auto koolitus
Laupäev, 26. Mai
 

Arvestusalaste uurimustööde konkurss 2018

31.10.2017  (uuendatud 06.03.2018)

Traditsiooniliselt kuulutavad Eesti raamatupidajate kogu, rahandusministeerium, audiitorkogu ja Eesti siseaudiitorite ühing välja ARVESTUSALASTE UURIMISTÖÖDE KONKURSI 2018!

Arvestusalaste uurimustööde konkurss on Eestis ainus võimalus selles valdkonnas kõrgharidust omandavatel tudengitel esitada lõputöö omavaheliseks mõõduvõtmiseks. Arvestusalaste uurimustööde konkurss on heaks näiteks kõrgkoolide, kutseühenduste ja avaliku sektori asutuste tulemuslikust koostööst.

Otsime uudseid lähenemisi ja praktilisi ettepanekuid erinevate arvestusalaste probleemide lahendamisel ning huvitavaid vaatenurki teoreetilistele küsimustele. Hindame töödes teema või käsitluse uudsust ja aktuaalsust. Olulisel kohal on valdkonna tulipunktid ja päevakohasus. Töö kirjutamisel tuleb lähtuda uurimistulemuste kasust valdkonna arengusse ja laiemast mõjust eriala arengusse üldse. Vähem oluline pole ka järelduste kvaliteet. Leidke see miski uus teadmine ja järelduste praktiline kasutatavus.

Meil on hea meel, et arvestusalased uurimustööd hoiavad n-ö kätt pulsil, aga samas lähenevad akadeemiliselt sügavuti probleemidele, mis nõuavad pühendumist.

Esita oma 2017/2018. õppeaastal valminud akadeemiline töö hiljemalt 30. juuniks 2018 ning konkureeri osale 3700 € auhinnafondist!

Auhinnafond, mille suurus on 3700 € jaotatakse viie kategooria vahel.

 • Parim magistri- või doktoritöö (autor ja juhendaja)
 • Parim bakalaureuse-, lõpu- või muu kirjalik töö (autor ja juhendaja)
 • Parim audiitortegevuse alane uurimustöö (autor)
 • Parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö (autor)
 • Uudne ja huvitav arvestusalane teemakäsitlus (autor)

Tingimused

Konkursitöö võib olla:

 • aktuaalset teoreetilist või praktilist majandusarvestuse probleemi käsitlev ja lahendav kompleksne uurimus, mis sisaldab oluliste probleemide analüüsi, lahendamist ja oma seisukohtade põhjendamist või
   
 • teatud küsimuste lühiuuring, milles on kasutatud erialast kirjandust, statistilisi andmeid jmt. Töös on vajalik järelduste esitamine ja suunad probleemi lahendamiseks või edasiseks uurimiseks.

Töö tuleb esitada PDF-formaadis eesti või inglise keeles.

Konkursitöö peab olema valminud 2017/2018. aastal ega tohi olla varem avaldatud.

Hindamiskriteeriumid

 • Teema või käsitluse uudsus ja aktuaalsus – päevakohasus, valdkonna tulipunktid.
   
 • Uurimistulemuste kasu valdkonna arengusse – rahvusvaheline kasutatavus, töö laiem mõju eriala arengule.
   
 • Järelduste kvaliteet – uus teadmine, järelduste praktiline kasutatavus.
   
 • Teemakäsitluse sügavus – teema käsitlemise põhjalikkus, kasutatud allikate valik.
   
 • Keelekasutus – lihtne ja arusaadav tekst, erialase terminoloogia kasutamine.

Konkursile esitatud töid hindab komisjon, kuhu kuuluvad rahandusministeeriumi, audiitorkogu, siseaudiitorite ühingu ja raamatupidajate kogu esindajad.

Valik soovituslikest teemadest

1. Välisaudit

1.1. Pakendiarvestuse üldpõhimõtete väljatöötamine.

1.2. Vandeaudiitori kutsetegevuse alustamiseks vajaliku ettevalmistuse taseme, teadmiste, oskuste, vilumuste ja isikuomaduste kontrollimise regulatsiooni ja korralduse võrdlus Eestis ja naaberriikides.

