TTU
Neljapäev, 23. November
 

Arvestusalaste uurimustööde konkurss 2018

Traditsiooniliselt kuulutavad Eesti raamatupidajate kogu, rahandusministeerium, audiitorkogu ja Eesti siseaudiitorite ühing välja ARVESTUSALASTE UURIMISTÖÖDE KONKURSI 2018!

Arvestusalaste uurimustööde konkurss on Eestis ainus võimalus selles valdkonnas kõrgharidust omandavatel tudengitel esitada lõputöö omavaheliseks mõõduvõtmiseks. Arvestusalaste uurimustööde konkurss on heaks näiteks kõrgkoolide, kutseühenduste ja avaliku sektori asutuste tulemuslikust koostööst.

Otsime uudseid lähenemisi ja praktilisi ettepanekuid erinevate arvestusalaste probleemide lahendamisel ning huvitavaid vaatenurki teoreetilistele küsimustele. Hindame töödes teema või käsitluse uudsust ja aktuaalsust. Olulisel kohal on valdkonna tulipunktid ja päevakohasus. Töö kirjutamisel tuleb lähtuda uurimistulemuste kasust valdkonna arengusse ja laiemast mõjust eriala arengusse üldse. Vähem oluline pole ka järelduste kvaliteet. Leidke see miski uus teadmine ja järelduste praktiline kasutatavus.

Meil on hea meel, et arvestusalased uurimustööd hoiavad n-ö kätt pulsil, aga samas lähenevad akadeemiliselt sügavuti probleemidele, mis nõuavad pühendumist.

Esita oma 2017/2018. õppeaastal valminud akadeemiline töö hiljemalt 30. juuniks 2018 ning konkureeri osale 3700 € auhinnafondist!

Auhinnafond, mille suurus on 3700 € jaotatakse viie kategooria vahel.

 • Parim magistri- või doktoritöö (autor ja juhendaja)
 • Parim bakalaureuse-, lõpu- või muu kirjalik töö (autor ja juhendaja)
 • Parim audiitortegevuse alane uurimustöö (autor)
 • Parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö (autor)
 • Uudne ja huvitav arvestusalane teemakäsitlus (autor)

Tingimused

Konkursitöö võib olla:

 • aktuaalset teoreetilist või praktilist majandusarvestuse probleemi käsitlev ja lahendav kompleksne uurimus, mis sisaldab oluliste probleemide analüüsi, lahendamist ja oma seisukohtade põhjendamist või
   
 • teatud küsimuste lühiuuring, milles on kasutatud erialast kirjandust, statistilisi andmeid jmt. Töös on vajalik järelduste esitamine ja suunad probleemi lahendamiseks või edasiseks uurimiseks.

Töö tuleb esitada PDF-formaadis eesti või inglise keeles.

Konkursitöö peab olema valminud 2017/2018. aastal ega tohi olla varem avaldatud.

Hindamiskriteeriumid

 • Teema või käsitluse uudsus ja aktuaalsus – päevakohasus, valdkonna tulipunktid.
   
 • Uurimistulemuste kasu valdkonna arengusse – rahvusvaheline kasutatavus, töö laiem mõju eriala arengule.
   
 • Järelduste kvaliteet – uus teadmine, järelduste praktiline kasutatavus.
   
 • Teemakäsitluse sügavus – teema käsitlemise põhjalikkus, kasutatud allikate valik.
   
 • Keelekasutus – lihtne ja arusaadav tekst, erialase terminoloogia kasutamine.

Konkursile esitatud töid hindab komisjon, kuhu kuuluvad rahandusministeeriumi, audiitorkogu, siseaudiitorite ühingu ja raamatupidajate kogu esindajad.

Valik soovituslikest teemadest

1. Välisaudit

1.1. Pakendiarvestuse üldpõhimõtete väljatöötamine.

1.2. Vandeaudiitori kutsetegevuse alustamiseks vajaliku ettevalmistuse taseme, teadmiste, oskuste, vilumuste ja isikuomaduste kontrollimise regulatsiooni ja korralduse võrdlus Eestis ja naaberriikides.

1.3. Mõõdikud auditi kvaliteedi hindamiseks.

1.4. Audiitorite avaliku järelevalve süsteemi ülesehitus Eestis ja naaberriikides.

1.5. Olulisuse kontseptsiooni rakendamine raamatupidamise aastaaruandes avalikustamisele kuuluva informatsiooni määratlemisel IFRS-i käsitluses.

