Hansaworld Standard Books  
Teisipäev, 23. September
 

Võlaõigusseadus

1. osa ÜLDOSA
1. peatükk ÜLDSÄTTED
§ 1. Seaduse kohaldamine
§ 2. Võlasuhte mõiste
§ 3. Võlasuhte tekkimise alused
§ 4. Mittetäielik kohustus
§ 5. Seaduse dispositiivsuse põhimõte
§ 6. Hea usu põhimõte
§ 7. Mõistlikkuse põhimõte
2. peatükk LEPING
1. jagu Üldsätted
§ 8. Lepingu mõiste
§ 9. Lepingu sõlmimine
§ 10. Lepingu sõlmimine enampakkumisel
§ 11. Lepingu vorm
§ 111. Püsiv andmekandja (lisandub alates 23.02.2011
§ 12. Lepingu kehtivus
§ 13. Lepingu muutmine ja lõpetamine
§ 14. Lepingueelsed läbirääkimised
§ 15. Lepingupoole teadmine lepingu puudustest
§ 16. Pakkumus
§ 17. Määratud nõustumuse andmise tähtajaga pakkumus
§ 18. Määramata nõustumuse andmise tähtajaga pakkumus
§ 19. Pakkumuse lõppemine
§ 20. Nõustumus
§ 21. Muudatustega nõustumus
§ 22. Hilinenud nõustumus
§ 23. Lepingupoolte kohustused
§ 24. Lepingupoolte kohustuste sisu
§ 25. Tavad ja praktika
§ 26. Lahtised tingimused
§ 27. Olulises tingimuses kokkuleppe puudumine
§ 28. Hinna määramine
§ 29. Lepingu tõlgendamine
§ 30. Võlatunnistus
§ 31. Välistav tingimus
§ 32. Kinnituskiri
§ 33. Eelleping
§ 34. Tarbija
2. jagu Tüüptingimused
§ 35. Tüüptingimuse mõiste
§ 36. Sätete kohaldamine
§ 37. Tüüptingimused lepingu osana
§ 38. Tüüptingimus ja eraldi kokkulepe
§ 39. Tüüptingimuste tõlgendamine
§ 40. Tüüptingimuste vasturääkivus
§ 41. Tüüptingimustega lepingu kehtivus
§ 42. Tüüptingimuse tühisus
§ 43. Erisused krediidiasutuste suhtes
§ 44. Majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingud
§ 45. Ebamõistlikult kahjustavate tüüptingimuste kasutamise lõpetamise nõue
3. jagu Koduukselepingud
§ 46. Koduukselepingu mõiste
§ 47. Sätete kohaldamine
§ 48. Tarbija teavitamine taganemisõigusest
§ 49. Taganemisõigus
§ 491. Taganemine tarbijakrediidilepingust (Lisandub alates 01.07.2011)
§ 50. Sätete rikkumise keelamine
§ 51. Sätete kohustuslikkus
4. jagu Sidevahendi abil sõlmitud lepingud eseme üledandmiseks või teenuse osutamiseks
§ 52. Sidevahendi abil sõlmitud lepingu mõiste
§ 53. Sätete kohaldamine
§ 54. Tarbija teavitamine
§ 541. Lepingutingimuste ja teabe esitamine finantsteenuse pakkumise korral
§ 55. Teabe kinnitamine
§ 56. Õigus lepingust taganeda
§ 57. Tarbijakrediidilepingust taganemine (sõnastus alates 01.07.2011)
§ 571. Finantsteenuse osutamise lepinguga seotud lepingust taganemine
§ 58. Finantsteenuse osutamise lepingust taganemise tagajärjed
§ 59. Lepingu täitmine
§ 60. Sidevahendi kasutamise piirangud
§ 61. Sätete rikkumise keelamine
§ 62. Sätete kohustuslikkus
5. jagu Arvutivõrgu abil sõlmitud lepingud
§ 621. Arvutivõrgu abil lepingu sõlmimise erisused
3. peatükk ISIKUTE PALJUSUS VÕLASUHETES
1. jagu Võlgnike paljusus
§ 63. Osavõlgnikud
§ 64. Ühisvõlgnikud
§ 65. Solidaarvõlgnikud
§ 66. Nõudest loobumine
§ 67. Solidaarvõlgnike vastuväited
§ 68. Asjaolude kehtivus solidaarvõlgnike suhtes
§ 69. Solidaarvõlgnike omavahelised suhted
§ 70. Solidaarvõlgniku tagasinõude aegumine
2. jagu Võlausaldajate paljusus
§ 71. Osavõlausaldajad
§ 72. Ühisvõlausaldajad
§ 73. Solidaarvõlausaldajad
§ 74. Asjaolude kehtivus solidaarvõlausaldajate suhtes
§ 75. Solidaarvõlausaldajate omavahelised suhted
4. peatükk KOHUSTUSE TÄITMINE
§ 76. Kohustuse täitmine
§ 77. Kohustuse täitmise kvaliteet
§ 78. Kohustuse täitmine kolmanda isiku poolt
§ 79. Kohustuse täitmine õigustamata isikule
§ 80. Leping kolmanda isiku kasuks
§ 81. Kolmandat isikut kaitsev leping
§ 82. Kohustuse täitmise aeg ja sissenõutavus
§ 821. Tasu sissenõutavaks muutumine vastastikuste lepingute puhul
§ 83. Kohustuse ositi täitmine
§ 84. Kohustuse ennetähtaegne täitmine
§ 85. Kohustuse täitmise koht
§ 86. Alternatiivkohustus
§ 87. Valikuõiguse üleminek alternatiivkohustuse puhul
§ 88. Täitmine erinevate kohustuste katteks
§ 89. Kohustuse täitmise asendamine
§ 90. Kohustuse täitmise kulud
§ 91. Rahalise kohustuse täitmise viis
§ 92. Rahasumma tasumine nimiväärtuses
§ 93. Rahalise kohustuse vääring
§ 94. Intress võlasuhtes
§ 95. Täitmise kviitung
§ 96. Võladokumendi tagastamine
§ 97. Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine
§ 98. Tagatise andmise ja kohustuse täitmise kinnitamise kohustus
§ 99. Tellimata asja saatmine või teenuse osutamine
5. peatükk KOHUSTUSE RIKKUMINE
1. jagu Üldsätted
§ 100. Kohustuse rikkumise mõiste
§ 101. Õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumise korral
§ 102. Teatamiskohustus
§ 103. Rikkumise vabandatavus
§ 104. Vastutus süü puhul
§ 105. Õiguskaitsevahendid võlgniku vastutusest sõltumata
§ 106. Vastutusest vabastamise või vastutuse piiramise kokkulepe
§ 107. Heastamine
2. jagu Õiguskaitsevahendid
§ 108. Kohustuse täitmise nõudmine
§ 109. Vastastikuse lepingu täitmise nõude erisused
§ 110. Kohustuse täitmisest keeldumine
§ 111. Kohustuse täitmisest keeldumine vastastikuse lepingu puhul
§ 112. Hinna alandamine
§ 113. Viivis
§ 1131. Sissenõudmiskulude hüvitamine
§ 114. Täiendav tähtaeg kohustuse täitmiseks
§ 115. Kahju hüvitamine
§ 116. Taganemine ja ülesütlemine õiguskaitsevahendina
§ 117. Taganemine enne kohustuse sissenõutavaks muutumist
§ 118. Taganemise lubamatus
6. peatükk KOHUSTUSE TÄITMISE TAKISTUSED
§ 119. Vastuvõtuviivituse mõiste ja tagajärjed
§ 120. Raha, väärtpaberite, muude dokumentide ja väärtasjade hoiustamine
§ 121. Hoiustatu tagasivõtmine
§ 122. Hoiustamise õiguslikud tagajärjed
§ 123. Avaldus hoiustatu kättesaamiseks
§ 124. Muude asjade hoiustamine
§ 125. Võlgnetava vallasasja müük
§ 126. Täitmine kolmanda isiku poolt
7. peatükk KAHJU HÜVITAMINE
§ 127. Kahju hüvitamise eesmärk ja ulatus
§ 128. Hüvitatava kahju liigid
§ 129. Varalise kahju hüvitamine surma põhjustamise korral
§ 130. Kahju hüvitamine tervise kahjustamise või kehavigastuse tekitamise korral
§ 131. Varalise kahju hüvitamine vabaduse võtmise või isikuõiguste rikkumise korral
§ 132. Kahju hüvitamine asja hävimise, kaotsimineku või kahjustamise korral
§ 133. Keskkonnaohtliku tegevusega tekitatud kahju hüvitamine
§ 134. Mittevaralise kahju hüvitamise erisused
§ 135. Hinnavahe hüvitamine
§ 136. Kahju hüvitamise viis
§ 137. Kahju hüvitamine mitme isiku poolt
§ 138. Ühine vastutus kahju eest
§ 139. Kahjustatud isiku osa kahju tekkimisel
§ 140. Kahju hüvitamise piiramine
8. peatükk KÕRVALKOHUSTUSED
§ 141. Kõrvalkohustused
1. jagu Käenduse ja garantii andmine
§ 142. Käenduse mõiste
§ 143. Tarbijakäendusleping
§ 144. Käenduslepingu sõlmimine ja vorm
§ 145. Käendaja vastutus
§ 146. Võlausaldaja teatamiskohustus
§ 147. Kohustuse täitmisest teatamine
§ 148. Käendaja õigus nõuda tagatist või kohustuse täitmist
§ 149. Käendaja vastuväited
§ 150. Kaaskäendajad
§ 151. Kohustuse täitmine käendaja poolt
§ 152. Käendaja tagasinõue põhivõlgniku vastu
§ 153. Käenduse lõppemine
§ 154. Tarbijakäenduslepingu lõppemise erisused
§ 155. Garantii andmine
2. jagu Käsiraha