1.3. Mõõdikud auditi kvaliteedi hindamiseks.

1.4. Audiitorite avaliku järelevalve süsteemi ülesehitus Eestis ja naaberriikides.

1.5. Olulisuse kontseptsiooni rakendamine raamatupidamise aastaaruandes avalikustamisele kuuluva informatsiooni määratlemisel IFRS-i käsitluses.

1.6. Viimaste aastate arengud vandeaudiitorite poolt pakutavate teenuste turul (sh muu äritegevus) ning tulevikuperspektiivid.

1.7. Auditi mõju informatsiooni usaldusväärsuse määra kasvule ning investorite otsustele pikaajalisteks kapitalipaigutusteks.

1.8. Auditi poolt loodud lisandväärtus versus auditeerimata raamatupidamisaruannete usaldusväärsuse tõstmisega kaasnevad tehingukulud investeerimisotsuste tegemisel.

1.9. Auditi roll finantsstabiilsuse tagamisel ühiskonnas.

1.10. Audit majanduskasvu mõjutajana.

1.11. Audiitortegevuse mõju majanduskasvule investeerimisotsuste tegemiseks vajaliku finantsaruandluse usaldusväärsuse tõstmise kaudu.

1.12. Ettevõtete aruandluse usaldusindeksi rakendamine aruandluskeskkonna hindamisel.

1.13. Ettevõtete aruandluse usaldusindeksi arvestusmetoodika edasiarendamise võimalused.

1.14. Revisjoni instituut Eesti õigussüsteemis: võimalused ja puudused.

1.15. Vandeaudiitori rolli suurendamise võimalused avalikkuse silmis.

1.16. Avalik-õigusliku audiitorkogu ja avaliku järelevalve süsteemi rahastamismudelite alternatiivide analüüs.

1.17. Vandeaudiitori aruande väljastamise õiguslikud tagajärjed ja avalik huvi.

1.18. Kutseühenduse-sisese kvaliteedikontrolli mõju audiitortegevuse turu konkurentsiolukorrale.

1.19. Praktiseerijate ja järelevalve koostööst kvaliteedikontrolli korraldamisel Euroopa riikides.

1.20. Audiitori ja kliendi vahelised võimalikud eriarvamused kutsetegevuse osutamisel ja nende lahendamine.

1.21. Kasu ja kahju kohustusliku auditikohustuse vähenemisest.

1.22. Siirdehindade rakendamine versus panditulumaks – kumb on parem?

1.23. Ettevõttesisese raporteerimise (management reporting) raamistiku baasprintsiipide väljatöötamine.

2. Siseaudit

2.1. Siseaudiitorite ülesannete ja siseauditeerimise areng Eestis.

2.2. Auditikomitee liikmete kompetentsid - nõuded ja tegelikkus.

2.3. Siseauditi võimalused organisatsiooni valitsemise ja riskijuhtimise arendamisel.

2.4. Siseauditi üksuse roll organisatsiooni kontrollikeskkonna kujunemises.

2.5. Siseauditeerimise mõju raamatupidamise aastaaruande auditeerimise kvaliteedile.

2.6. Organisatsioonisiseselt ja -väliselt kindlust ja nõu andvaid töid teostavate üksuse tegevuste koordineerimine, kas müüt või reaalsus, IIA standard 2050?

2.7. Organisatsiooni riskijuhtimise arendamine, konkreetse organisatsiooni näitel.

2.8. Teise kaitseliini ressursi kasutamine siseaudiitorite poolt siseauditi projektides.

2.9. Infotehnoloogiliste rakenduste kasutamise mõju siseauditeerimisele.

2.10. Siseaudiitorite sertifitseerimine – eesmärgid, tegelikkus ja arengud.

2.11. Siseauditeerimise õpetamine Eesti ülikoolides ja teistes kõrgkoolides.

2.12. Eesti siseaudiitorite kutseühingu tegevus siseaudiitori kutse arendamisel.

2.13. Küberturvalisusega seonduvate riskide hindamine ja siseauditeerimine (e-mailid, sotsiaalmeedia, veeb).

2.14. Kriisijuhtimise planeerimine siseaudiitori kaasabil.

2.15. Siseauditeerimisel kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine.

2.16. Kaasaegse organisatsiooni ootused siseaudiitorile.

2.17. Väikeste siseauditiüksuste (1-2 siseaudiitorit) väljakutsed/strateegiad vastamaks IIA standardi nõuetele.

3. Finantsarvestus

3.1. Arvestusalane lihtsustamine: võimalus halduskoormuse vähendamiseks või oht majanduslikule aktiivsusele?

3.2. Üldotstarbelise finantsinformatsiooni roll majanduse arengu ja stabiilsuse saavutamisel muutuvas majanduskeskkonnas.