1.6. Viimaste aastate arengud vandeaudiitorite poolt pakutavate teenuste turul (sh muu äritegevus) ning tulevikuperspektiivid.

1.7. Auditi mõju informatsiooni usaldusväärsuse määra kasvule ning investorite otsustele pikaajalisteks kapitalipaigutusteks.

1.8. Auditi poolt loodud lisandväärtus versus auditeerimata raamatupidamisaruannete usaldusväärsuse tõstmisega kaasnevad tehingukulud investeerimisotsuste tegemisel.

1.9. Auditi roll finantsstabiilsuse tagamisel ühiskonnas.

1.10. Audit majanduskasvu mõjutajana.

1.11. Audiitortegevuse mõju majanduskasvule investeerimisotsuste tegemiseks vajaliku finantsaruandluse usaldusväärsuse tõstmise kaudu.

1.12. Ettevõtete aruandluse usaldusindeksi rakendamine aruandluskeskkonna hindamisel.

1.13. Ettevõtete aruandluse usaldusindeksi arvestusmetoodika edasiarendamise võimalused.

1.14. Revisjoni instituut Eesti õigussüsteemis: võimalused ja puudused.

1.15. Vandeaudiitori rolli suurendamise võimalused avalikkuse silmis.

1.16. Avalik-õigusliku audiitorkogu ja avaliku järelevalve süsteemi rahastamismudelite alternatiivide analüüs.

1.17. Vandeaudiitori aruande väljastamise õiguslikud tagajärjed ja avalik huvi.

1.18. Kutseühenduse-sisese kvaliteedikontrolli mõju audiitortegevuse turu konkurentsiolukorrale.

1.19. Praktiseerijate ja järelevalve koostööst kvaliteedikontrolli korraldamisel Euroopa riikides.

1.20. Audiitori ja kliendi vahelised võimalikud eriarvamused kutsetegevuse osutamisel ja nende lahendamine.

1.21. Kasu ja kahju kohustusliku auditikohustuse vähenemisest.

1.22. Siirdehindade rakendamine versus panditulumaks – kumb on parem?

1.23. Ettevõttesisese raporteerimise (management reporting) raamistiku baasprintsiipide väljatöötamine.

2. Siseaudit

2.1. Siseaudiitorite ülesannete ja siseauditeerimise areng Eestis.

2.2. Auditikomitee liikmete kompetentsid - nõuded ja tegelikkus.

2.3. Siseauditi võimalused organisatsiooni valitsemise ja riskijuhtimise arendamisel.

2.4. Siseauditi üksuse roll organisatsiooni kontrollikeskkonna kujunemises.

2.5. Siseauditeerimise mõju raamatupidamise aastaaruande auditeerimise kvaliteedile.

2.6. Organisatsioonisiseselt ja -väliselt kindlust ja nõu andvaid töid teostavate üksuse tegevuste koordineerimine, kas müüt või reaalsus, IIA standard 2050?

2.7. Organisatsiooni riskijuhtimise arendamine, konkreetse organisatsiooni näitel.

2.8. Teise kaitseliini ressursi kasutamine siseaudiitorite poolt siseauditi projektides.

2.9. Infotehnoloogiliste rakenduste kasutamise mõju siseauditeerimisele.

2.10. Siseaudiitorite sertifitseerimine – eesmärgid, tegelikkus ja arengud.

2.11. Siseauditeerimise õpetamine Eesti ülikoolides ja teistes kõrgkoolides.

2.12. Eesti siseaudiitorite kutseühingu tegevus siseaudiitori kutse arendamisel.

2.13. Küberturvalisusega seonduvate riskide hindamine ja siseauditeerimine (e-mailid, sotsiaalmeedia, veeb).

2.14. Kriisijuhtimise planeerimine siseaudiitori kaasabil.

2.15. Siseauditeerimisel kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine.

2.16. Kaasaegse organisatsiooni ootused siseaudiitorile.

2.17. Väikeste siseauditiüksuste (1-2 siseaudiitorit) väljakutsed/strateegiad vastamaks IIA standardi nõuetele.

3. Finantsarvestus

3.1. Arvestusalane lihtsustamine: võimalus halduskoormuse vähendamiseks või oht majanduslikule aktiivsusele?

3.2. Üldotstarbelise finantsinformatsiooni roll majanduse arengu ja stabiilsuse saavutamisel muutuvas majanduskeskkonnas.

