Raamatupidajate sugiskonverents 2017
Reede, 18. August
 

Sõiduautode ERI, mis on muutumas 1. jaanuarist 2018?

Autor
Hannes Lentsius
maksukonsultatsioonide osakonna juht

Rahandusministeerium on kooskõlastusringile esitanud käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega muudetakse tulu ja käibemaksuseaduse 1. jaanuarist 2018 jõustuvat redaktsiooni. Eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis (toimiku nr RAM 17-0510).

Selleks, et muudatused saaksid jõustuda 1. jaanuaril 2018 tuleb need vastu võtta hiljemalt 30. juuni 2017, seega on eelnõu nn kiireloomuline.

Segakasutuses oleva tööandja sõiduauto maksustamine

Eelnõuga kavandatakse muuta tööandja omanduses või valduses olevate sõiduautode erakasutuse maksustamist.

Praegu on võimalik võtta segakasutuses oleva tööandja sõiduautoga tehtavate erasõitude maksumuse leidmisel aluseks kilomeetripõhine arvestus. Selleks tuleb aga sõidupäevikut täita, deklareerides nii era- kui ka töösõidud, mis on koormav ja ka keeruline, sest sageli on neid raske eristada. Sõiduauto puhul vanusega üle 5 a ja silindrite töömahuga kuni 2000 cm3 loetakse erasõidu kilomeetri hinnaks 0,2 EUR ja muudel juhtudel 0,3 EUR. Kui sõidupäevikut ei peeta, kuid siiski tehakse erasõite, siis loetakse sõltumata läbitud kilomeetritest arvestuslikuks maksubaasiks sõiduauto kohta 256 EUR kuus, millelt tuleb maksta kokku tulu- ja sotsiaalmaksu ca 170 EUR.

Kilomeetripõhine arvestus kaob ja asendub kilovatipõhise arvestusega

Kavandatavate tulumaksuseaduse muudatuste kohaselt ei sõltuks edaspidi erasõitude maksumus mitte läbitud erasõidukilomeetritest sõidupäeviku alusel, vaid sõiduauto võimsusest. Ainsaks võimaluseks erasõitude deklareerimiseks jääb kilovatipõhine maksubaasi arvestus. Seda olenemata sellest, kas ja kui palju de facto erasõite ettevõtte sõiduautoga tehti. Kuna kilomeetripõhist arvestust pidada ei saa, siis ei aita maksukohustusest pääseda ka töötaja poolt erasõitude hüvitamine tööandjale. Kilomeetripõhist arvestust ei saa edaspidi pidada seetõttu, et kavandatakse kehtetuks tunnistada rahandusministri 13.01.2011 määruse nr 2 § 1 (see võimaldab praegu kilomeetripõhist arvestust sõidupäevikuga).

Kui tööandja võimaldab sõiduautot edaspidi erasõitudeks kasutada, siis on erisoodustuse deklareerimisel maksubaasiks 1,96 EUR kW kohta, aluseks võetakse liiklusregistris märgitud andmed. Selle tulemusena muutub alla 130 kW võimsusega sõiduautode erisoodustuse hind praegusest madalamaks ning üle 130 kW võimsusega sõiduautodel kõrgemaks. Valdav osa ettevõtete sõiduautodest asub võimsusvahemikus 50-130 kW. Rahandusministeeriumi hinnangul on võimsuspõhine arvestus parim lahendus, et suurendada seost erakasutusest saadava hüve ja erisoodustuse maksubaasi vahel ning säilitada samas süsteemi lihtsus, sõiduki turuhinnast lähtumine oleks keerukas ja administreerimine liialt koormav.

Kuna ajas varade väärtus üldjuhul väheneb, siis kavandatakse sarnaselt praeguse süsteemiga üle viie aasta vanuste sõiduautodele madalamat maksubaasi, milleks saab olema 1,47 EUR kW kohta, mis on 25% madalam kui nn uute sõiduautode puhul.

Tulu- ja sotsiaalmaksukohustuse suurus

Tulu- ja sotsiaalmaksukohustus kokku on ca 1,3 EUR ühe kilovati kohta kuus, kui maksubaasiks on 1,96 EUR kW kohta. Seega näiteks 2015. a esmaselt registreeritud 111 kW Toyota RAV4 kasutamisel erasõiduks oleks maksubaasiks 217,56 EUR, millelt tuleb tasuda kuus 144 EUR makse (praegu on sõidupäevikuta vastavad numbrid 256 EUR ja 170 EUR).