§ 156. Käsiraha mõiste
§ 157. Käsirahaga tagatud lepingu täitmata jätmise tagajärjed
3. jagu Leppetrahv
§ 158. Leppetrahvi mõiste
§ 159. Leppetrahv ja kohustuse täitmise nõue
§ 160. Leppetrahv rikkumise vabandatavuse korral
§ 161. Leppetrahv ja kahju
§ 162. Leppetrahvi vähendamine
§ 163. Leppetrahv lepingu kehtetuse korral
9. peatükk NÕUETE JA KOHUSTUSTE ÜLEMINEK
1. jagu Nõuete üleminek
§ 164. Nõude loovutamine
§ 165. Tingimuslike ja tulevikus tekkivate nõuete loovutamine
§ 166. Loovutamise piirangud
§ 167. Tagatiste ja muude õiguste üleminek
§ 168. Nõude loovutamise tõendid
§ 169. Kohustuse täitmine senisele võlausaldajale
§ 170. Loovutamisest teatamine
§ 171. Võlgniku vastuväited uue võlausaldaja nõudele ja tasaarvestus loovutatud nõudega
§ 172. Loovutamisdokument
§ 173. Nõude üleminek seaduse alusel
§ 174. Muude õiguste üleminek
2. jagu Kohustuste üleminek
§ 175. Kohustuse ülevõtmine
§ 176. Kohustuse ülevõtja vastuväited
§ 177. Kõrvalkohustused ja tagatised kohustuse ülevõtmisel
§ 178. Kohustusega ühinemine
3. jagu Lepingu ülevõtmine
§ 179. Lepingu ülevõtmise mõiste
4. jagu Ettevõtte üleminek
§ 180. Ettevõtte üleminek
§ 181. Kohaldamise piirangud
§ 182. Ettevõtte üleandmine
§ 183. Ettevõtte üleandja vastutus
§ 184. Õigus ärinimele
§ 185. Ettevõtte osa üleminek
10. peatükk VÕLASUHTE LÕPPEMINE
1. jagu Üldsätted
§ 186. Võlasuhte lõppemise alused
§ 187. Kõrvalkohustuste ja tagatiste lõppemine
2. jagu Lepingust taganemine
§ 188. Taganemise avaldus ja tagajärjed
§ 189. Lepingu alusel üleantu väljaandmine ja hüvitamine
§ 190. Hüvitamise välistatus
§ 191. Kasu ja kulutused
§ 192. Taganemisõiguse jagamatus
§ 193. Tasaarvestus pärast olulist lepingurikkumist
§ 194. Tarbijalepingutest taganemise erisused
3. jagu Lepingu ülesütlemine
§ 195. Lepingu korraline ülesütlemine
§ 196. Lepingu erakorraline ülesütlemine
4. jagu Tasaarvestus
§ 197. Tasaarvestuse mõiste
§ 198. Tasaarvestuse avaldus
§ 199. Tasaarvestus täitmise kohtade erinevuse korral
§ 200. Tasaarvestuse piirangud
§ 201. Tasaarvestus nõuete paljususe korral
§ 202. Tasaarvestuse piirang kolmanda isiku kasuks sõlmitud lepingu puhul
§ 203. Jooksev arve
§ 204. Jooksva arvega seotud toimingud
§ 205. Jooksva arve lepingu lõppemine
5. jagu Kokkulangemine
§ 206. Võlasuhte lõppemine kokkulangemisega
6. jagu Võlasuhte lõpetamise kokkulepe
§ 207. Võlasuhte lõpetamine kokkuleppel
2. osa VÕÕRANDAMISLEPINGUD
11. peatükk MÜÜGILEPING
1. jagu Üldsätted
§ 208. Müügilepingu mõiste
§ 209. Asja üleandmise kohustus
§ 210. Müüja täiendavad kohustused asja vedamise puhul
§ 211. Dokumentide üleandmine
§ 212. Müüja teatamiskohustus
§ 213. Ostuhinna tasumise kohustus
§ 214. Ostuhinna tasumise kohustus asja juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekul ostjale
§ 215. Lepingu sõlmimise ja täitmise kulud
§ 216. Asjaga seotud kasu, kulud ja koormised
§ 217. Asja vastavus lepingutingimustele
§ 218. Müüja vastutus asja lepingutingimustele mittevastavuse puhul
§ 219. Asja ülevaatamise kohustus
§ 220. Asja lepingutingimustele mittevastavusest teatamine
§ 221. Asja lepingutingimustele mittevastavusele tuginemise erisused
§ 222. Lepingu täitmise nõue õiguskaitsevahendina
§ 223. Müüjapoolne müügilepingu oluline rikkumine
§ 224. Ostuhinna alandamise piirangud
§ 225. Kahju hüvitamise erisused
§ 226. Müüja vastutuse erisused müügi puhul näidise, kirjelduse või mudeli järgi
§ 227. Müüdud asja lepingutingimustele mittevastavusest tulenevate nõuete aegumise algus
§ 228. Tootja, varasema müüja või muu vahendaja vastutus müüja ees
§ 229. Ostja kohustus asi valdusse võtta ja säilitada
§ 230. Müügigarantii
§ 231. Müügigarantii erisused tarbijalemüügi puhul
§ 232. Teenindus tarbijalemüügi puhul
§ 233. Omandireservatsioon
§ 234. Energiamüügilepingu pikenemine ja lõppemine
§ 235. Proovimüük
§ 236. Sätete rikkumise keelamine
§ 237. Sätete kohustuslikkus tarbijalemüügi puhul
2. jagu Tagasiostuõigusega müük
§ 238. Tagasiostuõigusega müük
§ 239. Tagasiostuõiguse teostamise tähtaeg
§ 240. Ostja vastutus
§ 241. Kulutuste hüvitamine
§ 242. Tagasiost asja tagasiostuaegse väärtusega
§ 243. Mitu tagasiostuks õigustatud isikut
3. jagu Ostueesõigusega müük
§ 244. Ostueesõiguse mõiste ja teostamine
§ 245. Tühine tingimus
§ 246. Kõrvalkohustused
§ 247. Ostueesõiguse teostamine mitmele asjale
§ 248. Ostuhinna ajatamine
§ 249. Müügist teatamine ostueesõigust omavale isikule
§ 250. Ostueesõiguse teostamise tähtaeg
§ 251. Ostueesõiguse teostamise piirangud
§ 252. Ostueesõiguse teostamine mitme isiku poolt
§ 253. Ostueesõiguse üleandmatus
12. peatükk VAHETUSLEPING
§ 254. Vahetuslepingu mõiste
§ 255. Vahetatavate esemete hind
13. peatükk FAKTOORINGULEPING
§ 256. Faktooringulepingu mõiste
§ 257. Nõude loovutamisest teatamine
§ 258. Lepingu rikkumine
14. peatükk KINKELEPING
§ 259. Kinkelepingu mõiste
§ 260. Kinkeleping sündimata lapse kasuks
§ 261. Kinkelepingu vorm
§ 262. Kinge surma puhuks
§ 263. Kinkija üleandmiskohustus
§ 264. Kinkija vastutus lepingu rikkumise eest
§ 265. Koormised ja kohustused kingisaajale
§ 266. Kinkelepingu lõppemise erisused
§ 267. Kinkelepingust taganemine enne selle täitmist
§ 268. Kinkelepingust taganemine pärast täitmist
§ 269. Kahju hüvitamise piirang
§ 270. Taganemise piirangud
3. osa KASUTUSLEPINGUD
15. peatükk ÜÜRILEPING
1. jagu Üldsätted
§ 271. Üürilepingu mõiste
§ 272. Sätete kohaldamine elu- ja äriruumide üürimisel
§ 273. Eluruumi üürilepinguga seotud kokkuleppe tühisus
§ 274. Eluruumi üürilepingu vormi mõju lepingu tähtajale
§ 275. Sätete kohustuslikkus
2. jagu Lepingupoolte õigused ja kohustused
§ 276. Lepingupoolte üldised kohustused
§ 277. Üüritud asja mitteõigeaegne üleandmine ja lepingutingimustele mittevastava asja üleandmine
§ 278. Üüritud asjal tekkiv puudus ja asja kasutamise takistus
§ 279. Puuduse või takistuse kõrvaldamine
§ 280. Pisipuuduse kõrvaldamine
§ 281. Üürniku õiguste piiramise lubamatus
§ 282. Üürniku teatamiskohustus
§ 283. Üürniku talumiskohustus
§ 284. Üürileandja poolt asjale tehtavad parendused ja muudatused
§ 285. Üürniku poolt asjale tehtavad parendused ja muudatused
§ 286. Kulutuste hüvitamine üürnikule
§ 287. Leppetrahvi kokkuleppe keeld eluruumi üürimisel
§ 288. Asja allkasutusse andmine
§ 289. Eluruumi üürniku perekonnaliikmete majutamine
§ 290. Üürilepingu üleandmine
§ 291. Üürilepingu üleminek üüritud kinnisasja omaniku vahetumisel
3. jagu Üür ja kõrvalkulud
§ 292. Kõrvalkulud
§ 293. Maksud ja koormised
§ 294. Maksetähtpäev
§ 295. Eelmise üüri avaldamise kohustus
§ 296. Üüri maksmisest keeldumine ja üüri alandamine
§ 297. Tasaarvestusest ja täitmisest keeldumisest teatamine
§ 298. Üüri hoiustamine
§ 299. Üüri tõstmine tähtajatu üürilepingu puhul
§ 300. Eluruumi üüri perioodilise suurenemise kokkulepe
§ 301. Eluruumi üüri ülemäärane suurus
§ 302. Eluruumi üüri suuruse vaidlustamine lepingu kehtivuse ajal
