Merit Tarkvara
Teisipäev, 17. Juuli
 

RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 52. nädal/2017

Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus
Jõustus 01.01.2018, osaliselt 01.01.2019 ja 01.01.2020

Seadusega muudetakse füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE) ettevõtlustulu maksustamise reegleid, mille eesmärk on FIE-na tegutsemise soodustamine.

Muudatustega luuakse FIE-le äriühinguga sarnane maksuõiguslik keskkond. Seadusega tehtavad muudatused puudutavad vastuvõtu- ja reklaamikulude ning tasutud sotsiaalmaksu ettevõtlustulust mahaarvamise õigust. Muudetakse kahjumite edasikandmise ja välisriigis teenitud ettevõtlustulu tulumaksuga maksustamise reegleid ning ettevõtlustulult sotsiaalmaksu tasumisel kehtestatud ülempiiri.

Seadusega muudetakse paindlikumaks sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ja avansilise makse arvestamise reegleid, seda nii ajutise töövõimetuse perioodi, kui ka kalendrikuu kestel FIE-na tegutsemise alustamisel. Ühtlasi kehtestatakse FIE-le tervise edendamise kulude ja töötajate lähetuse päevaraha ulatuses välislähetuses olles toitlustamiskulude mahaarvamise õigus.

Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus
Jõustus 01.01.2018

Seadusega nähakse ette võimalus spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioonile või spordikooli pidajale maksta spordialaliidu, maakonna spordiliidu või piirkondlikul põhimõttel tegutseva spordiühenduse kalenderplaanis kajastatud võistlustel vabatahtlikuna tegutsevale spordikohtunikule arvestuslikku kuluhüvitist kuni 20 eurot spordikohtunikuna tegutsemise päeva eest.

Kuluhüvitise saamiseks peab isik olema spordialaliidu poolt atesteeritud või alla 20-aastane ning isik tohi saada samal võistlusel spordikohtunikuna tegutsemise eest töötasu või võlaõigusliku lepingu alusel makstavat tasu.

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus
Jõustus 01.01.2018

Seadus sätestab äriühingujuhi töötuna arvelevõtmise tingimused, mille eesmärk on kõrvaldada äriühingu juhi töötuna arvelevõtmise ja töötuskindlustushüvitise saamise tingimustest vastuolu põhiseaduse vastavate paragrahvidega.

Muudatustega sätestatakse äriühingu juhi, kes on põhitöö kaotanud, töötuna arvelevõtmise tingimuste erisused, et võimaldada tal saada abi uue töö leidmisel ja töö otsimise ajal töötuskindlustushüvitist või töötutoetust. Töö kaotanud ja äriühinguga seotud isikute võrdse kohtlemise eesmärgil muudetakse seadusega ka FIE ja tema ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa töötuna arvelevõtmise tingimusi.

Käibemaksuseadusega seotud rahandusministri määruste muutmine
Jõustus 01.01.2018

IGASUGUST

Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus
Jõustub 01.07.2018, osaliselt 07.01.2018

Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle ELi pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiiv, mis parandab tarbijakaitset.

Seadusega laieneb pakettreisi mõiste, võttes enam arvesse turu suundumusi (reisiteenuse lepingute sõlmimine internetis, reisiteenuste kokku panemine reisija soovil), mis toob reisijatele senisega võrreldes kaasa suuremad õigused ja kaitse. Kui seni tähendas pakettreis peamiselt reisiettevõtja enda koostatud ja ühtse hinnaga pakutud reisi terviklahendust, siis edaspidi on tegemist pakettreisiga ka juhul, kui ühest müügikohast on samaks reisiks valitud vähemalt kaks reisiteenust sama broneerimise käigus, samuti kui reisiteenuste kogumit pakutakse ühtse või koguhinnaga ning kui seda reklaamitakse pakettreisi või sarnase nimetuse all.

Samad nõuded kohalduvad ka majutusettevõtetele, autorendiettevõtetele ja reisijaveoettevõtetele, kes reisijale selliseid reisiteenuste kogumeid pakuvad. See tähendab näiteks, et kui reisija saab reisijaveoettevõttes sama broneerimise käigus lisaks transporditeenusele valida ka giidiga ekskursiooni, siis ka see on käsitletav pakettreisina ja reisikorraldaja võtab vastutuse kogu lepingu eest ehk kõigi selles sisalduvate teenuste osas.

Pakettreisi korraldaja peab oma kohustuste katteks omama tagatist, mis võimaldab tema maksejõuetuse korral reisijad kodumaale tagasi toimetada ning tagastada makstud reisitasu.

Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
Jõustub 01.02.2018

Seaduse eesmärk on luua elektroonilises vormis läbiviidava haldusmenetluse eripära arvestav üldregulatsioon, mis lähtuks menetluses osaleva isiku õiguste tõhusa kaitse vajadusest ning võtaks arvesse tänapäevaseid nõudeid ja vajadusi isiku ja riigi suhtlemiseks elektroonsel viisil.

Seaduses muudetakse elektroonilise dokumendi kättetoimetamist reguleerivaid sätteid, kus ühe olulisema muudatusena võrdustatakse elektrooniline kättetoimetamine posti teel kättetoimetamisega. Ühtlasi reguleeritakse, millal loetakse dokument elektrooniliselt kättetoimetatuks.

Uuendatud on digitaalallkirja ning digitaalse templi kasutamist puudutav osa.

Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
Jõustus 03.01.2018, osaliselt 13.03.2018

Seaduse muudatuste peamiseks eesmärgiks on investorite kaitse tugevdamine. Kehtestatakse väärtpaberite väljatöötamise, heakskiitmise ja turustamise nõuded, mida kohaldatakse ka investeerimishoiuste soovitamisele ja turustamisele.

Muudatustega täpsustatakse, et väärtpaberite väljatöötamine ja turustamine peab toimuma läbimõeldult, investeerimisühingu juhtkonna teadmisel, ja nii, et klientidele pakutakse üksnes nende vajadustele ja eesmärkidele vastavaid investeerimisvõimalusi. Muudatuse tulemusena võidakse edaspidi kliendile pakkuda vähem keerukamaid instrumente, mis esmapilgul vähendab kliendi valikuid, kuid pakutavad väärtpaberid vastavad samas paremini kliendi  huvidele.

Täiendatud on väärtpaberitega seotud korralduste täitmise reegleid. Kliendile tuleb selgitada, kas tavakliendi ja asjatundliku kliendi korraldusi täidetakse erinevalt või miks on investeerimisühing muutnud oma peamiste täitmiskohtade ringi.

Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
Jõustub 09.01.2018, osaliselt 01.07.2018 ja 01.01.2019

Seaduse eesmärgiks on tagada vabakutseliste kohtutäiturite süsteemi jätkusuutlikkus.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja juurde luuakse vahekohus, mis tegutseb vaidluste kohtuvälise lahendamise organina. Vastav vahekohus menetleb poolte kokkuleppel rahalisi nõudeid. Vahekohtu loomine aitab kaasa koja jätkusuutlikkuse tagamisele, samuti muutub nõuete sissenõudmine kiiremaks ja lihtsamaks. Kohtutäituri poolt osutatavate ametiteenuste loetelusse lisandub vahekohtuniku ja lepitajana tegutsemine.

Kohtutäituritele antakse õigus nõuda krediidiasutuselt võlgniku konto väljavõtet päringu tegemisele vahetult eelneva kuue järjestikuse kuu kohta.

Seadust täiendatakse kohtutäituri tasu ettemaksu küsimise võimaldamisega ka väikestelt nõuetelt.

ERAISIKULE

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
Jõustub 01.07.2020, osaliselt 01.03.2018 ja 01.09.2019

Seadusega muudetakse vanemahüvitise skeemi paindlikumaks, luuakse paremad võimalused töö- ja pereelu ühitamiseks ning soodustatakse hoolduskoormuse ühtlasemat jaotumist vanemate vahel.

Muudatustega pikendatakse isapuhkust seniselt 10-lt päevalt 30-le ja isadele antakse täiendav 30-päevane õigus vanemahüvitisele. Vanematel võimaldatakse vanemahüvitist välja võtta kolme aasta jooksul.

Ühtlasi muudetakse vanemahüvitisega samal ajal töise tulu teenimise korral vanemahüvitise vähendamise valemit nii, et hüvitist ei vähendataks juhul, kui isik teenib alla pooleteisekordse keskmise palga ulatuses töist tulu. Seadusega muudetakse vanemahüvitise arvutamise aluseks olevat perioodi ning seatakse see sõltuvusse lapse sünnikuupäevast. Täiendavalt kehtestatakse kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetus.

Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
Jõustus 01.01.2018, osaliselt 01.01.2019

Seaduse eesmärgiks on hüvitada suurenenud ravivajadusega inimestele nende poolt ravimitele tehtud kulutused suuremas määras, millega parandatakse suurte ravimikuludega (suurenenud ravivajadusega) inimeste jaoks ravimite kättesaadavust.

