Teejuht 2019
Laupäev, 18. August
 

Põllumajanduses ja toiduainetööstuses on üha enam kasuks tootearendus- ja turundusoskused ning uute tehnoloogiate tundmine

OSKA tööjõu ja oskuste tuleviku-uuringu järgi jääb põllumajanduses ja toiduainetööstuses töökohti vähemaks, kuid kasvavad ootused töötajate oskustele. Konkurentsis püsimiseks on olulised tootearendus-, müügi- ja turundusoskused ning uue tehnika kasutusele võtmise ning hooldamisega seotud oskused.

Langeb hõivatute üldine arv ja kasvab spetsialistide vajadus

Lihtsamate tööde tegijaid jääb prognoosi kohaselt vähemaks, kasutusele võetakse töid hõlbustavaid masinaid ning rutiinseid ülesandeid automatiseeritakse. Protsess saab hoogu demograafilistest mõjuritest, sh noorte (ja koolilõpetajate) arvu vähenemine, vanemaealiste (sh pensioniealiste) arvu suurenemine ning ränne (sh enam lihtsamaid töid tegevate inimeste väljaränne).

Uute keeruliste tehnoloogiate suurema kasutusele võtmise tõttu oodatakse tulevikus nutikaid tehnikainimesi aina enam nii põllumajandus- kui ka toidutööstusettevõtetesse. Õpilastele valdkonna töö tutvustamisel on suur samm teha tööandjatel, kellel on praktiline vajadus uute oskustega töötajate järele. Prognoosi kohaselt kasvab seni veel väikese töökohtade arvuga tootmistehnika spetsialistide ja inseneride, tööstusinseneride, hooldustehnikute ja mehhatroonikute hõive.

Innovatsioon ei ole seotud vaid uue tehnikaga ning selle käsitlemisega seotud oskustega. Näiteks selleks, et uusi tooteid luua ning tootmisprotsessi arendada kasvab vajadus tehnoloogide, tootearendus- ja kvaliteedijuhtide järele. Sarnast trendi võiks oodata näiteks taime-, looma- ja linnu- ning vesiviljelusspetsialistide ning ka loomaarstide ametikohtadele. Haritud, laia silmaringiga ning uuenduslikult mõtlevate ja tegutsevate spetsialistide töö aitab tõsta ettevõtete konkurentsivõimet.

Alles jääb vajadus heade oskustöötajate järele. Vaatamata nende hõive vähenemisele jääb oskustöötajate osakaal nii põllumajanduses kui ka toiduainetööstuses tervikuna siiski spetsialistidest suuremaks.

Muutused hõives on oluliseks infoks ettevõtete juhtidele tööjõu strateegilises planeerimises. Sobivate töötajate leidmiseks tuleb aina enam vaeva näha, sh tulla vastu töötajate ootustele näiteks paindliku tööaja ning -koha osas.

Edu valemiks on erialane haridus ja pidev enesetäiendamine

Arvestades muutuvaid olusid, sh arenevat tehnoloogiat, on uuringu soovitustes rõhutatud paindliku elukestva õppe olulisust. Kõige tähtsam on  inimeste endi positiivne avatud hoiak täiendavatele teadmistele ja õppimisele.

Aastate 2013/14‒2015/16 koolilõpetajate arvudest lähtuvalt jätkub erialase kõrgharidusega töötajaid valdkonna tööjõuvajaduse katmiseks. Samuti näitavad numbrid, et kõrghariduses on perioodil 2012/13‒2016/17 vastuvõetute arv langenud 20% võrra ning see võib tähendada teatud erialadel lõpetajate puudujääki tulevikus. Kutsehariduses on vastuvõtt kasvanud 11%. Põllumajanduse ja toiduainetööstuse õppekavadel on täiskasvanud õppijate lisandumise tempo olnud suurem kui kutsehariduses tervikuna ning üle 25-aastaseid õpib enam kui alla 19-aastaseid. (Joonis 1. Valdkonna kutsehariduse erialadel õppijate vanuseline jaotus)

Joonis 1. Õppijate vanuseline jaotus PMTT erialadel kutsehariduses

Kaudselt võib täiskasvanud õppijatega seostada teadlikumaid valikuid, püsivust valdkonnas tegutseda ning oma ettevõtte efektiivsemat majandamist. Põlvkondade vahetust sektoris toetab ka Eesti maaelu arengukava 2014–2020 noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise meede.

Intervjuud valdkonna tööandjate ning töötajatega tõid välja soovi õppida kolleegidelt nii Eestis kui ka välismaal. Esile toodi õppimisvajadust tootmise korralduse teemadel, näiteks milliseid teenuseid ostetakse sisse, milliseid tehnilisi lahendusi, sh automatiseerivaid masinaid, kasutusele võetakse ning kuidas rakendatakse kulusäästliku tootmise põhimõtteid. Ettevõtjad väärtustavad ka õppimist kolleegide kogemustest turundamisel, uute turgude leidmisel ning toodetele lisandväärtuse andmisel.

Koolitustel osalemise kitsaskohana toodi esile tööde pidevat ja katkestamatut iseloomu, mis teeb oma ülesannete kõrvalt enesetäienduseks aja leidmise keeruliseks. Täienduskoolituste korraldajatel ja pakkujatel on oluline lähtuda töötajate vajadustest nii õppe sisu kui ka korralduse osas, sh pakkuda rohkem teiste kogemustest õppimist, paindlikke, ka erinevates piirkondades toimuvaid koolitusi, lühiajalisi spetsialiseerumistega koolitusi, õpipoisiõpet ning rohkem asendajate pakkumist lisaks põllumajandusele ka toidutööstuses.

