tühisus
§105. Ülesütlemise tühisusele tuginemine
§106. Tööandja ülesütlemise vaidlustamine vastuolu tõttu hea usu põhimõttega
§107. Töölepingu lõpetamine kohtus või töövaidluskomisjonis
§108. Kahju hüvitamine töösuhte jätkumise korral
§109. Hüvitis töösuhte lõpetamise korral kohtus või töövaidluskomisjonis
§110. Töötaja nõuete aegumise erisu
3. jagu Töölepingu üleminek
§111. Töölepingu kehtivus tööandja surma korral
§112. Töölepingu kehtivus ettevõtte üleminekul
§113. Informeerimine ja konsulteerimine ettevõtte üleminekul
6. peatükk VAIDLUSTE LAHENDAMINE NING RIIKLIK JA HALDUSJÄRELEVALVE
§114. Vaidluste lahendamine
§115. Riiklik ja haldusjärelevalve
§116. Ettekirjutuse vaidemenetlus
7. peatükk VASTUTUS
§117. Tööandja poolt andmete esitamata jätmine
§118. Alaealisega töölepingu sõlmimine talle vastunäidustatud tööde tegemiseks või tema lubamine sellisele tööle
§119. Alaealisega töölepingu sõlmimine seadusliku esindaja ja tööinspektori nõusolekuta
§120. Tööandja teavitamiskohustuse täitmata jätmine
§121. Alaealise suhtes summeeritud tööaja kohaldamine tööaja piirangut ületades
§122. Töö tegemise aja piirangu järgimata jätmine
§123. Individuaalset ületunnitööd tegevate töötajate üle arvestuse pidamata jätmine
§124. Alaealise tööle rakendamise piirangu järgimata jätmine
§125. Öötöö piirangu rikkumine
§126. Igapäevase puhkeaja võimaldamata jätmine
§127. Iganädalase puhkeaja võimaldamata jätmine
§128. Informeerimise ja konsulteerimise kohustuse täitmata jätmine töölepingute kollektiivsel ülesütlemisel
§129. Informeerimise ja konsulteerimise kohustuse täitmata jätmine ettevõtte üleminekul
§130. Menetlus
8. peatükk RAKENDUSSÄTTED
§131. Töölepingule kohaldatav seadus
§132. Tähtajalise töölepingu ülesütlemise erisus
§133. Tööraamatu üleandmine
§134. Tööraamatu andmete kandmine sotsiaalkaitse infosüsteemi
§135. Lapsepuhkus - KEHTETU alates 01.01.2013
§136. Isikukaartide säilitamine
§137. Enne seaduse jõustumist välja töötatud puhkuse nõude aegumine
§1371. Enne seaduse jõustumist väljatöötatud kasutamata puhkuse hüvitamine
§138. Tööaasta arvestuselt üleminek kalendriaasta arvestusele puhkuse andmisel
§139. Ülesütlemise hüvitise erisus
§1391. Põhipuhkuse andmise erisus.
§-d 140–189 [Käesolevast tekstist välja jäetud]
§190. Seaduse jõustumine

Vastu võetud 17. detsembril 2008. a seadusega (RT I 2009, 5, 35), jõustunud 1.07.2009. a.

Muudetud ja täiendatud järgmiste seadustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

28.01.2009 (RT I 2009, 11, 67) 01.07.2009
20.02.2009 (RT I 2009, 15, 93) 01.07.2009
06.05.2009 (RT I 2009, 26, 159) 01.07.2009
21.05.2009 (RT I 2009, 29, 176) 01.04.2010
18.06.2009 (RT I 2009, 36, 234) 01.07.2009, osaliselt vastavalt §-le 190 (01.01.2013)
22.04.2010 (RT I 2010, 22, 108) jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel
25.01.2012 (RT I 10.02.2012, 1) 20.02.2012
08.05.2012 (RT I 25.05.2012, 24) 04.06.2012
13.06.2012 (RT I 10.07.2012, 2) 01.04.2013
12.12.2012 (RT I 22.12.2012, 15) 01.01.2013
19.06.2014 (RT I 12.07.2014, 1) 01.01.2015
19.11.2014 (RT I 13.12.2014, 1) 01.01.2016, jõustumisaeg muudetud 01.07.2016 [RT I, 17.12.2015, 1]
25.11.2015 (RT I 17.12.2015, 1) 20.12.2015, osaliselt 01.01.2016 ja 01.07.2016
15.06.2016 (RT I 08.07.2016, 1) 01.01.2017
23.11.2016 (RT I 07.12.2016, 1) 17.12.2016
12.04.2017 (RT I 28.04.2017, 1) 08.05.2017, osaliselt 01.07.2017
14.06.2017 (RT I 04.07.2017, 3) 01.01.2018
15.11.2017 (RT I 28.11.2017, 2) 01.01.2018
06.12.2017 (RT I 28.12.2017, 7) 01.07.2020, osaliselt 01.03.2018 ja 01.09.2019


Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2020-...)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.09.2018-30.06.2020)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel Hetkel kehtiv (01.03.2018-31.08.2019)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2018-28.02.2018)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2017-31.12.2017)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (08.05.2017-30.06.2017)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2017-07.05.2017)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (17.12.2016-31.12.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2016-16.12.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2015-30.06.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.04.2013-31.12.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2013-31.03.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (04.06.2012-31.12.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (20.02.2012-03.06.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2011-19.02.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.04.2010-31.12.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2009-31.03.2010)
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • Keskkonnateenused
  • swissotel
  • epood
  • Avalik andbemaas
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257460  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
100  Koolitust
22247  Artiklit
52834  Registreerunud kasutajat
36231  Nädalakirja tellijat
33332  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017