§ 303. Eluruumi üüri tõstmise või suurenemise vaidlustamine
§ 304. Üürinõue üüritud asja omaniku vahetumisel
4. jagu Üürileandja tagatised
§ 305. Üürileandja pandiõigus
§ 306. Pandiõiguse lõppemine
§ 307. Pandiõiguse teostamine
§ 308. Tagatisraha
5. jagu Üürilepingu kestus ja lõppemine
§ 309. Üürilepingu kestus
§ 310. Tähtajalise üürilepingu pikenemine
§ 311. Tähtajatu üürilepingu korraline ülesütlemine
§ 312. Tähtajatu üürilepingu korralise ülesütlemise tähtajad
§ 313. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine
§ 314. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine, kui üürnik ei saa üüritud asja kasutada
§ 315. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine asja lepinguvastase kasutamise puhul
§ 316. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine tasumisega viivitamise tõttu
§ 317. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine eluruumi terviseohtlikkuse tõttu
§ 318. Pikaajalise üürilepingu ülesütlemine
§ 319. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine üürniku pankroti korral
§ 320. Üürilepingu kehtivus lepingupoole surma puhul
§ 321. Eluruumi üürilepingusse astumine üürniku surma puhul
§ 322. Vallasasja tähtajalise üürilepingu erakorraline ülesütlemine
§ 323. Üürilepingu ülesütlemine üürileandja õiguste ja kohustuste üleminekul
§ 324. Märge kinnistusraamatus
§ 325. Elu- ja äriruumi üürilepingu ülesütlemise vorm
§ 326. Eluruumi üürilepingu ülesütlemise vaidlustamine ja üürilepingu pikendamine
§ 327. Eluruumi üürilepingu ülesütlemise vastuolu hea usu põhimõttega
§ 328. Eluruumi üürilepingu pikendamise piirangud
§ 329. Ülesütlemise vaidlustamise ja lepingu pikendamise kord
§ 330. Lepingutingimuste muutmine eluruumi üürilepingu pikendamise korral
§ 331. Ülesütlemine eluruumi üürilepingu pikendamise korral
§ 332. Allüürilepingu ülesütlemise vaidlustamine ja lepingu pikendamine
§ 333. Sätete kohaldamine tööandja eluruumi üürilepingule
6. jagu Üüritud asja tagastamine lepingu lõppemisel ja nõuete aegumine
§ 334. Üüritud asja tagastamine
§ 335. Üüritud asja tagastamisega viivitamisest tulenevad nõuded
§ 336. Asja ülevaatamine ja üürnikule puudustest teatamine
§ 337. Ettemakstud üüri ja kõrvalkulude tagastamine
§ 338. Nõuete aegumine
16. peatükk RENDILEPING
1. jagu Üldsätted
§ 339. Rendilepingu mõiste
§ 340. Põllumajanduslik rendileping
§ 341. Üürilepingu sätete kohaldamine rendilepingu puhul
2. jagu Lepingupoolte õigused ja kohustused
§ 342. Renditud kinnisasja kirjeldus
§ 343. Rendileandja kontrolliõigus
§ 344. Sihtotstarbele vastava majandamise kohustus
§ 345. Puuduste kõrvaldamine
§ 346. Päraldistega kinnisasja rentimine
§ 347. Renditud loomade hooldamine
§ 348. Põllumajandusliku kinnisasja või ettevõtte rendileandja tehtud muudatused ja parendused
§ 349. Majandamisviisi muutmine
§ 350. Põllumajandusliku rendilepingu tingimuste muutmine
§ 351. Põllumajandusliku kinnisasja või ettevõtte rendileandja pandiõigus
3. jagu Rendilepingu kestus ja lõppemine
§ 352. Põllumajandusliku rendilepingu pikenemine
§ 353. Tähtajatu rendilepingu korraline ülesütlemine
§ 354. Ülesütlemise vorm
§ 355. Ülesütlemine põllumajandusliku kinnisasja rentniku töövõimetuse puhul
§ 356. Rentniku surm põllumajandusliku rendilepingu puhul
§ 357. Põllumajandusliku rendilepingu pikendamine rentniku nõudmisel
§ 358. Rendilepingu eseme tagastamine
§ 359. Kulutuste hüvitamine rentnikule
§ 360. Põllumajandusliku kinnisasja viljad
17. peatükk LIISINGULEPING
§ 361. Liisingulepingu mõiste
§ 362. Liisinguandja kohustused
§ 363. Liisinguvõtja kohustused
§ 364. Juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminek
§ 365. Müüja vastutus
§ 366. Ülesütlemine liisingueseme puuduste või hävimise korral
§ 367. Ülesütlemise tagajärjed
18. peatükk LITSENTSILEPING
§ 368. Litsentsilepingu mõiste
§ 369. Kasutusõiguse kehtivuse eeldused
§ 370. Liht- ja ainulitsentsileping
§ 371. Litsentsilepingust tuleneva kasutusõiguse üleandmine
§ 372. Teabe üleandmine
§ 373. Õiguste kaitse
§ 374. Tähtajatu lepingu ülesütlemine
19. peatükk FRANTSIISILEPING
§ 375. Frantsiisilepingu mõiste
§ 376. Frantsiisiandja kohustused
§ 377. Frantsiisivõtja kohustused
§ 378. Frantsiisiandja kontrolliõigus
20. peatükk EHITISE AJUTISE KASUTAMISE LEPING, PIKAAJALISE PUHKUSETOOTE LEPING, VAHENDUSLEPING JA VAHETUSSÜSTEEMILEPING
§ 379. Ehitise ajutise kasutamise lepingu mõiste
§ 3791. Pikaajalise puhkusetoote lepingu mõiste
§ 3792. Vahenduslepingu ja vahetussüsteemilepingu mõiste
§ 380. Tarbijale kirjelduse andmise kohustus
§ 381. Nõuded lepingule
§ 382. Kirjelduse ja lepingu keel
§ 383. Tarbija taganemisõigus
§ 384. Krediidilepingust taganemine
§ 3841. Seotud lepingust taganemine
§ 385. Osamaksete nõudmise ja vastuvõtmise keeld
§ 3851. Pikaajalise puhkusetoote lepingu erisused
§ 386. Sätete kohaldamine
§ 387. Sätete rikkumise keelamine
§ 388. Sätete kohustuslikkus
21. peatükk TASUTA KASUTAMISE LEPING
§ 389. Tasuta kasutamise lepingu mõiste
§ 390. Kasutusse andja vastutus
§ 391. Eseme säilitamise kulud
§ 392. Eseme kasutamine
§ 393. Tagastamiskohustus
§ 394. Lepingu erakorraline ülesütlemine kasutusse andja poolt
§ 395. Nõuete aegumine
22. peatükk LAENULEPING JA KREDIIDILEPINGUD
1. jagu Üldsätted
§ 396. Laenulepingu mõiste
§ 397. Laenuintress
§ 398. Tähtajatu laenulepingu korraline ülesütlemine
§ 399. Laenulepingu erakorraline ülesütlemine laenuandja poolt
§ 400. Fikseerimata intressimääraga laenulepingu erakorraline ülesütlemine laenusaaja poolt (sõnastus alates 01.07.2011)
§ 401. Krediidileping
§ 4011. Krediidivahendusleping (Lisandub alates 01.07.2011)
2. jagu Tarbijakrediidileping ja sellega seotud lepingud
§ 402. Tarbijakrediidilepingu mõiste
§ 403. Sätete kohaldamine
§ 4031. Lepingueelne teave
§ 4032. Vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamine
§ 404. Tarbija avaldus lepingu sõlmimiseks
§ 4041. Teave intressimäära kohta
§ 405. Lepingud asja omandamise või teenuse osutamise finantseerimiseks
§ 406. Krediidi kulukuse määr
§ 4061. Täiendavad eeldused krediidi kulukuse määra arvutamisel
§ 407. Arvelduskrediidi leping (sõnastus alates 01.07.2011)
§ 408. Lepinguvormi järgimata jätmise tagajärjed
§ 409. Tarbija taganemisõigus
§ 410. Koduukselepinguna ja sidevahendi abil sõlmitud tarbijakrediidileping (sõnastus alates 01.07.2011)
§ 411. Tarbija õigus ennetähtaegsele tagasimaksmisele
§ 412. Tarbijakrediidilepingust tulenevate krediidiandja nõuete loovutamine (sõnastus alates 01.07.2011)
§ 413. Veksli ja tšeki kasutamine
§ 414. Tarbijakrediidilepinguga majanduslikult seotud müügileping (sõnastus alates 01.07.2011)
§ 4141. Korralise ülesütlemise erisused tähtajatu tarbijakrediidilepingu puhul (Lisandub alates 01.07.2011)
§ 4142. Krediidiandja õigus keelduda krediidi kasutada andmisest (Lisandub alates 01.07.2011)
§ 415. Viivis ja ebapiisavate maksete tegemine