3.3. Arvestusala eksperdi elukutse perspektiivikus karjäärivaliku seisukohalt.

3.4. Õigusvastaste ja teeseldud tehingute kajastamine majandusarvestuses.

3.5. Infotehnoloogiliste muudatuste mõju arvestusala korraldamise ja aruandluse arengutele.

3.6. True and fair view kontseptsiooni rakendamine uue raamatupidamisdirektiivi valguses.

3.7. Levinumate Eestis kasutatavate majandusarvestuse tarkvarade vastavus raamatupidamise seaduse muudatuste (digipööre) nõuetele.

3.8. Arvestusvaldkonna mõistetesüsteemi metodoloogilise täpsuse olulisus.

3.9. Arvestusvaldkonna terminoloogia analüüs (seosed teiste valdkondadega).

3.10. E-majandus: majandusarengu vältimatu eeldus või loomulik tulemus?

3.11. Arvestusala asjatundja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis ja võrdlus rahvusvaheliste analoogidega.

3.12. Majandusarvestuse õppekavad Eesti kutse- ja kõrghariduse süsteemis.

3.13. Arvestusala õppekavade lõpetajate tööturule rakendamise võimalused tulevikus.

abiks aastaaruande koostajale

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Telema arendab raamatupidaja virtuaalset assistenti 07.05.2018

  Elektroonilise andmevahetuse (EDI) ja e-arvete operaator Telema AS täiendab olemasolevat e-arvete menetlussüsteemi eFlow arendades edasi raamatupidaja virtuaalset assistenti nimega "Robin". "Tegemist on jätkuprogrammiga. Arendusprotsessi esimeses etapis oli fookuses ek ...
  Loe edasi..

 • Aitame tudengit! Raamatupidamistarkvara valikukriteeriumid 27.03.2018

  Keity Rodes on Tallinna tehnikaülikooli bakalaureuseõppe tudeng, kelle soov on oma uurimistöö käigus teha küsitlus, mille eesmärk on selgitada välja raamatupidamistarkvara valikukriteeriumid tarkvara kasutajate seas. Küsimustik on anonüümne j ...
  Loe edasi..

 • Selgusid Eesti parimad noored raamatupidajad 24.03.2018

  Reedel, 23. märtsil 2018. a astusid Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses võistlustulle 13 majandusarvestuse, väikeettevõtluse ja ärikorralduse eriala õppurit, et selgitada välja "Parim raamatupidaja 2018".
  Loe edasi..

 • Aitame tudengit! Raamatupidajate kutse-eetika teadlikkus 19.03.2018

  Melissa Padjus on Tallinna tehnikaülikooli majandusteaduskonna 4. kursuse bakalaureuseõppe tudeng, kelle soovi on oma uurimistöö käigus teha raamatupidajate seas küsitlus. Küsitluse eesmärk on selgitada välja raamatupidajate kutse-eetika teadlikkus, kui ...
  Loe edasi..

 • Raamatupidaja ja vanemraamatupidaja kutsetunnistus - kellele ja miks 14.03.2018

  Inimene, kes tegutseb raamatupidajana, peab omama kutsetunnistust – see on raamatupidaja kvaliteedimärk! Üldjuhul me eelistame ju ikkagi käia arsti juures, kellel on vastav arstilitsents. Alternatiivsete võimaluste poole pöördume siis, kui oleme tavameditsiinis ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
Merit iPhone
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
« Mai 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 01.05 ja 20.05

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas teie ettevõttes tutvustatakse töötajatele juba uue isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Careria
 • RE Kinnisvara
 • epood
 • Maksuskoop
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
255532  Foorumi postitust
352  E-poe toodet
79  Koolitust
22209  Artiklit
52719  Registreerunud kasutajat
36281  Nädalakirja tellijat
33462  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017