Millal ei tule maksta erisoodustuse maksusid

Kui sõiduauto on liiklusregistrist ajutiselt kustutatud teatud perioodiks (võimalik 1 kuust kuni 24 kuuni), siis eeldatakse, et seda sõidukit ei kasutata ja seega ei teki kohustust selle perioodi eest tasuda erisoodustuse maksusid.

Kui tööandja ei võimalda sõiduautot erasõitudeks kasutada, siis peab ta sellest teavitama Maanteeametit, kes teeb selle kohta liiklusregistrisse vastava märke, mis on avalik teave. Mingit erimärgistamist (kleepsud, muud värvi numbrimärk) enam ei kavandata. Selliste vaid töösõitudeks kasutatavate autode puhul peab tööandja Rahandusministeeriumi hinnangul tagama, et neid ei kasutata ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil ning Maksu- ja Tolliamet annab selle kohta välja soovitusliku juhendi. Kui liiklusregistris vastav märge puudub, siis loetakse sõiduauto segakasutuses olevaks.

Kaubikute segakasutus

Segakasutuses olevate kaubikute (N1-kategooria tarbesõidukid) osas näeb eelnõu ette võimaluse vabatahtlikult kasutada sõiduautodega sama kilovatipõhist erisoodustuse maksubaasi arvestuse alust. Kui seda võimalust kasutatakse, siis rakendub sama maksubaas ka käibemaksuarvestuses, kusjuures erisoodustuse maksubaas sisaldab käibemaksuarvestuse tarbeks ka käibemaksu.

Muudatused käibemaksuseaduses

Kavandatakse ka muudatusi käibemaksuseadusse.

Kehtestatakse erinorm N1 kategooria kaubikute, mille täismass ei ületa 3500 kg (näiteks veokastiga Volkswagen Amorok) ja teatud sõiduautodega (taksod ja õppesõiduautod) tehtavate erasõitude maksubaasi leidmiseks käibemaksuarvestuse tarbeks.

Nende sõidukite puhul on praegu võimalik sisendkäibemaks sõiduki soetamisel või kasutamisel maha arvata 100%-liselt ja erasõidud kuuluvad maksustamisele erandina omatarbe maksustamise sätete kaudu ning edaspidi on maksubaasiks (sisaldab käibemaksu) mitte erasõidu omahind, vaid erasõidu kilovatipõhine maksumus. Kaubikute korral kehtib see põhimõte üksnes juhul, kui ettevõte on vabatahtlikult otsustanud erisoodustuse maksubaasina kilovatipõhist arvestust - näiteks 132 kW võimsusega segakasutuses oleva uuema kaubiku korral kuuluks lisaks erisoodustuse maksudele tasumisele kuus käibemaksu 43,12 EUR (132*1,96=258,72 ja 258,72:1.20*0,20).

Tagamiskohustus

Oluliseks muudatuseks võib pidada ka nn tagamiskohustuse sätestamist. Käibemaksukohustuslane, kes on sõiduauto soetamise või kasutamisega seotud kuludelt erandina sisendkäibemaksu maha arvanud 100%-liselt, peab eelnõu kohaselt tagama, et antud sõiduautot kasutatakse üksnes ettevõtluse tarbeks. Seletuskirjas viidatakse, et selle kohustuse täitmise viisi otsustab ettevõtja ise ja aktsepteeritakse nii sõidupäevikut kui ka elektroonilist GPS-sõidupäevikut ning Maksu- ja Tolliametilt on oodata soovituslikku juhendit.

Kahe aasta reegli mittejärgimine läheb kulukamaks

Lisaks kavandatakse karmimaks muuta sisendkäibemaksu korrigeerimise põhimõtet, kui algselt deklareeritud ja 100%-lise mahaarvamise õiguse andnud sõiduauto kasutusotstarve kahe aasta jooksul muutub ning sõiduautot hakatakse kasutama eratarbeks. Uue reegli kohaselt rakendub sel juhul sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang algusest peale ja seega algselt tagastatud sisendkäibemaksust tuleb tagasi maksta 50%. Praegune kord nägi ette tagastatava summa arvestamisel ette proportsionaalse arvestuse, võttes aluseks 24 kuulise perioodi, mis oli soodsam.