§ 416. Tarbijakrediidilepingu ülesütlemise piirangud
§ 417. Krediidiandja taganemine tarbijakrediidilepingust
§ 4171. Krediidivahendaja täiendav teavitamiskohustus (Lisandub alates 01.07.2011
§ 418. Nõuded krediidivahenduslepingule (sõnastus alates 01.07.2011)
§ 419. Krediidivahendajale makstav tasu
§ 420. Sätete rikkumise keelamine
§ 421. Sätete kohustuslikkus
4. osa KINDLUSTUSLEPING
23. peatükk ÜLDOSA
1. jagu Üldsätted
§ 422. Kindlustuslepingu mõiste
§ 423. Kindlustusjuhtum ja kindlustusrisk
§ 424. Kindlustatud isik ja kindlustatud ese
§ 425. Soodustatud isik
§ 426. Kindlustussumma
§ 427. Lepinguvabaduse piirangud
2. jagu Lepingu sõlmimine
§ 428. Kindlustuslepingut sõlmida soovivale isikule avaldatav teave
§ 429. Andmetest teavitamine lepingu kehtivuse ajal
§ 430. Teavitamise vorm
§ 431. Kindlustuslepingu sõlmimise avaldus
§ 432. Teavitamise kohustuse rikkumise tagajärjed
§ 433. Kindlustusvõtja taganemine lepingust
§ 434. Poliis
§ 435. Poliisi asendamine ja avalduste ärakirjad
§ 436. Poliisi erinevus kindlustusvõtja avaldusest
§ 437. Kindlustuskaitse algus
§ 438. Tagasiulatuv kindlustuskaitse
§ 439. Kohene kindlustuskaitse
§ 440. Kindlustusvõtja kohustus teatada olulistest asjaoludest
§ 441. Kindlustusandja taganemine lepingust teatamiskohustuse rikkumise korral
§ 442. Kindlustusandja lepingust taganemise tähtaeg
3. jagu Kindlustusriski võimalikkuse suurenemine
§ 443. Kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest teatamine
§ 444. Kindlustusriski võimalikkuse suurendamise keeld
§ 445. Kindlustusandja vabanemine kindlustuslepingu täitmise kohustusest kindlustusriski võimalikkuse suurenemise korral
§ 446. Lepingu muutmine ja ülesütlemine kindlustusriski võimalikkuse suurenemise korral
§ 447. Sätete kohaldamine
4. jagu Kindlustusjuhtumi toimumine
§ 448. Kindlustusjuhtumist teatamine
§ 449. Kindlustusjuhtumist teatamata jätmise tagajärjed
§ 450. Kindlustusandja täitmise kohustus kindlustusjuhtumi toimumisel
§ 451. Kindlustusvõtja viivise maksmise nõue
§ 452. Kindlustusandja vabanemine täitmise kohustusest kindlustusvõtja kohustuste rikkumise korral
5. jagu Kindlustusmakse
§ 453. Kindlustusperiood
§ 454. Kindlustusmakse tasumine
§ 455. Kindlustusmakse tasumine kolmanda isiku poolt
§ 456. Kindlustusmakse tasaarvestamise õigus
§ 457. Esimese kindlustusmakse tasumisega hilinemine
§ 458. Järgmiste kindlustusmaksete tasumisega hilinemine
§ 459. Kindlustusmakse tasumine lepingu lõppemisel
§ 460. Kindlustusandja õigus nõuda kindlustusmakse suurendamist
§ 461. Kindlustusvõtja lepingu ülesütlemise õigus kindlustusmakse suurendamise korral
§ 462. Kindlustusvõtja õigus nõuda kindlustusmakse vähendamist
6. jagu Kolmanda isiku kindlustusriski kindlustamine
§ 463. Kolmanda isiku ja kindlustusvõtja õigused kindlustusandja suhtes
§ 464. Kindlustusvõtja eelisõigus oma nõuete rahuldamiseks
§ 465. Kindlustatud isiku teadmise ja käitumise võrdsustamine kindlustusvõtja omaga
7. jagu Kindlustuslepingu lõppemine ja nõuete aegumine
§ 466. Kindlustuslepingust taganemine
§ 467. Kindlustuslepingu pikenemise kokkuleppe tühisus
§ 468. Tähtajatu kindlustuslepingu korraline ülesütlemine
§ 469. Pikaajalise kindlustuslepingu ülesütlemine
§ 470. Lepingu ülesütlemine kindlustusvõtja kohustuste rikkumise tõttu
§ 471. Lepingu ülesütlemine kindlustusandjalt tegevusloa äravõtmise korral
§ 472. Lepingu lõppemine kindlustusandja pankroti tõttu
§ 473. Lepingu ülesütlemine kindlustusvõtja maksejõuetuse tõttu
§ 474. Osaline lepingu lõpetamine
§ 475. Kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumine
24. peatükk KAHJUKINDLUSTUS
1. jagu Üldsätted
1. jaotis Lepingu sisu
§ 476. Kindlustusandja hüvitamiskohustus
§ 477. Kindlustusandja vastutuse piirang
§ 478. Kindlustushuvi puudumine
2. jaotis Kindlustusväärtus
§ 479. Kindlustusväärtus
§ 480. Kokkuleppeline kindlustusväärtus
§ 481. Ülekindlustus
§ 482. Alakindlustus
3. jaotis Kindlustusandjate paljusus
§ 483. Uue kindlustuslepingu sõlmimisest teatamine
§ 484. Kaaskindlustus
§ 485. Kaaskindlustuse juhtiv kindlustusandja
§ 486. Mitmekordne kindlustus
§ 487. Mitmekordse kindlustuse kõrvaldamine
4. jaotis Kindlustusjuhtum
§ 488. Kahju ärahoidmise ja vähendamise ning kahju kindlakstegemise võimalikkuse tagamise kohustus
§ 489. Kahju kindlakstegemine
§ 490. Eksperdihinnang
§ 491. Kulude hüvitamine kindlustusvõtjale
§ 492. Nõude üleminek
§ 493. Lepingu täitmine pärast kindlustusjuhtumi toimumist
5. jaotis Kindlustatud asja võõrandamine
§ 494. Kindlustuse jätkumine asja võõrandamise puhul
§ 495. Kindlustuslepingu ülesütlemine asja võõrandamisel
§ 496. Võõrandamisest teatamine
§ 497. Omandaja kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe
§ 498. Sätete kohaldamine
6. jaotis Kindlustusandja vastutus hüpoteegipidaja ees ehitise kindlustamise puhul
§ 499. Kindlustusandja ja kindlustusvõtja teatamiskohustus
§ 500. Hüvitise maksmise kehtivus hüpoteegipidaja suhtes
§ 501. Hüpoteegipidaja õigused kohustuste rikkumise puhul kindlustusvõtja poolt
§ 502. Hüpoteegi üleminek
§ 503. Sätete kohaldamine reaalkoormatisele
§ 504. Hüpoteegipidaja õiguste kohaldamatus kindlustusvõtjale
2. jagu Veosekindlustus
§ 505. Kindlustusriskid
§ 506. Kindlustusandja vastutuse piiramine
§ 507. Kindlustuse kestus
§ 508. Veose kindlustusväärtus
§ 509. Lepingu ülesütlemise piirang
3. jagu Vastutuskindlustus
1. jaotis Üldsätted
§ 510. Vastutuskindlustuse mõiste
§ 511. Õigusabikulude kandmine
§ 512. Majandustegevusest tuleneva vastutuse kindlustus
§ 513. Kindlustusandja vabanemine täitmise kohustusest
§ 514. Asjaoludest teatamine
§ 515. Hüvitise maksmine
§ 516. Perioodilised maksed
§ 517. Kahjustatud isiku õigused
§ 518. Kahjustatud isiku õigused kindlustusvõtja pankroti korral
§ 519. Lepingu ülesütlemine pärast kindlustusjuhtumi toimumist
2. jaotis Kohustuslik vastutuskindlustus
§ 520. Lepingu sõlmimise kohustus
§ 521. Kahjustatud isiku kahju hüvitamise nõue
§ 522. Kahjustatud isiku teatamiskohustus
§ 523. Kohustuse rikkumine kahjustatud isiku poolt
§ 524. Kindlustuslepingu üleminek
§ 525. Täitmisest vabanemise piirang
4. jagu Õigusabikulude kindlustus
§ 526. Kindlustusandja kohustused
§ 527. Andmed kindlustuslepingus
§ 528. Advokaadi valik
§ 529. Eksperdihinnangu andmine
§ 530. Kindlustusandja kohustus teatada kindlustusvõtjale kindlustuskaitsest
§ 531. Kindlustuslepingu üleminek
25. peatükk ELUKINDLUSTUS
§ 532. Kindlustusandja täitmise kohustus
§ 533. Kolmanda isiku elu kindlustamise piirangud
§ 534. Vanuse ebaõige avaldamise tagajärjed
§ 535. Kindlustusriski võimalikkuse suurenemine
§ 536. Lepingu ülesütlemise erisused
§ 537. Soodustatud isiku määramine ja muutmine
§ 538. Mitu soodustatud isikut
§ 539. Kindlustusandja vabanemine täitmise kohustusest
§ 540. Kindlustusvõtja või soodustatud isiku poolt põhjustatud kindlustatud isiku surm
§ 541. Kindlustusjuhtumist teatamine