Langetatakse täiendava ravimihüvitise alusmäära kalendriaastas ehk soodusravimitele kulutatud 100–300 eurost hüvitatakse 50% ning 300 eurot ületavast osast 90%.

Kompenseerimissüsteemi lihtsustamise ja omaosaluskoormuse ühtlustamise eesmärgil kehtestatakse ühtne retsepti omaosaluse alusmäär (ehk retsepti kohustuslik tasu) – praegu kehtiva 1,27 euro ja 3,19 euro asemel 2,5 eurot.

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
Jõustus 01.01.2018, osaliselt 01.05.2018

Seadusega muudetakse toimetulekutoetuse regulatsiooni paindlikumaks ja soodustatakse toimetulekutoetuse saajate tööle asumist. Vajaduspõhise peretoetuse regulatsioon tunnistatakse kehtetuks.

Uuesti tööle asumise soodustamiseks nähakse ette kahekuune üleminekuaeg, mille ajal inimesele makstakse endises ulatuses toimetulekutoetust. Järgmisel neljal kuul arvatakse pool töötasust toimetulekutoetuse arvestamisel inimese sissetulekute hulgast välja, mis suurendab tööle asuva inimese kogusissetulekut.

Uue regulatsiooni kohaselt ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel edaspidi leibkonna sissetulekute hulka ka alaealiste õpilaste teenitud töötasu.

Olulise muudatusena taastatakse 250-eurone matusetoetus, suunates vastavad vahendid kohalikele omavalitsustele. KOV-id kehtestavad edaspidi ise tingimused ja korra matuse korraldamisega seotud kulude katmiseks.

Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
Jõustub 01.01.2018, osaliselt 01.07.2018, 01.01.2019 ja 01.07.2019

Seaduse eesmärgiks on kodanike halduskoormuse vähendamine ning riigi andmekogumise efektiivsemaks muutmine. Eesmärgi saavutamiseks laiendatakse oluliselt nende isikute ringi, kes saavad edaspidi lapse sünni registreerimise avalduse esitada digitaalallkirjaga kinnitatult. Luuakse paindlik regulatsioon perekonnaseisuandmete saamiseks, välisriigis aset leidnud perekonnaseisuandmetes toimunud muudatuse Eestis registreerimiseks ning sätestatakse, milliseid andmeid peavad isikud avaldustes kohustuslikus korras esitama.

Surma registreerimine muutub alates 2018. aasta 1. juulist inimeste jaoks tunduvalt lihtsamaks. Üldjuhul ei pea inimene surma registreerimiseks enam perekonnaseisuasutusse minema, surmaandmed kantakse rahvastikuregistrisse automaatselt, kui tervishoiuteenuse osutaja on koostanud surmateatise.

Seadusega kehtestatakse leebem regulatsioon rahvusvahelise kaitse saajate andmete rahvastikuregistrisse kandmiseks, kuna rahvusvahelist kaitset vajaval isikul ei ole võimalik täita kehtivas seaduses välisriigi dokumendile esitatud nõudeid.

Sotsiaalministri määruste muutmine
Jõustus 01.10.2018

TOETUSED

Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seadus
Jõustus 31.12.2017

Seaduse eesmärk on tagada riigi garanteeritavate ettevõtlus- ja elamumajanduslaenude väljastamise jätkamine.

Seadusega suurendatakse KredEx kaudu riigi garanteeritavate ettevõtlus- ja elamumajanduslaenude tagatislepingute lubatud kogusummat ehk piirmäära. Ettevõtluslaenude puhul tõuseb lubatud tagatislepingute kogusumma 160 miljonilt eurolt 220 miljonini ning elamumajanduslaenude puhul 96 miljonilt eurolt 170 miljonini, arvestades nõudluse kasvu.

Muudatuse tulemusel jätkatakse laenude garanteerimist kuni 2022. aastani prognoositud mahus. Lihtsustatakse peamiselt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu kapitalile.

Riigieelarve eraldise arvestamise alused, eraldise arvestamise hulka kuuluvad mittetöötavad riikliku pensioni saajad ja andmete esitamise kord
Jõustus 01.01.2018

  • Autor: RMP.ee toimetus, toimetus@rmp.ee
  • Allikas: Riigi Teataja
tarkvara 3

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Juuli 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • Finesta
  • KPMG
  • epood
  • Dokumendinaidised
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256852  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
94  Koolitust
22175  Artiklit
52783  Registreerunud kasutajat
36228  Nädalakirja tellijat
33349  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017