3.3. Arvestusala eksperdi elukutse perspektiivikus karjäärivaliku seisukohalt.

3.4. Õigusvastaste ja teeseldud tehingute kajastamine majandusarvestuses.

3.5. Infotehnoloogiliste muudatuste mõju arvestusala korraldamise ja aruandluse arengutele.

3.6. True and fair view kontseptsiooni rakendamine uue raamatupidamisdirektiivi valguses.

3.7. Levinumate Eestis kasutatavate majandusarvestuse tarkvarade vastavus raamatupidamise seaduse muudatuste (digipööre) nõuetele.

3.8. Arvestusvaldkonna mõistetesüsteemi metodoloogilise täpsuse olulisus.

3.9. Arvestusvaldkonna terminoloogia analüüs (seosed teiste valdkondadega).

3.10. E-majandus: majandusarengu vältimatu eeldus või loomulik tulemus?

3.11. Arvestusala asjatundja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis ja võrdlus rahvusvaheliste analoogidega.

3.12. Majandusarvestuse õppekavad Eesti kutse- ja kõrghariduse süsteemis.

3.13. Arvestusala õppekavade lõpetajate tööturule rakendamise võimalused tulevikus.

tarkvara

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Arvemenetlus juhi ja raamatupidaja aja säästmiseks 21.11.2017

  Seekord räägime elektroonilisest arvemenetlusest, mida reeglina pakutakse paberivaba raamatupidamist võimaldavate tarkvarade poolt digiteerimisest saabunud kuludokumentide edasiseks ettevõttesiseseks menetlemiseks. Praegu on arvemenetlus laialdaselt kasutusel avalikus sektor ...
  Loe edasi..

 • Pakendiarvestuse ja -aruandluse juhend 14.11.2017

  Pakendiaruandlusest on saanud tähtis teema eriti pärast Eesti ühinemist Euroopa Liiduga ning veelgi enam pärast seda, kui riigikontroll tegi auditi, millest järeldus, et riigil on aastaid tagasi jäänud saamata märkimisväärne summa pakendiaktsiisi.
  Loe edasi..

 • Aitame tudengit! Ajakasutusuuring 13.11.2017

  Eva Maddison on Tallinna tehnikaülikooli rakendusliku majandusteaduse majandusanalüüsi eriala magistrant. Tema lõputöö teema käsitleb raamatupidamise valdkonna töötaja tööaja kasutust. Et raamatupidamine on valdkond, kus üldjuhul raamatu ...
  Loe edasi..

 • Täna, 10. novembril on rahvusvaheline raamatupidajate päev 10.11.2017

  10. novembril on päev, mil raamatupidajad tähistavad oma kuulumist selle auväärse ameti esindajate sekka. Just täna peetakse rahvusvahelist raamatupidajate päeva.
  Loe edasi..

 • Digiteerimine ettevõtte kuludokumentidele 01.11.2017

  Digiteerimine on dokumendilt tarkvara ja/või inimese silma abiga andmete tuvastamine ja masinloetavale kujule viimine.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
TY nov 2017
Töövahendid
Naljanurk


Ettevõtja sõidab oma kontori juurde, kus tund tagasi plahvatas pomm. Kõik on ümber piiratud, tuletõrjujad tegutsevad, kohal on politsei ja aknast tuleb suitsu. Kohale tuuakse sokkides valvur, kes räägib: "Ülemus, teil on suur mure! Kui plahvatas, siis oli kontoris teie naine... ta on vigastatud..."
"Olgu, aga raamatupidaja, kus on raamatupidaja????"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
« November 2017 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
RMP.ee portaal sai 1. oktoobril 13-aastaseks. Just tänu Teile lugejad. Mis Te arvate, mis iseloomustab RMP.ee portaali täna kõige rohkem?
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • sartec
 • timbeco
 • Fortumo
 • epood
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
249980  Foorumi postitust
355  E-poe toodet
90  Koolitust
22611  Artiklit
51812  Registreerunud kasutajat
35828  Nädalakirja tellijat
33088  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017