§ 542. Kindlustusmakse suuruse muutmine
§ 543. Kindlustuse muutmine kindlustusmaksevabaks
§ 544. Kindlustusandja täitmise kohustus kindlustusmaksevaba kindlustuse puhul
§ 545. Kindlustuse muutumine kindlustusmaksevabaks, kui kindlustusandja ütleb lepingu üles
§ 546. Tagastusväärtus
§ 547. Soodustatud isiku muutumine kindlustusvõtjaks
26. peatükk ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS
§ 548. Kindlustusandja hüvitamise kohustus
§ 549. Elu- ja kahjukindlustuse sätete kohaldamine
§ 550. Õnnetusjuhtumikindlustusega kaetavad isikud
§ 551. Õnnetusjuhtumi tahtlik põhjustamine
§ 552. Kindlustatud isiku tervise kahjustumine
§ 553. Soodustatud isiku teatamiskohustus
27. peatükk RAVIKINDLUSTUS
§ 554. Ravikindlustuse liigid
§ 555. Kindlustusandja kohustused
§ 556. Kahjukindlustuse sätete kohaldamine
§ 557. Ravikindlustuslepingu kestus
§ 558. Ooteajad
§ 559. Sündinud lapse kindlustamine
§ 560. Kindlustusmakse suuruse muutmine
§ 561. Kindlustusvõtja ülesütlemisõigus
§ 562. Kindlustusandja korralise ülesütlemise piirang
§ 563. Lepingust taganemise piirang
§ 564. Kindlustusandja vabanemine täitmise kohustusest
§ 565. Kindlustusandja teabe andmise kohustus
§ 566. Kindlustusvõtja surm või lõppemine
§ 567. Kollektiivne ravikindlustus
5. osa TOETAMISLEPINGUD
28. peatükk ELURENDIS
§ 568. Elurendiselepingu mõiste
§ 569. Tähtaeg
§ 570. Vorm
§ 571. Rendise maksmine
29. peatükk ÜLALPIDAMISLEPING
§ 572. Ülalpidamislepingu mõiste
§ 573. Ülalpidamislepingu vorm
§ 574. Ülalpidaja kohustused
§ 575. Lepingust taganemine
§ 576. Ülalpidaja surm
§ 577. Nõuete loovutamise piirang
6. osa KOMPROMISSILEPING
§ 578. Kompromissilepingu mõiste
§ 579. Kolmanda isiku õiguste kehtivus
7. osa SELTSINGULEPING
30. peatükk ÜLDSÄTTED
§ 580. Seltsingulepingu mõiste
§ 581. Panused
31. peatükk SELTSINGLASTEVAHELISED SUHTED
§ 582. Seltsingu juhtimine
§ 583. Juhtimine ühe või mitme seltsinglase poolt
§ 584. Vastuvaidlemisõigus
§ 585. Juhtimisõiguse isiklik teostamine
§ 586. Aruandlus ja teabe andmine
§ 587. Otsused
§ 588. Seltsinglase õiguste üleandmatus
§ 589. Seltsinguvara
§ 590. Seltsinguvara seotus
§ 591. Aruande esitamine ja kasumi jaotamine
§ 592. Osad kasumi jaotamises ja kahjumi katmises
32. peatükk SELTSINGLASTE SUHTED KOLMANDATE ISIKUTEGA
§ 593. Esindamine
§ 594. Esindusõiguse äravõtmine
§ 595. Seltsinglaste vastutus
33. peatükk SELTSINGU LÕPPEMINE NING SELTSINGLASE LAHKUMINE VÕI VÄLJAARVAMINE
§ 596. Seltsingu lõppemise alused
§ 597. Ülesütlemine seltsinglase poolt
§ 598. Seltsinglase surmast ja pankrotist teatamise kohustus
§ 599. Ülesütlemine seltsinglase võlausaldaja poolt
§ 600. Seltsingu likvideerimine
§ 601. Juhtimisõiguse erisused seltsingu likvideerimise ajal
§ 602. Kohustuste täitmine
§ 603. Panuste tagastamine
§ 604. Ülejäägi jagamine
§ 605. Seltsingu jätkamine
§ 606. Seltsinglase väljaarvamine
§ 607. Lahkunud või väljaarvatud seltsinglasele hüvitise maksmine
§ 608. Lahkunud või väljaarvatud seltsinglase vastutus
§ 609. Tehingute lõpuleviimine
34. peatükk VAIKIVA SELTSINGU LEPING
§ 610. Vaikiva seltsingu lepingu mõiste
§ 611. Vaikiva seltsingu lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmine
§ 612. Juhtimisõiguse äravõtmine vaikivalt seltsinglaselt
§ 613. Vaikiva seltsinglase kontrolliõigus
§ 614. Kasumi jaotamine ja kahjumi katmine
§ 615. Kasumi ja kahjumi arvestamine
§ 616. Vaikiva seltsinglase surm
§ 617. Vaikiva seltsingu lepingu lõppemine
§ 618. Ettevõtja pankrot
8. osa TEENUSTE OSUTAMISE LEPINGUD
35. peatükk KÄSUNDUSLEPING
§ 619. Käsunduslepingu mõiste
§ 620. Käsundisaaja hoolsus käsundi täitmisel
§ 621. Käsundiandja juhised
§ 622. Käsundi isiklik täitmine
§ 623. Huvide konflikt
§ 624. Käsundisaaja teatamiskohustus
§ 625. Saladuse hoidmise kohustus
§ 626. Väljaandmiskohustus
§ 627. Käsundisaajale tasu maksmine
§ 628. Käsundisaajale tasu maksmise ning kulude ja kahju hüvitamise kord
§ 629. Tasu maksmine käsunduslepingu lõppemise korral
§ 630. Tähtajatu käsunduslepingu korraline ülesütlemine
§ 631. Käsunduslepingu erakorraline ülesütlemine
§ 632. Käsundiandja surm ja pankrot
§ 633. Käsundisaaja surm ja pankrot
§ 634. Pärijate teatamiskohustus
36. peatükk TÖÖVÕTULEPING
§ 635. Töövõtulepingu mõiste
§ 636. Asja üleandmise kohustus
§ 637. Tasu maksmise kohustus
§ 638. Töö vastuvõtmise kohustus
§ 639. Eelarve ületamine
§ 640. Juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminek
§ 641. Töö vastavus lepingutingimustele
§ 642. Töövõtja vastutus töö lepingutingimustele mittevastavuse puhul
§ 643. Töö ülevaatamise kohustus
§ 644. Töö lepingutingimustele mittevastavusest teatamine
§ 645. Töö lepingutingimustele mittevastavusele tuginemise erisused
§ 646. Lepingu täitmise nõue õiguskaitsevahendina
§ 647. Töövõtulepingu oluline rikkumine töövõtja poolt
§ 648. Tasu vähendamise piirangud
§ 649. Kahju hüvitamise erisused
§ 650. Töövõtugarantii ja teenindusest teatamise kohustus
§ 651. Töö lepingutingimustele mittevastavusest tulenevate nõuete aegumistähtaja algus
§ 652. Tellija viivitus
§ 653. Töö hävimine, halvenemine või teostamatuks muutumine tellijast tulenevatel põhjustel
§ 654. Pandiõigus
§ 655. Tellija ülesütlemisõigus
§ 656. Sätete rikkumise keelamine
§ 657. Sätete kohustuslikkus tarbijatöövõtu puhul
37. peatükk MAAKLERILEPING
§ 658. Maaklerilepingu mõiste
§ 659. Kohustuse täitmise vastuvõtmise piirang
§ 660. Ebaõige soovituse andmise keeld
§ 661. Lepingupoole avaldamata jätmine
§ 662. Dokumentide säilitamine
§ 663. Lepingute dokumenteerimise kohustus
§ 664. Maakleritasu maksmise kohustus
§ 665. Maakleritasu suurus
§ 666. [Kehtetu – RT I 2005, 39, 308 – jõust. 1.01.2006]
§ 667. Maakleri kulude hüvitamine
§ 668. Maakleri tegevus teise poole kasuks
§ 669. Maakleri vastutuse erisused
38. peatükk AGENDILEPING
§ 670. Agendilepingu mõiste
§ 671. Põhi- või kõrvaltegevus agendina
§ 672. Agendilepingu sisu väljendav dokument
§ 673. Agendi kohustused
§ 674. Käsundiandja kohustused
§ 675. Mitu käsundiandjat või agenti
§ 676. Agendi volituse erisused
§ 677. Kindlustusagendi volituste erisused
§ 678. Lepingud, millelt tuleb maksta agenditasu
§ 679. Agenditasu maksmise eeldused
§ 680. Agenditasu suurus
§ 681. Täiendav agenditasu vastutuse eest
§ 682. Agenditasu arvestamine
§ 683. Inkassotasu
§ 684. Agendi kulutuste hüvitamine
§ 685. Pandiõigus
§ 686. Agendilepingu korraline ülesütlemine
§ 687. Agendilepingu erakorralise ülesütlemise välistamine
§ 688. Agendi õigus lahkumishüvitisele ja lepingu lõppemisega tekitatud kahju hüvitamine
§ 689. Konkurentsipiirang
§ 690. Agendilepingust tulenevate nõuete aegumine
§ 691. Erisused välisriigi agendi ja laevaagendi puhul
39. peatükk KOMISJONILEPING
§ 692. Komisjonilepingu mõiste
§ 693. Komitendi juhised
§ 694. Krediteerimine komisjonäri poolt
§ 695. Lepingu sõlmimine soodsamatel tingimustel
§ 696. Komisjonär ise müüja või ostjana