Eelnõu kohaselt tekib Rahandusministeeriumi hinnangul lisaks tagastatavale käibemaksule ka intressi tasumise kohustus, mis vaevalt et tekitab ettevõtjatel huvi korrigeerimiskohustuse tekkimisel seda vabatahtlikult täita.

tarkvara

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Tööohutuse rikkumine võib peagi tuua 32 000 eurot trahvi 14.08.2017

  Tööinspektsioon tegi ettepaneku täpsustada tööohutusealaseid väärteokoosseise nii, et ohutusnõuete eiramise puhul ulatub juriidilise isiku trahv kuni 32 000 euroni. --related-- Tööinspektsioon saatis reedel sotsiaalministeeriumile tööte ...
  Loe edasi..

 • Tagasiside perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 11.08.2017

  Eesti Tööandjate Keskliit saatis Sotsiaalministeeriumile tagasiside perehüvitiste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Eelnõu peamine eesmärk on ühildada töö- ja pereelu. --related-- Positiivne on, et eelnõ ...
  Loe edasi..

 • Makseteenused muutuvad turvalisemaks 10.08.2017

  Uute teenustena lisanduvad makseteenuste hulka makse algatamise ja kontoteabe teenus. Esimene neist võimaldab näiteks netipoes tasuda ka siis, kui puudub krediitkaardiga maksmise või pangaligi kasutamise võimalus. Makse algatamise teenuse võimaldab makseasutuse kaudu algatada ülekande ja informeerida kaupmeest maksetehingu toimumisest. Kontoteabe teenusega saab klient mugavalt koondinfot oma finantsseisu kohta erinevatest pankadest. Klientide huvide kaitsmiseks võivad uusi teenuseid osutada üksnes ettevõtjad, kellel on selleks Finantsinspektsiooni tegevusluba.
  Loe edasi..

 • Avalikustati KMS eelnõu - mõiste "ehitusmaa" ja metallitoodete pöördkäibemaksu osas 31.07.2017

  Eelnõu kohaselt on ehitusmaa hoonestamata maatükk, mis on projekteerimistingimuste, detailplaneeringu, riigi eriplaneeringu või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kohaselt ehitamiseks kavandatud või mille kohta on esitatud ehitusteatis või mille sihtotstarve on elamumaa või ärimaa.
  Loe edasi..

 • Vanemahüvitiste süsteemi muudatustest võidavad nii tööandjad kui töötajad 28.07.2017

  Kaubanduskoda toetab vanemahüvitiste süsteemi kavandatavaid muudatusi, millega tehakse vanemahüvitise kasutamine paindlikumaks ning antakse isadele rohkem võimalusi hoolitseda väikelapse eest. Siiski tehti sotsiaalministeeriumile saadetud arvamuses ka mõned ettepane ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid

Soovitame samal teemal koolitusi

Koolitus Kuupäev Linn Korraldaja
Maksumuudatused 2017-2018 ja aktuaalsed probleemid (RAPLAS) 03.10.2017 Rapla RMP Eesti
Maksumuudatused 2017-2018 ja aktuaalsed probleemid (PAIDES) 05.10.2017 Paide RMP Eesti
Maksumuudatused 2017-2018 ja aktuaalsed probleemid (VILJANDIS) 06.10.2017 Viljandi RMP Eesti
Maksumuudatused 2017-2018 ja aktuaalsed probleemid (HAAPSALUS) 11.10.2017 Haapsalu RMP Eesti
Maksumuudatused 2017-2018 ja aktuaalsed probleemid (KÄRDLAS) 12.10.2017 Kärdla RMP Eesti
 
Maksuvaba tulu ja tsd 2018
Töövahendid
Naljanurk


Ettevõtja sõidab oma kontori juurde, kus tund tagasi plahvatas pomm. Kõik on ümber piiratud, tuletõrjujad tegutsevad, kohal on politsei ja aknast tuleb suitsu. Kohale tuuakse sokkides valvur, kes räägib: "Ülemus, teil on suur mure! Kui plahvatas, siis oli kontoris teie naine... ta on vigastatud..."
"Olgu, aga raamatupidaja, kus on raamatupidaja????"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
« August 2017 »
Tööpäevade arv kuus 23
Töötunde kuus 184
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Külastan RMP.ee portaali
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Pipedrive
 • Eesti Eine
 • Avalik andbemaas
 • Maksuskoop
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
247250  Foorumi postitust
348  E-poe toodet
105  Koolitust
22069  Artiklit
51239  Registreerunud kasutajat
35466  Nädalakirja tellijat
32783  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017