Tööjõuvajaduse katmiseks on vaja rohkem koolilõpetajaid, kes asuksid erialasele tööle

OSKA analüüsi üks osa on tööjõuvajaduse ja koolituspakkumise võrdlus, mille järgi on osa erialadel küll suurel arvul koolilõpetajaid, kuid ettevõtjate hinnangul ei piisa neist tööjõuvajaduse katmiseks. Erinevatel põhjustel, sh tööjõu voolavus ja lõpetajate vähene erialane rakendumine, ei jõua hoolimata suurest lõpetajate arvust piisavalt pagar-kondiitreid ja aednikke valdkonna ettevõtetesse tööle. Näiteks selgus uuringu käigus, et kutsekeskhariduse omandanutest vaid osa siirdub erialale tööle, osa kasutab omandatud haridust keskharidusena ja jätkab õpinguid kõrghariduse omandamiseks (samal või muul erialal) või õpib juurde mõne teise kutse.

Kutse omandanud täiskasvanutest vaid osa siirdub töötajana valdkonna ettevõtetesse, sest osa alustab või jätkab tööd oma ettevõttes või kasutab omandatud teadmisi ilma tööturuväljundita. Lisaks ilmnes, et mitte-sobivus on ka omandatava hariduse taseme ning tööturul vajalike oskuste taseme vahel. Näiteks väiksemates ettevõtetes on saadaval pigem lihttöö ning spetsialisti ametikohad, kutsehariduse omandanud oskustöötaja on lihttöö jaoks ülekvalifitseeritud ning sooviks kõrgemat palka kui on võimalik maksta,  spetsialisti töö jaoks aga teadmisi ja oskusi napib.

Oluline on oskus näha laia pilti ning koostöö teadlastega

Sarnaselt varasemalt kirjeldatud OECD uuringu tulemustega, toob ka OSKA uuring välja, et valdkonnas edukas olemiseks tuleks keskenduda erisustele, nišiturgudele, innovatsioonialasele koostööle ja heade tehnoloogiliste lahenduste impordile.

Konkurentsis püsimiseks on oluline laia pildi nägemine, mis tähendab nii turu- ja tarbimistrendide tundmist kui oskust tooteid arendada, kombineerides loovust, uuenduslikkust ning teadmisi tootmisprotsessist ja -tehnikast. (Joonis 2. Tulevikuoskused)

Joonis 2. Tulevikuoskused

Tootmisprotsessi- ja tootearenduses aitaksid koostööprojektid teadlaste ja ettevõtete vahel muuta teadustöö tulemused praktilises tööelus kasutatavaks ning  lisandväärtuse kasvatamisega tõstaksid ettevõtete kohta tootmisahelas. Pidevalt täienev oskuste vajadus toob ettevõtjatele kaasa surve koolitada olemasolevaid töötajaid ning aidata kaasa valdkonna õppe arendamisele.

 • Autor: Karin Jõers-Türn, Sihtasutus Kutsekoda OSKA spetsialist
 • Allikas: Maablogi
Konsolideerimise kursus

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Taasiseseisvumis­päeval töötamisest 17.08.2018

  20. august on riigipüha, mis on reeglina töötajate jaoks vaba päev. Kui tööandja majandustegevuse tõttu või töötajale kehtestatud tööajakava alusel töötatakse riigipühal, siis peab tööandja maksma töötajale selle aja eest kahekordset tasu. Kui töötaja teeb riigipühal ületunnitööd, tuleb ka tehtud ületunnid töötajale hüvitada, kas ületunnitööga võrdses ulatuses tasulise vaba aja andmisega või vastava kokkuleppe olemasolul rahas 1,5-kordselt.
  Loe edasi..

 • Tööinspektsiooni infotelefon ei tööta 21. ja 22. augustil 15.08.2018

  Teisipäeval, 21. augustil ja kolmapäeval, 22. augustil ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon (+372) 640 6000. Tööinspektsiooni poole on võimalik pöörduda küsimustega kirjalikult aadressil jurist|ät|ti.ee. Teie kirjale vastataks ...
  Loe edasi..

 • Tööturg püsib töötajasõbralik 14.08.2018

  Tööjõu nappus piirab tootmise laiendamist järjest suuremal osal tööandjatest. Ettevõtete hõiveootused kasvasid vaid tööstussektoris. Nn valgekraede ehk kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade osakaal kasv ...
  Loe edasi..

 • Migratsioonipoliitika tuleb ümber vaadata 14.08.2018

  Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja asetäitja Erki Lõhmuste sõnul võib tööjõupuudusele pakkuda ajutist leevendust välistööjõu suurem riiki lubamine, kuid suuremaks muutuseks on vaja kogu migratsioonipoliitika ü ...
  Loe edasi..

 • Registreeritud töötute arv juulis veidi suurenes 10.08.2018

  Juuli lõpus oli töötuna registreeritud 29 992 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,6%. Registreeritud töötute arv suurenes võrreldes eelmise kuuga 1,7% võrra. Registreeritud töötuse määr ol ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Keskkonnateenused
 • Ernst Young
 • epood
 • Maksuskoop
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257394  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
98  Koolitust
22237  Artiklit
52825  Registreerunud kasutajat
36237  Nädalakirja tellijat
33341  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017