§ 697. Komisjonär ise müüja või ostjana börsil või muul reguleeritud turul
§ 698. Puudusega komisjoniese
§ 699. Komisjonäri vastutus komisjonieseme eest
§ 700. Komisjonäri vastutus kolmanda isiku kohustuste eest
§ 701. Komisjonitasu
§ 702. Komisjonäri pandiõigus
40. peatükk MAKSEKÄSUND JA MAKSETEENUS
1. jagu Maksekäsund
§ 703. Maksekäsund
§ 704. Maksekäsundi aktseptimine
§ 705. Maksekäsundi täitmine
§ 706. Maksekäsundi järgi soodustatud isiku teatamiskohustus
§ 707. Maksekäsundi tagasivõtmine
§ 708. Maksekäsundi lõppemise piirangud
2. jagu Makseteenuse leping
1. jaotis Üldsätted
§ 709. Makseteenuse leping ja sellega seotud mõisted
§ 710. Makseteenuse lepingu sõlmimise ja maksesüsteemidele juurdepääsu tagamise kohustus
§ 711. Teave makseteenuse lepingu kohta
§ 7111. Teave ühekordse makseteenuse lepingu kohta
§ 7112. Tasu nõudmine teabe andmisel
§ 712 [Kehtetu – RT I 2010, 2, 3 – jõust. 22.01.2010]
§ 7121. Makseteenuse pakkuja või muu seaduses sätestatud kontopidaja kohustused finantstagatise andmisel
§ 713. Kande tegemine kontole
§ 714. Makseteenuse pakkuja arvestuse pidamise ja teavitamise kohustus
§-d 715–716 [Kehtetud – RT I 2010, 2, 3 – jõust. 22.01.2010]
§ 717. Intressi maksmise kohustus
§ 718. Konto hooldus- ja teenindustasu
§ 719. Saladuse hoidmise kohustus
§ 7191. Makseteenuse lepingu muutmine
§ 720. Makseteenuse lepingu korraline ülesütlemine
§ 721 [Kehtetu – RT I 2010, 2, 3 – jõust. 22.01.2010]
2. jaotis Makseteenuse lepingu täitmine
§-d 722–724 [Kehtetud – RT I 2010, 2, 3 – jõust. 22.01.2010]
§ 7241. Makse autoriseerimine
§ 7242. Maksejuhise kättesaamine
§ 7243. Maksejuhise täitmisest keeldumine
§ 725. Ülekantav summa ja maksmisele kuuluvad tasud
§ 726. Maksejuhise tagasivõtmine
§ 727. Teave maksejuhise täitmise kohta makseteenuse lepingu alusel
§ 7271. Teave maksejuhise täitmise kohta ühekordse makseteenuse lepingu alusel
§ 728. Maksejuhise täitmise tähtaeg
§-d 729–733 [Kehtetud – RT I 2010, 2, 3 – jõust. 22.01.2010]
3. jaotis Vastutus
§ 7331. Makseteenuse pakkuja vastutus kordumatu tunnuse alusel tehtava maksetehingu korral
§ 7332. Makseteenuse pakkuja vastutus autoriseerimata maksete korral
§ 7333. Makseteenuse pakkuja vastutus täitmata ja valesti täidetud makse korral
§ 7334. Tõendamiskoormis
§ 7335. Tagasinõudeõigus
§ 7336. Saaja poolt ja tema kaudu algatatud makse tagasimakse erisused
§ 7337. Kohustus klienti teavitada autoriseerimata maksetehingu ja valesti täidetud makse korral
§ 7338. Maksja vastutus seoses autoriseerimata maksetega
§ 7339. Vastutuse erisused ja vastutusest vabastamine
4. jaotis Maksevahendiga seotud kohustused ning erisused seoses väkemaksevahendite ja e-rahaga
§ 73310. Maksevahendi omamisega seotud kohustused
§ 73311. Maksevahendi väljastamisega seotud kohustused
§ 73312. Erandid väikemaksevahendite ja e-raha suhtes
5. jaotis Kohaldamisala ja kõrvalekalduvad kokkulepped
§ 73313. Sätete rikkumise keelamine
§ 73314. Sätete kohustuslikkus
3. jagu [Kehtetu - RT 2010, 2, 3 - jõust. 22.01.2010]
4. jagu Akreditiiviarveldus
§ 747. Akreditiiviarvelduse mõiste
§ 748. Akreditiivi tagasivõtmatus
§ 749. Akreditiivi täitmine
§ 750. Dokumentide vastuvõtmisest keeldumine
§ 751. Makseteenuse pakkuja vastutus akreditiivi tingimuste rikkumise eest
§ 752. Akreditiivi arvelduskulud
§ 753. Akreditiivi lõppemine
5. jagu Inkassoarveldus
§ 754. Inkassoarvelduse mõiste
§ 755. Inkassojuhise täitmine
§ 756. Teatamiskohustus
§ 757. Vastutus
41. peatükk TERVISHOIUTEENUSE OSUTAMISE LEPING
§ 758. Tervishoiuteenuse osutamise lepingu mõiste
§ 759. Lepingu sõlmimise erisused
§ 760. Lepingu sõlmimise kohustus
§ 761. Tasu maksmise kohustus
§ 762. Tervishoiuteenuse osutamine
§ 763. Üldtunnustamata meetodite kasutamine raviteenuse osutamisel
§ 764. Patsiendi teabe andmise kohustus
§ 765. Tervishoiuteenuse osutamine kõrvalise isiku juuresolekul
§ 766. Patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustus
§ 767. Tervishoiuteenuse osutamine otsustusvõimetule patsiendile
§ 768. Saladuse hoidmise kohustus
§ 769. Dokumenteerimiskohustus
§ 770. Tervishoiuteenuse osutaja vastutus
§ 771. Aegumistähtaeg
§ 772. Lepingu lõppemise erisused
§ 773. Sätete kohustuslikkus
42. peatükk VEOLEPING
1. jagu Kaubaveoleping
1. jaotis Üldsätted
§ 774. Kaubaveolepingu mõiste
§ 775. Veokiri
§ 776. Veokirja tõenduslik tähendus
§ 777. Ohtlik veos
§ 778. Veose pakend ja tähistamine
§ 779. Laadimine
§ 780. Saatedokumendid
§ 781. Saatja vastutus
§ 782. Veolepingu ülesütlemine saatja poolt
§ 783. Mittetäielik veos
§ 784. Vedaja õigused mõistliku pealelaadimistähtaja ületamisel
§ 785. Juhised veose kohta
§ 786. Vedamis- ja üleandmistakistus
§ 787. Tasu maksmine
§ 788. Saaja õigused ja maksmise kohustus
§ 789. Lunaraha
§ 790. Veotähtaeg
§ 791. Veose kaotsiminek ja leidmine
§ 792. Vastutus veose kaotsimineku, kahjustumise või veotähtaja ületamise eest
§ 793. Vastutusest vabanemine
§ 794. Veose väärtuse hüvitamine
§ 795. Vastutuse piirmäär
§ 796. Muude kulude hüvitamine
§ 797. Muud kui lepingust tulenevad nõuded
§ 798. Vastutuse piirangute äralangemine
§ 799. Töötaja vastutus
§ 800. Vedaja ja tegeliku vedaja vastutus
§ 801. Kahjust teatamine
§ 802. Nõuete aegumine
§ 803. Pandiõigus
§ 804. Järjestikune vedamine
§ 805. Mitme pandiõiguse järjekohad
§ 806. Lastikiri
§ 807. Veose üleandmine lastikirja tagastamise vastu
§ 808. Veose väljanõudmise õigus lastikirja alusel
§ 809. Sätete kohustuslikkus
2. jaotis Kolimine
§ 810. Vedaja kohustused
§ 811. Veokiri ja teavitamine
§ 812. Saatja vastutuse piirmäär
§ 813. Vastutusest vabanemine
§ 814. Vedaja vastutuse piirmäär
§ 815. Kahjust teatamise tähtaeg
§ 816. Vastutuse piirangute kohaldamatus
§ 817. Sätete kohustuslikkus
3. jaotis Vedamine erinevate sõidukitega
§ 818. Kombineeritud veoleping
§ 819. Teadaolev kahju tekitamise koht
§ 820. Kahjust teatamine
§ 821. Nõuete aegumine
§ 822. Kombineeritud kolimisleping
§ 823. Sätete kohaldamine
2. jagu Reisijaveoleping
1. jaotis Üldsätted
§ 824. Reisijaveoleping
§ 825. Tellimusveoleping
§ 826. Pagas
§ 827. Veotähtaeg
§ 828. Vedamise kestus
§ 829. Vedaja vastutus sõiduki õigeaegse ette andmata jätmise eest
§ 830. Vedaja kohustus hüvitada kahju
§ 831. Kahjust teatamine
§ 832. Sõiduki ja selle juhi puudused
§ 833. Vedaja vastutuse välistamine
§ 834. Vedaja vastutuse piiramine
§ 835. Vastutuse piirmäär mitme võlgniku korral
§ 836. Vedaja ja tegeliku vedaja solidaarvastutus
§ 837. Vastutuse piirangute äralangemine
§ 838. Muud kui lepingust tulenevad nõuded
§ 839. Töötajate vastutus
§ 840. Reisija kohustused
§ 841. Reisija vastutus
§ 842. Teise lepingupoole vastutus
§ 843. Pagasi vedamisele kohaldatavad sätted
§ 844. Lepingu lõppemine reisija lahkumisel
§ 845. Teise lepingupoole ülesütlemisõigus
§ 846. Vedaja nime ja elu- või asukoha märkimise kohustus
2. jaotis Reisijavedu ühissõidukis
§ 847. Ühistransport
§ 848. Vedamise kohustus
§ 849. Reisijatele soodustuste tagamine
3. jaotis Kombineeritud reisijaveoleping
§ 850. Kombineeritud reisijaveoleping
§ 851. Teadaolev kahju tekitamise koht
§ 852. Kahjust teatamine
4. jaotis Jao sätete kohustuslikkus
§ 853. Sätete kohustuslikkus
43. peatükk EKSPEDEERIMISLEPING
§ 854. Ekspedeerimislepingu mõiste
§ 855. Vedamise korraldamine
§ 856. Saatja kohustused
§ 857. Tasu maksmine
§ 858. Teavitamis- ja väljaandmiskohustus
§ 859. Ekspedeerija asumine vedaja asemele
§ 860. Mitme veose ühine vedamine
§ 861. Ekspedeerija vastutus
§ 862. Nõuete aegumine
§ 863. Pandiõigus
§ 864. Järgnev ekspedeerija
§ 865. Sätete kohustuslikkus
44. peatükk PAKETTREISILEPING
§ 866. Pakettreisilepingu mõiste
§ 867. Reisikirjeldus
§ 868. Reisija teavitamine enne lepingu sõlmimist
§ 869. Tüüptingimuste ja reisikinnituse andmine reisijale
§ 870. Reisija teavitamine enne reisi algust
§ 871. Reisitasu suurendamine
§ 872. Reisija õigused lepingu muutmise korral
§ 873. Pakettreisilepingu ülevõtmine
§ 874. Lepingust taganemine enne reisi algust
§ 875. Abinõud lepingu rikkumise puhul
§ 876. Lepingu ülesütlemine reisija poolt
§ 877. Reisikorraldaja vastutus
§ 878. Vastutuse piiramise ja välistamise keeld
§ 879. Lepingu ülesütlemine vääramatu jõu tõttu
§ 880. Sätete kohaldamine
§ 881. Sätete rikkumise keelamine
§ 882. Sätete kohustuslikkus
45. peatükk HOIULEPING
1. jagu Üldsätted
§ 883. Hoiulepingu mõiste
§ 884. Hoiutasu
§ 885. Vastutus tasuta hoidmise puhul
§ 886. Asja kasutamine ja edasiandmine kolmandale isikule
§ 887. Hoidmise viisi muutmine
§ 888. Hoidjale põhjustatud kulude ja kahju hüvitamine
§ 889. Hoiuleandja õigus asi tagasi nõuda
§ 890. Hoidja õigus nõuda asja tagasivõtmist
§ 891. Tagastamise tingimused
§ 892. Kasu väljaandmine
§ 893. Hoiuleandjate või hoidjate paljusus
§ 894. Hoiutasu maksmise tingimused
§ 895. Kolmandate isikute õigused
§ 896. Raha ja muude asendatavate asjade hoidmine
2. jagu Laoleping
§ 897. Laoleping
§ 898. Hoiuleandja kohustused
§ 899. Kahju ja kulude hüvitamine
§ 900. Ladustatud asjade segamine
§ 901. Saadetud asja vastuvõtmine
§ 902. Asja säilitamine
§ 903. Asja kindlustamine ja ladustamine kolmanda isiku juures
§ 904. Laolepingu ülesütlemine ja ladustamise kestus
§ 905. Vastutus asja kaotsimineku või kahjustumise eest
§ 906. Nõuete aegumine
§ 907. Hoidja pandiõigus
§ 908. Laokiri
§ 909. Laokirja õiguslik tähendus
§ 910. Asja väljaandmine laokirja tagastamise vastu
3. jagu Asja hoidmine majutusettevõttes
§ 911. Majutusettevõtte pidaja vastutus
§ 912. Vastutuse piirangud
§ 913. Majutusettevõtte pidaja vastutuse ulatus
§ 914. Kahju hüvitamise nõudeõiguse lõppemine
§ 915. Majutusettevõtte pidaja pandiõigus
§ 916. Sätete kohustuslikkus
9. osa VÄÄRTPABERID
46. peatükk ÜLDSÄTTED
§ 917. Väärtpaberi mõiste
§ 9171. Väärtpaberite pantimine finantstagatise seadmise korral
§ 918. Väärtpaberite liigid
§ 919. Väärtpaberist tuleneva kohustuse täitmine
§ 920. Väärtpaberi alusel kohustatud isiku vastuväidete piirangud
§ 921. Väärtpaberi üleandmine
§ 922. Väärtpaberi liigi muutmine
§ 923. Väärtpaberi hävimine või kaotsiminek
§ 924. Väärtpaberist tuleneva nõude aegumistähtaeg
47. peatükk VEKSEL
1. jagu Üldsätted
§ 925. Käskveksel
§ 926. Lihtveksel
§ 927. Veksli vormipuudused
§ 928. Vekslikohuslane
§ 929. Lubatavad maksetähtpäevad
§ 930. Näitveksel
§ 931. Näitaegkäskveksel
§ 932. Näitaeglihtveksel
§ 933. Veksli järgi intressi maksmine
§ 934. Allkirja kehtivus
§ 935. Vekslile esindusõiguseta alla kirjutamine
§ 936. Käskveksli eksemplarid
§ 937. Veksli väljaandja vastutus
§ 938. Vekslist tulenevate nõuete aegumistähtaeg
§ 939. Alusetu rikastumine
2. jagu Veksli üleandmine
§ 940. Veksli üleantavus
§ 941. Üleandepealdis
§ 942. Blankopealdis
§ 943. Veksli omaniku õiguste tõendamine
§ 944. Üleandepealdise tegija vastutus
§ 945. Volituspealdis
§ 946. Pantimispealdis
§ 947. Järelpealdis
3. jagu Vekslikäendus
§ 948. Vekslikäendus
§ 949. Vekslikäendaja vastutus
4. jagu Käskveksli aktseptimine
§ 950. Aktseptimiseks esitamine
§ 951. Aktseptimise õiguslikud tagajärjed
§ 952. Aktseptimiseks esitamise tähtaeg
§ 953. Aktseptimiseks esitamise keeld
§ 954. Aktsepti vorm
§ 955. Aktsepti piirangud
§ 956. Veksli maksja tegevus-, elu- või asukohast erinev maksekoht
§ 957. Aktsepti mahatõmbamine
5. jagu Veksli lunastamine
§ 958. Lunastamiseks esitamine
§ 959. Veksli üleandmine ja osaline lunastamine
§ 960. Lunastamise tagajärjed
§ 961. Hoiustamine
6. jagu Veksli protestimine
§ 962. Veksli protestimise mõiste
§ 963. Protestimisest vabastamine
§ 964. Protestimise tähtajad
§ 965. Protesti sisu
§ 966. Protesti vorm
§ 967. Protest mitme isiku või korduvalt sama isiku vastu
§ 968. Veksli lunastamine protesti koostajale
§ 969. Protesti ärakirjad
7. jagu Nõuded veksli aktseptimata ja lunastamata jätmise korral
§ 970. Veksli omaniku nõuded veksli lunastamata jätmise korral
§ 971. Nõude esitamine enne maksetähtpäeva
§ 972. Aktseptimisest ja maksmisest keeldumisest teatamine
§ 973. Vekslikohuslaste solidaarvastutus
§ 974. Veksli lunastanud vekslikohuslase nõudeõigus
§ 975. Veksli üleandmine
§ 976. Nõue käskveksli osalisel aktseptimisel
§ 977. Tähtaegade järgimata jätmise tagajärjed
§ 978. Tähtaegade järgimata jätmine vääramatu jõu tõttu
48. peatükk TšEKK
1. jagu Üldsätted
§ 979. Tšekk
§ 980. Tšeki vormipuudused
§ 981. Tšeki maksja
§ 982. Maksesaaja
§ 983. Tšekikohuslased
§ 984. Intressimärke kehtetus
§ 985. Tšeki väljaandja vastutus
§ 986. Veksli sätete kohaldamine
2. jagu Tšeki üleandmine
§ 987. Üleandmise viisid
§ 988. Üleandepealdise tegija vastutus
§ 989. Tšeki heauskse omandamise välistamine
§ 990. Järelpealdis
3. jagu Lunastamine
§ 991. Lunastamine
§ 992. Lunastamiseks esitamise tähtaeg
§ 993. Tšeki aktseptimine ja lunastamise kohustus
§ 994. Tšeki tühistamine
§ 995. Tšeki lunastamise keelamine
§ 996. Väljaandja surm ja tema piiratult teovõimeliseks muutumine
§ 997. Üleandepealdiste kontrollimine
§ 998. Tšeki väljaandja konto debiteerimise piirangud tšeki lunastamise puhul
§ 999. Arveldustšekk
4. jagu Nõuded tšeki lunastamata jätmise korral
§ 1000. Tšeki omaniku nõuded tšeki lunastamata jätmise korral
§ 1001. Protestimise tähtaeg
§ 1002. Tähtaegade järgimata jätmine vääramatu jõu tõttu
§ 1003. Tšekist tulenevate nõuete aegumistähtaeg
§ 1004. Alusetust rikastumisest tulenevad nõuded
10. osa LEPINGUVÄLISED KOHUSTUSED
49. peatükk TASU AVALIK LUBAMINE
1. jagu Üldsätted
§ 1005. Tasu avalik lubamine
§ 1006. Tasulubaduse tagasivõtmine või selle tingimuste muutmine
§ 1007. Teo tegemine mitme isiku poolt eraldi
§ 1008. Mitme isiku ühine osalemine teo tegemisel
2. jagu Konkurss
§ 1009. Konkursi tingimused
§ 1010. Pakkumise tagasivõtmine ja muutmine
§ 1011. Pakkumisega seotud kulutuste hüvitamine
§ 1012. Konkursi kohta tehtud otsus
§ 1013. Õiguste üleandmise nõue
50. peatükk ASJA ETTENÄITAMINE
§ 1014. Asja ettenäitamise nõue
§ 1015. Dokumendiga tutvumine
§ 1016. Asja või dokumendi ettenäitamise koht
§ 1017. Riisiko ja kulud
51. peatükk KÄSUNDITA ASJAAJAMINE
§ 1018. Käsundita asjaajamise mõiste
§ 1019. Käsundita asjaajaja eksimus soodustatu isikus
§ 1020. Soodustatu teavitamine
§ 1021. Väljaandmiskohustus
§ 1022. Käsundita asjaajaja hoolsus
§ 1023. Kulutuste hüvitamine ja tasu maksmine
§ 1024. Mittenõuetekohane asjaajamine
§ 1025. Kahju hüvitamine käsundita asjaajajale
§ 1026. Asjaajamine enda huvides
52. peatükk ALUSETU RIKASTUMINE
1. jagu Üldsätted
§ 1027. Alusetu rikastumise mõiste
2. jagu Kohustuse täitmisena saadu tagasinõudmine
§ 1028. Kohustuse täitmisena saadu tagasinõudmise alused
§ 1029. Võlausaldaja korraldusena kolmandale isikule üleantu tagasinõudmine
§ 1030. Kolmanda isiku kasuks sõlmitud lepingu täitmisena üleantu tagasinõudmise erisused
§ 1031. Üleantu tagasinõudmise erisused nõude loovutamisel
§ 1032. Nõude ulatus
§ 1033. Nõude ulatus rikastumise äralangemise korral
§ 1034. Nõude esitamise piirangud vastastikuse lepingu tühisuse korral
§ 1035. Saaja vastutus üleandmise aluse puudumisest teadmise korral
§ 1036. Väljaandmisnõue kolmanda isiku vastu
3. jagu Hüvitamine õiguse rikkumise korral
§ 1037. Väärtuse hüvitamise nõue õiguse rikkumise korral
§ 1038. Väärtuse hüvitamise kohustuse piirangud
§ 1039. Pahauskse rikkuja vastutus
§ 1040. Tasuta käsutustehingu alusel üleantu tagasinõudmine
4. jagu Teise isiku kasuks tehtud kulutuste hüvitamine
§ 1041. Teise isiku kohustuse täitmisest tulenev nõue
§ 1042. Kulutuste hüvitamise nõue
53. peatükk KAHJU ÕIGUSVASTANE TEKITAMINE
1. jagu Üldsätted
§ 1043. Õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamine
§ 1044. Muul alusel esitatavad nõuded
§ 1045. Kahju tekitamise õigusvastasus
§ 1046. Isiklike õiguste kahjustamise õigusvastasus
§ 1047. Ebaõigete andmete avaldamise õigusvastasus
§ 1048. Asjatundja ebaõige arvamuse õigusvastasus
§ 1049. Majandus- või kutsetegevuse seiskamise õigusvastasus
§ 1050. Süü vastutuse alusena
§ 1051. Vastutuse välistamise või piiramise lubamatus
§ 1052. Vastutuse piirangud
§ 1053. Vastutus laste ja hoolduse alla antud isikute tekitatud kahju eest
§ 1054. Vastutus teise isiku eest
§ 1055. Kahju tekitava tegevuse keelamine
2. jagu Vastutus suurema ohu allikaga tekitatud kahju eest
§ 1056. Vastutus suurema ohu allikaga tekitatud kahju eest
§ 1057. Mootorsõiduki valdaja vastutus
§ 1058. Ohtliku ehitise või asja omaniku vastutus
§ 1059. Vastutus ehitise eest
§ 1060. Loomapidaja vastutus
3. jagu Vastutus puudusega toote eest
§ 1061. Tootja vastutus
§ 1062. Tootja
§ 1063. Toode
§ 1064. Tootja vabanemine vastutusest
§ 1065. Kannatanu tõendamiskohustus
§ 1066. Nõuete aegumine ja lõppemine
§ 1067. Sätete kohustuslikkus
11. osa SEADUSE RAKENDAMINE
§ 1068. Seaduse jõustumine

Vastu võetud 26.09.2001. a seadusega (RT I 2001, 81, 487), jõustunud 01.07.2002. a.

Muudetud ja täiendatud järgmiste seadustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
05.06.2002 (RT I 2002, 53, 336) 01.07.2002, osaliselt 01.09.2002, 01.01.2003 ja 01.07.2003
terviktekst RT paberkandjal (RT I 2002, 60, 374)
19.11.2003 (RT I 2003, 78, 523) 27.12.2003
11.02.2004 (RT I 2004, 13, 86) 15.04.2004
22.04.2004 (RT I 2004, 37, 255) 1.05.2004
20.10.2004 (RT I 2004, 75, 522) 10.11.2004
8.12.2004 (RT I 2004, 87, 593) 1.01.2005
8.12.2004 (RT I 2004, 90, 616) 1.01.2005
15.06.2005 (RT I 2005, 39, 308) 1.01.2006
19.10.2005 (RT I 2005, 61, 473) 1.01.2006
11.10.2007 (RT I 2007, 56, 375) 12.12.2007
19.11.2008 (RT I 2008, 54, 304) 27.12.2008
10.12.2008 (RT I 2008, 59, 330) 1.01.2009
25.02.2009 (RT I 2009, 18, 108) 1.05.2009
18.11.2009 (RT I 2009, 60, 395) 1.07.2010
17.12.2009 (RT I 2010, 2, 3) 22.01.2010
28.01.2010 (RT I 2010, 7, 30) 26.02.2010
22.04.2010 (RT I 2010, 22, 108) 01.01.2011, jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
30.09.2010 (RT I 2010, 77, 590) 23.02.2011, osaliselt 01.07.2011
17.11.2010 (RT I, 06.12.2010, 1) 05.04.2011
25.11.2010 (RT I, 21.12.2010, 1) 31.12.2010
12.01.2011 (RT I, 04.02.2011, 1) 05.04.2011
20.01.2011 (RT I, 04.02.2011, 2) 23.02.2011, osaliselt 05.04.2011 ja 01.07.2011
09.06.2011 (RT I, 29.06.2011, 1) 30.06.2011
16.06.2011 (RT I, 08.07.2011, 6) 18.07.2011
14.11.2012 (RT I, 03.12.2012, 1) 01.05.2013
20.03.2013 (RT I, 05.04.2013, 1) 15.04.2013
23.05.2013 (RT I, 11.06.2013, 3) 01.07.2013
15.11.2013 (RT I, 29.11.2013, 1) 09.12.2013


Originaaltekst Riigi Teataja lehel Hetkel kehtiv (09.12.2013- ... )
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2013-08.12.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.05.2013-30.06.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (15.04.2013-30.04.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (18.07.2011-14.04.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2011-17.07.2011)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (05.04.2011-30.06.2011)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (23.02.2011-04.04.2011)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2011-04.04.2011)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2010-31.12.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (26.02.2010-30.06.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (22.01.2010-25.02.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.05.2009-21.01.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2009-30.04.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (27.12.2008-31.12.2008)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (12.12.2007-26.12.2008)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2006-11.12.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2005-31.12.2005)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (10.11.2004-31.12.2004)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.05.2004-09.11.2004)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (15.04.2004-30.04.2004)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (27.12.2003-14.04.2004)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2002-26.12.2003)
 
Töö, puhkus, tasu
Töövahendid
Uudised > Eelnõud
Konsolideerimine teoorias ja praktikas
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
« September 2014 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Eurokalkulaator
EUR
EEK
1 EUR = 15.6466 EEK
 
Aktsia väärtus EUR-s
Osa väärtus EUR-s
Valuutakursid
Gallup
Kas tead, et RMP.ee e-poest leiab ka tasuta allalaetavaid raamatuid?
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • raamatupidaja tookuulutus
  • Dokumendinaidised
  • Kuulutused
  • Koolitused.ee reklaam
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
204852  Foorumi postitust
294  E-poe toodet
80  Koolitust
16636  Artiklit
46385  Registreerunud kasutajat
33046  Nädalakirja tellijat
30872  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2014